โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื้อ-รังสิต
 

 

 

 

 

 

 

ความก้าวหน้าของโครงการ

 

 

ความก้าวหน้าโครงการเดือนเมษายน 2560

 

สัญญาที่ 1

งานก่อสร้างที่ดำเนินการในช่วงเดือนเมษายน 2560 ได้แก่

 

 • การเปลี่ยนแปลงแบบโครงสร้างหลักของทางรถไฟยกระดับ (โซน 1 โซน 4B และโซน 5)
 • ดำเนินงานในส่วนที่เป็นรายการงานเปลี่ยนแปลง (Variation Order) ประกอบด้วย   งานก่อสร้างย่านจอดรถสินค้าถาวร, งานรื้อถอนรางรถไฟเดิมที่สถานีกลางบางซื่อ, งานรื้อย้ายรางเพื่อนำไปสร้างย่านจอดรถสินค้าชั่วคราว, งานรื้อถอน ปรับปรุง และสร้างอาคารใหม่ทดแทน บริเวณโรงซ่อมบำรุงรถทางไกล, งานรื้อถอนและรื้อย้ายสายสัญญาณสื่อสาร, งานเปลี่ยนไฟส่องสว่างถนนบริเวณย่านจอดรถ, งานก่อสร้างทางเชื่อมเข้าสู่สถานี MRT จากสถานีกลางบางซื่อ, งานเปลี่ยนแปลงห้องจ่ายกระแสไฟฟ้าของสถานีบางซื่อ, งานติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้าด้วยระบบต่อลงดิน (earthing and bonding) สำหรับงานฐานราก, งานก่อสร้างถังน้ำทิ้งที่สถานีบางซื่อ, งานเปลี่ยนไฟส่องสว่างถนน BS7, งานรื้อถอนรื้อย้ายอุปกรณ์ด้านการจราจรที่เป็นทรัพย์สินของ กทม. บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารสายเหนือบริเวณถนนเทอดดำริ, งานสร้างห้องควบคุมไฟฟ้าและถังกักเก็บน้ำที่โรงซ่อมบำรุงรถทางไกล, งานปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างอาคารซ่อมบำรุงรถรายวันเหนืออุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT
 • การเตรียมการดำเนินงานในพื้นที่ด้านทิศเหนือ/ใต้ของสถานีกลางบางซื่อ (โซน 1) สำหรับงานถมชั้นทางก่อนติดตั้งรางที่รื้อย้ายมาใหม่ (โซน 3 และโซน 5), สำหรับงานถนนทางเข้า (บริเวณโซน 2 โซน 3  โซน 5 โซน 7 และโซน 8), สำหรับงานถนนเลียบทางรถไฟ (โซน 4A โซน 4B และโซน 5) และสำหรับงานถนนลำเลียงวัสดุ (โซน 6 และโซน 7)
 • งานดินขุดและทำทางระบายน้ำ งานจัดหาวัสดุถมชั้นดินและงานทดสอบ ก่อนติดตั้งรางที่รื้อย้ายมาใหม่บริเวณโซน 3
 • งาน earthworks ได้แก่ งานปรับพื้นที่และกำจัดสิ่งขีดขวาง งานขุดเพื่อทำทางลอดบริเวณถนนเลียบทางรถไฟ (ด้านทิศตะวันตกของ P693-P718)
 • งานขุดและก่อสร้างชานชาลาชั่วคราว ที่ Gridline 4-5A-H
 • งานดินถมกลับและอัดแน่นพื้นอาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน
 • งานถมคันทางถนนทางเข้า (ส่วนที่ 2– ด้านทิศใต้ของโซน 2, 5, 7) งานถมคันทางถนนที่ใช้ขนส่งภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (พื้นที่ส่วนที่ 1 ของโซน 6 และพื้นที่ส่วนที่ 1/ส่วนที่ 2 ของโซน 7) และงานถมคันทางถนนเลียบทางรถไฟ (พื้นที่โซน 4A,8); งานถมคันทางและชั้นรองพื้น (Type III) – พื้นที่ส่วนที่ 2 ด้านทิศเหนือข้างจุดเชื่อมต่อราง ที่ Sta. 9+000 to 9+400
 • งานระบบระบายน้ำสำหรับถนนทางเข้า (BS.1) รวมถึงทางเท้าและทางเดินลาดเอียงบริเวณสถานีบางซื่อ
 • งานระบบระบายน้ำสำหรับถนนทางเข้า (โซน 2, โซน 5, บริเวณรางระบายน้ำรูปตัวยูโซน 7) และสำหรับถนนเลียบทางรถไฟ (โซน 4A, โซน 4B)
 • งานวางเครื่องกั้นคอนกรีตและทำทางระบายน้ำ บริเวณพื้นที่ส่วนที่ 2 ด้านทิศเหนือของทางรถไฟ ที่ Sta. 9+000 ถึง 9+400 และบริเวณพื้นที่ด้านนอก ด้านทิศตะวันตกของทางรถไฟ ที่ Sta. 10+650 ถึง 12+202
 • งานบริหารจัดการด้านการจราจรระหว่างการรื้อย้ายทางรถไฟบริเวณพื้นที่ (ส่วนที่ 3 ด้านทิศเหนือของโซน 5) จัดการจราจรระหว่างก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟ (โซน 4A, โซน 4B, โซน 5 และโซน 8) รวมถึงระหว่างการก่อสร้างถนนทางเข้า (บริเวณโซน 2, 3, 5 และ 7) และระหว่างงานก่อสร้างถนนที่ใช้ขนส่งภายในพื้นที่โครงการ (บริเวณโซน 5, 6 และ 7)
 • งานกำหนดจุดสำรวจโรงซ่อมบำรุงหลัก ย่านจอดรถแห่งใหม่ (บริเวณโรงซ่อมบำรุงรถชานเมือง)
 • งานรองพื้นทางเพื่อติดตั้งรางที่รื้อย้ายมาใหม่ (บริเวณส่วนที่ 1/ส่วนที่ 2 ของโซน 4B, ส่วนที่ 3 ด้านทิศเหนือของโซน 5) งานรองพื้นทางสำหรับถนนทางเข้า (พื้นที่ส่วนที่ 7) รองพื้นสำหรับย่านจอดรถไฟชานเมืองและรถไฟทางไกล รวมถึงงานรองพื้นสำหรับทางลำเลียงวัสดุ (พื้นที่ส่วนที่ 1 ของโซน 6 และส่วนที่1/ส่วนที่ 2 ของโซน 7) และงานรองพื้นสำหรับถนนเลียบทางรถไฟ (โซน 4A, โซน 4B และโซน 8)
 • งานรองพื้นสำหรับถนนทางเข้า (โซน 2, 5 และ 7), สำหรับถนนที่ใช้ในโครงการ (พื้นที่ส่วนที่ 1 กับ 2 ของโซน 6 และพื้นที่ส่วนที่ 1/ส่วนที่ 2 ของโซน 7) และสำหรับถนนเลียบทางรถไฟ (โซน 4A)
 • งานผูกเหล็กชั้นผิวทางถนนเลียบทางรถไฟ (โซน 4A), ถนนทางเข้า (โซน 5 และ 7) และถนนที่ใช้ในโครงการ (พื้นที่ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ของโซน 6)
 • งานเสาเข็มรองรับโครงสร้างชั้นใต้ดินของสถานีกลาง (พื้นที่ด้านทิศใต้ของโซน 1), งานวางเสาเข็มอาคารซ่อมบำรุงรถชานเมือง (อาคารโรงซ่อมหลัก โรงซ่อมระบบพื้นฐาน) และ งานเสาเข็มด้านทิศตะวันตกของสะพานรถไฟบริเวณโซน 5
 • งานครอบหัวเสาเข็มเพื่อก่อสร้างโถงทางเข้า (gridline 6-12) อาคารสถานีกลาง, งานครอบหัวเสาเข็มเพื่อก่อสร้างย่านจอดรถไฟแห่งใหม่, งานครอบหัวเสาเข็มเพื่อก่อสร้างอาคารควบคุมการเดินรถ อาคารสำหรับพนักงานทำความสะอาด และห้องเก็บขยะ (gridline 4H-E) ที่อาคารสถานีกลาง
