โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื้อ-รังสิต
 

 

 

 

 

 

 

ความก้าวหน้าของโครงการ

 

 

เดือนมกราคม 2557

 

สัญญาที่ 1

งานก่อสร้างที่ได้ดำเนินการส่วนใหญ่ ได้แก่ งานปรับพื้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ (โซน 1 โซน 3-5 และย่านจอดรถบริเวณอาคารซ่อมบำรุงรถทางไกล) งานขุดและปรับปรุงดินเพื่อก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของอาคารสถานีกลางงานเสาเข็มรองรับโครงสร้างพื้นฐานอาคารสถานีกลางงานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางบริเวณย่านจอดรถและรางรถไฟเดิมที่สถานีกลางบางซื่อ งานรื้อถอนโครงสร้างโฮปเวลล์บริเวณพื้นที่โซน 4 ส่วนที่ 1 ด้านทิศตะวันตก รวมถึงโซน 5 ส่วนที่ 3 และพื้นที่ด้านนอกทางทิศเหนือ งานบริหารจัดการด้านจราจรระหว่างการรื้อย้ายรางรถไฟ (บริเวณโซน 4A) งานก่อสร้างถนนทางเข้า (บริเวณ Zone 1 และ Zone 2) งานรื้อถอนและรื้อย้ายรางรถไฟเดิม รวมถึงสายสัญญาณในพื้นที่ก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อ งานก่อสร้างย่านจอดรถถาวรสำหรับขบวนรถสินค้า งานสำรวจสะพานข้ามแยกบริเวณสถานีกลางบางซื่อ อาคารปฏิบัติการหลัก และย่านจอดรถแห่งใหม่บริเวณอาคารซ่อมบำรุงรถชานเมือง งานถมชั้นดินบริเวณย่านจอดรถของอาคารซ่อมบำรุงรถชานเมืองและรถทางไกลงานเสาเข็มตอกสำหรับอาคารลานจอดรถไฟฟ้านอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ เล็กน้อยที่เกี่ยวข้องซึ่งความก้าวหน้าของงานได้แสดงไว้ในภาคผนวกข ส่วนความก้าวหน้าของงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จเท่ากับ 4.47% ซึ่งจากแผนงานที่วางไว้เท่ากับ 10.49% ส่งผลให้ความก้าวหน้าของงานล่าช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ 6.02% โดยมีรายละเอียดของงานที่ดำเนินการดังนี้

ข้อ กิจกรรม สถานะ
1 งานสำรวจและวางหมุดควบคุม แล้วเสร็จ
2 งานปรับพื้นที่ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3 งานจัดหาและเคลื่อนย้าย (สำนักงานภาคสนามยานพาหนะและอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆ) แล้วเสร็จ
4 งานขุดดินเพื่อก่อสร้างชั้นใต้ดินของสถานีหลัก อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5 งานรื้อถอนโครงสร้างเสา Hopewell ทั้งหมด 174 ต้น (Type 1A Case 1 = 44 ต้น / Type 2A Case 1 = 4ต้น/ Type 2B Case 1 = 2 ต้น/ Type 3A Case 1 = 45 ต้น/ Type 3B Case 1 = 10 ต้น/ Type 4 Case 1 = 3 ต้น / Type 12 Case 2 = 18 ต้น/ Type 13 Case 2 = 16 ต้น/ Type 14 Case 3 = 29 ต้น / Type 15 Case 3 = 3 ต้น) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6 งานทดสอบเสาเข็มนำร่อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1500 มม. จำนวน 3 ต้น (ถนนเทอดดำริลานจอดรถของ MRTA และถนนเลียบทางรถไฟใกล้วัดเสมียนนารี) แล้วเสร็จ
7 งานทดสอบเสาเข็มนำร่อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1200 มม. ในพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างของสถานีหลัก แล้วเสร็จ
8 งานทดสอบเสาเข็มนำร่องขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มม. ในพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างของ LD Depots อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
9 งานทดสอบเสาเข็มเดิมโครงสร้าง Hopewell ในพื้นที่บริเวณถนนเลียบทางรถไฟใกล้วัดเสมียนนารี แล้วเสร็จ
10 งานตรวจสอบ Batching Plant อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
11 งานตรวจสอบ Concrete Mixed Design อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
12 งานตรวจสอบ Aggregate source อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
13 งานตรวจสอบ Bored pile plant อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
14 งานรื้อถอนอาคาร อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
15 การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค อาทิเช่น เสาไฟฟ้า เสาโทรเลข ฯลฯ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
16 งานรื้อย้ายผิวคอนกรีต อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
17 งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1500 มม.ในพื้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ จำนวน 1,075 ต้น  อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
18 งานรื้อย้ายรางเดิมบริเวณสถานีกลางบางซื่อ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
19 งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2000 มม. ในพื้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ จำนวน 9 ต้น  อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
20 งานดินขุด งานเททรายหยาบ งานเทคอนกรีตหยาบ และงานผูกเหล็กฐานราก ในพื้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ จำนวน 18 ฐาน  อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
21 งานเทคอนกรีตหยาบ และงานผูกเหล็กฐานราก ในพื้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ จำนวน 1 ฐาน  อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
22 งานเสาเข็มตอกขนาด 180 x 180 มม. ในพื้นที่บริเวณอาคาร Train Stabling จำนวน 938 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
23 งานดินถมสำหรับงานถนนเลียบทางรถไฟ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 

