โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื้อ-รังสิต
 

 

 

 

 

 

 

ความก้าวหน้าของโครงการ

 

 

เดือนมีนาคม 2557

 

 

สัญญาที่ 1

งานก่อสร้างที่ได้ดำเนินการส่วนใหญ่ ได้แก่ งานปรับพื้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ (โซน 1 โซน 3-5 และย่านจอดรถแห่งใหม่บริเวณอาคารซ่อมบำรุงรถทางไกล) งานขุดและปรับปรุงดินเพื่อก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของอาคารสถานีกลางงานเสาเข็มรองรับโครงสร้างพื้นฐานอาคารสถานีกลางและอาคารซ่อมบำรุงรถทางไกล งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอุปสรรคบริเวณย่านจอดรถแห่งใหม่และรื้อถอนรางรถไฟเดิมที่สถานีกลางบางซื่อ งานรื้อถอนโครงสร้างโฮปเวลล์บริเวณพื้นที่โซน 4 ส่วนที่ 1 ด้านทิศตะวันตก รวมถึงพื้นที่โซน 5 ส่วนที่ 3 และพื้นที่ด้านนอกทางทิศเหนือ งานบริหารจัดการด้านจราจรระหว่างการรื้อย้ายรางรถไฟ (บริเวณโซน 4A) งานก่อสร้างถนนทางเข้า (บริเวณโซน 3 และบริเวณสถานีกลางบางซื่อ) และถนนเลียบทางรถไฟ (บริเวณโซน 4A โซน 4B และโซน 5) งานรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างและรื้อย้ายรางรถไฟที่มีอยู่เดิมบริเวณอาคารซ่อมบำรุงรถทางไกลและรถชานเมืองงานรื้อย้ายรางและสายสัญญาณในพื้นที่ก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อ งานจัดเตรียมและจัดการด้านจราจรระหว่างการก่อสร้างทางรถไฟยกระดับในพื้นที่โซน 1 3 4 และ 5 งานคันดินและระบบระบายน้ำสำหรับถนนเลียบทางรถไฟและถนนทางเข้าสู่พื้นที่โซน 5 งานออกแบบรายละเอียด งานสร้างลานก่อปูน การเตรียมงานเพื่อก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและติดตั้งระบบสายดิน (Earthing & Bonding) สำหรับอาคารสถานีกลางบางซื่อ งานกำจัด/รื้อถอนอุปสรรคและตอกเข็มรองรับถนนทางข้ามบริเวณสถานีกลาง งานสำรวจพื้นที่เพื่อก่อสร้างถนนทางข้าม  อาคารปฏิบัติการหลัก และย่านจอดรถแห่งใหม่บริเวณอาคารซ่อมบำรุงรถชานเมือง งานถมชั้นดินบริเวณย่านจอดรถแห่งใหม่ของอาคารซ่อมบำรุงรถชานเมืองและรถทางไกล ฯลฯ โดยมีความก้าวหน้าของงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จเท่ากับ 6.99% จากแผนงานที่วางไว้ 14.24% ล่าช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ 7.25% โดยมีรายละเอียดของงานที่ดำเนินการดังนี้