 • งานฐานรากรองรับโครงสร้างยกระดับ (พื้นที่ส่วนที่ 2/ส่วนที่ 3 (center side)
 • งานแผ่นพื้นชั้นใต้ดิน (ชั้น 1) ของอาคารสถานีกลาง (glindline 9-20H-E; 17-20 A-D)
 • งานแผ่นพื้นส่วนรับน้ำหนัก (พื้นที่ส่วนที่ 2 ด้านทิศเหนือข้างจุดเชื่อมต่อราง ที่ Sta. 9+000 ถึง 9+400 และพื้นที่ด้านนอกฝั่งตะวันตกของจุดเชื่อมต่อราง ที่ Sta. 10+650 ถึง 12+202)
 • งานพื้นระดับดินอาคารสถานีกลาง
 • งานพื้น (200-350 มม.) ที่ระดับ 0 สำหรับโครงสร้างโรงซ่อมบำรุงหลัก
 • งานติดตั้งคานรับน้ำรูปตัว ‘I’ ที่ concourse และชานชาลา (สถานีจตุจักร) ที่ P.754
 • งานเลื่อนคานรับน้ำหนัก I-girder เข้าสู่ตำแหน่งสุดท้าย (สถานีจตุจักร-Ch. 10+185 ถึง 10+420
 • งานวาง bridge slab สำหรับโถงทางเข้าสถานี (gridline 6-12, ชั้น 2,  3, และชั้นลอย)
 • งานคานคอดิน (อาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน)
 • งานพื้นโรงซ่อมบำรุงรถทางไกล บริเวณโซน 6 และงานพื้นโรงกักเก็บขยะ
 • งานวางแผ่นพื้น (150 มม.) ที่ระดับ 5.5 สำหรับโครงสร้างโรงซ่อมบำรุงหลัก
 • งานหล่อแผ่นพื้น slab บน I-girder/planks อาคารสถานีกลาง
 • งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปสำหรับจุดรับ-ส่งผู้โดยสาร ด้านทิศตะวันออก (gridline 12-18 E                concourse)
 • งานพื้น (slab) โรงเก็บวัสดุอันตราย
 • งานพื้น อาคารอุปกรณ์สื่อสารฯ (ขนาด 19.3 x 9.65 ม.)
 • งานพื้นลาดเอียง (1-10) บริเวณอาคารสถานีกลาง
 • งานก่อสร้างคานเหล็ก, งานเชื่อมรอยต่อ corbel ด้วยวัสดุเหลว, งานแผ่นพื้นเรียบ, งานแผงกันตก (parapet) และงานร่องเดินสายไฟ (gridline A-H/7-8; gridline A-H/8-9; gridline A-H/9-10; gridline A-H/10-11; gridline A-H/11-12; gridline A-H/12-13; gridline A-H/13-14; gridline A-H/14-15; gridline A-H/15-16; gridline A-H/16-17; gridline A-H/18-19; gridline A-H/19-20; gridline A-H/6-7; gridline A-H/7-8; gridline A-H/8-9; gridline A-H/9-10)
 • งานคานคอดิน ที่ gridline 9-18 สำหรับพื้นและโครงสร้างใต้ดินอาคารสถานีกลางบางซื่อ
 • งานวางแผ่นพื้น ที่ gridline 9-18 สำหรับพื้นและโครงสร้างใต้ดินอาคารสถานีกลางบางซื่อ
 • งานติดตั้งคาน B1-B5 สำหรับโครงสร้างอาคารที่ทำการของพนักงานควบคุมการเดินรถและพนักงานรักษาความสะอาด
 • งานติดตั้งคาน B1 สำหรับโครงสร้างโรงกักเก็บขยะ
 • งานวางกำแพงไดอะแฟรม (diaphragm perimeter wall) สำหรับพื้นฐาน
 • งานสร้างร่องวางผนังและคานคอดิน สำหรับอาคารซ่อมบำรุงรถทางไกล โซน 6
 • งานโครงสร้างด้านทิศตะวันออกของกำแพงกันดิน (gridline O) เพื่อสร้างโถงทางเข้าสถานี
 • งานกำแพงกันดิน (gridline 9/G-D, 18/G-C บริเวณสถานีกลาง; gridline 18b ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานทางลาดเอียง 5 & 6; at gridline 18b/A-H)
 • งานก่อสร้างอุโมงค์ปล่อยควันเสีย สำหรับกำแพงกันดินที่สถานีกลาง
 • งานติดตั้งบันไดขึ้น-ลง บริเวณชานชลา, งานติดตั้งและยึดเหล็กรูปพรรณ รูปตัว ‘H’, งานติดตั้งคานรูปตัว ‘H’ สำหรับชานชาลาโรงจอดรถชานเมือง
 • งานวางเสาตอม่อและคานคอดินที่อาคารสถานีกลาง (gridline 3-4)
 • งานสร้าง basement portal สำหรับคานไขว้คอนกรีตหล่อสำเร็จชั้นใต้ดินอาคารสถานีกลาง (gridline 12-20)
 • งานสร้าง portal ทั้งด้านบน/ล่าง สำหรับคานไขว้คอนกรีตหล่อสำเร็จชั้นใต้ดินของอาคารสถานีกลาง (gridline 3-5)
 • งานติดตั้งชิ้นส่วนคานคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปกล่อง (box girder) และชิ้นส่วนคานคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปตัว ‘I’ สำหรับโครงสร้างชานชาลาสถานี (gridline C-D-E/ 6-14, Gridline G-F-E/6-14)
 • งานติดตั้งคานรับน้ำหนักหลักและโครงสร้างเสาค้ำเหล็กที่เป็นตัวเสริม (gridline 6-12)
 • งานคานรับน้ำหนักอื่นๆ ที่จำเป็น บริเวณสถานีจตุจักร Ch. 10+185 to 10+420
 • งานติดตั้งคานรับน้ำหนักรูปตัว ‘I’ (I-girder) โดยใช้เครน และจัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในพื้นที่จัดเก็บชั่วคราว บริเวณสถานีจตุจักร Ch. 10+185 to 10+420
 • งานโครงสร้างเสาคอนกรีตหล่อในที่สำหรับพื้นและส่วนใต้ดินอาคารสถานีกลางบางซื่อ (gridline 9-18)
 • งานโครงสร้างเสาและหัวเสา (บริเวณพื้นที่ส่วนที่ 2 ของโซน 4B)
 • งานเสาโครงสร้างทางรถไฟยกระดับ บริเวณทิศเหนือ/ใต้ของสถานีกลาง, พื้นที่ส่วนที่ 1 ของโซน 4B, P.755–801; P.684-P.687 D; P.682-P.688 B; P.691-P.698 A; P.701 A,B; P.683-P.687 C; P.700 B,C; P.712-P.708 C; P.667-P.671 H; P.678-P.680 J; P.681;P.682 K; P.683-P.688 G; P.672 C-D; P.677 A,B; P.712-P.708 D; P.733-P.709 A,B; P.708-P.704 A-C; P.688-P.681 A; P.669 B-E; P.671 D; P.673 D,E; P.678 G; P.679 G,H; P.680 G,H; P.681 H-I; P.682 H-I; P.683 E-F; P.680 I,F-C; P.671 E-G; P.673 F-H; P.674 F-H; P.676 G,H; P.678 H,I; P.669 F,G,A; P.670 A; P.671 A; P.672 F,G,H; P.675 F,G,H; P.677 D,G,H)
 • งานโครงสร้างเสา หลังคา ปล่องบันได สำหรับจุดรับ-ส่งผู้โดยสาร ด้านทิศตะวันออก (gridline 12-18 E)
 • งานติดตั้งเพดานแขวนเพื่อเป็น slabs บน I-Girder (สถานีกลางบางซื่อ)
