โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื้อ-รังสิต
 

 

 

 

 

 

 

ความก้าวหน้าของโครงการ

 

 

ความก้าวหน้าโครงการเดือนกรกฎาคม 2561

 

สัญญาที่ 1

งานก่อสร้างที่ดำเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม 2561 ได้แก่

 

 • ดำเนินงานในส่วนที่เป็นรายการงานเปลี่ยนแปลง (Variation Order) ได้แก่  งานรื้อถอนโครงสร้างโฮปเวลล์, งานติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้าด้วยระบบต่อลงดิน (earthing and bonding), งานติดตั้งรั้วกั้นพื้นที่โครงการ, งานก่อสร้างย่านจอดรถสินค้าถาวร, งานเปลี่ยนแปลงวัสดุชั้นรองพื้นทาง, งานรื้อถอนรางรถไฟเดิมที่สถานีกลางบางซื่อ, งานรื้อย้ายรางเพื่อนำไปสร้างย่านจอดรถสินค้าชั่วคราวสำหรับตู้สินค้า, งานรื้อถอน ปรับปรุง และสร้างอาคารใหม่ทดแทน บริเวณโรงซ่อมบำรุงรถทางไกล, งานรื้อถอนและรื้อย้ายสายสัญญาณสื่อสาร, งานเปลี่ยนไฟส่องสว่างถนนบริเวณย่านจอดรถ, งานก่อสร้างทางเชื่อมเข้าสู่สถานี MRT จากสถานีกลางบางซื่อ ที่ GL.3-6, งานรื้อย้ายกองวัสดุงานราง, งานก่อสร้างห้องจ่ายกระแสไฟฟ้าและก่อสร้างถังน้ำทิ้งที่สถานีบางซื่อ, งานจัดหารถชานบรรทุกใหญ่สำหรับกรมการขนส่งทหารบก, งานรื้อถอนรื้อย้ายอุปกรณ์งานสื่อสารและสายสัญญาณ (รวมทั้งสายไฟและเสาไฟของ รฟท.), งานติดตั้ง earthing and bonding ฐานรากย่านจอดรถไฟชานเมือง (CT stabling yard) ทั้งที่สถานีและโรงซ่อมต่างๆ ในโครงการ, งานแก้ไขและงานออกแบบรายละเอียดเพิ่มเติมของระบบดับเพลิงอาคาร Passenger Coach Building, งานจัดหาและติดตั้งระบบ signaling สำหรับงานปรับปรุงทางระไฟสายแม่น้ำ, งานติดตั้ง earthing and bonding ทั้งที่สถานีและโรงซ่อมต่างๆ, งานวางรางเพิ่มเติมเพิ่อจัดการจราจรการเดินรถในช่วงปีที่ 3 ของ รฟท., งานก่อสร้างบ่อเกราะที่สถานีกลางบางซื่อ, งานรื้อถอนและส่งมอบรางสะพานสายแม่น้ำ, งานก่อสร้างรางรถไฟสายแม่น้ำแบบถาวร, งานก่อสร้าง TRS ถาวร, งานก่อสร้างโรงซ่อมหัวรถจักรถาวร, งานรื้อย้ายอุปกรณ์ระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร ที่กีดขวางบริเวณพื้นที่ของ รฟท. กม. 11, งานก่อสร้าง concrete bike ให้ รฟท., งานก่อสร้างทางรถไฟสายหลัก (ถาวร), งานเพิ่มงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลสำหรับโรงซ่อมรถรายวัน, โรงซ่อมโครงสร้างพื้นฐาน, โรงซ่อมบำรุงหลัก, โรงซ่อมรถทางไกล, งานจัดซื้อ precast slab ขนาด 200 มม. สำหรับสถานีกลางบางซื่อ, งานรื้อย้ายโรงบำบัดน้ำเสียและจุดจอดรถโดยสารที่สถานีกลางบางซื่อ, งาน building service สำหรับโรงล้างรถที่ กม.11, งานรื้อย้ายและปรับปรับทางเดินรถที่ย่านบางซื่อ, งานออกแบบเพิ่มเติมระบบหัวจ่ายน้ำดับเพลิง โรงซ่อมโครงสร้างพื้นฐาน,  งานจัดซื้อ/จัดหา bearing unit ของทางรถไฟ บริเวณทางเข้า-ออกอาคาร, งานแก้ไขและออกแบบเพิ่มเติมระบบสุขาภิบาลของโรงซ่อม Passenger Coach, งานจัดสร้างระบบระบายน้ำสำหรับ UMD หลัก, งานรื้อย้ายและปรับปรุงราง RUB6, งานจัดหาเสาเข็ม B-Pile ขนาด 500 มม. และเสาเข็ม S-Pile ขนาด 400 มม. สำหรับสถานีจตุจักร, งานก่อสร้างอาคารสำนักงานของการรถไฟฯ 3 อาคาร บริเวณย่านจอดรถทางไกล