ข้อ กิจกรรม สถานะ
1 งานทางวิ่งรถไฟยกระดับและเสมอระดับ  
  งานทดสอบเสาเข็มนำร่อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,500 มม. จำนวน 3 ต้น (ถนนเทอดดำริลานจอดรถของ MRTA และถนนเลียบทางรถไฟใกล้วัดเสมียนนารี) แล้วเสร็จ
  งานทดสอบเสาเข็มนำร่อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,200 มม. ในพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างของสถานีหลัก แล้วเสร็จ
  งานทดสอบเสาเข็มเดิมโครงสร้าง Hopewell ในพื้นที่บริเวณถนนเลียบทางรถไฟใกล้วัดเสมียนนารี แล้วเสร็จ
  งานทดสอบเสาเข็มเดิมโครงสร้าง Hopewell ในพื้นที่บริเวณถนนเลียบทางรถไฟใกล้วัดเสมียนนารี แล้วเสร็จ
  งานรื้อถอนโครงสร้างเสา Hopewell ดำเนินแล้วเสร็จ 194 ต้น จากทั้งหมด 239 ต้น (Type 1A Case 1= 58ต้น / Type 2A, 2B Case 1= 9 ต้น / Type 3A, 3B Case 1 = 58 ต้น /Type 4 Case 1 = 3 ต้น / Type 12 Case 2 = 18 ต้น / Type 13 Case 2 =16 ต้น / Type 14 Case 3 = 29 ต้น / Type 15 Case 3 = 3 ต้น) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานรื้อถอนอาคาร อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค เช่น เสาไฟฟ้า เสาโทรเลข ฯลฯ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานรื้อย้ายผิวคอนกรีต อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2 งานสถานี  
  งานขุดดินเพื่อก่อสร้างชั้นใต้ดินของสถานีหลัก ดำเนินงานแล้วเสร็จ 298,812 ลบ.ม. อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,000 มม.ในพื้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน  4 ต้น  จากทั้งหมด 595 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,200 มม.ในพื้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน  17 ต้น  จากทั้งหมด 231 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,500 มม.ในพื้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1,571 ต้น จากทั้งหมด 1,706 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2,000 มม.ในพื้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 32 ต้น จากทั้งหมด 123 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานดินขุด งานเททรายหยาบ งานเทคอนกรีตหยาบ  ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 39 ฐาน  ในพื้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ งานผูกเหล็กฐานราก ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 26 ฐาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเทคอนกรีตฐานราก ในพื้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 20 ฐาน  จากทั้งหมด 160 ฐาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานรื้อย้ายรางเดิมบริเวณสถานีกลางบางซื่อ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3 งานศูนย์ซ่อมรถไฟระยะใกล้และรถไฟระยะไกล
  งานเสาเข็มตอกขนาด 0.40 x 0.40 ม. ในพื้นที่บริเวณอาคาร Daily Maintenance ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 192 ต้นจากทั้งหมด 1,660 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มตอกขนาด 0.40 x 0.40ม. ในพื้นที่บริเวณอาคาร Infrastructure Workshop ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 211 ต้นจากทั้งหมด 582 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มตอกขนาด 0.18 x 0.18ม. ในพื้นที่บริเวณอาคาร Train Stabling ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1,482 ต้น จากทั้งหมด 2,384 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานฐานราก ในพื้นที่บริเวณอาคาร Train Stabling ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 175 ฐานจากทั้งหมด 1,168 ฐาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4 งานถนนเรียบทางรถไฟและงานถนนทางข้าม
  งานดินถมสำหรับงานถนนเลียบทางรถไฟ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเข็มตอก ขนาด 0.22x 0.22 ม.และ 0.26 x 0.26 ม. ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 312 ต้น จากทั้งหมด 816 ต้นสำหรับงานถนนทางข้าม อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเข็มตอก ขนาด 0.26 x 0.26 ม.ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 117 ต้น จากทั้งหมด 306 ต้นสำหรับงานถนนทางข้าม อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะ ขนาด 0.80 ม. ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 85 ต้น จากจำนวนทั้งหมด 282 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5 งานอื่นๆ
  งานตรวจสอบ Batching Plant อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานตรวจสอบ Concrete Mixed Design อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานตรวจสอบ Aggregate source อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานตรวจสอบ Bored pile plant อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานสำรวจและวางหมุดควบคุม แล้วเสร็จ
  งานปรับพื้นที่ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานจัดหาและเคลื่อนย้าย (สำนักงานภาคสนาม ยานพาหนะ และอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆ) แล้วเสร็จ

 

 

ตารางแสดงความก้าวหน้าประจำเดือนมีนาคม 2557 ของสัญญาที่ 1


Contract 1 : Civil Works for Bang Sue Grand Station and Depots
Bill No. Description Contract Amount (Bath) % Progress as of
25-MAR-14
Status
Planned Actual
1 General Requirements 266,482,434 27.29% 43.95% 16.65%
2 Railway 11,422,571,521 9.58% 1.52% -8.06%
3 Stations 14,247,067,853 12.94% 12.00% -0.94%
4 LD-Train Depots and CT-Train Depots 1,604,023,818 33.84% 0.98% -32.86%
5 Local Road and Road Flyover 1,410,141,074 35.45% 4.01% -31.44%
6 Provisional Sums and Provisional Items 672,130,000 24.84% 0.00% -24.84%
7 Day-Work Schedule 17,823,300 0.00% 0.00% 0.00%
Total 29,640,240,000 14.24% 6.99% -7.25%

 

 

ตารางสรุปแผนงานและผลงานความก้าวหน้าของการก่อสร้าง
สัญญาที่ 1 ประจำเดือนมีนาคม 2557

 

 

