โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื้อ-รังสิต
 

 

 

 

 

 

 

ความก้าวหน้าของโครงการ

 

 

เดือนพฤษภาคม 2557

 

สัญญาที่ 1

งานก่อสร้างที่ผู้รับจ้างดำเนินการส่วนใหญ่ ได้แก่

 
 • งานปรับพื้นที่ รื้อถอน กำจัดสิ่งกีดขวาง และจัดเตรียมงานสำหรับก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อ (โซน 1 โซน 3 โซน 4A โซน 4B รวมถึงพื้นที่จตุจักรโซน 5 พื้นที่ โซน 1 และ โซน 2 ส่วนที่เป็นถนนและทางข้ามบริเวณสถานีกลาง) งานรื้อย้ายอาคารสิ่งปลูกที่กีดขวางสร้างบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุงรถชานเมืองและอาคารซ่อมบำรุงรถทางไกล
 • ออกแบบรายละเอียดงานหล่อแบบชิ้นส่วนโครงสร้างรับน้ำหนัก/แบบหล่อคอนกรีตสำหรับคานรับน้ำหนักและแบบการวางแผ่นคอนกรีตหล่อสำเร็จรวมถึง งานสร้างลานหล่อปูนเพื่อทำเสา คานรับน้ำหนัก และแผ่นปูนพื้นสำหรับอาคารสถานีกลาง
 • งานขุดและปรับปรุงดินเพื่อก่อสร้างโครงสร้างชั้นใต้ดินของอาคารสถานีกลาง (12-20/H-F & 6-20/E)
 • งานเสาเข็มรองรับโครงสร้างชั้นใต้ดินของสถานีกลาง (gridline1-8,17-20/A-D, 6,18/H-F,6-18/E, 1,2,5/H-E) บริเวณรับ-ส่งผู้โดยสารที่สถานีกลาง (gridline 12-19ด้านตะวันออก) ถนนทางข้ามบริเวณสถานีกลาง อาคารซ่อมบำรุงรถชานเมือง (โรงซ่อมระบบพื้นฐานและย่านจอดรถไฟแห่งใหม่)และอาคารซ่อมบำรุงรถทางไกล (อาคารผู้โดยสาร/โรงซ่อมรถจักรดีเซล และอาคารซ่อมบำรุงรายวัน)
 • งานครอบหัวเสาเข็มเพื่อก่อสร้างโครงสร้างชั้นใต้ดินของอาคารสถานีกลาง (gridline 6-20/A-D, 6, 9-13, 15/H-E) อาคารซ่อมบำรุงรายวัน
 • งานรื้อถอนโครงสร้างโฮปเวลล์ ซึ่งแยกออกเป็นงานส่วนที่ 1 ด้านทิศตะวันตก (Z4B) งานส่วนที่ 2 (Z4B) และงานรื้อถอนในส่วนเสาโครงสร้าง (Z5, Ch. 10+650 to 12+202)
 • งานขุดและทำทางระบายน้ำงานวัสดุถมชั้นดิน งานทดสอบและอนุมัติเพื่อก่อสร้างทางรถไฟยกระดับในพื้นที่โซน 3
 • งานถมคันทางถนนทางเข้าบริเวณโซน 2 (ประกอบด้วยพื้นที่ส่วนที่ 2 ด้านทิศใต้ ส่วนที่ 5 และส่วนที่ 7) งานถมคันทางถนนที่ใช้ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (ประกอบด้วยพื้นที่ส่วนที่ 1 ของโซน 6 และพื้นที่โซน 7) และระบบระบายน้ำสำหรับถนนทางเข้าบริเวณโซน  5
 • งานก่อสร้างย่านจอดรถถาวรสำหรับขบวนรถสินค้า งานรื้อถอนและรื้อย้ายรางรถไฟเดิม งานติดตั้งสายสัญญาณและจัดหา earthing and bonding เพื่อติดตั้งที่บริเวณฐานรากของอาคารสถานีกลางบางซื่อ (จัดอยู่ในรายการงานเปลี่ยนแปลง)
 • งานเตรียมการ/บริหารด้านการจราจร ระหว่างการรื้อย้ายทางรถไฟบริเวณพื้นที่โซน 4A (ส่วนที่ 1 และ 2) รวมถึงระหว่างการก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟบริเวณพื้นที่โซน 4A (ส่วนที่ 2) โซน 4B และโซน 5 การก่อสร้างถนนทางเข้าบริเวณโซน 2 3 5 BS7 6 7 และการก่อสร้างถนนที่ใช้ขนส่งภายในพื้นที่โครงการบริเวณโซน 7
 • งานปรับพื้นที่และติดตั้งจุดสำรวจสำหรับก่อสร้างถนนทางข้ามบริเวณสถานีกลาง โรงซ่อมหลัก โรงซ่อมระบบพื้นฐานและย่านจอดรถแห่งใหม่ (อาคารซ่อมบำรุงรถชานเมืองและอาคารซ่อมบำรุงรถทางไกล)
 • งานถมชั้นดินเพื่อสร้างถนนทางเข้าบริเวณโซน 7 และย่านจอดรถแห่งใหม่ (อาคารซ่อมบำรุงรถชานเมืองและอาคารซ่อมบำรุงรถทางไกล
      ในที่นี้ความก้าวหน้าของงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จเท่ากับ 8.76%จากแผนงานที่วางไว้ 18.29% ล่าช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ 9.53%
 