 • งานปรับพื้นที่/เตรียมพื้นที่ โซน 4B สำหรับการรื้อย้ายราง
 • การเตรียมการดำเนินงานในพื้นที่ด้านทิศเหนือ/ใต้ของสถานีกลางบางซื่อ (โซน 1) สำหรับงานถมชั้นทางก่อนติดตั้งรางที่รื้อย้ายมาใหม่ (โซน 3), สำหรับงานถนนทางเข้า (โซน 5 และ 8), สำหรับงานถนนเลียบทางรถไฟ (โซน 4A, 4B และ 5)
 • งานดินขุดและทำทางระบายน้ำ งานจัดหาวัสดุถมชั้นดินและงานทดสอบ ก่อนติดตั้งรางที่รื้อย้ายมาใหม่บริเวณโซน 3
 • งาน earthworks ได้แก่ งานปรับพื้นที่และกำจัดสิ่งขีดขวาง งานขุดเพื่อทำทางลอดบริเวณถนนเลียบทางรถไฟ (ด้านทิศตะวันตกของ P693-P718)
 • งานขุดและก่อสร้างชานชาลาชั่วคราว ที่ Gridline 4-5A-H
 • งานถมคันทางถนนทางเข้า (ส่วนที่ 2– ด้านทิศใต้ของโซน 2, 3, 5, 7, 8) งานถมคันทางถนนที่ใช้ขนส่งภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (พื้นที่ส่วนที่ 1 ของโซน 6 และพื้นที่ส่วนที่ 1/ส่วนที่ 2 ของโซน 7) และงานถมคันทางถนนเลียบทางรถไฟ (พื้นที่โซน 4A)
 • งานดินถมกลับและถมคันทาง, งานชั้นรองพื้นทาง, งานทรายบดอัด สำหรับก่อสร้างทางลอดบริเวณถนนเลียบทางรถไฟ (ด้านทิศตะวันตกของ P693-P718)
 • งานทางเท้าสำหรับทางเดินลาดเอียงบริเวณสถานีกลาง
 • งานระบบระบายน้ำสำหรับถนนทางเข้า (โซน 2, โซน 5, บริเวณรางระบายน้ำรูปตัวยูบริเวณโซน 7, BS.1) และสำหรับถนนเลียบทางรถไฟ (โซน 4A, และโซน 4B)
 • งานวางเครื่องกั้นเพื่อความปลอดภัยและทำทางระบายน้ำ บริเวณพื้นที่ส่วนที่ 2 ด้านทิศเหนือของทางรถไฟ ที่ Sta. 9+000 ถึง 9+400 และบริเวณพื้นที่ด้านนอก ด้านทิศตะวันตกของทางรถไฟ ที่ Sta. 10+650 ถึง 12+202
 • งานบริหารจัดการด้านการจราจรระหว่างการรื้อย้ายทางรถไฟบริเวณพื้นที่ (ส่วนที่ 3 ด้านทิศเหนือของโซน 5), งานจัดการจราจรระหว่างก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟ (โซน 5 และโซน 8) รวมถึงระหว่างการก่อสร้างถนนทางเข้า (บริเวณโซน 5) และระหว่างงานก่อสร้างถนนที่ใช้ขนส่งภายในพื้นที่โครงการ (บริเวณโซน 5 และ 6)
 • งานกำหนดจุดสำรวจโรงซ่อมบำรุงหลัก ย่านจอดรถแห่งใหม่ (บริเวณโรงซ่อมบำรุงรถชานเมือง)
 • งานชั้นรองพื้นทางเพื่อติดตั้งรางที่รื้อย้ายมาใหม่ (บริเวณพื้นที่ส่วนที่ 3 ด้านทิศเหนือของโซน 5), งานรองพื้นทางสำหรับถนนทางเข้า (พื้นที่ส่วนที่ 7), รองพื้นสำหรับย่านจอดรถไฟชานเมืองและรถไฟทางไกล, งานรองพื้นสำหรับทางลำเลียงวัสดุ (พื้นที่ส่วนที่ 1 ของโซน 6 และส่วนที่1/ส่วนที่ 2 ของโซน 7) และงานรองพื้นสำหรับถนนเลียบทางรถไฟ (โซน 4A, โซน 4B และโซน 8)
 • งานรองพื้นถนนทางเข้า (โซน 2, 5 และ 7), สำหรับถนนที่ใช้ในโครงการ (พื้นที่ส่วนที่ 1 กับ 2 ของโซน 6 และพื้นที่ส่วนที่ 1/ส่วนที่ 2 ของโซน 7) และสำหรับถนนเลียบทางรถไฟ (โซน 4A)
 • งานผูกเหล็กชั้นผิวทางถนนเลียบทางรถไฟ (โซน 4A), ถนนทางเข้า (โซน 5 และ 7) และถนนที่ใช้ในโครงการ (พื้นที่ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ของโซน 6, พื้นที่ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ของโซน 7)
 • งานโครงสร้างอาคารอุปกรณ์ทำความเย็น (chiller building)
