โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื้อ-รังสิต
 

 

 

 

 

 

 

ความก้าวหน้าของโครงการ

 

 

เดือนมิถุนายน 2557

 

สัญญาที่ 1

งานก่อสร้างที่ผู้รับจ้างดำเนินการส่วนใหญ่ ได้แก่

 

- งานปรับพื้นที่ รื้อถอน กำจัดสิ่งกีดขวาง และจัดเตรียมงานสำหรับก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อ (โซน 1 โซน 3 โซน 4A โซน 4B รวมถึงพื้นที่จตุจักรโซน 5 พื้นที่ โซน 1 และ 2 ของสถานีกลาง และพื้นที่ส่วนที่เป็นถนนและทางข้ามบริเวณสถานีกลางงานรื้อย้ายอาคารสิ่งปลูกที่กีดขวางสร้างบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุงรถชานเมืองและอาคารซ่อมบำรุงรถทางไกล)
- ดำเนินงานที่เป็นรายการงานเปลี่ยนแปลง (Variation order) อันประกอบด้วย งานก่อสร้างย่านจอดรถสินค้าถาวร งานรื้อถอนรางรถไฟเดิมที่สถานีกลางบางซื่องานรื้อย้ายรางเดิมเพื่อนำไปสร้างเป็นย่านจอดรถชั่วคราวสำหรับขบวนรถสินค้า งานรื้อถอนและรื้อย้ายสายสัญญาณสื่อสาร งานก่อสร้างทางเชื่อมเข้าสู่สถานี  MRT จากสถานีกลางบางซื่องานติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้าด้วยระบบต่อลงดิน (earthing and bonding) สำหรับงานฐานราก
- งานเตรียมงานก่อนก่อสร้างบริเวณทางทิศเหนือของสถานีกลาง (Z1 ทิศเหนือ – ช่วง 8 + 127 ถึง 9 +510) บริเวณทางทิศใต้ของสถานีกลาง (Z1 ทิศใต้ – ช่วง 7 + 251 ถึง 7 + 499) และเตรียมงานชั้นรองพื้นสำหรับรางที่รื้อย้ายมาใหม่ (โซน 3 ย่านจอดรถบางซื่อแห่งใหม่ ถึงช่วง 7 + 150 ถึง 9 +075 และบริเวณโซน 8)
- งานขุดและทำทางระบายน้ำงานจัดหาวัสดุถมชั้นดินและทำการทดสอบก่อนติดตั้งรางที่รื้อย้ายมาใหม่บริเวณ โซน 3 ของย่านจอดรถบางซื่อแห่งใหม่ ช่วง 7+150 ถึง 9+075 และบริเวณโซน 8 (ทางทิศเหนือและทิศใต้)
- งานขุดและปรับปรุงดินเพื่อก่อสร้างโครงสร้างชั้นใต้ดินของอาคารสถานีกลาง (12-20/H-F & 6-20/E)
- งานดินถมกลับและวางแผ่นคอนกรีตสำหรับโครงสร้างชั้นใต้ดิน (ชั้น 1) ที่ gridline 6-13,15/A - D; 6, 10/H-E
