โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื้อ-รังสิต
 

 

 

 

 

 

 

ความก้าวหน้าของโครงการ

 

 

ความก้าวหน้าโครงการเดือนเมษายน 2561

 

สัญญาที่ 1

งานก่อสร้างที่ดำเนินการในช่วงเดือนเมษายน 2561 ได้แก่

 

 • ดำเนินงานในส่วนที่เป็นรายการงานเปลี่ยนแปลง (Variation Order) ได้แก่  งานรื้อถอนโครงสร้างโฮปเวลล์, งานติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้าด้วยระบบต่อลงดิน (earthing and bonding), งานติดตั้งรั้วกั้นพื้นที่โครงการ, งานก่อสร้างย่านจอดรถสินค้าถาวร, งานเปลี่ยนแปลงวัสดุชั้นรองพื้นทาง, งานรื้อถอนรางรถไฟเดิมที่สถานีกลางบางซื่อ, งานรื้อย้ายรางเพื่อนำไปสร้างย่านจอดรถสินค้าชั่วคราวสำหรับตู้สินค้า, งานรื้อถอน ปรับปรุง และสร้างอาคารใหม่ทดแทน บริเวณโรงซ่อมบำรุงรถทางไกล, งานรื้อถอนและรื้อย้ายสายสัญญาณสื่อสาร, งานเปลี่ยนไฟส่องสว่างถนนบริเวณย่านจอดรถ, งานก่อสร้างทางเชื่อมเข้าสู่สถานี MRT จากสถานีกลางบางซื่อ ที่ GL.3-6, งานรื้อย้ายกองวัสดุงานราง, งานก่อสร้างห้องจ่ายกระแสไฟฟ้าและก่อสร้างถังน้ำทิ้งที่สถานีบางซื่อ, งานจัดหารถชานบรรทุกใหญ่สำหรับกรมการขนส่งทหารบก, งานรื้อถอนรื้อย้ายอุปกรณ์งานสื่อสารและสายสัญญาณ (รวมทั้งสายไฟและเสาไฟของ รฟท.), งานติดตั้ง earthing and bonding ฐานรากย่านจอดรถไฟชานเมือง (CT stabling yard) ทั้งที่สถานีและโรงซ่อมต่างๆ ในโครงการ, งานแก้ไขและงานออกแบบรายละเอียดเพิ่มเติมของระบบดับเพลิงอาคาร Passenger Coach Building, งานจัดหาและติดตั้งระบบ signaling สำหรับงานปรับปรุงทางระไฟสายแม่น้ำ, งานติดตั้ง earthing and bonding ทั้งที่สถานีและโรงซ่อมต่างๆ, งานวางรางเพิ่มเติมเพิ่อจัดการจราจรการเดินรถในช่วงปีที่ 3 ของ รฟท., งานก่อสร้างบ่อเกราะที่สถานีกลางบางซื่อ, งานรื้อถอนและส่งมอบรางสะพานสายแม่น้ำ, งานก่อสร้างรางรถไฟสายแม่น้ำแบบถาวร, งานก่อสร้าง TRS ถาวร, งานก่อสร้างโรงซ่อมหัวรถจักรถาวร, งานรื้อย้ายอุปกรณ์ระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร ที่กีดขวางบริเวณพื้นที่ของ รฟท. กม. 11, งานก่อสร้าง concrete bike ให้ รฟท., งานก่อสร้างทางรถไฟสายหลัก (ถาวร), งานเพิ่มงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลสำหรับโรงซ่อมรถรายวัน, โรงซ่อมโครงสร้างพื้นฐาน, โรงซ่อมบำรุงหลัก, โรงซ่อมรถทางไกล, งานจัดซื้อ precast slab ขนาด 200 มม. สำหรับสถานีกลางบางซื่อ, งานรื้อย้ายโรงบำบัดน้ำเสียและจุดจอดรถโดยสารที่สถานีกลางบางซื่อ, งาน building service สำหรับโรงล้างรถที่ กม.11, งานรื้อย้ายและปรับปรับทางเดินรถที่ย่านบางซื่อ, งานออกแบบเพิ่มเติมระบบหัวจ่ายน้ำดับเพลิง โรงซ่อมโครงสร้างพื้นฐาน,  งานจัดซื้อ/จัดหา bearing unit ของทางรถไฟ บริเวณทางเข้า-ออกอาคาร, งานแก้ไขและออกแบบเพิ่มเติมระบบสุขาภิบาลของโรงซ่อม Passenger Coach, งานจัดสร้างระบบระบายน้ำสำหรับ UMD หลัก, งานรื้อย้ายและปรับปรุงราง RUB6, งานก่อสร้างอาคารสำนักงานของการรถไฟฯ 3 อาคาร บริเวณย่านจอดรถทางไกล
 • งานปรับพื้นที่/เตรียมพื้นที่ โซน 4B สำหรับการรื้อย้ายราง
 • การเตรียมการดำเนินงานในพื้นที่ด้านทิศเหนือ/ใต้ของสถานีกลางบางซื่อ (โซน 1) สำหรับงานถมชั้นทางก่อนติดตั้งรางที่รื้อย้ายมาใหม่ (โซน 3), สำหรับงานถนนทางเข้า (โซน 5 และ 8), สำหรับงานถนนเลียบทางรถไฟ (โซน 4A, 4B และ 5)
 • งานดินขุดและทำทางระบายน้ำ งานจัดหาวัสดุถมชั้นดินและงานทดสอบ ก่อนติดตั้งรางที่รื้อย้ายมาใหม่บริเวณโซน 3
 • งาน earthworks ได้แก่ งานปรับพื้นที่และกำจัดสิ่งขีดขวาง งานขุดเพื่อทำทางลอดบริเวณถนนเลียบทางรถไฟ (ด้านทิศตะวันตกของ P693-P718)
 • งานขุดและก่อสร้างชานชาลาชั่วคราว ที่ Gridline 4-5A-H
 • งานถมคันทางถนนทางเข้า (ส่วนที่ 2– ด้านทิศใต้ของโซน 2, 3, 5, 7) งานถมคันทางถนนที่ใช้ขนส่งภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (พื้นที่ส่วนที่ 1 ของโซน 6 และพื้นที่ส่วนที่ 1/ส่วนที่ 2 ของโซน 7) และงานถมคันทางถนนเลียบทางรถไฟ (พื้นที่โซน 4A, 8)
 • งานทางเท้าสำหรับทางเดินลาดเอียงบริเวณสถานีกลาง
 • งานระบบระบายน้ำสำหรับถนนทางเข้า (โซน 2, โซน 5, บริเวณรางระบายน้ำรูปตัวยูบริเวณโซน 7, BS.1) และสำหรับถนนเลียบทางรถไฟ (โซน 4A, และโซน 4B)
 • งานวางเครื่องกั้นเพื่อความปลอดภัยและทำทางระบายน้ำ บริเวณพื้นที่ส่วนที่ 2 ด้านทิศเหนือของทางรถไฟ ที่ Sta. 9+000 ถึง 9+400 และบริเวณพื้นที่ด้านนอก ด้านทิศตะวันตกของทางรถไฟ ที่ Sta. 10+650 ถึง 12+202
 • งานบริหารจัดการด้านการจราจรระหว่างการรื้อย้ายทางรถไฟบริเวณพื้นที่ (ส่วนที่ 3 ด้านทิศเหนือของโซน 5), งานจัดการจราจรระหว่างก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟ (โซน 5 และโซน 8) รวมถึงระหว่างการก่อสร้างถนนทางเข้า (บริเวณโซน 5) และระหว่างงานก่อสร้างถนนที่ใช้ขนส่งภายในพื้นที่โครงการ (บริเวณโซน 5 และ 6)
 • งานกำหนดจุดสำรวจโรงซ่อมบำรุงหลัก ย่านจอดรถแห่งใหม่ (บริเวณโรงซ่อมบำรุงรถชานเมือง)
 • งานรองพื้นทางเพื่อติดตั้งรางที่รื้อย้ายมาใหม่ (บริเวณพื้นที่ส่วนที่ 3 ด้านทิศเหนือของโซน 5), งานรองพื้นทางสำหรับถนนทางเข้า (พื้นที่ส่วนที่ 7), รองพื้นสำหรับย่านจอดรถไฟชานเมืองและรถไฟทางไกล, งานรองพื้นสำหรับทางลำเลียงวัสดุ (พื้นที่ส่วนที่ 1 ของโซน 6 และส่วนที่1/ส่วนที่ 2 ของโซน 7) และงานรองพื้นสำหรับถนนเลียบทางรถไฟ (โซน 4A, โซน 4B และโซน 8)
 • งานรองพื้น สำหรับถนนทางเข้า (โซน 2, 5 และ 7), สำหรับถนนที่ใช้ในโครงการ (พื้นที่ส่วนที่ 1 กับ 2 ของโซน 6 และพื้นที่ส่วนที่ 1/ส่วนที่ 2 ของโซน 7) และสำหรับถนนเลียบทางรถไฟ (โซน 4A)
 • งานผูกเหล็กชั้นผิวทางถนนเลียบทางรถไฟ (โซน 4A), ถนนทางเข้า (โซน 5 และ 7) และถนนที่ใช้ในโครงการ (พื้นที่ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ของโซน 6, พื้นที่ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ของโซน 7)
 • งานโครงสร้างอาคารอุปกรณ์ทำความเย็น (chiller building)
 • งานเสาเข็มรองรับโครงสร้างชั้นใต้ดินของสถานีกลาง (พื้นที่ด้านทิศใต้ของโซน 1), งานวางเสาเข็มอาคารซ่อมบำรุงรถชานเมือง (อาคารโรงซ่อมหลัก โรงซ่อมระบบพื้นฐาน), งานเสาเข็มด้านทิศตะวันตกของสะพานรถไฟบริเวณโซน 5, งานเสาเข็มสำหรับทางลอด underpass บริเวณถนนเลียบทางรถไฟ (ด้านตะวันตกของ P693-P718)
 • งานครอบหัวเสาเข็มเพื่อก่อสร้างโถงทางเข้า (gridline 6-12) อาคารสถานีกลาง, งานครอบหัวเสาเข็มเพื่อก่อสร้างย่านจอดรถไฟแห่งใหม่, งานครอบหัวเสาเข็มเพื่อก่อสร้างอาคารควบคุมการเดินรถและอาคารสำหรับพนักงานทำความสะอาด, gridline 4H-E ที่อาคารสถานีกลาง, งานครอบหัวเสาเข็มเพื่อก่อสร้างจุดรับ-ส่ง ด้านอาคารฝั่งตะวันตก (Gridline 5-8)
 • งานฐานรากรองรับโครงสร้างยกระดับ (พื้นที่ส่วนที่ 2/ส่วนที่ 3 (center side)
 • งานวางแผ่นพื้น slab ชั้นใต้ดิน (ชั้น 1) ของอาคารสถานีกลาง (glindline 9-20H-E; 17-20 A-D)
 • งานพื้นทางเดินลาดเอียง ที่สถานีกลางบางซื่อ (sta. 7+499 ถึง 8+096)
 • งานแผ่นพื้นส่วนรับน้ำหนัก (พื้นที่ส่วนที่ 2 ด้านทิศเหนือข้างจุดเชื่อมต่อราง ที่ Sta. 9+000 ถึง 9+400 และพื้นที่ด้านนอกฝั่งตะวันตกของจุดเชื่อมต่อราง ที่ Sta. 10+650 ถึง 12+202)
 • งานวางแผ่นพื้นเรียบ (slab) ระดับดิน อาคารสถานีกลาง
 • งานติดตั้งคานรับน้ำรูปตัว ‘I’ ที่ระดับ concourse และระดับชานชาลา (สถานีจตุจักร) ที่สถานีจตุจักร- P.754
 • งานเลื่อนคานรับน้ำหนัก I-girder เข้าสู่ตำแหน่งสุดท้าย (สถานีจตุจักร-Ch. 10+185 ถึง 10+420
 • งานวาง bridge slab สำหรับโถงทางเข้าสถานี (gridline 6-12, ชั้น 2,  3, และชั้นลอย)
 • งานพื้นโรงซ่อมบำรุงรถทางไกล บริเวณโซน 6, โรงกักเก็บขยะ, อาคารอุปกรณ์ระบบสื่อสารฯ
 • งานหล่อแผ่นพื้น slab บน I-girder/planks ที่อาคารสถานีกลาง
 • งานวางแผ่นพื้นเรียบ (PC plank และ slab) สำหรับบริเวณจุดรับ-ส่ง ด้านทิศตะวันออก (gridline 12-18 E Concourse)
 • งานวางแผ่นพื้น slab สำหรับโรงเก็บวัสดุอันตราย
 • งานวางแผ่นพื้น slab (พร้อมทั้งรื้อถอนงานต่างๆ ที่ติดตั้งไว้ชั่วคราว ออก) สำหรับโถงทางเดินเข้าสถานี
 • งานทางเดินพื้นลาดเอียง (1, 7-10) บริเวณอาคารสถานีกลาง
 • งานก่อสร้างคานเหล็ก, งานเชื่อมรอยต่อ corbel ด้วยวัสดุเหลว, งานแผ่นพื้นเรียบ, งานแผงกันตก (parapet) และงานร่องเดินสายไฟ (พื้นที่ 3.2 ระดับ 2: Gridline A-H/ 8-9; Gridline A-H/ 12-13; Gridline A-H/ 14-15; Gridline A-H/ 16-17; Gridline A-H/ 17-18; Gridline A-H/ 18-19; Gridline A-H/ 19-20; Gridline A-H/ 6-5; Area No.3.2 Level 3: Gridline A-H/6-7, A-H 13-14, A-H 14-15, A-H15-16, A-H/ 16-17, A-H/ 17-18, A-H/ 18-19, A-H/ 19-20; พื้นที่.3.1 ระดับ 2: Gridline A-H/ 6-5)