รายละเอียดของงานที่ได้ดำเนินการดังแสดงไว้ต่อไปนี้

ข้อ กิจกรรม สถานะ
1 งานทางวิ่งรถไฟยกระดับและเสมอระดับ
  งานทดสอบเสาเข็มนำร่อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,500 มม. จำนวน 3 ต้น (ถนนเทอดดำริลานจอดรถของ MRTA และถนนเลียบทางรถไฟใกล้วัดเสมียนนารี) แล้วเสร็จ
  งานทดสอบเสาเข็มนำร่อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,200 มม. ในพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างของสถานีหลัก แล้วเสร็จ
  งานทดสอบเสาเข็มนำร่อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 800 มม. ในพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างของถนนทางข้าม แล้วเสร็จ
  งานทดสอบเสาเข็มเดิมโครงสร้าง Hopewell ในพื้นที่บริเวณถนนเลียบทางรถไฟใกล้วัดเสมียนนารี แล้วเสร็จ
  งานทดสอบเสาเข็มเดิมโครงสร้าง Hopewell ในพื้นที่บริเวณถนนเลียบทางรถไฟใกล้วัดเสมียนนารี แล้วเสร็จ
  งานรื้อถอนโครงสร้างเสา Hopewell ดำเนินแล้วเสร็จ 210 ต้น จากทั้งหมด 239 ต้น (Type 1A Case 1=59ต้น / Type 2A,2B Case 1=11ต้น / Type 3A,3B Case 1=60ต้น /Type 4 Case 1 =5ต้น / Type 12 Case 2=27ต้น / Type 13 Case 2 =16 ต้น / Type 14 Case 3 =29ต้น / Type 15 Case 3 =3ต้น) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะ โครงสร้างทางรถไฟยกระดับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,500 มม. ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 2 ต้นจากทั้งหมด 818 ต้น  
  งานรื้อถอนอาคาร อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค อาทิเช่น เสาไฟฟ้า เสาโทรเลข ฯลฯ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานรื้อย้ายผิวคอนกรีต อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2 งานสถานี
  งานขุดดินเพื่อก่อสร้างชั้นใต้ดินของสถานีหลัก ดำเนินงานแล้วเสร็จ 201,441 ลบ.ม. จากทั้งหมด 293,314 ลบ.ม. อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 800 มม.ในพื้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน  295 ต้น จากทั้งหมด 623 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,000 มม.ในพื้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน  124 ต้น  จากทั้งหมด 632 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,200 มม.ในพื้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน  21 ต้น  จากทั้งหมด 231 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,500 มม.ในพื้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1,654 ต้น จากทั้งหมด 1,706 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2,000 มม.ในพื้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 64 ต้น จากทั้งหมด 123 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเทคอนกรีตฐานราก ในพื้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 50 ฐาน  จากทั้งหมด 160 ฐาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานรื้อย้ายรางเดิมบริเวณสถานีกลางบางซื่อ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3 งานศูนย์ซ่อมรถไฟระยะใกล้และรถไฟระยะไกล