 • งานติดตั้งชิ้นส่วนสะพานรถไฟ (P.601-634, P.635-647, P.643-650, P.644-650, สถานีจตุจักร- P.754, P.755- 801)
 • งานติดตั้งแผ่นกันตก (Parapet), ช่องเดินสายไฟ (cable trough), ระบบระบายน้ำบนโครงสร้างยกระดับ (deck drainage) บริเวณ P.601-634, P.635-650, P.661-733
 • งานติดตั้งวัสดุกั้นและช่องเดินสายไฟ (สถานีจตุจักร- Ch. 10+185 ถึง 10+420)
 • งานคานไขว้ (crossbeam) ที่ P.755-801; P.661 G-J L2; P.662 G-J L2,L3; P.664 D-G L2,L3; P.733 AB; P.732 AB; P.731 AB; P.730 AB; P.729 AB; P.727 AB; P.726 AB; P.716 AB - P.724 AB; P.664 G-I L2,L3; P.665 GH,CD,AB; P.663 AB; P.664 CD,AB; สถานีจตุจักร- Ch. 10+185 ถึง 10+420
 • งาน Band beam ที่ gridline 9-18 สำหรับพื้นและชั้นใต้ดินอาคารสถานีกลางบางซื่อ
 • งานติดตั้ง band beam และเสาโครงสร้าง ที่ gridline H-I/6-12
 • งานแผ่นพื้นสำเร็จ (รวมส่วน topping) ที่ gridline 9-18 สำหรับพื้นและชั้นใต้ดินอาคารสถานีกลางบางซื่อ
 • งานรอยต่อคอนกรีต (expansion joint) ที่ gridline 11-12, 15-16 สำหรับพื้นและชั้นใต้ดินอาคารสถานีกลางบางซื่อ
 • งานโครงสร้าง concourse และงานวางแผ่นพื้นเรียบ สำหรับพื้นและชั้นใต้ดินอาคารสถานีกลางบางซื่อ
 • งานก่อสร้างถังกักเก็บน้ำ สำหรับอาคารสถานีกลางบางซื่อ
 • งานติดตั้งเสาโครงสร้างระดับคานคอดิน (C1 และ C2) รวมถึงงานติดตั้งกำแพง (W1) ต่อจากระดับคานคอดิน รวมทั้งติดตั้งคานพื้น งานวางแผ่นพื้น, งานติดตั้งผนังและโครงสร้างคานหลังคาของอาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน
 • งานเสาโครงสร้าง ที่ gridline 8, 10/J-K-L-M-N สำหรับโถงทางเข้าอาคารสถานี
 • งานติดตั้งโครงสร้างเสาถึงระดับคานหลังคา สำหรับป้อมยาม
 • งานติดตั้งคานรับน้ำหนักรูปตัว ‘H’ (H-Beam) ที่ระดับ +4.5 ถึง +8.5 บริเวณชั้น 2 ของที่โรงซ่อมรถผู้โดยสาร/อาคารซ่อมบำรุงรถทางไกล LD1
 • งานติดตั้งโครงสร้างกรอบหลังคา, purlins, girts และ cladding ที่โรงซ่อมรถผู้โดยสาร/อาคารซ่อมบำรุงรถทางไกล LD1
 • งานติดตั้ง roof frame, purlins, girts & cladding, และ canopy สำหรับอาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน
 • งานสร้าง pre-tensioned planks & hollow core หล่อสำเร็จ สำหรับอาคารสถานีกลาง
 • งานสถาปัตย์สำหรับอาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, ศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารซ่อมบำรุงรถทางไกล 1 และโรงซ่อมรถผู้โดยสาร/อาคารซ่อมบำรุงรถทางไกล LD2
 • งานติดตั้งระบบฉนวนกันร้อนสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงหลักและศูนย์ซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน
 • งานติดตั้ง canopy สำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก
 • งานติดตั้งระบบท่อสุขาภิบาล ที่อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน และที่ศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก
 • งานวางท่อเดินสายไฟที่อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน, และโรงซ่อมรถผู้โดยสาร/อาคารซ่อมบำรุงรถดีเซล
 • งานวางรางเดินสายไฟ อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลักและอาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน
 • งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล สำหรับอาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก
 • งานวางระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง สำหรับอาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก
 • งานวางระบบเตือนภัยไฟไหม้ สำหรับอาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก
 • งานวางท่อ MVAC ระบบปรับอากาศ (AC) สำหรับอาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก
 • งานติดตั้งระบบสายล่อฟ้า ที่อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน
 • งานวางท่อร้อยสายสำหรับระบบ MVAC ที่อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน
 • งานติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียและถังดักจับไขมัน ที่อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน และที่โรงซ่อมรถผู้โดยสาร/อาคารซ่อมบำรุงรถทางไกล LD1
 • งานวางท่อระบบป้องกันไฟไหม้ ที่อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, อาคารซ่อมบำรุงหลัก และอาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน
 • งานประกอบชิ้นส่วน (Precast Segment) คอนกรีตหล่อสำเร็จ (ด้านทิศเหนือ/ใต้ของอาคารสถานีกลาง โซน 1; พื้นที่ส่วนที่ 2 ด้านตะวันตก-ส่วนกลางของโซน 4A; พื้นที่ส่วนที่ 2 ด้านทิศตะวันออกของโซน 4A; พื้นที่ส่วนที่ 1 ของโซน 4B; พื้นที่ส่วนที่ 2 ของโซน 4B, บริเวณอาคารสถานีกลาง), งานเสาคอนกรีตหล่อสำเร็จ (พื้นที่ส่วนที่ 1 ด้านทิศตะวันออกของอาคารสถานีกลาง), งานคานไขว้คอนกรีตหล่อสำเร็จ (ด้านทิศเหนือของสถานีกลาง โซน 1; พื้นที่ส่วนที่ 2 ด้านตะวันออกของโซน 4A; พื้นที่ส่วนที่ 1 ของโซน 4B) รวมถึงงานคานคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปตัว “I”, งาน pre-tensioned planks และ hollow core สำหรับโครงสร้างอาคารสถานีกลาง