 • งานคานคอดิน ที่ gridline 9-18 สำหรับพื้นและโครงสร้างใต้ดินอาคารสถานีกลางบางซื่อ
 • งานวางแผ่นพื้น ที่ gridline 9-18 สำหรับพื้นและโครงสร้างใต้ดินอาคารสถานีกลางบางซื่อ
 • งานติดตั้งคาน B1-B5 สำหรับโครงสร้างอาคารที่ทำการของพนักงานควบคุมการเดินรถและพนักงานรักษาความสะอาด
 • งานติดตั้งคาน B1 สำหรับจุดพักขยะ
 • งานวางกำแพงไดอะแฟรม (diaphragm perimeter wall) สำหรับพื้นฐาน
 • งานสร้างร่องวางผนังและคานคอดิน สำหรับอาคารซ่อมบำรุงรถทางไกล โซน 6
 • งานโครงสร้างด้านทิศตะวันออกของกำแพงกันดิน (gridline O) เพื่อสร้างโถงทางเข้าสถานี
 • งานกำแพงกันดิน (gridline 9/G-D, 18/G-C บริเวณสถานีกลาง; และที่ gridline 18b/A-H)
 • งานเก็บความเรียบร้อยกำแพงกันดิน หลังจากทางลาด 1, 2, 3, 4 แล้วเสร็จ (บริเวณ สถานีกลาง)
 • งานติดตั้งบันไดขึ้น-ลง ตรงชานชลา, งานติดตั้งเหล็ก H-Beam และตัวค้ำยัน, งานติดตั้ง platform H-Beam สำหรับโรงจอดรถชานเมือง
 • งานวางเสาตอม่อและ crosshead ที่อาคารสถานีกลาง (gridline 3-4)
 • งานติดตั้งชิ้นส่วนคานคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปกล่อง (box girder) และชิ้นส่วนคานคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป I-Girder สำหรับโครงสร้างชานชาลาสถานี (gridline C-D-E/ 6-14, Gridline G-F-E/6-14)
 • งานติดตั้งคานตัวหลักและโครงสร้างเสาค้ำเหล็กที่เป็นตัวเสริม EH (gridline 6-12)
 • งานคานรับน้ำหนักอื่นๆ บริเวณสถานีจตุจักร- Ch. 10+185 to 10+420
 • งานติดตั้งคานรับน้ำหนักรูปตัว ‘I’ (I-girder) โดยใช้เครน และจัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในพื้นที่จัดเก็บชั่วคราว บริเวณสถานีจตุจักร Ch. 10+185 to 10+420
 • งานโครงสร้างเสาคอนกรีตหล่อในที่ (gridline 9-18) สำหรับพื้นและส่วนใต้ดินอาคารสถานีกลางบางซื่อ
 • งานโครงสร้างเสาและหัวเสา (บริเวณพื้นที่ส่วนที่ 2 ของโซน 4B)
 • งานเสาโครงสร้างทางรถไฟยกระดับ บริเวณทิศเหนือของสถานีกลาง, พื้นที่ส่วนที่ 1 ของโซน 4B, P.700 B, C; P.671 D; งานเสาจุดรับ-ส่งด้านอาคารฝั่งตะวันตก (gridline 5-8), งานเสาที่ gridline 8, 10/ J-K-L-M-N บริเวณโถงทางเข้าอาคารสถานี
 • งานโครงสร้างเสา, หลังคา, ปล่องบันได สำหรับจุดรับ-ส่งผู้โดยสาร ด้านทิศตะวันออก (gridline 12-18 E)
 • งานติดตั้งหลังคาแบบโปร่งแสง ที่อาคารสถานีกลาง (Area No.3.2 Level 3: Gridline A-H/ 8-9, Gridline A-H/ 9-10, Gridline A-H/ 10-11, Gridline A-H/ 11-12, Gridline A-H/ 12-13, Gridline A-H/ 13-14, Gridline A-H/ 14-15, Gridline A-H/ 15-16, Gridline A-H/ 16-17)
 • งานแก้ไขงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล, งานวางท่อสายไฟ, งาน cable tray & wireway, งาน piping & ductwork ที่ระดับ 2: at Gridline A-H/ 6-7, Gridline A-H/ 7-8, Gridline A-H/ 8-9, Gridline A-H/ 9-10; Gridline A-H/ 10-11; at Level 1: Gridline A-H/ 6-7, Gridline A-H/ 7-8, Gridline A-H/ 8-9, Gridline A-H/ 9-10)
 • งานสถาปัตย์ ได้แก่ กำแพงอิฐบล็อก, ฝ้าเพดาน, ประตู หน้าต่าง, ระบบสุขาภิบาล ที่ ระดับ1: Gridline A-H/ 6-7; Gridline A-H/ 7-8; Gridline A-H/ 8-9; Gridline A-H/ 9-10, Gridline A-H/ 10-11, Gridline A-H/ 11-12, Gridline A-H/ 12-13, Gridline A-H/ 13-14, Gridline A-H/ 14-15, Gridline A-H/15-16, Level 2: Gridline A-H/ 6-7; Gridline A-H/ 7-8; Gridline A-H/ 8-9; Gridline A-H/ 9-10, Gridline A-H/ 10-11)
 • งานสถาปัตย์ ได้แก่ งานพื้นแกรนิต, งานวางตับลูกกรง, ราวบันได, บันได (ที่ระดับ 2: Gridline A-H/ 6-7; และที่ระดับ 1: Gridline A-H/ 8-9)
 • งานสถาปัตย์ ได้แก่ งานผนัง, งาน aluminium cladding, งานเคลือบผิวภายใน, และงานเก็บความเรียบร้อยต่าง ที่ Level 2: Gridline A-H/ 6-7; Gridline A-H/ 8-9)
 • งานติดตั้งเพดานแขวนเพื่อเป็น slabs บน I-Girder (สถานีกลางบางซื่อ)
 • งานติดตั้ง corbel ม่านบังแสง (สำหรับ horizontal siding truss) ที่ Gridline H, Gridline A
 • งานติดตั้งม่านบังแสงและ horizontal siding truss (บนเสาโครงสร้าง) ที่สถานีกลางบางซื่อ Gridline A, Gridline H
 • งานติดตั้งกรอบม่านบังแสง ที่ Gridline A, Gridline H
 • งานเพิ่มเติม งานติดตั้งอุปกรณ์ยึดเสาม่านบังแสง ที่ Gridline A, Gridline H
 • งาน framing & glazing ส่วนต่อโครงสร้างหลังคา ที่ Gridline 3-19 และ Gridline 2-3
 • งานก่อสร้างห้องพักขยะ ที่สถานีกลางบางซื่อ
 • งานติดตั้งชิ้นส่วนสะพานรถไฟ (สถานีจตุจักร- P.754, สถานีบางซื่อ: P725AB2, P726AB3, P730AB3-P727AB3, P729AB2-P727AB2, P.726 AB1&3; P729AB2-P727AB2, P.755-801; P.681 E; P.663 BC2, P.663 CD; P.663 GH2,P.663 HI1, P.669 A1, GL.20 AB1, P731AB3, P.673 B, P.673 A, P.674 GH1,2, P.674 FG2, P672A; P.670 A2&1,P.671 A2&1,P.672 CD1,P.673 CD1, P.672 FG1&2, P.672 GH2&1, P.664 DE1&2; P.664 FG1&2; P.664 FG2 L3; P.664 FG1 L3; P.664 DE3 L3; P.664 DE2 L3; P.664 C1 L3, P.664 C2 L3, P.665 C1 L3, P.665 C2 L3, P.680 D; P.663 CD L3, P.663 BC2 L3, P.663 BC1 L3)
 • งานสร้าง viaduct และ I-Girder ที่ level 2-3, บริเวณพื้นที่ No.3.1 Gridline A-B-C-D-E-F- G-H / 1-2-3
 • งานติดตั้งแผ่นกันตก (Parapet), ช่องเดินสายไฟ (cable trough), ระบบระบายน้ำบนโครงสร้างยกระดับ (deck drainage) บริเวณ P.601-634, P.635-650, P.754, P.755- 801, P.661-733
 • งานติดตั้งวัสดุกั้นและช่องเดินสายไฟ (สถานีจตุจักร- Ch. 10+185 ถึง 10+420)
 • งานติดตั้งแผ่นพื้นหล่อสำเร็จ (precast planks concourse) และ platform levels สถานีจตุจักร ที่ Ch.10+185 ถึง 10+420
 • งานวางแผ่นพื้นสำเร็จที่ระดับ concourse (สถานีจตุจักร ที่ Ch.10+185 ถึง 10+420)
 • งานคานไขว้ (crossbeam) ที่ (P.715 AB to P.718 AB, P.755 – 801;  P.721 AB to P.722 AB , P.722 CD; P.721 to P.725 CD; P.713 CD-717CD; P.706 A-C L2,L3 to P.708 A-C L2,L3; P.703 DE,; P.683 E-F L2,L3; P.680 A-B L2,L3; P.680 A-B L2,L3; P.682 B; P.683 B-P.688B; P.689C-P.690C, P691A)
 • งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กหลังคาเหนือบันไดทางขึ้นลง ที่สถานีจตุจักร
 • งานติดตั้ง transition structures
 • งานก่อสร้างส่วนโครงสร้าง bearing units
 • งาน Band beam ที่ gridline 9-18 สำหรับพื้นและชั้นใต้ดินอาคารสถานีกลางบางซื่อ, สำหรับจุดรับส่งบริเวณอาคารด้านตะวันตก (gridline 5-8)
 • งานคอนกรีตอัดแรงแบบ pre-tension และงาน topping รวมถึงงานเก็บความเรียบร้อย สำหรับจุดรับส่งบริเวณอาคารด้านตะวันตก (gridline 5-8)
 • งานกำแพงกันดิน (รวมงานดินถมกลับ) ที่ gridline 18b/A-H
 • งานติดตั้ง band beam และเสาโครงสร้าง ที่ gridline H-I/6-12
 • งานแผ่นพื้นสำเร็จ PC plank (รวมส่วน topping) ที่ gridline 9-18 สำหรับพื้นและชั้นใต้ดินอาคารสถานีกลางบางซื่อ
 • งานรอยต่อคอนกรีต (expansion joint) ที่ gridline 11-12, 15-16 สำหรับพื้นและชั้นใต้ดินอาคารสถานีกลางบางซื่อ
 • งานโครงสร้าง concourse และงานวางแผ่นพื้น slab สำหรับพื้นและชั้นใต้ดินอาคารสถานีกลางบางซื่อ
 • งานก่อสร้างถังกักเก็บน้ำ สำหรับอาคารสถานีกลางบางซื่อ
 • งานเสาโครงสร้าง ที่ gridline 8, 10/J-K-L-M-N สำหรับโถงทางเข้าอาคารสถานี
 • งานทดลองติดตั้ง truss โครงสร้างโถงทางเข้าสถานี
 • งานติดตั้ง truss ที่ gridline 6-12/I, J, K, L, M ที่โถงทางเข้าสถานี
 • งานติดตั้งโครงสร้างหลังคาและคาน cantilever เหนือ truss ตัวหลัก ที่โถงทางเข้าสถานี
 • งานสร้าง pre-tensioned planks & hollow core หล่อสำเร็จ สำหรับอาคารสถานีกลาง
 • งานติดตั้งระบบฉนวนกันร้อนสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงหลักและศูนย์ซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน
 • งานติดตั้ง canopy สำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก
 • งานคานหลังคา RB2-RB7 อาคารทำการพนักงานรถไฟและพนักงานทำความสะอาด
 • งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, โรงซ่อมรถทั่วไปและรถดีเซล รวมถึงอาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน
 • งานติดตั้งประตูและหน้าต่าง สำหรับโรงซ่อมรถทั่วไปและรถดีเซล รวมถึงอาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน
 • งานก่อสร้างบาทวิถีและปรับภูมิทัศน์ บริเวณอาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน โรงซ่อมรถทั่วไป/รถดีเซล อาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน รวมถึงโรงซ่อมบำรุงหลัก
 • งานติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นและงานเก็บความเรียบร้อย อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน โรงซ่อมรถทั่วไป/รถดีเซล อาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน รวมถึงศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก
 • งานสถาปัตย์ อาคารสถานีบางซื่อ (เก็บความเรียบร้อยงานพื้นแกรนิต, ลูกกรง, ราวบันได, บันได บริเวณ Gridline A-H/6- 7 ที่ Level 2; เก็บความเรียบร้อยงานผาผนัง, แผ่นแคล้ดดิ้ง, งานเคลือบผนังด้านใน และงานเก็บความเรียบร้อยอื่นๆ ที่ Level 2)
 • งานสถาปัตย์อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน,  ศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารซ่อมบำรุงรถทางไกล LD1, อาคารซ่อมบำรุงรถทางไกล LD2, อาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน
 • งานวางท่อเดินสายไฟที่อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน, และอาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน
 • งานวางรางเดินสายไฟและอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, และอาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน
 • งานเดินสายไฟฟ้าแรงต่ำ สำหรับอาคารซ่อมบำรุงรถธรรมดา/รถจักรดีเซล LD1, อาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน, อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน
 • งานติดตั้งระบบสายล่อฟ้า ที่อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, อาคารซ่อมบำรุงรถธรรมดา/รถจักรดีเซล LD1, อาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน
 • งานวางระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง สำหรับอาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, โรงเกลาล้อ
 • งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างที่อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, อาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน, โรงเกลาล้อ
 • งานติดตั้งตู้ MD, DB และอุปกรณ์ป้องกันเหตุฉุกเฉิน (emergency) สำหรับอาคารซ่อมบำรุงรถธรรมดา/รถจักรดีเซล, อาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน, อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, โรงเกลาล้อ
 • งานติดตั้ง load center และ safety switch สำหรับอาคารซ่อมบำรุงรถธรรมดา/รถจักรดีเซลอาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน, อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, โรงเกลาล้อ
 • งานระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง สำหรับอาคารซ่อมบำรุงรถธรรมดา/รถจักรดีเซล, อาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน
 • งานระบบเตือนภัยไฟไหม้สำหรับอาคารซ่อมบำรุงรถธรรมดา/รถจักรดีเซล, อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, โรงเกลาล้อ
 • งานติดตั้งสวิทช์และปลั๊ก สำหรับอาคารซ่อมบำรุงรถธรรมดา/รถจักรดีเซล, อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, โรงเกลาล้อ
 • งานติดตั้งระบบกำแพงกันไฟ (fire barrier system) สำหรับอาคารซ่อมบำรุงรถธรรมดา/รถจักรดีเซล, อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, โรงเกลาล้อ
 • งานวางท่อระบบ MVAC สำหรับอาคารซ่อมบำรุงรถธรรมดา/รถจักรดีเซล, อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก
 • งานติดตั้งวาล์วและอุปกรณ์ประกอบที่จำเป็นของระบบ MVAC สำหรับอาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน
 • งานหุ้มฉนวนท่อระบบ MVAC ที่อาคารซ่อมบำรุงรถธรรมดา/รถจักรดีเซล, อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน
 • งานวางท่อลมสำหรับระบบ MVAC ที่อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน
 • งานพัดลมระบายอากาศและ Blower ที่อาคารซ่อมบำรุงรถธรรมดา/รถจักรดีเซล
 • งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแยกความเย็น (split type) ที่อาคารซ่อมบำรุงรถธรรมดา/รถจักรดีเซล
 • งานฉนวนหุ้มท่อลม ที่อาคารซ่อมบำรุงรถธรรมดา/รถจักรดีเซล, อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก
 • งานติดตั้งชุดทำความเย็น (packaged water cooled chiller) สำหรับระบบ MVAC อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก
 • งานติดตั้ง cooling tower สำหรับระบบ MVAC อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก
 • งานติดตั้งปั๊มน้ำ (water pump) สำหรับระบบ MVAC อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก
 • งานติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติสำหรับระบบ MVAC อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน
 • งานติดตั้ง AMCC panel และ panel board อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน
 • งานติดตั้งคอยล์เย็น (chilled water fan coil unit) และ Air Handling Unit (AHU) ที่อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน
 • งานติดตั้งพัดลมและ Blower พร้อมแผงควบคุมของระบบ MVAC อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน
 • งานติดตั้ง air purifier ของระบบ MVAC อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน
 • งานติตดั้งท่อตะแกรงระบายน้ำ รวมทั้งวางระบบระบายน้ำทั้งระดับพื้นและหลังคา ที่อาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, อาคารสำหรับพนักงานเดินรถและพนักงานทำความสะอาด, อาคารซ่อมบำรุงรถธรรมดา/รถจักรดีเซล, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน
 • งานติดตั้งระบบท่อสุขาภิบาล ที่อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, ที่ศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก
 • งานติดตั้งวาล์วและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ของระบบสุขาภิบาล อาคารซ่อมบำรุงรถธรรมดา/รถจักรดีเซล, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน
 • งานติดตั้งปั๊มน้ำแบบจุ่ม/แช่ (submersible pump) ที่อาคารซ่อมบำรุงรถธรรมดา/รถจักรดีเซล
 • งานติดตั้งปั๊มน้ำเพิ่มแรงดัน (booster pump) ที่อาคารซ่อมบำรุงรถธรรมดา/รถจักรดีเซล
 • งานวางท่อระบบป้องกันไฟไหม้ ที่อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, และที่อาคารซ่อมบำรุงรถธรรมดา/รถจักรดีเซล LD1
 • งานติดตั้งระบบวาล์วและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ของระบบป้องกันอัคคีภัย อาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน
 • งานติดตั้งตู้อุปกรณ์ดับเพลิงและหัวรับน้ำดับเพลิง ที่อาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน
 • งานติดตั้งระบบสารสะอาดดับเพลิง ที่อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน
 • งานติดตั้งถังดับเพลิง ที่อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน
 • งานติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียและถังดักจับไขมัน ที่อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน,อาคารซ่อมบำรุงรถธรรมดา/รถจักรดีเซล LD1, และอาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก
 • งานประกอบชิ้นส่วน (Precast Segment) คอนกรีตหล่อสำเร็จ (ด้านทิศเหนือ/ใต้ของอาคารสถานีกลาง โซน 1; พื้นที่ส่วนที่ 2 ด้านตะวันตก-ส่วนกลางของโซน 4A; พื้นที่ส่วนที่ 2 ด้านทิศตะวันออกของโซน 4A; พื้นที่ส่วนที่ 1 ของโซน 4B; พื้นที่ส่วนที่ 2 ของโซน 4B, บริเวณอาคารสถานีกลาง), งานเสาคอนกรีตหล่อสำเร็จ (พื้นที่ส่วนที่ 1 ด้านทิศตะวันออกของอาคารสถานีกลาง), งานคานไขว้คอนกรีตหล่อสำเร็จ (ด้านทิศเหนือของสถานีกลาง โซน 1; พื้นที่ส่วนที่ 2 ด้านตะวันออกของโซน 4A; พื้นที่ส่วนที่ 1 ของโซน 4B) รวมถึงงานคานคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปตัว “I” (I-Girder), งาน pre-tensioned planks และ hollow core สำหรับโครงสร้างอาคารสถานีกลาง