สัญญาที่ 2

งานก่อสร้างส่วนใหญ่ที่ดำเนินงาน ได้แก่งานปรับพื้นที่สำหรับก่อสร้างถนนทางข้ามที่ กม. 24 + 910 งานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคของการประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง และองค์การโทรศัพท์ งานติดตั้งเสาเข็มเจาะสำหรับก่อสร้างโครงสร้างทางรถไฟยกระดับ (ช่วงเสาเข็มหมายเลข 044-086, 101-130, 237-266) งานฐานรากบริเวณพื้นที่ระหว่างเสาหมายเลข 054-078, 111-131, 132-150, 151-165 และ 237-266 เพื่อก่อสร้างโครงสร้างทางรถไฟยกระดับ งานรื้อถอนโครงสร้างโฮปเวลล์งานติดตั้งเสาโครงสร้างทางรถไฟยกระดับ (เสาล่างหมายเลข 054-078 และ 111-131) งานรื้อถอนอาคารสถานีเดิมและก่อสร้างอาคารสำนักงานชั่วคราวสำหรับสถานีหลักสี่ งานเสาเข็มเจาะสำหรับรองรับโครงสร้างสถานีทุ่งสองห้องและสถานีรังสิต งานเสาเข็มตอกสำหรับจุดเชื่อมต่อทางรถไฟเสมอระดับบริเวณก่อนถึงสถานีหลักหกที่ กม. 25 + 232.5 ถึง กม. 29 + 145 และบริเวณสะพานข้ามแยกที่ กม. 24 + 910 งานรื้อย้ายท่อส่งน้ำมันแรงดันสูง และงานรื้อถอนอาคารสถานีเดิมที่สถานีบางเขนและสถานีหลักสี่นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกเล็กน้อย ในส่วนความก้าวหน้าของงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็น 4.27% จากแผนงานที่กำหนดไว้ที่ 26.82% ซึ่งล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ 22.55% ทั้งนี้รายการงานที่ดำเนินการได้กล่าวมีรายละเอียดดังนี้


