โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื้อ-รังสิต
 

 

 

 

 

 

 

ความก้าวหน้าของโครงการ

 

 

เดือนกุมภาพันธ์ 2557

 

สัญญาที่ 1

งานก่อสร้างที่ได้ดำเนินการส่วนใหญ่ ได้แก่ งานปรับพื้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ(โซน 1 โซน 3-5 และย่านจอดรถแห่งใหม่บริเวณอาคารซ่อมบำรุงรถทางไกล) งานขุดและปรับปรุงดินเพื่อก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของอาคารสถานีกลางงานเสาเข็มรองรับโครงสร้างพื้นฐานอาคารสถานีกลางและอาคารซ่อมบำรุงรถทางไกล งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอุปสรรคบริเวณย่านจอดรถแห่งใหม่และรื้อถอนรางรถไฟเดิมที่สถานีกลางบางซื่อ งานรื้อถอนโครงสร้างโฮปเวลล์บริเวณพื้นที่โซน 4 ส่วนที่ 1 ด้านทิศตะวันตก รวมถึงพื้นที่โซน 5 ส่วนที่ 3 และพื้นที่ด้านนอกทางทิศเหนือ งานบริหารจัดการด้านจราจรระหว่างการรื้อย้ายรางรถไฟ (บริเวณโซน 4A) งานก่อสร้างถนนทางเข้า (บริเวณโซน 3 และบริเวณสถานีกลางบางซื่อ) และถนนเลียบทางรถไฟ (บริเวณโซน 4A โซน 4B และโซน5) งานรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างและรื้อย้ายรางรถไฟที่มีอยู่เดิมบริเวณอาคารซ่อมบำรุงรถทางไกลและรถชานเมืองงานรื้อย้ายรางและสายสัญญาณในพื้นที่ก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อ งานจัดเตรียมและจัดการด้านจราจรระหว่างการก่อสร้างทางรถไฟยกระดับในพื้นที่โซน 1 3 4 และ 5 งานคันดินและระบบระบายน้ำสำหรับถนนเลียบทางรถไฟและถนนทางเข้าสู่พื้นที่โซน 5 งานออกแบบรายละเอียด งานสร้างลานก่อปูน การเตรียมงานเพื่อก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและติดตั้งระบบสายดิน (Earthing & Bonding) สำหรับอาคารสถานีกลางบางซื่อ งานกำจัด/รื้อถอนอุปสรรคและตอกเข็มรองรับถนนทางข้ามบริเวณสถานีกลาง งานสำรวจพื้นที่เพื่อก่อสร้างถนนทางข้าม  อาคารปฏิบัติการหลัก และย่านจอดรถแห่งใหม่บริเวณอาคารซ่อมบำรุงรถชานเมือง งานถมชั้นดินบริเวณย่านจอดรถแห่งใหม่ของอาคารซ่อมบำรุงรถชานเมืองและรถทางไกล ฯลฯ โดยมีความก้าวหน้าของงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จเท่ากับ 5.78% จากแผนงานที่วางไว้ 12.15% ล่าช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ 6.37% โดยมีรายละเอียดของงานที่ดำเนินการดังนี้