สัญญาที่ 2

งานก่อสร้างส่วนใหญ่ที่ดำเนินงาน ได้แก่งานปรับพื้นที่สำหรับก่อสร้างถนนทางข้ามบริเวณ กม.24+910 งานปรับพื้นที่บริเวณสถานีหลักหกและสถานีรังสิต งานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคของการประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง และองค์การโทรศัพท์ งานติดตั้งเสาเข็มเจาะสำหรับก่อสร้างโครงสร้างทางรถไฟยกระดับ (ช่วงตอม่อหมายเลข044 – 086, 097 – 130, 101 – 130, 237 – 266, 166 – 217,  237 – 266  & 280 – 296) งานฐานรากทางรถไฟยกระดับบริเวณตอม่อหมายเลข 054-078, 111-131, 132-150, 151-165, 237-266และ 280-296 งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอุปสรรคกีดขวางทางรถไฟยกระดับบริเวณ D1(1) to D9(1)งานติดตั้งเสาโครงสร้างทางรถไฟยกระดับ (เสาล่างหมายเลข054-078, 111-131และ 151 - 165)งานติดตั้งคานคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ (cast-in-situ) (คานล่างหมายเลข 111 - 131) งานรื้อถอนอาคารสถานีเดิมและก่อสร้างอาคารสำนักงานชั่วคราวพร้อมสิ่งอำนวนความสะดวกที่สถานีหลักสี่ งานเสาเข็มเจาะคอนกรีตอัดแรงหล่อสำเร็จเพื่อสร้างจุดเชื่อมต่อทางรถไฟบริเวณก่อนถึงสถานีหลักหกที่ กม. 25+232.5 ถึง กม. 29+145 และสะพานข้ามแยกบริเวณกม. 24+910 งานรื้อย้ายท่อส่งน้ำมันแรงดันสูง และงานรื้อถอนอาคารสถานีเดิมของสถานีบางเขนและสถานีหลักสี่ โดยความก้าวหน้าของงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็น 7.35% จากแผนงานที่กำหนดไว้36.62%การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน 29.27%เนื่องจากอุปสรรคและปัญหา ตามรายละเอียดแสดงในบทที่ 5 ทั้งนี้รายการงานที่ดำเนินการได้กล่าวมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ กิจกรรม สถานะ
1 งานทางวิ่งรถไฟยกระดับและเสมอระดับ
  งานรื้อถอนโครงสร้างเสา Hopewell ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด 485 ต้น (Type 1 Case 1 = 1 ต้น, Type 1A Case 1 = 28 ต้น, Type 2A Case 1 = 3 ต้น, Type 2B  Case 1 = 1 ต้น, Type 3A Case 1 = 83 ต้น, Type 4 Case 1 = 18 ต้น, Type 6 Case 1 = 1 ต้น, Type 5A Case 2 = 3 ต้น, Type 5B Case 2 = 1 ต้น, Type 7 Case 2 = 7 ต้น, Type 8 Case 2 = 70 ต้น, Type 9 Case 2 = 6ต้น, Type 10 Case 2 = 6 ต้น, Type 11 Case 2 = 84 ต้น, Type 14A Case 3 = 94 ต้น, Type 15 = 4 ต้น, Type 16 Case 2 = 42 ต้น, Type 16A Case 2 = 18 ต้น, Type 16B Case 2 = 9 ต้น, Type 19 Case 2 = 3 ต้น) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
  • งานทดสอบเสาเข็มนำร่องขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1500 มม.ในพื้นที่ 4 แห่ง ได้แก่ (1) พื้นที่หลักสี่ ที่ กม.17+500 (2)บริเวณใกล้กับสำนักงานเขตดอนเมือง ที่ กม.20+600 (3) บริเวณทางเข้าหมู่บ้านแกรนด์แคแนล ที่ กม.24+600 และ (4) บริเวณใกล้กับสถานีรถไฟรังสิต ที่ กม.29+800
  • งานทดสอบเสาเข็มนำร่องขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1200 มม.บริเวณทางเข้าหมู่บ้านแกรนด์แคแนล ที่ กม.24+600
แล้วเสร็จ
  งานทดสอบเสาเข็มเดิมโครงสร้าง Hopewell ในพื้นที่บริเวณถนนเลียบทางรถไฟใกล้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ แล้วเสร็จ
  งานเสาเข็มเจาะ โครงสร้างทางรถไฟยกระดับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1500 มม. ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 541 ต้นจากทั้งหมด 1,656 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะ โครงสร้างทางรถไฟยกระดับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1800 มม. ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 146 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานฐานรากโครงสร้างทางรถไฟยกระดับ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 75 ฐาน จากทั้งหมด 428 ฐาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาโครงสร้างทางรถไฟยกระดับ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 94 ต้น จากทั้งหมด 856 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติตตั้ง Cross Beam สำหรับโครงสร้างรถไฟทางวิ่งยกระดับ จำนวน 14 ชิ้นจากทั้งหมด 428 ชิ้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มตอก ขนาด 0.35 x 0.35 ม. จำนวน 1,025 ต้น จากทั้งหมด 1,604 ต้น กม.24+830 ถึง กม.25+152 อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มตอกสำหรับงานรถไฟเสมอระดับ ขนาด 0.22 x 0.22 ม. จำนวน 6,706 ต้น จากทั้งหมด 28,571 กม.25+210 ถึง กม.28+470 อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานถมดินงานถมทราย งานถมวัสดุชั้นรองพื้นทาง สำหรับงานรถไฟเสมอระดับ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทางวิ่งเสมอระดับ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2 งานสถานี
  งานรื้อย้ายอาคารสถานีเดิมบริเวณสถานีบางเขน และสถานีหลักสี่ แล้วเสร็จ
  งานเสาเข็มเจาะขนาด 1.50 ม. จำนวน 3 ต้น จากทั้งหมด 145 ต้น บริเวณสถานีวัดเสมียนนารี อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะขนาด 1.50 ม. จำนวน 12 ต้นจากทั้งหมด 145 ต้น บริเวณสถานีบางเขน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะขนาด 1.50 ม. จำนวน 62 ต้นจากทั้งหมด 66 ต้น และงานเสาเข็มเจาะแบบเหลี่ยม (Barrette pile ) จำนวน 38 ต้น จากทั้งหมด 44 ต้น บริเวณสถานีทุ่งสองห้อง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะขนาด 1.50 ม. จำนวน 46 ต้น จากทั้งหมด 145 ต้นบริเวณสถานีหลักสี่ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะขนาด 1.50 ม. จำนวน 14 ต้น จากทั้งหมด 145 ต้นบริเวณสถานีการเคหะ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะแบบเหลี่ยม (Barrette pile ) จำนวน 13 ต้น จากทั้งหมด 145 ต้นบริเวณสถานีดอนเมือง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะขนาด 1.50 ม. จำนวน 151 ต้น จากทั้งหมด 470 ต้นบริเวณสถานีรังสิต อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานรื้อย้ายรางเดิมบริเวณสถานีรังสิตและสถานีดอนเมือง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานถมดินสำหรับงานถนนเลียบทางรถไฟ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3 งานถนนเรียบทางรถไฟและงานถนนทางข้าม  
  งานเข็มตอก ขนาด 0.22 x 0.22 ม.และ 0.26  x 0.26 ม. จำนวน 528 ต้น สำหรับงานถนนทางข้าม กม.25+201 ถึง กม.25+253 แล้วเสร็จ
  งานเข็มเจาะ ขนาด 0.80  ม. ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 122 ต้น สำหรับงานถนนทางข้าม แล้วเสร็จ
  งานฐานรากสำหรับโครงสร้างสะพานข้ามรถยนต์ จำนวน  5 ฐานจากทั้งหมด 14 ฐาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติตตั้งเสาสำหรับโครงสร้างสะพานข้ามรถยนต์ จำนวน  3 ต้น จากทั้งหมด 14 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4 งานอื่นๆ
  งานตรวจสอบ Batching Plant อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานตรวจสอบ Concrete Mixed Design อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานตรวจสอบ Aggregate source อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานตรวจสอบ Bored pile plant อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานสำรวจและวางหมุดควบคุม แล้วเสร็จ
  งานปรับพื้นที่ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานจัดหาและเคลื่อนย้าย  (สำนักงานภาคสนาม ยานพาหนะ และอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆ) แล้วเสร็จ

 

 

ตารางแสดงความก้าวหน้าประจำเดือนมีนาคม 2557 ของสัญญาที่ 2


Contract 2 : Civil Works for Bang Sue - Rangsit Railway
Bill No. Description Contract Amount (Bath) %Progress as of
25-Feb-14
Status
Planned Actual
1 General Requirements 272,629,120 51.09% 41.10% -9.99%
2 Railway 10,514,931,561 42.34% 10.32% -32.02%
3 Stations 8,558,445,112 31.81% 3.57% -28.24%
5 Local Road and Road Flyover 1,264,542,043 18.51% 0.83% -17.68%
6 Provisional Sums and Provisional Items - - - -
Total 20,610,547,836 36.62% 7.35% -29.27%

 

 

ตารางสรุปแผนงานและผลงานความก้าวหน้าของการก่อสร้าง
สัญญาที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม 2557


 
 
โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื้อ-รังสิต