 • งานเสาเข็มรองรับโครงสร้างชั้นใต้ดินของสถานีกลาง (พื้นที่ด้านทิศใต้ของโซน 1), งานวางเสาเข็มอาคารซ่อมบำรุงรถชานเมือง (อาคารโรงซ่อมหลัก โรงซ่อมระบบพื้นฐาน), งานเสาเข็มด้านทิศตะวันตกของสะพานรถไฟบริเวณโซน 5, งานเสาเข็มสำหรับทางลอด underpass บริเวณถนนเลียบทางรถไฟ (ด้านตะวันตกของ P693-P718)
 • งานครอบหัวเสาเข็มเพื่อก่อสร้างโถงทางเข้า (gridline 6-12) อาคารสถานีกลาง, งานครอบหัวเสาเข็มเพื่อก่อสร้างย่านจอดรถไฟแห่งใหม่, งานครอบหัวเสาเข็มเพื่อก่อสร้างอาคารควบคุมการเดินรถและอาคารสำหรับพนักงานทำความสะอาด, gridline 4H-E ที่อาคารสถานีกลาง, งานครอบหัวเสาเข็มเพื่อก่อสร้างจุดรับ-ส่ง ด้านอาคารฝั่งตะวันตก (Gridline 5-8)
 • งานฐานรากรองรับโครงสร้างยกระดับ (พื้นที่ส่วนที่ 2/ส่วนที่ 3 (center side)
 • งานวางแผ่นพื้น slab ชั้นใต้ดิน (ชั้น 1) ของอาคารสถานีกลาง (glindline 9-20H-E; 17-20 A-D)
 • งานวางแผ่นพื้น slab ที่ gridline 9-18 สำหรับพื้นและชั้นใต้ดินของอาคารสถานีบางซื่อ
 • งานพื้นทางเดินลาดเอียง ที่สถานีกลางบางซื่อ (sta. 7+499 ถึง 8+096)
 • งานแผ่นพื้นส่วนรับน้ำหนัก (พื้นที่ส่วนที่ 2 ด้านทิศเหนือข้างจุดเชื่อมต่อราง ที่ Sta. 9+000 ถึง 9+400 และพื้นที่ด้านนอกฝั่งตะวันตกของจุดเชื่อมต่อราง ที่ Sta. 10+650 ถึง 12+202)
 • งานวางแผ่นพื้นเรียบ (slab) ระดับดิน อาคารสถานีกลาง (gridline 9-19)
 • งานติดตั้งคานรับน้ำรูปตัว ‘I’ ที่ระดับ concourse และระดับชานชาลา (สถานีจตุจักร) ที่สถานีจตุจักร- P.754
 • งานเลื่อนคานรับน้ำหนัก I-girder เข้าสู่ตำแหน่งสุดท้าย (สถานีจตุจักร-Ch. 10+185 ถึง 10+420
 • งานวาง bridge slab สำหรับโถงทางเข้าสถานี (gridline 6-12, ชั้น 2,  3, และชั้นลอย)
 • งานพื้นโรงซ่อมบำรุงรถทางไกล บริเวณโซน 6, โรงกักเก็บขยะ, อาคารอุปกรณ์ระบบสื่อสารฯ
 • งานหล่อแผ่นพื้น slab บน I-girder/planks ที่อาคารสถานีกลาง
 • งานวางแผ่นพื้นเรียบ (PC plank และ slab) สำหรับบริเวณจุดรับ-ส่ง ด้านทิศตะวันออก (gridline 12-18 E Concourse)
 • งานวางแผ่นพื้น slab สำหรับโรงเก็บวัสดุอันตราย
 • งานวางแผ่นพื้น slab (พร้อมทั้งรื้อถอนงานต่างๆ ที่ติดตั้งไว้ชั่วคราว ออก) สำหรับโถงทางเดินเข้าสถานี
 • งานทางเดินพื้นลาดเอียง (1, 7-10) บริเวณอาคารสถานีกลาง
 • งานก่อสร้างคานเหล็ก, งานเชื่อมรอยต่อ corbel ด้วยวัสดุเหลว, งานแผ่นพื้นเรียบ, งานแผงกันตก (parapet) และงานร่องเดินสายไฟ (พื้นที่ 3.2 ระดับ 2: Gridline A-H/ 12-13; Gridline A-H/ 14-15; Gridline A-H/ 16-17; Gridline A-H/ 17-18; Gridline A-H/ 18-19; Gridline A-H/ 19-20; Gridline A-H/ 5-4; พื้นที่ 3.1 ระดับ 2: Gridline A-H/ 6-5, Gridline A-H/ 5-4; พื้นที่ 3.2 ระดับ 3: Gridline A-H/6-7, A-H 13-14, A-H 14-15, A-H/ 18-19, A-H/ 19-20; พื้นที่ 3.1 ระดับ 3: Gridline A-H/ 6-5)
 • งานติดตั้งคาน B1 สำหรับจุดพักขยะ
 • งานวางกำแพงไดอะแฟรม (diaphragm perimeter wall) สำหรับพื้นฐาน
 • งานสร้างร่องวางผนังและคานคอดิน สำหรับอาคารซ่อมบำรุงรถทางไกล โซน 6
 • งานโครงสร้างด้านทิศตะวันออกของกำแพงกันดิน (gridline O) เพื่อสร้างโถงทางเข้าสถานี
 • งานกำแพงกันดิน (gridline 9/G-D, 18/G-C บริเวณสถานีกลาง; และที่ gridline 18b/A-H)