ข้อ กิจกรรม สถานะ
1 งานสำรวจและวางหมุดควบคุม แล้วเสร็จ
2 งานปรับพื้นที่ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3 งานจัดหาและเคลื่อนย้าย (สำนักงานภาคสนาม ยานพาหนะ และอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆ) แล้วเสร็จ
4 งานขุดดินเพื่อก่อสร้างชั้นใต้ดินของสถานีหลัก ดำเนินงานแล้วเสร็จ 270,032 ลบ.ม. จากทั้งหมด 293,314 ลบ.ม. อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5 งานรื้อถอนโครงสร้างเสา Hopewell ดำเนินแล้วเสร็จ 186 ต้น จากทั้งหมด 239 ต้น (Type 1A Case 1=50 ต้น / Type 2A,2B Case 1=9 ต้น / Type 3A,3B Case 1=58 ต้น /Type 4 Case 1 =3 ต้น / Type 12 Case 2=18 ต้น / Type 13 Case 2 =16 ต้น / Type 14 Case 3 =29ต้น / Type 15 Case 3 =3ต้น) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6 งานทดสอบเสาเข็มนำร่อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,500 มม. จำนวน 3 ต้น (ถนนเทอดดำริลานจอดรถของ MRTA และถนนเลียบทางรถไฟใกล้วัดเสมียนนารี) แล้วเสร็จ
7 งานทดสอบเสาเข็มนำร่อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,200 มม. ในพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างของสถานีหลัก แล้วเสร็จ
8 งานทดสอบเสาเข็มเดิมโครงสร้าง Hopewell ในพื้นที่บริเวณถนนเลียบทางรถไฟใกล้วัดเสมียนนารี แล้วเสร็จ
9 การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค อาทิเช่น เสาไฟฟ้า เสาโทรเลข ฯลฯ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
10 งานรื้อย้ายผิวคอนกรีต อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
11 งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,200 มม.ในพื้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน  11 ต้น  จากทั้งหมด 231 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
12 งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,500 มม.ในพื้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1,342 ต้น จากทั้งหมด 1,942 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
13 งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2,000 มม.ในพื้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 12 ต้น จากทั้งหมด 123 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
14 งานดินขุด งานเททรายหยาบ งานเทคอนกรีตหยาบ  ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 25 ฐาน  ในพื้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ งานผูกเหล็กฐานราก ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 16 ฐาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
15 งานเทคอนกรีตฐานราก ในพื้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 5 ฐาน  อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
16 งานรื้อย้ายรางเดิมบริเวณสถานีกลางบางซื่อ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
17 งานเสาเข็มตอกขนาด 40 x 40 มม. ในพื้นที่บริเวณอาคาร Daily Maintenance ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 8 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
18 งานเสาเข็มตอกขนาด 180 x 180 มม. ในพื้นที่บริเวณอาคาร Train Stabling ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1,482 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
19 งานดินถมสำหรับงานถนนเลียบทางรถไฟ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
20 งานเข็มตอก ขนาด 0.22 x 0.22 ม.และ 0.26 x 0.26 ม. ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 228 ต้น สำหรับงานถนนทางข้าม อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 