  งานเสาเข็มตอกขนาด 0.40 x 0.40 ม. ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 751 ต้นจากทั้งหมด 1,426 ต้น งานเสาเข็มเจาะขนาด 0.50 ม. ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 22 ต้นจากทั้งหมด 234 ต้นในพื้นที่บริเวณอาคาร Daily Maintenance อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มตอกขนาด 0.40 x 0.40 ม. ในพื้นที่บริเวณอาคาร Main Workshop  ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 53 ต้นจากทั้งหมด 1,559 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มตอกขนาด 0.40 x 0.40 ม. ในพื้นที่บริเวณอาคาร Infrastructure Workshop  ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 506 ต้น จากทั้งหมด 582 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มตอกขนาด 0.18 x 0.18ม. ในพื้นที่บริเวณอาคาร Train Stabling ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1,482 ต้น จากทั้งหมด 2384 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานฐานราก ในพื้นที่บริเวณอาคาร Train Stabling ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 688 ฐาน จากทั้งหมด 1,168 ฐาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4 งานถนนเลียบทางรถไฟและงานถนนทางข้าม
  งานดินถมสำหรับงานถนนเลียบทางรถไฟ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเข็มตอก ขนาด 0.22 x 0.22 ม.และ 0.26 x 0.26 ม. ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 312 ต้น จากทั้งหมด 816 ต้นสำหรับงานถนนทางข้าม อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเข็มตอก ขนาด 0.26 x 0.26 ม.ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 117 ต้น จากทั้งหมด 306 ต้นสำหรับงานถนนทางข้าม อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะ ขนาด 0.80 ม. ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 154 ต้น จากจำนวนทั้งหมด 282 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5 งานอื่นๆ
  งานตรวจสอบ Batching Plant อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานตรวจสอบ Concrete Mixed Design อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานตรวจสอบ Aggregate source อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานตรวจสอบ Bored pile plant อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานสำรวจและวางหมุดควบคุม แล้วเสร็จ
  งานปรับพื้นที่ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 

 

ตารางแสดงความก้าวหน้าประจำเดือนพฤษภาคม 2557 ของสัญญาที่ 1

สัญญา 1 : งานก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อและอาคารซ่อมบำรุง
รายการงานที่ดำเนินการ ราคาค่างานตามสัญญา (บาท) ความก้าวหน้าของงาน (%)
25พฤษภาคม 2557
สถานะ
แผนงาน ปฏิบัติจริง
1 รายการทั่วไป 266,482,434 31.53% 46.71% 15.18%
2 งานราง 11,422,571,521 11.55% 2.51% -9.04%
3 งานสถานี 14,247,067,853 16.57% 14.43% -2.14%
4 อาคารซ่อมบำรุงรถทางไกลและรถชานเมือง 1,604,023,818 45.81% 2.47% -43.34%
5 ถนนเลียบทางรถไฟและถนนทางข้าม 1,410,141,074 50.86% 6.49% -44.37%
6 เงินสำรองเฉพาะรายการเปลี่ยนแปลง 672,130,000 30.50% 0.00% -30.50%
7 ตารางดำเนินงานช่วงกลางวัน 17,823,300 0.00% 0.00% 0.00%
รวม 29,640,240,000 18.29% 8.76% -9.53%

 

 

ตารางสรุปแผนงานและผลงานความก้าวหน้าของการก่อสร้าง
สัญญาที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2557