- งานเสาเข็มรองรับโครงสร้างชั้นใต้ดินของสถานีกลาง (gridline11, 3-5, 18-20 A-D; 6-18E; 18H-F; 1-5H-E) บริเวณทางเข้าอาคารสถานี (gridline 6-12) บริเวณรับ-ส่งผู้โดยสารที่สถานีกลาง (gridline 12-19 ด้านตะวันออก/ตก) ถนนทางข้ามบริเวณสถานีกลาง อาคารซ่อมบำรุงรถชานเมือง (โรงซ่อมระบบพื้นฐานและย่านจอดรถไฟแห่งใหม่) และอาคารซ่อมบำรุงรถทางไกล (อาคารผู้โดยสาร/โรงซ่อมหัวรถจักรดีเซล และอาคารซ่อมบำรุงรายวัน)
- งานครอบหัวเสาเข็มเพื่อก่อสร้างโครงสร้างชั้นใต้ดินของอาคารสถานีกลาง (gridline 6-17A-D; 6, 9-18H-E) เพื่อสร้างถนนทางข้ามบริเวณสถานีกลางรวมถึงย่านจอดรถไฟแห่งใหม่และโรงซ่อมระบบพื้นฐานที่บริเวณอาคารซ่อมบำรุงรถชานเมือง
- งานรื้อถอนโครงสร้างโฮปเวลล์ – บริเวณงานส่วนที่ 2 (โซน 4B) และงานรื้อถอนเสาโครงสร้างโฮปเวลล์ ช่วง 10+650 ถึง 12+202 บริเวณพื้นที่โซน 5 งานรื้อถอนรากเสาเข็มของเสาโฮปเวลล์ บริเวณพื้นที่ส่วนที่ 3 ด้านทิศเหนือของโซน 5
- งานถมคันทางถนนทางเข้า (ส่วนที่ 2 – ด้านทิศใต้ของโซน 2 5 และ 7) งานถมคันทางถนนที่ใช้ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (พื้นที่ส่วนที่ 1 ของโซน 6 และพื้นที่ส่วนที่ 1 ของโซน 7) และถนนเลียบทางรถไฟ (พื้นที่ส่วนที่ 2 ด้านทิศตะวันตกของโซน 4B)
- งานระบบระบายน้ำสำหรับถนนเลียบทางรถไฟ (โซน 5 และ 7) สำหรับถนนเลียบทางรถไฟ (พื้นที่ส่วนที่ 2 ด้านทิศตะวันตกของโซน 4A 4B และโซน 5) รวมถึงอุปกรณ์ระบายน้ำชั่วคราวสำหรับสถานีกลาง
- งานเตรียมการ/บริหารจัดการด้านการจราจรระหว่างการรื้อย้ายทางรถไฟบริเวณพื้นที่ส่วนที่ 1 และ 2 ของโซน 4A รวมถึงระหว่างการก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟบริเวณพื้นที่ ส่วนที่ 2 (ด้านทิศตะวันตกของโซน 4A 4B และโซน 5) ระหว่างก่อสร้างถนนทางเข้าบริเวณโซน 2 3 5 และ 7 และการก่อสร้างถนนที่ใช้ขนส่งภายในพื้นที่โครงการบริเวณโซน 6  และ 7
- งานติดตั้งจุดสำรวจสำหรับก่อสร้างถนนทางข้ามบริเวณสถานีกลาง โรงซ่อมหลัก โรงซ่อมระบบพื้นฐานและย่านจอดรถแห่งใหม่ (ที่อาคารซ่อมบำรุงรถชานเมือง)
- งานถมชั้นดินถนนทางเข้าบริเวณพื้นที่ส่วนที่ 2 (ด้านทิศใต้ของโซน 2  และ 7)  และย่านจอดรถแห่งใหม่ (บริเวณอาคารซ่อมบำรุงรถชานเมืองและอาคารซ่อมบำรุงรถทางไกล)  และงานถมชั้นดินถนนที่ใช้ขนส่งภายในพื้นที่โครงการบริเวณส่วนที่ 1 ของโซน 6
- งานรองพื้นถนนทางเข้าบริเวณโซน 8