     ความก้าวหน้าของงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จเท่ากับ 69.18 % จากแผนงานที่วางไว้ 70.54 % ล่าช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ 1.36 %

 

 

รายละเอียดของงานที่ได้ดำเนินการดังแสดงไว้ต่อไปนี้

 

ข้อ กิจกรรม สถานะ
1 งานทางวิ่งรถไฟยกระดับและเสมอระดับ
  งานติดตั้งคานรองรับทางวิ่งรถไฟยกระดับ ดำเนินการแล้วเสร็จ
จำนวน 2,723 ชิ้น จากทั้งหมด 2,749 ชิ้น
อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างรถไฟทางวิ่งยกระดับ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 504 Span จากทั้งหมด 932 Span อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวาง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค อาทิเช่น เสาไฟฟ้า เสาโทรเลข ฯลฯ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2 งานสถานี
  งานเทคอนกรีตฐานราก F1A ในพื้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 690 ฐาน จากทั้งหมด 753 ฐาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างรถไฟสถานีกลางบางซื่อ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 269 Span จากทั้งหมด 305 Span อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานพื้นและผนังคอนกรีตสำหรับชั้นใต้ดิน บริเวณสถานีกลางบางซื่อ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานพื้นคอนกรีตสำหรับชั้นจำหน่ายตั๋วและชั้นชานชลา บริเวณสถานีกลางบางซื่อ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งโครงหลังคา บริเวณสถานีกลางบางซื่อ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานก่อผนังอิฐมวลเบาชั้นจำหน่ายตั๋ว บริเวณสถานีกลางบางซื่อ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3 งานศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟทางไกล
  งานเก็บความเรียบร้อยภายในอาคาร (Daily Maintainance) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานพื้นคอนกรีตภายในบริเวณโรงซ่อมรถผู้โดยสาร อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเก็บความเรียบร้อยภายในอาคาร (Passenger Coach) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4 งานศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าชานเมือง
  งานเก็บความเรียบร้อยภายในอาคาร (Main Workshop) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเก็บความเรียบร้อยภายในอาคาร (Infrastructure Workshop) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้ง Plateform ชานชาลา ในพื้นที่บริเวณย่านจอดรถ (Train Stabling) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5 งานถนนเลียบทางรถไฟและงานถนนทางข้าม
  งานดินถมสำหรับงานถนนเลียบทางรถไฟ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งรางระบายน้ำ (U-Dicth) ภายในโครงการ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 

 

ตารางแสดงความก้าวหน้าประจำเดือนเมษายน 2561 ของสัญญาที่ 1 ตามสัญญาเดิม


สัญญา 1 : งานก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อและอาคารซ่อมบำรุง
รายการงานที่ดำเนินการ ราคาค่างานตามสัญญา (บาท) ความก้าวหน้าของงาน (%)
25 เมษายน 2561
สถานะ
แผนงาน
แผนงาน ปฏิบัติจริง
1 รายการทั่วไป 266,482,434 100.00% 97.89% -2.11%
2 งานทางรถไฟ 11,422,571,521 100.00% 99.89% -0.11%
3 งานสถานี 14,247,067,853 100.00% 59.17% -40.83%
4 ศูนย์ซ่อมบำรุงรถทางไกลและรถชานเมือง 1,604,023,818 100.00% 87.23% -12.77%
5 ถนนเลียบทางรถไฟและถนนทางข้าม 1,410,141,074 100.00% 70.54% -29.46%
6 เงินสำรองเฉพาะรายการเปลี่ยนแปลง 672,130,000 100.00% 18.59% -81.41%
7 ตารางดำเนินงานช่วงกลางวัน 17,823,300 100.00% 0.00% -100.00%
รวม 29,640,240,000 100.00% 79.28% -20.72%

 

 

ตารางแสดงความก้าวหน้าประจำเดือนเมษายน 2561 ของสัญญาที่ 1 ตามแผนงานใหม่

สัญญา 1 : งานก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อและอาคารซ่อมบำรุง
รายการงานที่ดำเนินการ ราคาค่างานตามสัญญา (บาท) ความก้าวหน้าของงาน (%)
25 เมษายน 2561
สถานะ
แผนงาน
แผนงาน ปฏิบัติจริง
1 รายการทั่วไป 266,482,434 98.03% 97.89% -0.14%
2 งานทางรถไฟ 12,127,119,738 86.51% 94.09% 7.58%
3 งานสถานี 16,823,702,974 59.45% 50.11% -9.34%
4 ศูนย์ซ่อมบำรุงรถทางไกลและรถชานเมือง 1,604,023,818 100.00% 87.23% -12.77%
5 ถนนเลียบทางรถไฟและถนนทางข้าม 2,393,497,138 53.88% 41.56% -12.32%
6 เงินสำรองเฉพาะรายการเปลี่ยนแปลง 672,130,000 39.44% 18.59% -20.85%
7 ตารางดำเนินงานช่วงกลางวัน 17,823,300 17.39% 0.00% -17.39%
รวม 33,904,779,402 70.54% 69.31% -1.23%