 • งานเก็บความเรียบร้อยกำแพงกันดิน หลังจากทางลาด 1, 2, 3, 4 แล้วเสร็จ (บริเวณ สถานีกลาง)
 • งานติดตั้งบันไดขึ้น-ลง ตรงชานชลา, งานติดตั้งเหล็ก H-Beam และตัวค้ำยัน, งานติดตั้ง platform H-Beam สำหรับโรงจอดรถชานเมือง
 • งานวางเสาตอม่อและ crosshead ที่อาคารสถานีกลาง (gridline 3-4)
 • งานติดตั้งชิ้นส่วนคานคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปกล่อง (box girder) และชิ้นส่วนคานคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป I-Girder สำหรับโครงสร้างชานชาลาสถานี (gridline C-D-E/ 6-14, Gridline G-F-E/6-14)
 • งานติดตั้งคานตัวหลักและโครงสร้างเสาค้ำเหล็กที่เป็นตัวเสริม EH (gridline 6-12)
 • งานคานรับน้ำหนักอื่นๆ บริเวณสถานีจตุจักร- Ch. 10+185 to 10+420
 • งานติดตั้งคานรับน้ำหนักรูปตัว ‘I’ (I-girder) โดยใช้เครน และจัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในพื้นที่จัดเก็บชั่วคราว บริเวณสถานีจตุจักร Ch. 10+185 to 10+420
 • งานโครงสร้างเสาคอนกรีตหล่อในที่ (gridline 9-18) สำหรับพื้นและส่วนใต้ดินอาคารสถานีกลางบางซื่อ
 • งานโครงสร้างเสาและหัวเสา (บริเวณพื้นที่ส่วนที่ 2 ของโซน 4B)
 • งานเสาโครงสร้างทางรถไฟยกระดับ บริเวณทิศเหนือของสถานีกลาง, พื้นที่ส่วนที่ 1 ของโซน 4B, P.700 B, C; P.671 D; งานเสาจุดรับ-ส่งด้านอาคารฝั่งตะวันตก (gridline 5-8), งานเสาที่ gridline 8, 10/ J-K-L-M-N บริเวณโถงทางเข้าอาคารสถานี
 • งานโครงสร้างเสา, หลังคา, ปล่องบันได สำหรับจุดรับ-ส่งผู้โดยสาร ด้านทิศตะวันออก (gridline 12-18 E)
 • งานติดตั้งหลังคาแบบโปร่งแสง ที่อาคารสถานีกลาง (พื้นที่ 3.2 ระดับ 3: Gridline A-H/ 8-7, Gridline A-H/ 8-9, Gridline A-H/ 9-10, Gridline A-H/ 10-11, Gridline A-H/ 11-12, Gridline A-H/ 12-13, Gridline A-H/ 13-14, Gridline A-H/ 14-15, Gridline A-H/ 15-16, Gridline A-H/ 16-17, Gridline A-H/ 17-18, Gridline A-H/ 18-19)
 • งานแก้ไขงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล, งานวางท่อสายไฟ, งาน cable tray & wireway, งาน piping & ductwork (ที่ระดับ 3: Gridline A-H/ 8-9, Gridline A-H/ 9-10; ที่ระดับ 2: Gridline A-H/ 6-7, Gridline A-H/ 7-8, Gridline A-H/ 8-9, Gridline A-H/ 9-10; Gridline A-H/ 10-11; Gridline A-H/ 11-12; Gridline A-H/ 12-13; ที่ระดับ 1: Gridline A-H/ 6-7, Gridline A-H/ 7-8, Gridline A-H/ 8-9, Gridline A-H/ 9-10; Gridline A-H/ 10-11; Gridline A-H/ 11-12; Gridline A-H/ 12-13; Gridline A-H/ 13-14; Gridline A-H/ 14-15; Gridline A-H/ 15-16; Gridline A-H/ 16-17)
 • งานแก้ไขงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล, ลิฟท์และบันไดเลื่อน, ระบบแสงสว่าง, สวิตช์และบอร์ด, ระบบควบคุม, ปั๊ม เป็นต้น (พื้นที่ใต้ดิน ชั้น 2: Gridline A-H/ 9-10; Gridline A-H/ 10-11; Gridline A-H/ 11-12; Gridline A-H/12-13; Gridline A-H/ 13-14; Gridline A-H/ 14-15; Gridline A-H/ 15-16; Gridline A-H/ 16-17; Gridline A-H/ 17-18; Gridline A-H/ 18-17; ทางเข้า MRTA; ที่ระดับ 2 ชั้น 2: Gridline A-H/ 6-7; Gridline A-H/ 7-8; Gridline A-H/ 8-9; Gridline A-H/ 9-10, Gridline A-H/ 10-11, Gridline A-H/ 11-12 ที่ระดับ 1 ชั้น 2: Gridline A-H/ 6-7; Gridline A-H/ 7-8; Gridline A-H/ 8-9, Gridline A-H/ 9-10; Gridline A-H/ 10-11; Gridline A-H/ 11-12; Gridline A-H/12-13; Gridline A-H/ 13-14; Gridline A-H/ 14-15; Gridline A-H/ 15-16; Gridline A-H/ 16-17); รวมถึงงานทดสอบระบบ