     ความก้าวหน้าของงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จเท่ากับ 52.73 % จากแผนงานที่วางไว้ 52.22 % เร็วกว่าแผนงานที่วางไว้ 0.51 %

 

 

 

รายละเอียดของงานที่ได้ดำเนินการดังแสดงไว้ต่อไปนี้

 

ข้อ กิจกรรม สถานะ
1 งานทางวิ่งรถไฟยกระดับและเสมอระดับ
  งานติดตั้งเสารองรับทางวิ่งรถไฟยกระดับ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 2,624 ชิ้น จากทั้งหมด 3,282 ชิ้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งคานรองรับทางวิ่งรถไฟยกระดับ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน
1,183 ชิ้น จากทั้งหมด 2,749 ชิ้น
อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างรถไฟทางวิ่งยกระดับ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 165 Span จากทั้งหมด 932 Span อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวาง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค อาทิเช่น เสาไฟฟ้า เสาโทรเลข ฯลฯ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2 งานสถานี
  งานขุดดินเพื่อก่อสร้างชั้นใต้ดินของสถานีกลางบางซื่อ ดำเนินงานแล้วเสร็จ 254,496 ลบ.ม. จากทั้งหมด 293,314 ลบ.ม. อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,000 มม. ในพื้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน  1,109 ต้น จากทั้งหมด 1,232 ต้น (รวมงานเสาเข็มสำหรับทางขึ้น) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเทคอนกรีตฐานราก F1A ในพื้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 622 ฐาน จากทั้งหมด 632 ฐาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งเสาในพื้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 800 ชิ้น จากทั้งหมด 800 ชิ้น และงานติดตั้งคาน ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1,779 ชิ้น จากทั้งหมด 1,907 ชิ้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างรถไฟสถานีกลางบางซื่อ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 149 Span จากทั้งหมด 305 Span อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานพื้นและผนังคอนกรีตสำหรับชั้นใต้ดิน บริเวณสถานีกลางบางซื่อ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งคาน I-Girder บริเวณสถานีจตุจัตร อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3 งานศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟทางไกล
  งานเก็บความเรียบร้อยภายในอาคาร (Daily Maintainance) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มตอกขนาด 0.40 x 0.40 ม. บริเวณโรงซ่อมรถผู้โดยสาร (Passenger Coach) ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1,596 ต้น จากทั้งหมด 1,596 ต้น แล้วเสร็จ
  งานติดตั้งเหล็กเสาและโครงหลังคาในพื้นที่บริเวณโรงซ่อมรถผู้โดยสาร แล้วเสร็จ
  งานพื้นคอนกรีตภายในบริเวณโรงซ่อมรถผู้โดยสาร อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานก่อและงานฉาบผนังภายในโรงซ่อมรถผู้โดยสาร แล้วเสร็จ
  งานเก็บความเรียบร้อยภายในอาคาร (Passenger Coach) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4 งานศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าชานเมือง
  งานเสาในพื้นที่บริเวณโรงซ่อมบำรุงหลัก (Main Workshop) ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ
  งานติดตั้งคานและงานพื้นคอนกรีตในพื้นที่บริเวณโรงซ่อมบำรุงหลัก แล้วเสร็จ
  งานเก็บความเรียบร้อยภายในอาคาร (Main Workshop) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งเหล็กเสาในพื้นที่บริเวณโรงซ่อมบำรุงหลัก (Main Workshop) แล้วเสร็จ
  งานติดตั้งท่อระบายภายในอาคาร (Infrastructure Workshop) แล้วเสร็จ
  งานเก็บความเรียบร้อยภายในอาคาร (Infrastructure Workshop) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานฐานรากในพื้นที่บริเวณย่านจอดรถ (Train Stabling) ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 741 ฐาน จากทั้งหมด 1,168 ฐาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาในพื้นที่บริเวณย่านจอดรถ (Train Stabling) ดำเนินการแล้วเสร็จ
จำนวน 1,234 ต้น จากทั้งหมด 2,384 ต้น
อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้ง Plateform ชานชาลา ในพื้นที่บริเวณย่านจอดรถ (Train Stabling) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5 งานถนนเลียบทางรถไฟและงานถนนทางข้าม
  งานดินถมสำหรับงานถนนเลียบทางรถไฟ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งรางระบายน้ำ (U-Dicth) ภายในโครงการ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 

 

ตารางแสดงความก้าวหน้าประจำเดือนเมษายน 2560 ของสัญญาที่ 1 ตามสัญญาเดิม


สัญญา 1 : งานก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อและอาคารซ่อมบำรุง
รายการงานที่ดำเนินการ ราคาค่างานตามสัญญา (บาท) ความก้าวหน้าของงาน (%)
25 เมษายน  2560
สถานะ
แผนงาน
แผนงาน ปฏิบัติจริง
1 รายการทั่วไป 266,482,434 100.00% 97.89% -2.11%
2 งานทางรถไฟ 11,422,571,521 100.00% 75.82% -24.18%
3 งานสถานี 14,247,067,853 100.00% 48.90% -51.10%
4 ศูนย์ซ่อมบำรุงรถทางไกลและรถชานเมือง 1,604,023,818 100.00% 58.03% -41.97%
5 ถนนเลียบทางรถไฟและถนนทางข้าม 1,410,141,074 100.00% 49.39% -50.61%
6 เงินสำรองเฉพาะรายการเปลี่ยนแปลง 672,130,000 100.00% 26.69% -73.31%
7 ตารางดำเนินงานช่วงกลางวัน 17,823,300 100.00% 0.00% -100.00%
รวม 29,640,240,000 100.00% 60.32% -39.68%

 

 

ตารางแสดงความก้าวหน้าประจำเดือนเมษายน 2560 ของสัญญาที่ 1 ตามแผนงานใหม่

สัญญา 1 : งานก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อและอาคารซ่อมบำรุง
รายการงานที่ดำเนินการ ราคาค่างานตามสัญญา (บาท) ความก้าวหน้าของงาน (%)
25 เมษายน 2560
สถานะ
แผนงาน
แผนงาน ปฏิบัติจริง
1 รายการทั่วไป 266,482,434 96.79% 97.89% 1.10%
2 งานทางรถไฟ 12,127,119,738 70.16% 71.42% 1.26%
3 งานสถานี 16,823,702,974 38.48% 38.02% -0.46%
4 ศูนย์ซ่อมบำรุงรถทางไกลและรถชานเมือง 1,604,023,818 98.17% 58.03% -40.14%
5 ถนนเลียบทางรถไฟและถนนทางข้าม 2,393,497,138 29.65% 29.10% -0.55%
6 เงินสำรองเฉพาะรายการเปลี่ยนแปลง 672,130,000 26.69% 26.69% 0.00%
7 ตารางดำเนินงานช่วงกลางวัน 17,823,300 0.00% 0.00% 0.00%
รวม 33,904,779,402 52.22% 52.73% 0.51%