ในที่นี้ความก้าวหน้าของงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จเท่ากับ 10.01%  จากแผนงานที่วางไว้ 20.11% ล่าช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ 10.10%

 


รายละเอียดของงานที่ได้ดำเนินการดังแสดงไว้ต่อไปนี้

ข้อ กิจกรรม สถานะ
1 งานทางวิ่งรถไฟยกระดับและเสมอระดับ
  งานทดสอบเสาเข็มนำร่อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,500 มม. จำนวน3 ต้น (ถนนเทอดดำริลานจอดรถของ MRTA และถนนเลียบทางรถไฟใกล้วัดเสมียนนารี) แล้วเสร็จ
  งานทดสอบเสาเข็มนำร่อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,200 มม. ในพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างของสถานีหลัก แล้วเสร็จ
  งานทดสอบเสาเข็มนำร่อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 800 มม. ในพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างของถนนทางข้าม แล้วเสร็จ
  งานทดสอบเสาเข็มเดิมโครงสร้าง Hopewell ในพื้นที่บริเวณถนนเลียบทางรถไฟใกล้วัดเสมียนนารี แล้วเสร็จ
  งานรื้อถอนโครงสร้างเสา Hopewell ดำเนินแล้วเสร็จ 217 ต้น จากทั้งหมด239 ต้น (Type 1A Case 1=61ต้น / Type 2A,2B Case 1=11 ต้น / Type 3A,3B Case 1=60ต้น /Type 4 Case 1 =5 ต้น / Type 12 Case 2=28ต้น / Type 13 Case 2 =20ต้น / Type 14 Case 3 =29ต้น / Type 15 Case 3 =3ต้น) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะ โครงสร้างทางรถไฟยกระดับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1500 มม. ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 56  ต้นจากทั้งหมด 818 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานรื้อถอนอาคาร อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค เช่น เสาไฟฟ้า เสาโทรเลข ฯลฯ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานรื้อย้ายผิวคอนกรีต อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2 งานสถานี
  งานขุดดินเพื่อก่อสร้างชั้นใต้ดินของสถานีหลัก ดำเนินงานแล้วเสร็จ 234,370 ลบ.ม. จากทั้งหมด 293,314 ลบ.ม. อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มม.ในพื้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 295 ต้น  จากทั้งหมด 623 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มม.ในพื้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน  310 ต้น  จากทั้งหมด 632 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 มม.ในพื้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน  21 ต้น  จากทั้งหมด 231 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,500 มม.ในพื้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1,656 ต้น จากทั้งหมด 1,706 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2,000 มม.ในพื้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 87 ต้น จากทั้งหมด123 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเทคอนกรีตฐานราก ในพื้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน70 ฐาน  จากทั้งหมด 160 ฐาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานรื้อย้ายรางเดิมบริเวณสถานีกลางบางซื่อ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3 งานศูนย์ซ่อมรถไฟฟ้าระยะใกล้และรถไฟระยะไกล
  งานเสาเข็มตอกขนาด0.40 x 0.40 ม. ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 980 ต้น จากทั้งหมด 1,426 ต้น งานเสาเข็มเจาะขนาด 0.50 ม. ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 128 ต้น จากทั้งหมด 234 ต้น ในพื้นที่บริเวณอาคาร Daily Maintenance อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มตอกขนาด 0.40 x 0.40 ม. ในพื้นที่บริเวณอาคาร Main Workshop  ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 151 ต้น จากทั้งหมด 1,559 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มตอกขนาด 0.40 x 0.40 ม. ในพื้นที่บริเวณอาคาร Infrastructure Workshop  ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 582 ต้น แล้วเสร็จ
  งานฐานราก ในพื้นที่บริเวณอาคาร Infrastructure ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 65 ฐาน จากทั้งหมด244 ฐาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มตอกขนาด 0.18 x 0.18 ม. ในพื้นที่บริเวณอาคาร Train Stabling ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1,482 ต้น จากทั้งหมด 2,384 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานฐานราก ในพื้นที่บริเวณอาคาร Train Stabling ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 741 ฐาน จากทั้งหมด 1,168 ฐาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาในพื้นที่บริเวณอาคาร Train Stabling ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 708 ต้น จากทั้งหมด 2,384 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4 งานถนนเลียบทางรถไฟและงานถนนทางข้าม
  งานดินถมสำหรับงานถนนเลียบทางรถไฟ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเข็มตอก ขนาด 0.22x 0.22 ม.และ 0.26 x 0.26 ม. ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 312 ต้น จากทั้งหมด 816 ต้นสำหรับงานถนนทางข้าม อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเข็มตอก ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 149 ต้น จากทั้งหมด 306 ต้นสำหรับงานถนนทางข้าม อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะ ขนาด 0.80 ม. ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 154 ต้น จากจำนวนทั้งหมด 282 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานฐานราก สำหรับงานถนนทางข้ามดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 5 ฐาน จากทั้งหมด 33 ฐาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาสำหรับงานถนนทางข้ามดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน3ต้น จากทั้งหมด 33 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5 งานอื่นๆ
  งานตรวจสอบ Batching Plant อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานตรวจสอบ Concrete Mixed Design อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานตรวจสอบ Aggregate source อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานตรวจสอบ Bored pile plant อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานสำรวจและวางหมุดควบคุม แล้วเสร็จ
  งานปรับพื้นที่ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 

 

ตารางแสดงความก้าวหน้าประจำเดือนมิถุนายน 2557 ของสัญญาที่ 1

สัญญา 1 : งานก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อและอาคารซ่อมบำรุง
รายการงานที่ดำเนินการ ราคาค่างานตามสัญญา (บาท) ความก้าวหน้าของงาน (%)
25มิถุนายน 2557
สถานะ
แผนงาน ปฏิบัติจริง
1 รายการทั่วไป 266,482,434 33.61% 48.08% 14.46%
2 งานทางรถไฟ 11,422,571,521 12.53% 3.04% -9.49%
3 งานสถานี 14,247,067,853 18.41% 16.14% -2.27%
4 อาคารซ่อมบำรุงรถทางไกลและรถชานเมือง 1,604,023,818 51.00% 3.65% -47.35%
5 ถนนเลียบทางรถไฟและถนนทางข้าม 1,410,141,074 55.11% 7.47% -47.64%
6 เงินสำรองเฉพาะรายการเปลี่ยนแปลง 672,130,000 33.06% 4.31% -28.74%
7 ตารางดำเนินงานช่วงกลางวัน 17,823,300 0.00% 0.00% 0.00%
รวม 29,640,240,000 20.11% 10.01% -10.10%