 • งานสถาปัตย์ ได้แก่ กำแพงอิฐบล็อก, ฝ้าเพดาน, ประตู หน้าต่าง, ระบบสุขาภิบาล (ที่ระดับ 1: Gridline A-H/ 6-7; Gridline A-H/ 7-8; Gridline A-H/ 8-9; Gridline A-H/ 9-10, Gridline A-H/ 10-11, Gridline A-H/ 11-12, Gridline A-H/ 12-13, Gridline A-H/ 13-14, Gridline A-H/ 14-15, Gridline A-H/15-16, Gridline A-H/16-17, Gridline A-H/17-18: ที่ระดับ 2: Gridline A-H/ 6-7; Gridline A-H/ 7-8; Gridline A-H/ 8-9; Gridline A-H/ 9-10, Gridline A-H/ 10-11; Gridline A-H/ 11-12; Gridline A-H/ 12-13; Gridline A-H/ 13-14; Gridline A-H/ 14-15; Gridline A-H/ 15-16; Gridline A-H/ 16-17; Gridline A-H/ 17-18)
 • งานสถาปัตย์ ได้แก่ งานพื้นแกรนิต, งานวางตับลูกกรง, ราวบันได, บันได (ที่ระดับ 2: Gridline A-H/ 6-7; ที่ระดับ 1: Gridline A-H/ 8-9, Gridline A-H/ 9-10, Gridline A-H/ 10-11, Gridline A-H/ 11-12, Gridline A-H/ 12-13)
 • งานสถาปัตย์ ได้แก่ งานผนัง, งาน aluminium cladding, งานเคลือบผิวภายใน, และงานเก็บความเรียบร้อยต่าง (ที่ระดับ 2: Gridline A-H/ 6-7; Gridline A-H/ 7-8; Gridline A-H/ 8-9; Gridline A-H/ 9-10, Gridline A-H/ 10-11; Level 1: Gridline A-H/ 6-7; Gridline A-H/ 7-8; Gridline A-H/ 8-9; Gridline A-H/ 9-10, Gridline A-H/ 10-11; Gridline A-H/ 11-12, Gridline A-H/ 12-13; Gridline A-H/ 15-16, Gridline A-H/ 16-17)
 • งานติดตั้งเพดานแขวนเพื่อเป็น slabs บน I-Girder (สถานีกลางบางซื่อ)
 • งานติดตั้ง corbel ม่านบังแสง (สำหรับ horizontal siding truss) ที่ Gridline H, Gridline A
 • งานติดตั้งม่านบังแสงและ horizontal siding truss (บนเสาโครงสร้าง) ที่สถานีกลางบางซื่อ Gridline A, Gridline H
 • งานติดตั้งกรอบม่านบังแสง ที่ Gridline A, Gridline H
 • งานเพิ่มเติม งานติดตั้งอุปกรณ์ยึดเสาม่านบังแสง ที่ Gridline A, Gridline H
 • งาน framing & glazing ส่วนต่อโครงสร้างหลังคา ที่ Gridline 3-19 และ Gridline 2-3
 • งานก่อสร้างห้องพักขยะ ที่สถานีกลางบางซื่อ
 • งานติดตั้งชิ้นส่วนสะพานรถไฟ (สถานีจตุจักร- P.754, สถานีบางซื่อ: P.755 – 801, P.769 – 779 ที่พื้นที่ 6.2, P720AB2- P724AB2, P.666 EF1&2 L3, P.666DE L3, P.666 CD1&2 L3, P.667EF1&2, P.670 BC2 L3; P.671 BC1, P.671 CD1&2 L3; P.671 CD1&2, P.673 DE1&2, P.676 G1&2, P.678C, P.725 CD, P.724CD, P.672 DE1&2)
 • งานสร้าง viaduct และ I-Girder ที่ level 2-3, บริเวณพื้นที่ No.3.1 Gridline A-B-C-D-E-F- G-H / 1-2-3
 • งานติดตั้ง Viaduct, I-Girder และ U-Girder Box2000 ที่พื้นที่ 3.1 (Gridline A-B-C-D-E-F-G-H / 4-5 Erection: level 1-2-3)