 

 

 

ตารางสรุปแผนงานและผลงานความก้าวหน้าของการก่อสร้าง 

ประจำเดือนเมษายน 2560 ของสัญญาที่ 1


 

สัญญาที่ 2

งานก่อสร้างที่ดำเนินการในช่วงเดือนเมษายน 2560 ได้แก่

 
 • งานตรวจวัดและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงงานด้านประชาสัมพันธ์ การจัดหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์จราจรต่างๆ
 • งานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคที่กีดขวางของการประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง สายส่งสัญญาณต่างๆ ของ บ.ทีโอที
 • งานติดตั้งโครงสร้างทางรถไฟยกระดับ ซึ่งได้แก่ งาน deck furniture (บริเวณ T1/MT+LT Pier No.301 to 309, T1/MT Pier No.309 to 321, T1/RT  Pier No.301 to 322, T2/Pier No. 142 to 218/S, T2/LKS, T3/DMU Pier No. 330S to 344, T3/Pier No. 374 to 412, T4/BKH, T4/Pier No. 30 to 10, T4/DMU Pier No. 328 to 345,  T5 Pier No. 489 to 495, T6/Pier No. 495 to 525)
 • งานสะพานรถไฟ ได้แก่ งานติดตั้งโครงสร้างคานสะพานอัดแรงรูปกล่อง (viaduct box grider) บริเวณ T1/RT, Pier No.322 to 328, T3/Pier No. 344 to 374, T3/Pier No. 374 to 412, T4/Pier No. 471 to 460,  T6/Pier No. 489 to 525
 • งานดิน ได้แก่ งานชั้นรองพื้นทาง (หยุดชั่วคราว)
 • งานถนนเลียบทางรถไฟ (จากสถานีวัดเสมียนนารีถึงสถานีบางเขน ที่ กม. 12+340 ถึง 13+281, จากสถานีทุ่งสองห้องถึงสถานีหลักสี่ ที่ กม.14+750 ถึง 17+943, จากสถานีดอนเมืองถึงสถานีหลักหก ที่ กม. 21+525 ถึง 27+477, จากสถานีหลักหกถึงสถานีรังสิต ที่ กม.27+477 ถึง 30+374)
 • งานระบบระบายน้ำ (จากสถานีดอนเมืองถึงสถานีหลักหก ที่ กม. 21+525 ถึง 27+477, จากสถานีหลักหกถึงสถานีรังสิต ที่ กม.27+477 ถึง 30+374)
 • งานกำแพงกันดิน ที่ กม.25+232.500 ถึง 29+145, กม.29+145 ถึง 31+485 และที่ กม.31+485 ถึง 32+350
 • งานติดตั้ง deck furniture (ที่ กม.25+232.500 ถึง 29+145)
 • งานติดตั้งคานคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ ที่สถานีทุ่งสองห้อง และสถานีดอนเมือง
 • งาน deck คอนกรีตหล่อในที่ งานแผ่นเชื่อมต่อ งานแผ่นเชื่อมรอยต่อที่มีการเคลื่อนไหว และงาน girder diaphragm สำหรับสถานีดอนเมือง
 • งานติดตั้งบันไดคอนกรีตหล่อในที่ เครื่องค้ำยัน ส่วนรับน้ำหนัก และโครงสร้าง diaphragm ที่จำเป็น ที่สถานีการเคหะฯ สถานีวัดเสมียนนารี สถานีหลักสี่ และสถานีดอนเมือง
 • งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กหลังคา สถานีดอนเมือง
 • งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กบันได สถานีบางเขน สถานีทุ่งสองห้อง สถานีการเคหะฯ สถานีวัดเสมียนนารี สถานีหลักสี่ สถานีรังสิต และสถานีดอนเมือง
 • งานติดตั้งระบบป้องกันไฟไหม้สำหรับสถานีดอนเมือง
 • งานจัดซื้อ/จัดหาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า (สวิสช์เกียร์แรงดันไฟฟ้าต่ำ บัสเวย์) อุปกรณ์ระบบเครื่องกล (เครื่องสูบน้ำประปา เครื่องสูบน้ำดับไฟ อุปกรณ์ดับเพลิง) อุปกรณ์งานด้านสถาปัตย์ (งานหลังคา ลิฟท์ บันได ทางเลื่อน)
 • งานระบบสายล่อฟ้า ที่สถานีบางเขน สถานีทุ่งสองห้อง สถานีหลักสี่ สถานีการเคหะฯ สถานีรังสิต และสถานีวัดเสมียนนารี
 • งานวางระบบสายไฟฟ้าต่อลงดินที่สถานีวัดเสมียนนารี สถานีบางเขน สถานีทุ่งสองห้อง สถานีการเคหะฯ สถานีหลักสี่ สถานีหลักหก และสถานีรังสิต
 • งานวางท่อสายระบบระบายอากาศ และระบบปรับอากาศ ที่สถานีบางเขน สถานีทุ่งสองห้อง สถานีการเคหะฯ และสถานีหลักหก
 • งานติดตั้งตู้ MDB สำหรับแผงสวิตช์แรงต่ำ (low voltage switchgear) ที่สถานีวัดเสมียนนารี สถานีบางเขน สถานีทุ่งสองห้อง สถานีหลักสี่ และสถานีการเคหะฯ
 • งานติดตั้งตู้ DB และตู้ฉุกเฉินสำหรับแผงสวิตช์แรงต่ำ (low voltage switchgear) ที่สถานีวัดเสมียนนารี สถานีบางเขน สถานีทุ่งสองห้อง สถานีหลักสี่ และสถานีการเคหะฯ
 • งานวางระบบท่อสายไฟต่างๆ ที่สถานีวัดเสมียนนารี สถานีทุ่งสองห้อง สถานีการเคหะฯ สถานีบางเขน สถานีรังสิต สถานีหลักสี่ และสถานีหลักหก
 • งานเดินสายไฟสำหรับระบบไฟฟ้า ที่สถานีวัดเสมียนนารี สถานีบางเขน สถานีทุ่งสองห้อง สถานีหลักสี่ และสถานีการเคหะฯ
 • งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง ที่สถานีวัดเสมียนนารี สถานีบางเขน สถานีทุ่งสองห้อง สถานีหลักสี่ และสถานีการเคหะฯ
 • งานติดตั้งอุปกรณ์สำคัญสำหรับควบคุมระบบแสงสว่าง ที่สถานีวัดเสมียนนารี สถานีทุ่งสองห้อง สถานีบางเขน และสถานีการเคหะฯ
 • งานติดตั้ง field control unit หรือ relay panel ที่สถานีวัดเสมียนนารี สถานีทุ่งสองห้อง