สัญญาที่ 2

งานก่อสร้างส่วนใหญ่ที่ดำเนินงาน ได้แก่งานปรับพื้นที่สำหรับก่อสร้างถนนทางข้ามบริเวณ กม.24+910 งานปรับพื้นที่บริเวณสถานีหลักหกและสถานีรังสิต งานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคของการประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง และองค์การโทรศัพท์ งานติดตั้งเสาเข็มเจาะสำหรับก่อสร้างโครงสร้างทางรถไฟยกระดับ (ช่วงตอม่อหมายเลข 044-086, 097-130, 101-130, 237-266, 166-217,  237-266  & 280-296) งานฐานรากทางรถไฟยกระดับบริเวณตอม่อหมายเลข 054-078, 111-131, 132-150, 151-165, 237-266และ 280-296 งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอุปสรรคกีดขวางทางรถไฟยกระดับบริเวณ D1(1) to D9(1)งานติดตั้งเสาโครงสร้างทางรถไฟยกระดับ (เสาล่างหมายเลข 054-078, 111-131 และ 151-165) งานติดตั้งคานคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ (cast-in-situ) (คานล่างหมายเลข 111-131) งานรื้อถอนอาคารสถานีเดิมและก่อสร้างอาคารสำนักงานชั่วคราวพร้อมสิ่งอำนวนความสะดวกที่สถานีหลักสี่ งานเสาเข็มเจาะคอนกรีตอัดแรงหล่อสำเร็จเพื่อสร้างจุดเชื่อมต่อทางรถไฟบริเวณก่อนถึงสถานีหลักหกที่ กม. 25+232.5 ถึง กม. 29+145 และสะพานข้ามแยกบริเวณ กม. 24+910 งานรื้อย้ายท่อส่งน้ำมันแรงดันสูง และงานรื้อถอนอาคารสถานีเดิมของสถานีบางเขนและสถานีหลักสี่นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ โดยความก้าวหน้าของงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็น 5.48% จากแผนงานที่กำหนดไว้ 31.28% การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน 25.80% ทั้งนี้รายการงานที่ดำเนินการได้กล่าวมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ กิจกรรม สถานะ
1 งานสำรวจและวางหมุดควบคุม แล้วเสร็จ
2 งานปรับพื้นที่ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3 งานจัดหาและเคลื่อนย้าย (สำนักงานภาคสนาม ยานพาหนะ และอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆ) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4 งานรื้อถอนโครงสร้างเสา Hopewell ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด 455 ต้น (Type 1 Case 1 = 1 ต้น, Type 1A Case 1 = 28 ต้น, Type 2A Case 1 = 3 ต้น, Type 2B  Case 1 = 1ต้น, Type 3A Case 1 = 83ต้น, Type 4 Case 1 = 18 ต้น, Type 6 Case 1 = 1 ต้น, Type 5A Case 2 = 3 ต้น, Type 5B Case 2 = 1 ต้น, Type 7 Case 2 = 7 ต้น, Type 8 Case 2 = 70 ต้น, Type 9 Case 2 = 5 ต้น, Type 10 Case 2 = 6 ต้น, Type 11 Case 2 = 84 ต้น, Type 14A Case 3 = 68 ต้น, Type 16 Case 2 = 42 ต้น, Type 16A Case 2 = 18 ต้น, Type 16B Case 2 = 9 ต้น, Type 19 Case 2 = 3 ต้น) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5
  • งานทดสอบเสาเข็มนำร่องขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1500 มม.ในพื้นที่ 4 แห่ง ได้แก่ (1) พื้นที่หลักสี่ ที่ กม.17+500 (2)บริเวณใกล้กับสำนักงานเขตดอนเมือง ที่ กม.20+600 (3) บริเวณทางเข้าหมู่บ้านแกรนด์แคแนล ที่ กม.24+600 และ (4) บริเวณใกล้กับสถานีรถไฟรังสิต ที่ กม.29+800
  • งานทดสอบเสาเข็มนำร่องขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1200 มม.บริเวณทางเข้าหมู่บ้านแกรนด์แคแนล ที่ กม.24+600
แล้วเสร็จ
6 งานทดสอบเสาเข็มเดิมโครงสร้าง Hopewell ในพื้นที่บริเวณถนนเลียบทางรถไฟใกล้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ แล้วเสร็จ
7 งานเสาเข็มเจาะ โครงสร้างทางรถไฟยกระดับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1500 มม. ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 502 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
8 งานเสาเข็มเจาะ โครงสร้างทางรถไฟยกระดับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1800 มม. ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 96 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
9 งานฐานรากโครงสร้างทางรถไฟยกระดับ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 50 ฐาน (P115, P120, P116, P123, P125, P056, P059, P060, P061, P154, P129, P131, P064, P133, P156, P063, P135, P158, P064, P127, P249, P251, P253, P160, P69, P248, P118, P62, P162, P124, P282, P70, P163, P136, P72, P283, P250, P126, P67, P71, P142, P68, P143, P122, P145, P137, P74, P147, P151 และ P140) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
10 งานเสาโครงสร้างทางรถไฟยกระดับ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 54 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
11 งานเสาเข็มตอก ขนาด 0.35 x 0.35 ม. จำนวน 1,025 ต้น กม.24+830 ถึง กม.25+152 อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
12 งานเสาเข็มตอกสำหรับงานรถไฟเสมอระดับ ขนาด 0.22x 0.22 ม. จำนวน 5,696 ต้น กม.25+210 ถึง กม.27+518 อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
13 งานถมดินสำหรับงานรถไฟเสมอระดับ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
14 งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทางวิ่งเสมอระดับ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
15 งานเสาเข็มเจาะขนาด 1.50 ม. จำนวน 46 ต้น และงานเสาเข็มเจาะแบบเหลี่ยม (Barrette pile ) จำนวน 23 ต้น บริเวณสถานีทุ่งสองห้อง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
16 งานรื้อย้ายรางเดิมบริเวณสถานีรังสิต อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
17 งานเสาเข็มเจาะขนาด 1.50 ม. จำนวน 19 ต้น บริเวณสถานีหลักสี่ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
18 งานเสาเข็มเจาะขนาด 1.50 ม. จำนวน 1 ต้น บริเวณสถานีดอนเมือง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
19 งานเสาเข็มเจาะขนาด 1.50 ม. จำนวน 2 ต้น บริเวณสถานีหลักหก อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
20 งานเสาเข็มเจาะขนาด 1.50 ม. จำนวน 41 ต้น บริเวณสถานีรังสิต อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
21 งานถมดินสำหรับงานถนนเลียบทางรถไฟ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
22 งานเข็มตอก ขนาด 0.22x 0.22 ม.และ 0.26 x 0.26 ม. จำนวน 528 ต้น สำหรับงานถนนทางข้าม กม.25+201 ถึง กม.25+253 อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
23 งานเข็มตอก ขนาด 0.80  ม. ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 119 ต้น สำหรับงานถนนทางข้าม อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
24 งานติตตั้ง Cross Beam สำหรับโครงสร้างรถไฟทางวิ่งยกระดับ จำนวน 5 ชิ้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 
 
โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื้อ-รังสิต