 

 

สัญญาที่ 2

งานก่อสร้างที่ผู้รับจ้างดำเนินการส่วนใหญ่ ได้แก่

 
 • งานบำรุงรักษาและบริหารจัดการด้านจราจรสำหรับทางเบี่ยงชั่วคราว (บริเวณตอม่อหมายเลข 004/S-01, 317-371 และ 387-430) งานตรวจวัดและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงงานประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม
 • งานปรับพื้นที่สำหรับก่อสร้างถนนทางข้ามบริเวณ กม.24+910 งานปรับพื้นที่บริเวณสถานีบางเขน การเคหะฯ ดอนเมือง หลักหก และสถานีรังสิต
 • งานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคที่กีดขวางของการประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง และองค์การโทรศัพท์รวมถึงงานรื้อย้ายทางรถไฟของสัญญา 3 บริเวณสถานีรังสิต ช่วง กม. 29+190 ถึง 32+470
 • งานรื้อถอนโครงสร้างโฮปเวลล์และอื่นๆ (ช่วงตอม่อหมายเลข 0/S-34/S, 36/S -86, 87- 133, 134 – 163, 164 – 217  และ 331/S - 338/S) เพื่อก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ รวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตสำหรับทางรถไฟเสมอระดับและจุดเชื่อมต่อราง
 • งานติดตั้งเสาเข็มเจาะ (ช่วงตอม่อหมายเลข009-033, 044 – 086, 166 – 217,  237 – 266  และ 280 – 296) และงานวางฐานรากบริเวณตอม่อหมายเลข 054-078, 079-084(R), 104-110(R), 104-110(L), 111-131, 132-150, 151-165, 237-266 และ 280-296 เพื่อก่อสร้างโครงสร้างทางรถไฟยกระดับ รวมทั้งงานติดตั้งเสาโครงสร้างทางรถไฟยกระดับ (เสาล่างหมายเลข 054-078, 104 - 110(R), 104 - 110(L), 111-131, 132-150, 151-165,  237 – 266 และ 280 – 296) และคานคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ (cast-in-situ) (คานล่างหมายเลข 111-131, 132-150 และ 151-165)
 • งานขุดทำทางและสร้างคันดินที่ กม.25+323 ถึง 29+145 งานคอนกรีตและงานบดอัดทรายรองพื้น รวมถึงงานเข็มเจาะชนิดคอนกรีตอัดแรงหล่อสำเร็จและส่วนรองรับน้ำหนักสำหรับจุดเชื่อมต่อทางรถไฟบริเวณก่อนถึงสถานีหลักหก ที่ กม. 25+232.5 ถึง กม. 29+145
 • งานเข็มเจาะที่สถานีบางเขน (BP2(2) สถานีทุ่งสองห้อง (BP3(2)  สถานีการเคหะฯ (BP7(2)) สถานีดอนเมือง (BP4(2)) สถานีหลักสี่ (BP1(3), BP2(3) และ BP7(4)
 • งานขุดและถมกลับ รวมถึงงานติดตั้งแผ่นเสาเข็ม งานบดอัดทรายรองพื้น งานติดตั้งฐานรากและเสาโครงสร้างสำหรับรองรับถนนทางข้ามที่ กม. 24+910
 • งานรื้อถอนอาคารสถานีเดิม และก่อสร้างอาคารสำนักงานชั่วคราวพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับสถานีบางเขนและสถานีหลักสี่
 • งานรื้อย้ายท่อน้ำมันแรงดันสูง บริเวณตอม่อหมายเลข 35/S - 43/S , 89/S - 98/S, 190 - 200,  266/1S - 274/S, 274/1S – 279 และ 309 - 374 (FPT & Thappline)
     ในที่นี้ความก้าวหน้าของงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็น 10.63% จากแผนงานที่กำหนดไว้47.53%
 