 • งานติดตั้งแผ่นกันตก (Parapet), ช่องเดินสายไฟ (cable trough), ระบบระบายน้ำบนโครงสร้างยกระดับ (deck drainage) บริเวณ P.601-634, P.635-650, P.754, P.755- 801, P.661-733
 • งานติดตั้งวัสดุกั้นและช่องเดินสายไฟ (สถานีจตุจักร- Ch. 10+185 ถึง 10+420)
 • งานติดตั้งแผ่นพื้นหล่อสำเร็จ (precast planks concourse) และ platform levels สถานีจตุจักร ที่ Ch.10+185 ถึง 10+420
 • งานวางแผ่นพื้นสำเร็จที่ระดับ concourse (สถานีจตุจักร ที่ Ch.10+185 ถึง 10+420)
 • งานคานไขว้ (crossbeam) ที่ (P.722 CD; P719DE, P.720 to P.723 CD; P.713 CD-717CD; P.706 A-C L2,L3 to P.708 A-C L2,L3; P.683 B-P.688B; P.689C-P.690C, P691A, P.683 E-F L2,L3; P.680 A-B L2,L3; P.682 B)
 • งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กหลังคาเหนือบันไดทางขึ้นลง ที่สถานีจตุจักร
 • งานติดตั้ง transition structures
 • งานก่อสร้างส่วนโครงสร้าง bearing units
 • งาน Band beam ที่ gridline 9-18 สำหรับพื้นและชั้นใต้ดินอาคารสถานีกลางบางซื่อ, สำหรับจุดรับส่งบริเวณอาคารด้านตะวันตก (gridline 5-8)
 • งานคอนกรีตอัดแรงแบบ pre-tension และงาน topping รวมถึงงานเก็บความเรียบร้อย สำหรับจุดรับส่งบริเวณอาคารด้านตะวันตก (gridline 5-8)
 • งานกำแพงกันดิน (รวมงานดินถมกลับ) ที่ gridline 18b/A-H
 • งานติดตั้ง band beam และเสาโครงสร้าง ที่ gridline H-I/6-12
 • งานแผ่นพื้นสำเร็จ PC plank (รวมส่วน topping) ที่ gridline 9-18 สำหรับพื้นและชั้นใต้ดินอาคารสถานีกลางบางซื่อ
 • งานรอยต่อคอนกรีต (expansion joint) ที่ gridline 11-12, 15-16 สำหรับพื้นและชั้นใต้ดินอาคารสถานีกลางบางซื่อ
 • งานโครงสร้าง concourse และงานวางแผ่นพื้น slab สำหรับพื้นและชั้นใต้ดินอาคารสถานีกลางบางซื่อ
 • งานเสาโครงสร้าง ที่ gridline 8, 10/J-K-L-M-N สำหรับโถงทางเข้าอาคารสถานี
 • งานทดลองติดตั้ง truss โครงสร้างโถงทางเข้าสถานี
 • งานติดตั้ง truss ที่ gridline 6-12/I, J, K, L, M ที่โถงทางเข้าสถานี
 • งานติดตั้งโครงสร้างหลังคาและคาน cantilever เหนือ truss ตัวหลัก ที่โถงทางเข้าสถานี
 • งานสร้าง pre-tensioned planks & hollow core หล่อสำเร็จ สำหรับอาคารสถานีกลาง
 • งานติดตั้งระบบฉนวนกันร้อนสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงหลักและศูนย์ซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน
 • งานติดตั้ง canopy สำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก
 • งานติดตั้งกรอบหลังคาอาคารที่ทำการพนักงานรถไฟและพนักงานทำความสะอาด
 • งานติดตั้ง purlins, girts, และ cladding ของอาคารที่ทำการพนักงานรถไฟและพนักงานทำความสะอาด
 • งาน cladding, งานติดตั้งระบบฉนวนกันร้อน, งานระบบแสงสว่าง, งานระบบดับเพลิง, งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล สำหรับจุดรับ-ส่ง ด้านทิศตะวันออก (gridline 12-18 E)
 • งานโครงสร้างหลังคาเชื่อมต่อกับโครงสร้างหลัก เพื่อเป็นจุดรับ-ส่ง (drop-off area) ด้านตะวันออก (gridline 12-19)
 • งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, โรงซ่อมรถทั่วไปและรถดีเซล, อาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน, โรงเกลาล้อรถ, โรงเก็บวัสดุอันตราย, อาคารอุปกรณ์สื่อสาร, อาคารที่ทำการพนักงานรถไฟและพนักงานทำความสะอาด รวมถึงป้อมยามรักษาความปลอดภัย
 • งานติดตั้งประตูและหน้าต่าง สำหรับโรงซ่อมรถทั่วไปและรถดีเซล รวมถึงอาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน
 • งานก่อสร้างบาทวิถีและปรับภูมิทัศน์ บริเวณอาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, โรงซ่อมรถทั่วไป/รถดีเซล, อาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน, โรงซ่อมบำรุงหลัก, โรงเกลาล้อรถ
 • งานติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นและงานเก็บความเรียบร้อย อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน โรงซ่อมรถทั่วไป/รถดีเซล อาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน รวมถึงศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก
 • งานสถาปัตย์ อาคารสถานีบางซื่อ (เก็บความเรียบร้อยงานพื้นแกรนิต, ลูกกรง, ราวบันได, บันได บริเวณ Gridline A-H/6- 7 ที่ระดับ 2; เก็บความเรียบร้อยงานผาผนัง, แผ่นแคล้ดดิ้ง, งานเคลือบผนังด้านใน และงานเก็บความเรียบร้อยอื่นๆ ที่บริเวณ Gridline A-H/6-7 ระดับ 2)
 • งานสถาปัตย์อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน,  ศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารซ่อมบำรุงรถทางไกล LD1, อาคารซ่อมบำรุงรถทางไกล LD2, อาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน
 • งานวางท่อเดินสายไฟที่อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, โรงเก็บวัสดุอันตราย, อาคารที่ทำการพนักงานรถไฟและพนักงานทำความสะอาด
 • งานวางรางเดินสายไฟและอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, และอาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน
 • งานเดินสายไฟฟ้าแรงต่ำ สำหรับอาคารซ่อมบำรุงรถธรรมดา/รถจักรดีเซล LD1, อาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน, อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, โรงเก็บวัสดุอันตราย, อาคารที่ทำการพนักงานรถไฟและพนักงานทำความสะอาด
 • งานติดตั้งระบบสายล่อฟ้า ที่อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, อาคารซ่อมบำรุงรถธรรมดา/รถจักรดีเซล LD1, อาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน, อาคารอุปกรณ์สื่อสาร ขนาด 19.3 ม. x 9.65 ม.
 • งานวางระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง สำหรับอาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, โรงเกลาล้อรถ
 • งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างที่อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, อาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน, โรงเกลาล้อ, โรงเก็บวัสดุอันตราย, อาคารที่ทำการพนักงานรถไฟและพนักงานทำความสะอาด
 • งานติดตั้งตู้ MD, DB และอุปกรณ์ป้องกันเหตุฉุกเฉิน (emergency) สำหรับอาคารซ่อมบำรุงรถธรรมดา/รถจักรดีเซล, อาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน, อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, โรงเกลาล้อรถ, อาคารอุปกรณ์สื่อสาร, อาคารที่ทำการพนักงานรถไฟและพนักงานทำความสะอาด