 • งานติดตั้ง local switch และ central units control center ที่สถานีวัดเสมียนนารี สถานีทุ่งสองห้อง สถานีบางเขน และสถานีการเคหะฯ
 • งานติดตั้งท่อสายไฟ ท่อร้อยสาย งานเดินสายไฟ สำหรับระบบเตือนภัยไฟไหม้ ที่สถานีวัดเสมียนนารี สถานีทุ่งสองห้อง สถานีหลักสี่ สถานีบางเขน และสถานีหลักหก
 • งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกชิ้นส่วน สำหรับระบบทำความเย็นและระบายอากาศ สถานีวัดเสมียนนารี สถานีบางเขน สถานีทุ่งสองห้อง สถานีหลักสี่ สถานีการเคหะฯ สถานีหลักหก สถานีรังสิต และสถานีดอนเมือง
 • งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ สำหรับระบบทำความเย็นและระบายอากาศ สถานีวัดเสมียนนารี สถานีบางเขน สถานีทุ่งสองห้อง สถานีหลักสี่ และสถานีการเคหะฯ
 • งานติดตั้งเครื่องดูดควัน (gas extractor fan) สำหรับระบบทำความเย็นและระบายอากาศ สถานีวัดเสมียนนารี สถานีบางเขน สถานีทุ่งสองห้อง สถานีหลักสี่ และสถานีการเคหะฯ
 • งานท่อลม ระบบทำความเย็นและระบายอากาศ สถานีวัดเสมียนนารี สถานีการเคหะฯ และสถานีรังสิต
 • งานไฟฟ้า ระบบทำความเย็นและระบายอากาศ สถานีวัดเสมียนนารี
 • งานวางระบบท่อน้ำประปา ที่สถานีวัดเสมียนนารี สถานีทุ่งสองห้อง สถานีบางเขน สถานีการเคหะฯ สถานีหลักสี่ สถานีรังสิต และสถานีหลักหก
 • งานติดตั้งวาล์วและอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับระบบน้ำประปาที่สถานีวัดเสมียนนารี สถานีการเคหะฯ และสถานีหลักสี่
 • งานกำจัดขยะ/สิ่งปฏิกูล และทำทางระบายน้ำ สำหรับระบบน้ำประปา สถานีบางเขน สถานีวัดเสมียนนารี สถานีทุ่งสองห้อง สถานีการเคหะฯ สถานีหลักสี่ สถานีหลักหก และสถานีรังสิต
 • งานติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อแบบยืดหยุ่น สำหรับระบบกำจัดขยะ/สิ่งปฏิกูล และระบายน้ำ ที่สถานีการเคหะฯ และสถานีทุ่งสองห้อง
 • งานวางท่อระบายน้ำฝนและติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการระบายน้ำ ที่สถานีบางเขน สถานีทุ่งสองห้อง สถานีการเคหะฯ สถานีรังสิต และสถานีหลักหก
 • งานติดตั้งปั้มและอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับงานระบบป้องกันไฟไหม้ สถานีวัดเสมียนนารี บางเขน การเคหะฯ หลักสี่ หลักหก รังสิต รวมถึงงานติดตั้งท่อสายระบบน้ำป้องกันไฟไหม้ ที่สถานีบางเขน ทุ่งสองห้อง การเคหะฯ วัดเสมียนนารี หลักสี่ ดอนเมืองรังสิต หลักหก และงานติดตั้ง ESPS สำหรับระบบป้องกันไฟไหม้ อาคารสถานีบางเขน ทุ่งสองห้อง การเคหะฯ หลักสี่ ดอนเมือง หลักหก
 • งานติดตั้งวาล์วและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับระบบน้ำป้องกันไฟไหม้ สถานีการเคหะฯ และสถานีวัดเสมียนนารี
 • งานติดตั้งชุดดักจับไขมัน (GT 30L UNDER SINK) ของระบบน้ำทิ้งสถานีวัดเสมียนนารี
 • งานติดตั้งสารสะอาดดับเพลิงสำหรับระบบป้องกันไฟไหม้ อาคารสถานีวัดเสมียนนารี สถานีบางเขน สถานีทุ่งสองห้อง สถานีการเคหะฯ และสถานีหลักสี่
 • งานทาสีที่เกี่ยวกับระบบป้องกันไฟไหม้ (สถานีวัดเสมียนนารี สถานีบางเขน สถานีหลักสี่ สถานีการเคหะฯ และสถานีทุ่งสองห้อง)
 • งานติดตั้งรางครอบสายไฟและท่อสาย ให้เหมาะสมกับระบบจัดการตัวอาคาร (building management system) สถานีทุ่งสองห้อง
 • ขั้นตอนเก็บความเรียบร้อยงานพื้น สถานีวัดเสมียนนารี สถานีทุ่งสองห้อง สถานีบางเขนสถานีการเคหะฯ สถานีหลักสี่ สถานีหลักหก และสถานีรังสิต
 • งานติดตั้งฐานพื้นอาคารสถานีทุ่งสองห้อง สถานีวัดเสมียนนารี สถานีการเคหะฯ สถานีบางเขน และสถานีหลักหก
 • ขั้นตอนเก็บความเรียบร้อยงานฝาผนัง สถานีวัดเสมียนนารี สถานีทุ่งสองห้อง สถานีบางเขน สถานีหลักสี่ สถานีการเคหะฯ สถานีหลักหก สถานีรังสิต และสถานีดอนเมือง
 • งานฝ้าเพดาน สถานีวัดเสมียนนารี สถานีบางเขน สถานีทุ่งสองห้อง สถานีการเคหะฯ สถานีหลักสี่ สถานีหลักหก สถานีดอนเมือง และสถานีรังสิต
 • งานติดตั้งอุปกรณ์ประตูและหน้าต่าง สำหรับสถานีบางเขน และสถานีทุ่งสองห้อง
 • งานหลังคา สถานีวัดเสมียนนารี สถานีบางเขน สถานีการเคหะฯ สถานีหลักสี่ สถานีหลักหก สถานีรังสิต และสถานีดอนเมือง
 • งานสถาปัตย์บันไดทางขึ้น-ลง สำหรับอาคารสถานีหลักสี่
 • งานติดตั้งวัสดุกันน้ำ ที่สถานีทุ่งสองห้องสถานีการเคหะฯ และสถานีหลักสี่
 • งานติดตั้งเคาน์เตอร์และห้องจำหน่ายตั๋ว ที่สถานีทุ่งสองห้อง
 • งานติดตั้งบันไดเลื่อนและลิฟท์ ที่สถานีวัดเสมียนนารี สถานีบางเขน สถานีการเคหะฯ สถานีทุ่งสองห้อง สถานีหลักสี่ สถานีดอนเมือง สถานีหลักหก และสถานีรังสิต
 • งานติดตั้งทางเลื่อน ที่สถานีดอนเมือง
     ความก้าวหน้าของงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็น 85.53 % จากแผนงานที่กำหนดไว้ 93.48 % การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน 7.95 %  เนื่องจากอุปสรรคและปัญหา
 