 

 

ตารางสรุปแผนงานและผลงานความก้าวหน้าของการก่อสร้าง 

ประจำเดือนเมษายน 2561 ของสัญญาที่ 1


 

สัญญาที่ 2

งานก่อสร้างที่ดำเนินการในช่วงเดือนเมษายน 2561 ได้แก่

 
 • งานตรวจวัดและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงงานด้านประชาสัมพันธ์ การจัดหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์จราจรต่างๆ
 • งานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคที่กีดขวางของการประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง สายส่งสัญญาณต่างๆ ของ บ.ทีโอที
 • งานติดตั้งโครงสร้างทางรถไฟยกระดับ ซึ่งได้แก่ งาน deck furniture (บริเวณ T1/MT+LT Pier No.301-309, T1/MT Pier No.309-321, T1/RT  Pier No.301- 322, T1/RT, Pier No.322 -328, T1/LT, Pier No.328-309, T1/Pier No.444-412,T2/Pier No. 142-218/S, T2/LKS, T3/Pier No. 344-374, T4/BKH, T4/Pier No. 30-10, T4/DMU, Pier No. 328-345, T4/Pier No. 471-460, T6/Pier No. 495-525
 • งานสะพานรถไฟ ได้แก่ งานติดตั้งโครงสร้างคานสะพานอัดแรงรูปกล่อง (viaduct box grider) บริเวณ T1/LT, Pier No.328-309, T3/Pier No. 344-374, T2/Pier No. 412 -444, T4/Pier No. 459-445
 • งานถนนเลียบทางรถไฟ (จากสถานีการเคหะฯถึงสถานีดอนเมือง ที่ กม. 19+500 ถึง 21+252, จากสถานีดอนเมืองถึงหลักหก ที่ กม.21+525 ถึง 27+477, จากสถานีหลักหกถึงสถานีรังสิต ที่ กม.27+477 ถึง 30+374)
 • งานติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร
 • งานระบบระบายน้ำ (จากสถานีหลักหกถึงสถานีรังสิต ที่ กม.27+477 ถึง 30+374)
 • งานกำแพงกันดิน ที่ กม.25+232.500 ถึง 29+145, กม.29+145 ถึง 31+485
 • งานติดตั้งคานคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ ที่สถานีทุ่งสองห้อง
 • งาน deck คอนกรีตหล่อในที่ งานแผ่นเชื่อมต่อ งานแผ่นเชื่อมรอยต่อที่มีการเคลื่อนไหว และงาน girder diaphragm สำหรับสถานีการเคหะฯ สถานีวัดเสมียนนารี สถานีหลักสี่ สถานีดอนเมือง
 • งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กบันได สถานีบางเขน สถานีทุ่งสองห้อง สถานีการเคหะฯ สถานีวัดเสมียนนารี สถานีหลักสี่ สถานีรังสิต และสถานีดอนเมือง
 • งานจัดซื้อ/จัดหาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า (สวิสช์เกียร์แรงดันไฟฟ้าต่ำ บัสเวย์) อุปกรณ์ระบบเครื่องกล (เครื่องสูบน้ำประปา เครื่องสูบน้ำดับไฟ อุปกรณ์ดับเพลิง) อุปกรณ์งานด้านสถาปัตย์ (งานหลังคา ลิฟท์ บันได ทางเลื่อน)
 • งานระบบสายล่อฟ้า ที่สถานีหลักสี่ สถานีการเคหะฯ สถานีหลักหก สถานีรังสิต สถานีวัดเสมียนนารี และสถานีดอนเมือง
 • งานวางระบบสายไฟฟ้าต่อลงดิน ที่สถานีหลักหก สถานีรังสิต และสถานีดอนเมือง
 • งานวางท่อลมระบบระบายอากาศ และระบบปรับอากาศ ที่สถานีบางเขน สถานีทุ่งสองห้อง สถานีการเคหะฯ และสถานีหลักหก
 • งานติดตั้งตู้ DB และตู้ฉุกเฉินสำหรับแผงสวิตช์แรงต่ำ (low voltage switchgear) ที่สถานีดอนเมือง
 • งานติดตั้ง Load Center ที่สถานีดอนเมือง สถานีรังสิต
 • งานติดตั้งเบรคเกอร์ชนิดเล็ก (Miniature Circuit Breaker) ที่สถานีดอนเมือง สถานีรังสิต
 • งานติดตั้ง safety switch ที่สถานีดอนเมือง สถานีรังสิต
 • งานวางระบบท่อสายไฟต่างๆ ที่สถานีดอนเมือง สถานีบางเขน
 • งานเดินสายไฟของระบบไฟฟ้า ที่สถานีวัดเสมียนนารี สถานีบางเขน สถานีทุ่งสองห้อง สถานีหลักสี่ สถานีดอนเมือง สถานีการเคหะฯ สถานีหลักหก สถานีรังสิต
 • งานติดตั้งอุปกรณ์ให้แสงสว่าง (ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง) ที่สถานีวัดเสมียนนารี สถานีบางเขน สถานีทุ่งสองห้อง สถานีหลักสี่ สถานีการเคหะฯ สถานีหลักหก สถานีรังสิต
 • งานติดตั้งอุปกรณ์ให้แสงสว่าง สำหรับระบบแสงในงานสถาปัตย์ ที่สถานีวัดเสมียนนารี สถานีบางเขน สถานีทุ่งสองห้อง สถานีหลักสี่ สถานีการเคหะฯ สถานีดอนเมือง สถานีหลักหก สถานีรังสิต
 • งานติดตั้งอุปกรณ์สำคัญสำหรับควบคุมระบบแสงสว่าง ที่สถานีวัดเสมียนนารี สถานีทุ่งสองห้อง สถานีบางเขน สถานีการเคหะฯ สถานีหลักสี่ สถานีรังสิต สถานีดอนเมือง
 • งานติดตั้ง field control unit หรือ relay panel ที่สถานีวัดเสมียนนารี สถานีทุ่งสองห้อง สถานีหลักสี่ สถานีการเคหะฯ สถานีดอนเมือง สถานีหลักหก สถานีรังสิต
 • งานติดตั้ง local switch และ central units control center ที่สถานีวัดเสมียนนารี สถานีทุ่งสองห้อง สถานีหลักสี่ สถานีบางเขน สถานีการเคหะฯ สถานีดอนเมือง สถานีหลักหก สถานีรังสิต
 • งานติดตั้งสวิทช์และปลั๊ก ระบบไฟฟ้า สถานีวัดเสมียนนารี สถานีบางเขน สถานีทุ่งสองห้อง สถานีหลักสี่ สถานีการเคหะฯ สถานีดอนเมือง สถานีหลักหก สถานีรังสิต
 • งานติดตั้งอุปกรณ์หลักสำหรับระบบเตือนภัยไฟไหม้ สถานีบางเขน สถานีดอนเมือง สถานีหลักหก สถานีรังสิต
 • งานติดตั้งท่อสายไฟ ท่อร้อยสาย งานเดินสายไฟ สำหรับระบบเตือนภัยไฟไหม้ ที่สถานีดอนเมือง สถานีหลักหก สถานีรังสิต
 • งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกความเย็น สำหรับระบบทำความเย็นและระบายอากาศ ที่สถานีหลักหก สถานีรังสิต และสถานีดอนเมือง
 • งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ สำหรับระบบทำความเย็นและระบายอากาศ สถานีวัดเสมียนนารี สถานีบางเขน สถานีทุ่งสองห้อง สถานีหลักสี่ สถานีการเคหะฯ สถานีดอนเมือง สถานีหลักหก สถานีรังสิต
 • งานติดตั้งเครื่องดูดควัน (gas extractor fan) สำหรับระบบทำความเย็นและระบายอากาศ ที่สถานีดอนเมือง สถานีหลักหก สถานีรังสิต
 • งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศแบบดีเซล (diesel exhaust fan) สำหรับระบบทำความเย็นและระบายอากาศ ที่สถานีดอนเมืองและสถานีรังสิต
 • งานท่อลม ระบบทำความเย็นและระบายอากาศ สถานีวัดเสมียนนารี สถานีบางเขน สถานีทุ่งสองห้อง สถานีการเคหะฯ สถานีรังสิต สถานีหลักสี่
 • งานรหัสสีและงานทาสี ระบบทำความเย็นและระบายอากาศ สถานีทุ่งสองห้อง สถานีการเคหะฯ
 • งานไฟฟ้า ระบบทำความเย็นและระบายอากาศ สถานีหลักหก
 • งานวางระบบท่อน้ำประปา (ที่สถานีรังสิต สถานีดอนเมือง และสถานีหลักหก), งานติดตั้งปั้มและอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับระบบน้ำประปา (ที่สถานีดอนเมือง สถานีหลักหก และสถานีรังสิต), งานติดตั้งวาล์วและอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับระบบน้ำประปา (ที่สถานีดอนเมือง สถานีหลักหก)
 • งานกำจัดขยะ/สิ่งปฏิกูล และทำทางระบายน้ำทิ้ง (ที่สถานีหลักหก สถานีรังสิต สถานีดอนเมือง), งานติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อแบบยืดหยุ่น สำหรับระบบกำจัดขยะ/สิ่งปฏิกูล และระบายน้ำทิ้ง (ที่สถานีหลักหก สถานีรังสิต)
 • งานวางท่อระบายน้ำฝน (ที่สถานีบางเขน สถานีทุ่งสองห้อง สถานีหลักสี่ สถานีการเคหะฯ สถานีดอนเมือง สถานีรังสิต และสถานีหลักหก) และงานติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับท่อระบายน้ำฝน (ที่สถานีบางเขน สถานีหลักสี่ สถานีดอนเมือง สถานีหลักหก และสถานีรังสิต)
 • ชุดอุปกรณ์โรงบำบัดน้ำเสีย พร้อมตัวควบคุมระบบน้ำประปา (สถานีดอนเมือง)
 • งานติดตั้งปั้มและอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับงานระบบป้องกันไฟไหม้ (ที่สถานีวัดเสมียนนารี บางเขน การเคหะฯ ดอนเมือง หลักสี่ หลักหก รังสิต); งานติดตั้งท่อสายระบบน้ำป้องกันไฟไหม้ (ที่สถานีบางเขน ทุ่งสองห้อง การเคหะฯ วัดเสมียนนารี หลักสี่ ดอนเมือง รังสิต หลักหก); งานติดตั้งวาล์วและอุปกรณ์ประกอบ (ที่สถานีการเคหะฯ วัดเสมียนนารี บางเขน ทุ่งสองห้อง หลักสี่ รังสิต ดอนเมือง หลักหก); งานติดตั้งตู้ fire hose cabinet และ fire hydrant (ที่วัดเสมียนนารี บางเขน ทุ่งสองห้อง หลักสี่ การเคหะฯ ดอนเมือง หลักหก รังสิต); งานติดตั้งถังดับเพลิง ที่สถานีหลักสี่; งานติดตั้ง ESPS สำหรับระบบป้องกันไฟไหม้ (ที่สถานีบางเขน ทุ่งสองห้อง การเคหะฯ หลักสี่ ดอนเมือง หลักหก รังสิต); งานติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่างๆ สำหรับระบบน้ำป้องกันไฟไหม้ (ที่สถานีวัดเสมียนนารี บางเขน ทุ่งสองห้อง หลักสี่ หลักหก รังสิต); งานติดตั้งหัว sprinkler และอุปกรณ์ประกอบ (ที่สถานีวัดเสมียนนารี บางเขน ทุ่งสองห้อง หลักสี่ หลักหก รังสิต); งานติดตั้งสารสะอาดดับเพลิง (ที่สถานีวัดเสมียนนารี บางเขน ทุ่งสองห้อง การเคหะฯ หลักสี่ ดอนเมือง หลักหก); งานระบายสีที่เกี่ยวกับระบบป้องกันไฟไหม้ (ที่สถานีวัดเสมียนนารี บางเขน หลักสี่ การเคหะฯ ทุ่งสองห้อง หลักหก รังสิต); งานไฟฟ้าระบบป้องกันไฟไหม้ (ที่สถานีวัดเสมียนนารี บางเขน การเคหะฯ ดอนเมือง หลักหก รังสิต); งานเดินสายไฟฟ้า (ที่สถานีทุ่งสองห้อง); งานติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ (สถานีดอนเมือง) สำหรับระบบป้องกันไฟไหม้
 • งานติดตั้งชุดดักจับไขมัน (GT 301 UNDER SINK) (สถานีวัดเสมียนนารี บางเขน ทุ่งสองห้อง หลักสี่ การเคหะฯ หลักหก); งานติดตั้งชุดบำบัดน้ำเสียพร้อมอุปกรณ์ควบคุม (ที่สถานีหลักสี่); งานติดตั้งบ่อเกรอะ (sump pump) พร้อมอุปกรณ์ควบคุม (ที่สถานีหลักสี่ การเคหะฯ รังสิต) สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย
 • งานติดตั้งรางครอบสายไฟและท่อสาย ให้เหมาะสมกับระบบจัดการตัวอาคาร (building management system) สถานีทุ่งสองห้อง
 • ขั้นตอนเก็บความเรียบร้อยงานพื้น สถานีหลักหก สถานีรังสิต และสถานีดอนเมือง
 • งานติดตั้งฐานพื้น ที่สถานีบางเขน สถานีหลักสี่ สถานีดอนเมือง สถานีหลักหก และสถานีรังสิต
 • ขั้นตอนเก็บความเรียบร้อยงานฝาผนัง สถานีวัดเสมียนนารี สถานีทุ่งสองห้อง สถานีบางเขน สถานีหลักสี่ สถานีการเคหะฯ สถานีหลักหก สถานีรังสิต และสถานีดอนเมือง
 • งานฝ้าเพดาน สถานีบางเขน สถานีทุ่งสองห้อง สถานีการเคหะฯ สถานีหลักสี่ สถานีหลักหก สถานีดอนเมือง และสถานีรังสิต
 • งานติดตั้งอุปกรณ์ประตูและหน้าต่าง สำหรับสถานีวัดเสมียนนารี สถานีบางเขน สถานีทุ่งสองห้อง สถานีหลักสี่ สถานีการเคหะฯ สถานีดอนเมือง สถานีหลักหก สถานีรังสิต
 • งานหลังคา สถานีหลักหก สถานีรังสิต และสถานีดอนเมือง
 • งานห้องน้ำและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบที่จำเป็น (ที่สถานีวัดเสมียนนารี สถานีบางเขน สถานีหลักสี่ สถานีการเคหะฯ สถานีหลักหก)
 • งานสถาปัตย์บันไดทางขึ้น-ลง สำหรับอาคารสถานีวัดเสมียนนารี สถานีทุ่งสองห้อง สถานีดอนเมือง สถานีรังสิต สถานีการเคหะฯ และสถานีหลักหก
 • งานติดตั้งวัสดุกันน้ำ ที่สถานีทุ่งสองห้อง
 • งานติดตั้ง signage ที่สถานีทุ่งสองห้อง สถานีหลักสี่ สถานีการเคหะฯ สถานีดอนเมือง สถานีหลักหก สถานีรังสิต
 • งานปลูกต้นไม้และปรับภูมิทัศน์ (ที่สถานีวัดเสมียนนารี สถานีบางเขน สถานีทุ่งสองห้อง สถานีหลักสี่ สถานีการเคหะฯ)
 • งานติดตั้งเคาน์เตอร์และห้องจำหน่ายตั๋ว ที่สถานีบางเขน สถานีดอนเมือง และสถานีรังสิต
 • งานติดตั้งบันไดเลื่อน ที่สถานีวัดเสมียนนารี สถานีบางเขน สถานีการเคหะฯ สถานีทุ่งสองห้อง สถานีหลักสี่ สถานีดอนเมือง สถานีหลักหก และสถานีรังสิต
 • งานติดตั้งลิฟท์ ที่สถานีวัดเสมียนนารี สถานีบางเขน สถานีการเคหะฯ สถานีทุ่งสองห้อง สถานีหลักสี่ สถานีดอนเมือง สถานีหลักหก และสถานีรังสิต