 

 

ตารางสรุปแผนงานและผลงานความก้าวหน้าของการก่อสร้าง
สัญญาที่ 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2557

 

 

สัญญาที่ 2

งานก่อสร้างที่ผู้รับจ้างดำเนินการส่วนใหญ่ ได้แก่

 

- งานบำรุงรักษาและบริหารจัดการด้านจราจรสำหรับทางเบี่ยงชั่วคราว (บริเวณตอม่อ หมายเลข 317-371) งานตรวจวัดและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงงานประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม
- งานปรับพื้นที่บริเวณสถานีบางเขน หลักสี่ หลักหก การเคหะฯ ดอนเมือง และสถานีรังสิต
- งานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคที่กีดขวางของการประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง และสายส่งสัญญาณขององค์การโทรศัพท์
- งานไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับการจราจรในช่วงเวลากลางคืน
- งานรื้อถอนโครงสร้างโฮปเวลล์(ช่วงตอม่อหมายเลข 0/S-34/S, 36/S -86, 87-133, 134-163, 164-217 และ 331/S-338/S) รวมถึงรื้อถอนแผ่นพื้นคอนกรีตทางรถไฟเสมอระดับและจุดเชื่อมต่อราง
- งานติดตั้งเสาเข็มเจาะสำหรับรองรับโครงสร้างทางรถไฟยกระดับ (ช่วงตอม่อหมายเลข 009-033, 166 – 217,  237 – 266,  280 – 296 และ 423 - 466) และงานวางฐานรากบริเวณตอม่อหมายเลข 054-078, 079 – 084L, 97-103, 104-110R, 104- 110L, 111-131, 237-266 และ  280-296 เพื่อก่อสร้างโครงสร้างทางรถไฟยกระดับ รวมทั้ง งานติดตั้งเสาโครงสร้างทางรถไฟยกระดับ (เสาล่างหมายเลข 054-078, 104-110R, 104-110L, 111-131, 237-266, และ 280-296) และคานคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ (cast-in-situ) (คานล่างหมายเลข 054-078, 111-131 และ 132-150)
- งานดิน ได้แก่ งานดินขุดและสร้างคันดินสำหรับทำจุดเชื่อมต่อทางรถไฟระดับดินก่อนถึงสถานีรังสิต งานบดอัดทรายรองพื้นบริเวณสถานีหลักหก และ กม. 25+232.5 ถึง กม. 29+145
- งานคอนกรีตหยาบเพื่อสร้างจุดเชื่อมต่อทางรถไฟก่อนถึงสถานีหลักหก รวมถึงงานตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงหล่อสำเร็จและแผ่นพื้นรับน้ำหนักสำหรับจุดเชี่อมต่อก่อนถึงสถานีหลักหก ช่วง กม. 25+232.5 ถึง กม. 29+145
- งานเสาเข็มเจาะที่สถานีวัดเสมียณนารี BP1(2) สถานีบางเขน BP2(2) สถานีทุ่งสองห้องBP3(2)  สถานีการเคหะฯ BP7(2) สถานีหลักสี่ (BP6(1) สถานีรังสิต BP1(3), BP2(3) และ BP7(4)
- งานเสาเข็มเจาะชนิดเหลี่ยมที่สถานีดอนเมือง BP4(2)
- งานโครงสร้างฐานรากที่สถานีทุ่งสองห้อง
- งานขุดและถมกลับ โดยใช้ระบบป้องกันการพังทลายของดินด้วยเสาเข็มพืดเหล็ก งานบดอัดทรายรองพื้น งานคอนกรีตหยาบรองพื้น งานติดตั้งเหล็กเสริมและเทคอนกรีตโครงสร้างฐานรากและเสาโครงสร้าง งานบันไดหล่อในที่ เครื่องค้ำและรับน้ำหนัก และโครงสร้างอื่นๆ สำหรับถนนทางข้ามที่ กม. 24+910
- งานรื้อถอนอาคารสถานีเดิม และก่อสร้างอาคารสำนักงานชั่วคราวพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับสถานีบางเขน
- งานทดสอบเสาการรับน้ำหนักของเสาเข็มเจาะ (Dynamic Load Testing and Seismic Testing)