รายการงานที่ดำเนินการดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ กิจกรรม สถานะ
1 งานทางวิ่งรถไฟยกระดับและเสมอระดับ
  งานติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างรถไฟทางวิ่งยกระดับ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 10,847 ชิ้น จากทั้งหมด 14,303 ชิ้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งรั้วกั้นแนวขอบเขตโครงการฯ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2 งานสถานี
  งานก่อผนังอิฐมวลเบาชั้นจำหน่ายตั๋ว บริเวณสถานีวัดเสมียนนารี อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานปูกระเบื้องพื้น บริเวณสถานีวัดเสมียนนารี อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งโครงเหล็กบันไดทางขึ้น บริเวณสถานีวัดเสมียนนารี อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งลิฟท์และบันไดเลื่อน บริเวณสถานีวัดเสมียนนารี อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกลภายในสถานีวัดเสมียนนารี อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานก่อผนังอิฐมวลเบาชั้นจำหน่ายตั๋ว บริเวณสถานีบางเขน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานปูกระเบื้องพื้น บริเวณสถานีบางเขน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้ง ลิฟท์และบันไดเลื่อน บริเวณสถานีบางเขน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกลภายในสถานีบางเขน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานก่อผนังอิฐมวลเบาชั้นจำหน่ายตั๋ว บริเวณสถานีทุ่งสองห้อง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานปูกระเบื้องพื้น บริเวณสถานีทุ่งสองห้อง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกลภายในสถานีทุ่งสองห้อง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้ง ลิฟท์และบันไดเลื่อน บริเวณสถานีทุ่งสองห้อง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานก่อผนังอิฐมวลเบาชั้นจำหน่ายตั๋ว บริเวณสถานีหลักสี่ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งโครงเหล็กบันไดทางขึ้น บริเวณสถานีหลักสี่ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกลภายในสถานีหลักสี่ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้ง ลิฟท์และบันไดเลื่อน บริเวณสถานีหลักสี่ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานก่อผนังอิฐมวลเบาชั้นจำหน่ายตั๋ว บริเวณสถานีการเคหะฯ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งโครงเหล็กบันไดทางขึ้น บริเวณสถานีการเคหะฯ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกลภายในสถานีการเคหะฯ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้ง ลิฟท์และบันไดเลื่อน บริเวณสถานีการเคหะฯ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานพื้นคอนกรีตชั้นจำหน่วยตั๋ว บริเวณสถานีดอนเมือง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งโครงหลังคาสถานีดอนเมือง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งโครงเหล็กบันไดทางขึ้น บริเวณสถานีดอนเมือง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกลภายในสถานีดอนเมือง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้ง ลิฟท์และบันไดเลื่อน บริเวณสถานีดอนเมือง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งโครงเหล็กบันไดทางขึ้น บริเวณสถานีหลักหก แล้วเสร็จ
  งานก่อผนังอิฐมวลเบาชั้นจำหน่ายตั๋ว บริเวณสถานีหลักหก อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกลภายในสถานีหลักหก อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้ง ลิฟท์และบันไดเลื่อน บริเวณสถานีหลักหก อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งโครงเหล็กบันไดทางขึ้น บริเวณสถานีรังสิต อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานก่อผนังอิฐมวลเบาชั้นจำหน่ายตั๋ว บริเวณสถานีรังสิต อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกลภายในสถานีรังสิต อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้ง ลิฟท์และบันไดเลื่อน บริเวณสถานีรังสิต อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3 งานถนนเลียบทางรถไฟและงานถนนทางข้าม
  งานถมดินสำหรับงานถนนเลียบทางรถไฟ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานระบบระบายน้ำงานถนนเลียบทางรถไฟ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 

 

ตารางแสดงความก้าวหน้าประจำเดือนเมษายน 2560 ของสัญญาที่ 2

สัญญา 2 : งานก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงบางซื่อ – รังสิต
รายการงานที่ดำเนินการ ราคาค่างานตามสัญญา (บาท) ความก้าวหน้าของงาน (%)
25 เมษายน 2560
สถานะ
แผนงาน ปฏิบัติจริง
1 รายการทั่วไป 272,629,119 97.87% 96.24% -1.63%
2 งานทางรถไฟ 12,431,497,987 99.78% 91.67% -8.11%
3 งานสถานี 9,957,755,499 84.71% 76.66% -8.05%
4 ถนนเลียบทางรถไฟและถนนทางข้าม 1,263,337,028 99.77% 92.64% -7.13%
5 เงินสำรองเฉพาะรายการเปลี่ยนแปลง - - - -
รวม 23,925,219,633 93.48% 85.53% -7.95%

 

 

ตารางสรุปแผนงานและผลงานความก้าวหน้าของการก่อสร้าง 

ประจำเดือนเมษายน 2560 ของสัญญาที่ 2


 

สัญญาที่ 3

งานก่อสร้างที่ดำเนินการในช่วงเดือนเมษายน 2560 ได้แก่

 
 • ดำเนินการด้านงานออกแบบเบื้องต้น จัดเตรียมร่างเอกสารการออกแบบ และประชุมหารือร่วมกับ ที่ปรึกษาฯและเจ้าหน้าที่การรถไฟ (SRT, PMC/ICE, CSC) ของงานระบบต่างๆ ประกอบด้วย AFC, COM , OCS, TRW, DWE, PDS, OA&IT and CASS พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารการออกแบบเบื้องต้นของงานออกแบบระบบต่างๆ ยกเว้นระบบ RST และ SIG ให้ ที่ปรึกษา PMC และที่ปรึกษา CSC ตรวจสอบเพื่ออนุมัติ
 • สำหรับความก้าวหน้างานของระบบ RST และ SIG ได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารการออกแบบเบื้องต้นในส่วนของงานระบบ RST ให้การรถไฟฯ, ที่ปรึกษา PMC และที่ปรึกษา CSC ตรวจสอบเพื่ออนุมัติ
 • ประชุมร่วมกับผู้รับจ้างสัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 2 สำหรับงานที่เกี่ยวข้องกัน
 • งานสำรวจพื้นที่โครงการรถไฟช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน แล้วเสร็จ และจัดส่งรายงานการสำรวจและแจ้งปัญหาต่างๆ เพื่อให้การรถไฟฯ และที่ปรึกษาฯ CSC ตรวจสอบ
 • จัดทำคำสั่งซื้อรางรถไฟ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560
 • จัดทำคำสั่งซื้ออุปกรณ์จับยึดรางรถไฟ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
 • จัดทำคำสั่งซื้อระบบ AFC เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560
 • จัดทำคำสั่งซื้อเครื่องจักรสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟชานเมือง เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560
     ความก้าวหน้าของงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็น 11.08% จากแผนงานที่กำหนดไว้ 21.12% (Early plan) และ 13.31% (Late plan) การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงาน 10.04% (Early plan) และล่าช้ากว่าแผนงาน 2.23% (Late plan) ตามลำดับ
 