     ความก้าวหน้าของงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็น 97.94% จากแผนงานที่กำหนดไว้ 99.77% การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน 1.83%

 

รายการงานที่ดำเนินการดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ กิจกรรม สถานะ
1 งานทางวิ่งรถไฟยกระดับและเสมอระดับ
  งานติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างรถไฟทางวิ่งยกระดับ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 14,303 ชิ้น จากทั้งหมด 14,303 ชิ้น ดำเนินการแล้วเสร็จ
  งานติดตั้งรั้วกั้นแนวขอบเขตโครงการฯ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2 งานสถานี
  งานเก็บความเรียบร้อยภายในสถานีวัดเสมียนนารี อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งลิฟท์และบันไดเลื่อน บริเวณสถานีวัดเสมียนนารี อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกลภายในสถานีวัดเสมียนนารี อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเก็บความเรียบร้อยภายในสถานีบางเขน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้ง ลิฟท์และบันไดเลื่อน บริเวณสถานีบางเขน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกลภายในสถานีบางเขน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเก็บความเรียบร้อยภายในสถานีทุ่งสองห้อง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกลภายในสถานีทุ่งสองห้อง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้ง ลิฟท์และบันไดเลื่อน บริเวณสถานีทุ่งสองห้อง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเก็บความเรียบร้อยภายในสถานีหลักสี่ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกลภายในสถานีหลักสี่ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้ง ลิฟท์และบันไดเลื่อน บริเวณสถานีหลักสี่ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเก็บความเรียบร้อยภายในสถานีการเคหะฯ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกลภายในสถานีการเคหะฯ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้ง ลิฟท์และบันไดเลื่อน บริเวณสถานีการเคหะฯ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานพื้นคอนกรีตชั้นจำหน่วยตั๋ว บริเวณสถานีดอนเมือง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งโครงหลังคาสถานีดอนเมือง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งโครงเหล็กบันไดทางขึ้น บริเวณสถานีดอนเมือง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกลภายในสถานีดอนเมือง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้ง ลิฟท์และบันไดเลื่อน บริเวณสถานีดอนเมือง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกลภายในสถานีหลักหก อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้ง ลิฟท์และบันไดเลื่อน บริเวณสถานีหลักหก อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งโครงเหล็กบันไดทางขึ้น บริเวณสถานีรังสิต อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกลภายในสถานีรังสิต อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้ง ลิฟท์และบันไดเลื่อน บริเวณสถานีรังสิต อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3 งานถนนเลียบทางรถไฟและงานถนนทางข้าม
  งานถนนเลียบทางรถไฟ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานระบบระบายน้ำงานถนนเลียบทางรถไฟ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 