ในที่นี้ความก้าวหน้าของงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็น 13.67% จากแผนงานที่กำหนดไว้ 51.96% การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน 38.29%

 


รายการงานที่ดำเนินการดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ กิจกรรม สถานะ
1 งานทางวิ่งรถไฟยกระดับและเสมอระดับ  
  งานรื้อถอนโครงสร้างเสา Hopewell ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด 566 ต้น (Type 1 Case 1 = 1 ต้น, Type 1A Case 1 = 31ต้น, Type 2A Case 1 = 5ต้น, Type 2B  Case 1 = 1ต้น, Type 3A Case 1 = 83ต้น, Type 4 Case 1 = 18 ต้น, Type 6 Case 1 = 1 ต้น, Type 5A Case 2 = 3 ต้น, Type 5B Case 2 = 1 ต้น, Type 7 Case 2 = 7 ต้น, Type 8 Case 2 = 75ต้น, Type 9 Case 2 = 10ต้น, Type 10 Case 2 = 6 ต้น, Type 11 Case 2 = 84 ต้น, Type 14 Case 3 = 128 ต้น, Type 15 = 6 ต้น, Type 16 Case 2 = 42 ต้น, Type 16A Case 2 = 18 ต้น, Type 16B Case 2 = 9 ต้น, ,Type 18 Case 2 = 11 ต้น ,Type 19 Case 2 = 3 ต้น) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
  • งานทดสอบเสาเข็มนำร่องขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1500มม.ในพื้นที่ 4 แห่ง ได้แก่ (1) พื้นที่หลักสี่ ที่ กม. 17+500 (2)บริเวณใกล้กับสำนักงานเขตดอนเมือง ที่ กม.20+600 (3) บริเวณทางเข้าหมู่บ้านแกรนด์แคแนล ที่ กม.24+600 และ (4) บริเวณใกล้กับสถานีรถไฟรังสิต ที่ กม.29+800
  • งานทดสอบเสาเข็มนำร่องขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1200 มม.บริเวณทางเข้าหมู่บ้านแกรนด์แคแนล ที่ กม.24+600
แล้วเสร็จ
  งานทดสอบเสาเข็มเดิมโครงสร้าง Hopewell ในพื้นที่บริเวณถนนเลียบทางรถไฟใกล้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ แล้วเสร็จ
  งานเสาเข็มเจาะ โครงสร้างทางรถไฟยกระดับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  1,200 มม. ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 33 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะ โครงสร้างทางรถไฟยกระดับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  1,500 มม. ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 697 ต้นจากทั้งหมด 1,656 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะ โครงสร้างทางรถไฟยกระดับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,800 มม. ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 309 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานฐานรากโครงสร้างทางรถไฟยกระดับ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน141 ฐาน จากทั้งหมด 428 ฐาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาโครงสร้างทางรถไฟยกระดับ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 187 ต้น จากทั้งหมด  856 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้ง Cross Beam สำหรับโครงสร้างรถไฟทางวิ่งยกระดับ จำนวน 66 ชิ้น จากทั้งหมด 428 ชิ้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มตอก ขนาด 0.35x 0.35 ม. จำนวน  1,328 ต้น จากทั้งหมด 1,604 ต้น กม.24+830 ถึง กม.25+152 อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มตอกสำหรับงานรถไฟเสมอระดับ ขนาด 0.22x 0.22 ม. จำนวน 9,369 ต้น จากทั้งหมด 28,571 กม.25+210 ถึง กม.28+900 อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานถมดิน งานถมทราย งานวัสดุชั้นรองพื้นทาง สำหรับงานรถไฟเสมอระดับ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทางวิ่งเสมอระดับ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2 งานสถานี
  งานรื้อย้ายอาคารสถานีเดิมบริเวณสถานีบางเขน และสถานีหลักสี่ แล้วเสร็จ