รายการงานที่ดำเนินการดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ กิจกรรม สถานะ
ก. 3A บางซื่อ – รังสิต
1 งานบริหารจัดการ  
1.1 จัดเตรียมแผนการเบิกจ่ายเงิน จัดเตรียมและจัดส่ง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.2 จัดทำแผนการจัดส่งแบบสำหรับก่อสร้าง จัดเตรียมและจัดส่ง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.3 วิเคราะห์ความเสี่ยง และการป้องกัน จัดเตรียมและจัดส่ง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2 งานวิศวกรรม  
2.1 งานทางรถไฟ  
จัดเตรียมข้อมูล ออกแบบเบื้องต้น ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
จัดทำรายละเอียดงานออกแบบ จัดเตรียมและจัดส่ง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
จัดทำขั้นตอนการทดสอบที่โรงงาน จัดเตรียมและจัดส่ง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.2 งานออกแบบระบบการจ่ายไฟฟ้า OCS  
  จัดเตรียมข้อมูล ออกแบบเบื้องต้น ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดทำรายละเอียดงานออกแบบ จัดเตรียมและจัดส่ง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.3 งานออกแบบระบบไฟฟ้ากำลัง PDS  
  จัดเตรียมข้อมูล ออกแบบเบื้องต้น ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดทำรายละเอียดงานออกแบบ จัดเตรียมและจัดส่ง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.4 งานระบบอาณัติสัญญาณ และควบคุมรถไฟ  
OCC CTC System จัดเตรียมข้อมูล ออกแบบเบื้องต้น จัดเตรียมและจัดส่ง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
Wayside Equipment จัดเตรียมข้อมูล ออกแบบเบื้องต้น
จัดเตรียมและจัดส่ง
อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.5 งานออกแบบระบบ Data Transmission System (DTS)  
  จัดเตรียมข้อมูล ออกแบบเบื้องต้น ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.6 งานออกแบบระบบสื่อสาร Radio System  
  จัดเตรียมข้อมูล ออกแบบเบื้องต้น ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.7 งานออกแบบระบบ Master Clock System (MC)  
  จัดเตรียมข้อมูล ออกแบบเบื้องต้น ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.8 งานออกแบบระบบ CCTV System  
  จัดเตรียมข้อมูล ออกแบบเบื้องต้น ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.9 งานออกแบบระบบ Passenger Information Display System (PIDS)  
  จัดเตรียมข้อมูล ออกแบบเบื้องต้น ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.10 งานออกแบบระบบ Public Address System (PA)  
  จัดเตรียมข้อมูล ออกแบบเบื้องต้น ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.11 งานออกแบบระบบ Station Management System (SMS)  
  จัดเตรียมข้อมูล ออกแบบเบื้องต้น ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.12 งานออกแบบระบบ Train-Bome Communication System (TCS)  
  จัดเตรียมข้อมูล ออกแบบเบื้องต้น ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.13 งานออกแบบระบบโทรศัพท์  
  จัดเตรียมข้อมูล ออกแบบเบื้องต้น ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.14 งานออกแบบระบบ Automatic Fare Collection System (AFC)  
  จัดเตรียมข้อมูล ออกแบบเบื้องต้น ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดทำรายละเอียดงานออกแบบ จัดเตรียม แก้ไขและจัดส่ง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.15 งานออกแบบอุปกรณ์และเครื่องจักรสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุง LD CT  
  จัดเตรียมข้อมูล ออกแบบเบื้องต้น ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดทำรายละเอียดงานออกแบบ จัดเตรียมและจัดส่ง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.16 งานออกแบบระบบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (CASS and QA&TI)  
  จัดเตรียมข้อมูล ออกแบบเบื้องต้น ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดทำรายละเอียดงานออกแบบ จัดเตรียมและจัดส่ง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.17 งานออกแบบตัวรถไฟฟ้า  
  จัดทำรายละเอียดงานออกแบบเบื้องต้น จัดเตรียมและจัดส่ง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดเตรียมข้อมูล ออกแบบเบื้องต้น ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3 งานจัดซื้อจัดจ้าง และจัดหาตัวแทนโรงงานผลิต  
3.1 งานรางรถไฟ สำรวจ จัดเตรียมข้อมูล ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ ต่อรองราคา ทำสัญญา สำหรับ วัสดุอุปกรณ์สำหรับจับยึดราง หินบาลาสท์ ประแจ ชุดหยุดรถ หมอนคอนกรีต พร้อมทดสอบโรงงาน และอุปกรณ์ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า (OCS) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.2 งาน Overheard Catenary System จัดเตรียมข้อมูลมาตรฐาน และจัดส่งมาตรฐานของงาน Overhead Catenary System(OCS) ต่อรองราคา และทำสัญญาจัดซื้ออุปกรณ์ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.3 งาน Power Supply and Distribution System (PDS) จัดเตรียมข้อมูลมาตรฐาน และจัดส่งมาตรฐาน ต่อรองราคา และทำสัญญาจัดซื้ออุปกรณ์ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.4 งาน Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) จัดเตรียมข้อมูลมาตรฐาน และจัดส่งมาตรฐาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4 ระบบสื่อสาร  
4.1 ระบบส่งข้อมูล Data Transmission System (DTS)  
  จัดเตรียมข้อมูล ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ ต่อรองราคา ทำสัญญา อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.2 ระบบวิทยุ Radio System  
  จัดเตรียมข้อมูล ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ ต่อรองราคา ทำสัญญา อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.3 ระบบนาฬิกาหลัก Master Clock System (MC)  
  จัดเตรียมข้อมูล ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ ต่อรองราคา ทำสัญญา อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.4 ระบบ CCTV System  
  จัดเตรียมข้อมูล ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ ต่อรองราคา ทำสัญญา อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.5 ระบบ Passenger Information Display System (PIDS)  
  จัดเตรียมข้อมูล ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ ต่อรองราคา ทำสัญญา อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.6 ระบบ Public Address System (PA)  
  จัดเตรียมข้อมูล ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ ต่อรองราคา ทำสัญญา อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.7 ระบบ Station Management System (SMS)  
  จัดเตรียมข้อมูล ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ ต่อรองราคา ทำสัญญา อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.8 ระบบ Train-Bome Communication System (TCS)  
  จัดเตรียมข้อมูล ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ ต่อรองราคา ทำสัญญา อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.9 งานออกแบบระบบโทรศัพท์  
  จัดเตรียมข้อมูล ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ ต่อรองราคา ทำสัญญา อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.10 ระบบ Automatic Fare Collection System (AFC)  
  จัดเตรียมข้อมูล ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ ต่อรองราคา ทำสัญญา อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.11 งานอุปกรณ์และเครื่องจักรศูนย์ซ่อมบำรุง  
  จัดเตรียมข้อมูล ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ ต่อรองราคา ทำสัญญา อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5 ระบบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (CASS and QA&TI)  
  จัดเตรียมข้อมูล ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ ต่อรองราคา ทำสัญญา อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6 เครื่องจักรเครื่องมือ  
  จัดหาตัวแทนจำหน่าย อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ข. 3B บางซื่อ – ตลิ่งชัน  
1 จัดส่งผลสำรวจ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 

ตารางสรุปแผนงานและผลงานความก้าวหน้าของการก่อสร้าง 

ประจำเดือนเมษายน 2560 ของสัญญาที่ 3


 
 
โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื้อ-รังสิต