 

ตารางแสดงความก้าวหน้าประจำเดือนเมษายน 2561 ของสัญญาที่ 2

สัญญา 2 : งานก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงบางซื่อ – รังสิต
รายการงานที่ดำเนินการ ราคาค่างานตามสัญญา (บาท) ความก้าวหน้าของงาน (%)
25 เมษายน 2561
สถานะ
แผนงาน ปฏิบัติจริง
1 รายการทั่วไป 272,629,119 99.76% 97.86% -1.90%
2 งานทางรถไฟ 12,431,497,987 100.00% 99.82% -0.18%
3 งานสถานี 9,957,755,499 99.46% 96.12% -3.34%
4 ถนนเลียบทางรถไฟและถนนทางข้าม 1,263,337,028 99.92% 93.69% -6.24%
5 เงินสำรองเฉพาะรายการเปลี่ยนแปลง - - - -
รวม 23,925,219,633 99.77% 97.94% -1.83%

 

 

ตารางสรุปแผนงานและผลงานความก้าวหน้าของการก่อสร้าง 

ประจำเดือนเมษายน 2561 ของสัญญาที่ 2


 

สัญญาที่ 3

งานก่อสร้างที่ดำเนินการในช่วงเดือนเมษายน 2561 ได้แก่

 

      ความก้าวหน้าของงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็น 26.71% จากแผนงานที่กำหนดไว้ 51.90% (Early plan) และ 43.41% (Late plan) การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงาน 25.19% (Early plan) และล่าช้ากว่าแผนงาน 16.70% (Late plan)

 

 