รายการงานที่ดำเนินการดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ กิจกรรม สถานะ
1 งานทางวิ่งรถไฟยกระดับและเสมอระดับ  
  งานรื้อถอนโครงสร้างเสา Hopewell ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด 526 ต้น (Type 1 Case 1 = 1 ต้น, Type 1A Case 1 = 28 ต้น, Type 2A Case 1 = 3 ต้น, Type 2B  Case 1 = 1ต้น, Type 3A Case 1 = 83ต้น, Type 4 Case 1 = 18 ต้น, Type 6 Case 1 = 1 ต้น, Type 5A Case 2 = 3 ต้น, Type 5B Case 2 = 1 ต้น, Type 7 Case 2 = 7 ต้น, Type 8 Case 2 = 74ต้น, Type 9 Case 2 = 6 ต้น, Type 10 Case 2 = 6 ต้น, Type 11 Case 2 = 84 ต้น, Type 14A Case 3 = 118 ต้น, Type 15 = 6ต้น, Type 16 Case 2 = 42 ต้น, Type 16A Case 2 = 18 ต้น, Type 16B Case 2 = 9 ต้น, ,Type 18 Case 2 = 11 ต้น,Type 19 Case 2 = 3 ต้น) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
 • งานทดสอบเสาเข็มนำร่องขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1500 มม.ในพื้นที่ 4 แห่ง ได้แก่ (1) พื้นที่หลักสี่ ที่ กม.17+500 (2)บริเวณใกล้กับสำนักงานเขตดอนเมือง ที่ กม.20+600 (3) บริเวณทางเข้าหมู่บ้านแกรนด์แคแนล ที่ กม.24+600 และ (4) บริเวณใกล้กับสถานีรถไฟรังสิต ที่ กม.29+800
 • งานทดสอบเสาเข็มนำร่องขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1200 มม.บริเวณทางเข้าหมู่บ้านแกรนด์แคแนล ที่ กม.24+600
แล้วเสร็จ
  งานทดสอบเสาเข็มเดิมโครงสร้าง Hopewell ในพื้นที่บริเวณถนนเลียบทางรถไฟใกล้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ แล้วเสร็จ
  งานเสาเข็มเจาะ โครงสร้างทางรถไฟยกระดับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1500 มม. ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 654 ต้นจากทั้งหมด 1,656 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะ โครงสร้างทางรถไฟยกระดับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1800 มม. ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 227 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานฐานรากโครงสร้างทางรถไฟยกระดับ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 117 ฐาน จากทั้งหมด 428 ฐาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาโครงสร้างทางรถไฟยกระดับ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 155 ต้น จากทั้งหมด 856 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้ง Cross Beam สำหรับโครงสร้างรถไฟทางวิ่งยกระดับ จำนวน  49 ชิ้นจากทั้งหมด 428 ชิ้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มตอก ขนาด 0.35x 0.35 ม. จำนวน 1,025 ต้น จากทั้งหมด 1,604 ต้น กม.24+830 ถึง กม.25+152 อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มตอกสำหรับงานรถไฟเสมอระดับ ขนาด 0.22 x 0.22 ม. จำนวน 8,499 ต้น จากทั้งหมด 28,571ต้น กม.25+210 ถึง กม.28+900 อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานถมดิน งานถมทราย งานถมวัสดุชั้นรองพื้นทาง สำหรับงานรถไฟเสมอระดับ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทางวิ่งเสมอระดับ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2 งานสถานี
  งานรื้อย้ายอาคารสถานีเดิมบริเวณสถานีบางเขน และสถานีหลักสี่ แล้วเสร็จ