  งานเสาเข็มเจาะขนาด  1,500 มม. จำนวน 65 ต้น จากทั้งหมด 65 ต้น บริเวณสถานีวัดเสมียนนารี และงานเสาเข็มเจาะแบบเหลี่ยม (Barrette pile) จำนวน 26ต้น จากทั้งหมด 44 ต้นบริเวณสถานีวัดเสมียนนารี อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานฐานรากโครงสร้างทางรถไฟยกระดับบริเวณสถานีวัดเสมียนนารีดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 ฐาน จากทั้งหมด 22 ฐาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะขนาด 1,500 มม. จำนวน 66 ต้น จากทั้งหมด 66 ต้น และงานเสาเข็มเจาะแบบเหลี่ยม (Barrette pile ) จำนวน 38ต้น จากทั้งหมด 44 ต้นบริเวณสถานีบางเขน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะขนาด 1,500มม. จำนวน 66 ต้นและงานเสาเข็มเจาะแบบเหลี่ยม (Barrette pile ) จำนวน 44 ต้นบริเวณสถานีทุ่งสองห้อง แล้วเสร็จ
  งานฐานรากโครงสร้างทางรถไฟยกระดับบริเวณสถานีทุ่งสองห้อง ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน4 ฐาน จากทั้งหมด 22 ฐาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะขนาด 1,500 มม. จำนวน 101 ต้น จากทั้งหมด 145 ต้น บริเวณสถานีหลักสี่ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานฐานรากโครงสร้างทางรถไฟยกระดับบริเวณสถานีหลักสี่ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 2 ฐาน จากทั้งหมด 22 ฐาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะขนาด 1,500 มม. จำนวน 104 ต้น จากทั้งหมด 145 ต้น บริเวณสถานีการเคหะ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานฐานรากโครงสร้างทางรถไฟยกระดับบริเวณสถานีการเคหะดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน2 ฐาน จากทั้งหมด 22 ฐาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะแบบเหลี่ยม (Barrette pile )จำนวน 44 ต้น จากทั้งหมด 150 ต้น บริเวณสถานีดอนเมือง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะขนาด 1,500มม. จำนวน 384ต้น จากทั้งหมด 470 ต้น บริเวณสถานีรังสิต อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานฐานรากโครงสร้างทางรถไฟยกระดับบริเวณสถานีรังสิตดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน9 ฐาน จากทั้งหมด 56 ฐาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานรื้อย้ายรางรถไฟเดิมบริเวณสถานีรังสิตและสถานีดอนเมือง แล้วเสร็จ
  งานถมดินสำหรับงานถนนเลียบทางรถไฟ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3 งานถนนเรียบทางรถไฟและงานถนนทางข้าม
  งานเข็มตอก ขนาด 0.22 x 0.22 ม.และ 0.26 x 0.26 ม. จำนวน 528 ต้น สำหรับงานถนนทางข้าม กม.25+201 ถึง กม.25+253 แล้วเสร็จ
  งานเข็มเจาะ ขนาด 800 มม. ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 122 ต้น สำหรับงานถนนทางข้าม แล้วเสร็จ
  งานฐานรากสำหรับโครงสร้างสะพานข้ามรถยนต์ จำนวน 13 ฐาน จากทั้งหมด 14ฐาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งเสาสำหรับโครงสร้างสะพานข้ามรถยนต์ จำนวน 10 ต้น จากทั้งหมด 14 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4 งานอื่นๆ
  งานตรวจสอบ Batching Plant อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานตรวจสอบ Concrete Mixed Design อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานตรวจสอบ Aggregate source อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานสำรวจและวางหมุดควบคุม แล้วเสร็จ
  งานปรับพื้นที่ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานจัดหาและเคลื่อนย้าย (สำนักงานภาคสนาม ยานพาหนะ และอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆ) แล้วเสร็จ

 

 

ตารางแสดงความก้าวหน้าประจำเดือนมิถุนายน 2557 ของสัญญาที่ 2

สัญญา 2 : งานก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงบางซื่อ – รังสิต
รายการงานที่ดำเนินการ ราคาค่างานตามสัญญา (บาท) ความก้าวหน้าของงาน (%)
25 มิถุนายน 2557
สถานะ
แผนงาน ปฏิบัติจริง
1 รายการทั่วไป 272,629,120 55.22% 46.13% -9.09%
2 งานทางรถไฟ 10,514,931,561 54.58% 16.35% -38.23%
3 งานสถานี 8,558,445,112 52.26% 11.10% -41.16%
4 ถนนเลียบทางรถไฟและถนนทางข้าม 1,264,542,043 27.43% 1.81% -25.62%
5 เงินสำรองเฉพาะรายการเปลี่ยนแปลง - 0.00% 0.00% 0.00%
รวม 20,610,547,836 51.96% 13.67% -38.29%

 

 

ตารางสรุปแผนงานและผลงานความก้าวหน้าของการก่อสร้าง
สัญญาที่ 2 ประจำเดือนมิถุนายน 2557 
 
โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื้อ-รังสิต