รายการงานที่ดำเนินการดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ กิจกรรม สถานะ
ก. 3A บางซื่อ – รังสิต และ 3B บางซื่อ – ตลิ่งชัน
1 งานวิศวกรรม
1.1 งานทางรถไฟ  
  จัดทำรายละเอียดงานออกแบบ จัดเตรียมและจัดส่ง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดทำรายละเอียดงานออกแบบ ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดทำขั้นตอนการทดสอบที่โรงงาน จัดเตรียมและจัดส่ง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ขั้นตอนการทดสอบงานสนาม จัดเตรียมและจัดส่ง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.2 งานระบบไฟฟ้า
1.2.1 งานออกแบบระบบการจ่ายไฟฟ้า OCS  
  จัดเตรียมข้อมูล ออกแบบเบื้องต้น ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ  ดำเนินงานแล้วเสร็จ
  จัดทำรายละเอียดงานออกแบบ ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดทำขั้นตอนการทดสอบที่โรงงาน จัดเตรียมและจัดส่ง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.2.2 งานออกแบบระบบไฟฟ้ากำลัง PDS  
  จัดเตรียมข้อมูล ออกแบบเบื้องต้น ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ  อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดทำรายละเอียดงานออกแบบ ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดทำขั้นตอนการทดสอบที่โรงงาน จัดเตรียมและจัดส่ง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.3 งานระบบอาณัติสัญญาณ และควบคุมรถไฟ
1.3.1 งานระบบ OCC CTC System  
  จัดเตรียมข้อมูล ออกแบบเบื้องต้น ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ  อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.3.2 งานระบบ Computer Based Interlocking (CBI)  
  จัดเตรียมข้อมูล ออกแบบเบื้องต้น ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.3.3 ระบบ ATP/ATO   
  จัดเตรียมข้อมูล ออกแบบเบื้องต้น จัดเตรียมและจัดส่ง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดเตรียมข้อมูล ออกแบบเบื้องต้น ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.3.4 งานระบบ Wayside Equipment (signal)  
  จัดเตรียมข้อมูล ออกแบบเบื้องต้น จัดเตรียมและจัดส่ง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดเตรียมข้อมูล ออกแบบเบื้องต้น ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดทำรายละเอียดงานออกแบบ จัดเตรียมและจัดส่ง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดทำรายละเอียดงานออกแบบ ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.4 ระบบการสื่อสาร
1.4.1 งานออกแบบระบบ Data Transmission System (DTS)  
  จัดทำรายละเอียดงานออกแบบ ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ  อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดทำขั้นตอนการทดสอบที่โรงงาน จัดเตรียมและจัดส่ง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.4.2 งานออกแบบระบบสื่อสาร Radio System  
  จัดทำรายละเอียดงานออกแบบ ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดทำขั้นตอนการทดสอบที่โรงงาน จัดเตรียมและจัดส่ง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.4.3 งานออกแบบระบบ Master Clock System (MC)  
  จัดทำรายละเอียดงานออกแบบ ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดทำขั้นตอนการทดสอบที่โรงงาน จัดเตรียมและจัดส่ง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.4.4 งานออกแบบระบบ CCTV System  
  จัดทำรายละเอียดงานออกแบบ ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ  อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดทำขั้นตอนการทดสอบที่โรงงาน จัดเตรียมและจัดส่ง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.4.5 งานออกแบบระบบ Passenger Information Display System (PIDS)   
  จัดทำรายละเอียดงานออกแบบ ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดทำขั้นตอนการทดสอบที่โรงงาน จัดเตรียมและจัดส่ง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.4.6 งานออกแบบระบบ Public Address System (PA)  
  จัดทำรายละเอียดงานออกแบบ ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดทำขั้นตอนการทดสอบที่โรงงาน จัดเตรียมและจัดส่ง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.4.7 งานออกแบบระบบ Station Management System (SMS)  
  จัดทำรายละเอียดงานออกแบบ ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดทำขั้นตอนการทดสอบที่โรงงาน จัดเตรียมและจัดส่ง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.4.8 งานออกแบบระบบ Train-Bome Communication System (TCS)  
  จัดทำรายละเอียดงานออกแบบ ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดทำขั้นตอนการทดสอบที่โรงงาน จัดเตรียมและจัดส่ง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.4.9 งานออกแบบระบบโทรศัพท์  
  จัดทำรายละเอียดงานออกแบบ ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดทำขั้นตอนการทดสอบที่โรงงาน จัดเตรียมและจัดส่ง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.5 งานออกแบบระบบ Automatic Fare Collection System (AFC)
  จัดทำรายละเอียดงานออกแบบ ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดทำขั้นตอนการทดสอบที่โรงงาน จัดเตรียมและจัดส่ง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.6 เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ สำหรับศูนย์ซ่อมบำรุง
1.6.1 งานออกแบบอุปกรณ์และเครื่องจักรสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุง  LD  
  จัดทำรายละเอียดงานออกแบบ จัดเตรียมและจัดส่ง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.6.2 งานออกแบบอุปกรณ์และเครื่องจักรสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุง  CT  
  จัดเตรียมข้อมูล ออกแบบเบื้องต้น ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ  อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดทำรายละเอียดงานออกแบบ จัดเตรียมและจัดส่ง ดำเนินงานแล้วเสร็จ
  จัดทำรายละเอียดงานออกแบบ ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.7 งานระบบอื่นๆ
1.7.1 งานออกแบบระบบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (CASS)  
  จัดทำรายละเอียดงานออกแบบ ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.7.2 งานออกแบบระบบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (OA&IT)  
  จัดทำรายละเอียดงานออกแบบ ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.8 งานออกแบบตัวรถไฟฟ้า
  จัดเตรียมข้อมูล ออกแบบเบื้องต้น ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ  อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดทำรายละเอียดงานออกแบบ จัดเตรียม อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดทำรายละเอียดงานออกแบบ ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.9 งานวางแผนงาน และออกแบบ งานก่อสร้าง
  จัดทำรายละเอียดงานออกแบบเบื้องต้นสถานีไฟฟ้าย่อย ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2 งานจัดซื้อจัดจ้าง และจัดหาตัวแทนโรงงานผลิต
2.1 งานรางรถไฟ 
  ตรวจสอบโรงงานและทดสอบงานราง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ดำเนินการขนส่งสำหรับราง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ดำเนินการขนส่งรางไปยังพื้นที่ก่อสร้าง (ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟทางไกล) ดำเนินงานแล้วเสร็จ
  ดำเนินการขนส่งรางไปยังพื้นที่ก่อสร้าง (ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟชานเมือง) ดำเนินงานแล้วเสร็จ
  ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ สำหรับ วัสดุอุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์จับยึดราง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ดำเนินการขนส่งสำหรับอุปกรณ์จับยึดราง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ดำเนินการขนส่งอุปกรณ์จับยึดรางไปยังพื้นที่ก่อสร้าง (North Line N1) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ดำเนินการขนส่งอุปกรณ์จับยึดรางไปยังพื้นที่ก่อสร้าง (ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟทางไกล) ดำเนินงานแล้วเสร็จ
  ดำเนินการขนส่งอุปกรณ์จับยึดรางไปยังพื้นที่ก่อสร้าง (ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟชานเมือง) ดำเนินงานแล้วเสร็จ
  ตรวจสอบโรงงานและทดสอบสำหรับหินบาลาสท์ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ดำเนินการขนส่งสำหรับหินบาลาสท์ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ สำหรับวัสดุอุปกรณ์ ประแจ, รางรอยต่อสำหรับการเผื่อขยาย, รางประสาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ตรวจสอบโรงงานและทดสอบสำหรับแผ่นวัสดุยึดเหนี่ยวราง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ดำเนินการขนส่งสำหรับแผ่นวัสดุยึดเหนี่ยวราง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดเตรียมข้อมูล ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ ต่อรองราคา ทำสัญญา  อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ สำหรับหมอนคอนกรีตรางที่ไม่ใช้ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หินบาลาสท์
  ดำเนินการขนส่งสำหรับหมอนคอนกรีตรางที่ไม่ใช้หินบาลาสท์ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ดำเนินการขนส่งสำหรับหมอนคอนกรีตรางที่ไม่ใช้หินบาลาสท์ไปยังพื้นที่ก่อสร้าง (North Line N2) ดำเนินงานแล้วเสร็จ
  ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ สำหรับหมอนคอนกรีตรางที่ใช้หินบาลาสท์ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ดำเนินการขนส่งสำหรับหมอนคอนกรีตรางที่ใช้หินบาลาสท์ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.2 งานระบบไฟฟ้า 
2.2.1 ระบบสายส่งไฟฟ้าเหนือราง  
  ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ สำหรับงานเสาระบบจ่ายไฟแบบ OCS , ตัวรองรับ, คาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ สำหรับงานสายสัญญาณ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ สำหรับงานอื่นๆ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดเตรียมข้อมูล ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ ต่อรองราคา ทำสัญญา สำหรับงานระบบจ่ายไฟแบบ OCS อื่นๆ ดำเนินงานแล้วเสร็จ
  ออกคำสั่งซื้อ สำหรับงานระบบจ่ายไฟแบบ OCS อื่นๆ ดำเนินงานแล้วเสร็จ
  ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ สำหรับงานระบบจ่ายไฟแบบ OCS อื่นๆ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.2.2 งาน Power Supply and Distribution System (PDS)   
  115 KV GISS ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  115/25 Traction Transformer ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  115/24 KV Power Transformer ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  25 KV GIS ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  24 KV Switchgear ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  25 KV Auto Transformer ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  25 KV AT Switching Station ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้งขนาด 24/0.4 KV ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  400V Emergency Diesel Generator จัดเตรียมข้อมูล ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ ต่อรองราคา ทำสัญญา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
  400V Emergency Diesel Generator ออกคำสั่งซื้อ ดำเนินงานแล้วเสร็จ
  400V Emergency Diesel Generator ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  Power Cable จัดเตรียมข้อมูล ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ ต่อรองราคา ทำสัญญา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
  Power Cable ออกคำสั่งซื้อ ดำเนินงานแล้วเสร็จ
  Power Cable ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.2.3 ระบบควบคุมและเก็บรวบรวมข้อมูล   
  ตรวจสอบโรงงานและทดสอบสำหรับอุปกรณ์ระบบควบคุมและเก็บรวบรวมข้อมูล  อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดเตรียมข้อมูล ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ ต่อรองราคา ทำสัญญา สำหรับสายสัญญาณ  ดำเนินงานแล้วเสร็จ
  ออกคำสั่งซื้อ สำหรับอุปกรณ์ระบบควบคุมและเก็บรวบรวมข้อมูล  ดำเนินงานแล้วเสร็จ
  ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ สำหรับอุปกรณ์ระบบควบคุมและเก็บรวบรวมข้อมูล  อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.3 ระบบควบคุมรถและระบบอาณัติสัญญาณ  
2.3.1 ระบบศูนย์ควบคุมระบบการเดินรถไฟฟ้ากลาง  
  ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ ระบบศูนย์ควบคุมระบบการเดินรถไฟฟ้ากลาง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.3.2 ระบบควบคุมอาณัติสัญญาณแบบคอมพิวเตอร์   
  ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ ระบบควบคุมอาณัติสัญญาณแบบคอมพิวเตอร์  อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.4 ระบบการสื่อสาร
2.4.1 ระบบส่งข้อมูล Data Transmission System (DTS)  
  ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ ระบบสื่อสารข้อมูล อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.4.2 ระบบวิทยุ Radio System  
  ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ ระบบวิทยุ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.4.3 ระบบนาฬิกาหลัก Master Clock System (MC)  
  ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ ระบบสัญญาณนาฬิกาหลัก อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.4.4 ระบบ CCTV System  
  ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ ระบบกล้องวงจรปิด อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.4.5 ระบบ Passenger Information Display System (PIDS)   
  ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ ระบบแสดงข้อมูลของขบวนรถ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.4.6 ระบบ Public Address System (PA)  
  ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ ระบบเสียงประกาศ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.4.7 ระบบ Station Management System (SMS)  
  ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ ระบบควบคุมอุปกรณ์ภายในสถานี อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.4.8 ระบบ Train-Bome Communication System (TCS)  
  ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ ระบบสื่อสารสำหรับขบวนรถไฟ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.4.9 งานออกแบบระบบโทรศัพท์  
  ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ ระบบโทรศัพท์ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.5 ระบบ Automatic Fare Collection System (AFC)
  จัดเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.6 เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ สำหรับศูนย์ซ่อมบำรุง
2.6.1 งานอุปกรณ์และเครื่องจักรศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟทางไกล  
  จัดเตรียมข้อมูล ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ ต่อรองราคา ทำสัญญา อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.6.2 งานอุปกรณ์และเครื่องจักรศูนย์ซ่อมบำรุงระไฟชานเมือง  
  จัดเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.7 ระบบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (CASS and QA&TI)
  จัดเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.8 ขบวนรถไฟ
2.8.1 วัสดุและอุปกรณ์  
  จัดหาตัวแทนจำหน่าย ต่อรองราคา ทำสัญญาสำหรับตัวรถไฟ ดำเนินงานแล้วเสร็จ
  จัดเตรียมข้อมูล ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ ต่อรองราคา สำหรับตัวรถไฟ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดหาตัวแทนจำหน่าย ต่อรองราคา ทำสัญญา สำหรับระบบปรับอากาศ  (HVAC) ดำเนินงานแล้วเสร็จ
  จัดเตรียมข้อมูล ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ ต่อรองราคา สำหรับระบบปรับอากาศ  (HVAC) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดเตรียมข้อมูล ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ ต่อรองราคา ทำสัญญาสำหรับขบวนรถ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดเตรียมมาตรฐานงานก่อสร้างสำหรับ Coupler and Drive อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดเตรียมมาตรฐานงานก่อสร้างสำหรับประตูผู้โดยสาร อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดหาตัวแทนจำหน่าย ต่อรองราคา ทำสัญญา สำหรับ Traction Transformer ดำเนินงานแล้วเสร็จ
  จัดเตรียมข้อมูล ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ ต่อรองราคา สำหรับ Traction Transformer อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดหาตัวแทนจำหน่าย ต่อรองราคา ทำสัญญาสำหรับ  Traction Converter ดำเนินงานแล้วเสร็จ
  จัดเตรียมข้อมูล ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ ต่อรองราคา สำหรับ Traction Converter อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดหาตัวแทนจำหน่าย ต่อรองราคา ทำสัญญาสำหรับ  Traction Motor ดำเนินงานแล้วเสร็จ
  จัดเตรียมข้อมูล ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ ต่อรองราคา สำหรับ Traction Motor ดำเนินงานแล้วเสร็จ
  จัดเตรียมมาตรฐานงานก่อสร้างสำหรับ Pantograph อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดหาตัวแทนจำหน่าย ต่อรองราคา ทำสัญญาสำหรับ APS Output Transformer Box ดำเนินงานแล้วเสร็จ
  จัดเตรียมข้อมูล ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ ต่อรองราคา สำหรับ APS Output Transformer Box อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดหาตัวแทนจำหน่าย ต่อรองราคา ทำสัญญาสำหรับ TIMS ดำเนินงานแล้วเสร็จ
  จัดเตรียมข้อมูล ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ ต่อรองราคา สำหรับ TIMS อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดเตรียมข้อมูล ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ ต่อรองราคา ทำสัญญา สำหรับระบบหยุดรถและระบบจ่ายอากาศ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.9 เครื่องจักรเครื่องมือสำหรับงานก่อสร้าง
  ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ เครื่องจักรเครื่องมือสำหรับงานก่อสร้าง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ดำเนินการขนส่งเครื่องมือเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3 งานก่อสร้าง, งานติดตั้ง
3.1 งานรางรถไฟ 
3.1.1 งานทั่วไป-ทางวิ่งหลักสายเหนือ   
  N2 (12+201 to 24+826)  
  N2-A (12+201–18+000) : เตรียมงานและเตรียมอุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้าง  (12+201–18+000) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  N3 (24+826-32+500)  
  N2-A (24+826 to 29+230) : การเชื่อมรางแบบ Flash Batt (24+826 - 29+230 (32+500)) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.1.2 สายเหนือ-โรงจ่ายกระแสไฟฟ้าย่อย  
  การก่อสร้างอาคาร  
  การก่อสร้างอาคาร : งานก่อสร้างเสาเข็มบริเวณโรงจ่ายกระแสไฟฟ้าย่อย อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน


ตารางสรุปแผนงานและผลงานความก้าวหน้าของการก่อสร้าง 

ประจำเดือนเมษายน 2561 ของสัญญาที่ 3


 
 
โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื้อ-รังสิต