โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื้อ-รังสิต

 

 

 

 

 

 


         ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางและตรงกันว่า การพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางหรือรถไฟฟ้านั้น นับเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้า จึงได้ดำเนินการก่อสร้างระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) เพื่อเป็นเส้นทางสำคัญในการเดินทางระหว่างย่านใจกลางเมืองและย่านชานเมืองทั้ง 4 ทิศ

         โดยระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต เป็นโครงการในแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (M-MAP) ระยะเร่งด่วนซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 22 พฤษภาคม 2550 กรอบวงเงิน 59,888 ล้านบาท โดยได้รับความช่วยเหลือด้านเงินกู้จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) จากนั้นได้ดำเนินการประกวดราคาจนได้ผู้รับจ้างในสัญญาที่ 1 และ 2 รวมทั้งที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง และที่ปรึกษาบริหารโครงการ โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 4 ปี

         ในอนาคตเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) จะเปิดให้บริการด้วยรถไฟฟ้าที่ทันสมัย มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตรงต่อเวลา สามารถตอบสนองความต้องการในการเดินทางของคนยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังขยายความเจริญและการพัฒนาที่อยู่อาศัยไปยังย่านชานเมือง ช่วยลดความอดอัดของกรุงเทพฯ ได้อีกทางหนึ่ง

 

 

โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื้อ-รังสิต