ข้อ กิจกรรม สถานะ
1 งานสำรวจและวางหมุดควบคุม แล้วเสร็จ
2 งานปรับพื้นที่ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3 งานจัดหาและเคลื่อนย้าย (สำนักงานภาคสนามยานพาหนะอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆ) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4 งานรื้อถอนโครงสร้างเสาHopewell ทั้งหมด 423 ต้น (Type 1 Case 1 = 1ต้น/ Type 1A Case 1 = 28 ต้น/ Type 2A Case 1 = 3 ต้น/ Type 2B Case 1 = 1 ต้น/ Type 3A Case 1 = 83 ต้น/ Type 4 Case 1 = 18 ต้น/ Type 6 Case 1 = 1 ต้น/ Type 5A Case 2 = 3 ต้น/ Type 5B Case 2 = 1 ต้น/ Type 7 Case 2 = 7 ต้น/ Type 8 Case 2 = 70  ต้น/ Type 9 Case 2 = 9 ต้น/ Type 10 Case 2 = 6 ต้น/  Type 11 Case 2 = 84  ต้น/ Type 14A Case 3 = 36 ต้น/ Type 16 Case 2 = 42 ต้น/ Type 16A Case 2 = 18 ต้น/ Type 16B Case 2 = 9 ต้น Type 19 Case 2 = 3 ต้น) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5
  • งานทดสอบเสาเข็มนำร่องขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1500 มม.ในพื้นที่ 4 แห่ง ได้แก่ (1) พื้นที่หลักสี่ ที่ กม.17 + 500 (2) บริเวณใกล้สำนักงานเขตดอนเมือง ที่ กม. 20 + 600 (3) ใกล้บริเวณทางเข้าหมู่บ้านแกรนด์แคแนล ที่ กม. 24 + 600 และ (4) บริเวณใกล้สถานีรถไฟรังสิต ที่ กม.29 + 800
  • งานทดสอบเสาเข็มนำร่องขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1200 มม.ที่บริเวณใกล้ทางเข้าหมู่บ้านแกรนด์แคแนล ที่ กม.24+600
แล้วเสร็จ
6 งานทดสอบเสาเข็มเดิมโครงสร้าง Hopewell ในพื้นที่บริเวณถนนเลียบทางรถไฟใกล้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ แล้วเสร็จ
7 งานเสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1500 มม. จำนวน 442 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
8 งานเสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1800 มม. จำนวน 57 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
9 งานฐานรากโครงสร้างทางรถไฟยกระดับ จำนวน 38 ฐาน (P115,  P120, P116,  P123, P125, P056, P059, P060, P061, P154, P129, P131, P064, P133, P156, P063, P135, P158, P064, P127, P249, P251, P253, P160, P69, P248, P118, P62, P162, P124, P282, P70, P163, P136, P72, P283, P250, P126) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
10 งานเสาโครงสร้างทางรถไฟยกระดับ จำนวน 25 ต้น (P115L/R,   P116L/R, P120L/R, P56L/R, P123L/R, P059L/R, P125L/R, P60L/R, P117L/R, P156L, P61L, P127R, P162L, P063R, P129R, P063L) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
11 งานตรวจสอบ Batching plant อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
12 งานตรวจสอบ Concrete Mixed Design อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
13 งานตรวจสอบ Aggregate source อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
14 งานตรวจสอบ Asphalt plant อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
15 งานตรวจสอบ Bored pile plant อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
16 งานรื้อย้ายอาคารสถานีเดิม บริเวณสถานีบางเขน, สถานีหลักสี่ แล้วเสร็จ
17 งานเสาเข็มตอก ขนาด 0.35 x 0.35 ม. จำนวน 1,025 ต้น กม.24 + 830 ถึง กม. 25 + 152 อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
18 งานเสาเข็มตอกสำหรับงานรถไฟเสมอระดับ ขนาด 0.22 x 0.22 ม. จำนวน 5,517 ต้น กม. 25 + 210 ถึง กม. 27 + 518 อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
19 งานถมดินสำหรับงานรถไฟเสมอระดับ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
20 งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทางวิ่งเสมอระดับ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
21 งานเสาเข็มเจาะขนาด 1.50 ม. จำนวน 16 ต้น และงานเสาเข็มเจาะแบบเหลี่ยม (Barrette pile ) จำนวน 12 ต้น บริเวณสถานีทุ่งสองห้อง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
22 งานรื้อย้ายรางเดิมบริเวณสถานีรังสิต อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
23 งานเสาเข็มเจาะขนาด 1.50 ม. จำนวน 41 ต้น บริเวณสถานีรังสิต อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
24 งานถมดินสำหรับงานถนนเลียบทางรถไฟ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
25 งานเข็มตอก ขนาด 0.22 x 0.22 ม. และ 0.26 x 0.26 ม. จำนวน 424 ต้น สำหรับงานถนนทางข้าม กม. 25 + 201 ถึง กม.25 + 253 อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
26 งานเข็มตอก ขนาด 0.80  ม. จำนวน 77 ต้น สำหรับงานถนนทางข้าม อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
27 งานติตตั้ง Cross Beam สำหรับโครงสร้างรถไฟทางวิ่งยกระดับ จำนวน 3 ชิ้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 
 
โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื้อ-รังสิต