  งานเสาเข็มเจาะขนาด 1.50 ม. จำนวน 57 ต้น จากทั้งหมด 66 ต้น บริเวณสถานีวัดเสมียนนารีและงานเสาเข็มเจาะแบบเหลี่ยม (Barrette pile) จำนวน 14 ต้น จากทั้งหมด 44 ต้นบริเวณสถานีวัดเสมียนนารี อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะขนาด 1.50 ม. จำนวน 65 ต้น จากทั้งหมด 66 ต้น และงานเสาเข็มเจาะแบบเหลี่ยม (Barrette pile ) จำนวน 23 ต้น จากทั้งหมด 44 ต้นบริเวณสถานีบางเขน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะขนาด 1.50 ม. จำนวน 66 ต้นและงานเสาเข็มเจาะแบบเหลี่ยม (Barrette pile) จำนวน 44 ต้นบริเวณสถานีทุ่งสองห้อง แล้วเสร็จ
  งานฐานรากโครงสร้างทางรถไฟยกระดับบริเวณสถานีทุ่งสองห้อง ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 2 ฐานจากทั้งหมด 22 ฐาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะขนาด 1.50 ม. จำนวน 78 ต้น จากทั้งหมด 145 ต้น บริเวณสถานีหลักสี่ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานฐานรากโครงสร้างทางรถไฟยกระดับบริเวณสถานีหลักสี่ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 2 ฐาน จากทั้งหมด 22 ฐาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะขนาด 1.50 ม. จำนวน 79 ต้น จากทั้งหมด 145 ต้น บริเวณสถานีการเคหะ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะแบบเหลี่ยม (Barrette pile) จำนวน 29 ต้น จากทั้งหมด 150 ต้น บริเวณสถานีดอนเมือง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะขนาด 1.50 ม. จำนวน 294 ต้น จากทั้งหมด 470 ต้น บริเวณสถานีรังสิต อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานรื้อย้ายรางเดิมบริเวณสถานีรังสิตและสถานีดอนเมือง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานถมดินสำหรับงานถนนเลียบทางรถไฟ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3 งานถนนเลียบทางรถไฟและงานถนนทางข้าม
  งานเข็มตอก ขนาด 0.22 x 0.22 ม.และ 0.26 x 0.26 ม. จำนวน 528 ต้น สำหรับงานถนนทางข้าม กม.25+201 ถึง กม.25+253 แล้วเสร็จ
  งานเข็มเจาะ ขนาด 0.80  ม. ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 122 ต้น สำหรับงานถนนทางข้าม แล้วเสร็จ
  งานฐานรากสำหรับโครงสร้างสะพานข้ามรถยนต์ จำนวน 10 ฐาน จากทั้งหมด 14 ฐาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งเสาสำหรับโครงสร้างสะพานข้ามรถยนต์ จำนวน 9 ต้น จากทั้งหมด 14 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4 งานอื่นๆ
  งานตรวจสอบ Batching Plant อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานตรวจสอบ Concrete Mixed Design อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานตรวจสอบ Aggregate source อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานสำรวจและวางหมุดควบคุม แล้วเสร็จ
  งานปรับพื้นที่ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานจัดหาและเคลื่อนย้าย (สำนักงานภาคสนาม ยานพาหนะ และอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆ) แล้วเสร็จ

 

 

ตารางแสดงความก้าวหน้าประจำเดือนพฤษภาคม 2557 ของสัญญาที่ 2

สัญญา 2 : งานก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงบางซื่อ – รังสิต
รายการงานที่ดำเนินการ ราคาค่างานตามสัญญา (บาท) ความก้าวหน้าของงาน (%)
25พฤษภาคม 2557
สถานะ
แผนงาน ปฏิบัติจริง
1 รายการทั่วไป 272,629,120 53.79% 44.05% -9.74%
2 งานราง 10,514,931,561 50.99% 13.31% -37.68%
3 งานสถานี 8,558,445,112 46.45% 7.61% -38.84%
4 ถนนเลียบทางรถไฟและถนนทางข้าม 1,264,542,043 24.73% 1.51% -23.22%
5 เงินสำรองเฉพาะรายการเปลี่ยนแปลง - - - -
รวม 20,610,547,836 47.53% 10.63% -36.90%

 

 

ตารางสรุปแผนงานและผลงานความก้าวหน้าของการก่อสร้าง
สัญญาที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 
 
โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื้อ-รังสิต