 • งานติดตั้ง load center และ safety switch สำหรับอาคารซ่อมบำรุงรถธรรมดา/รถจักรดีเซลอาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน, อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, โรงเกลาล้อรถ, อาคารอุปกรณ์สื่อสาร, อาคารที่ทำการพนักงานรถไฟและพนักงานทำความสะอาด
 • งานระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง สำหรับอาคารซ่อมบำรุงรถธรรมดา/รถจักรดีเซล, อาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน, อาคารอุปกรณ์สื่อสาร, อาคารที่ทำการพนักงานรถไฟและพนักงานทำความสะอาด
 • งานระบบเตือนภัยไฟไหม้สำหรับอาคารซ่อมบำรุงรถธรรมดา/รถจักรดีเซล, อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, โรงเกลาล้อรถ, โรงเก็บวัสดุอันตราย, อาคารอุปกรณ์สื่อสาร, อาคารที่ทำการพนักงานรถไฟและพนักงานทำความสะอาด
 • งานติดตั้งสวิทช์และปลั๊ก สำหรับอาคารซ่อมบำรุงรถธรรมดา/รถจักรดีเซล, อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, โรงเกลาล้อรถ, โรงเก็บวัสดุอันตรายอาคารอุปกรณ์สื่อสาร, อาคารที่ทำการพนักงานรถไฟและพนักงานทำความสะอาด
 • งานติดตั้งระบบกำแพงกันไฟ (fire barrier system) สำหรับอาคารซ่อมบำรุงรถธรรมดา/รถจักรดีเซล, อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, โรงเกลาล้อรถ, โรงเก็บวัสดุอันตราย, อาคารอุปกรณ์สื่อสาร, อาคารที่ทำการพนักงานรถไฟและพนักงานทำความสะอาด
 • งานวางท่อระบบ MVAC สำหรับอาคารซ่อมบำรุงรถธรรมดา/รถจักรดีเซล, อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารอุปกรณ์สื่อสาร
 • งานติดตั้งวาล์วและอุปกรณ์ประกอบที่จำเป็นของระบบ MVAC สำหรับอาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน
 • งานหุ้มฉนวนท่อระบบ MVAC ที่อาคารซ่อมบำรุงรถธรรมดา/รถจักรดีเซล, อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, อาคารอุปกรณ์สื่อสาร
 • งานวางท่อลมสำหรับระบบ MVAC ที่อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารอุปกรณ์สื่อสาร
 • งานพัดลมระบายอากาศและ Blower ที่อาคารซ่อมบำรุงรถธรรมดา/รถจักรดีเซล
 • งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแยกความเย็น (split type) ที่อาคารซ่อมบำรุงรถธรรมดา/รถจักรดีเซล, อาคารอุปกรณ์สื่อสาร
 • งานฉนวนหุ้มท่อลม ที่อาคารซ่อมบำรุงรถธรรมดา/รถจักรดีเซล, อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารอุปกรณ์สื่อสาร, อาคารที่ทำการพนักงานรถไฟและพนักงานทำความสะอาด
 • งานติดตั้งชุดทำความเย็น (packaged water cooled chiller) สำหรับระบบ MVAC อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก
 • งานติดตั้ง cooling tower สำหรับระบบ MVAC อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก
 • งานติดตั้งปั๊มน้ำ (water pump) สำหรับระบบ MVAC อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก
 • งานติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติสำหรับระบบ MVAC อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน
 • งานติดตั้ง AMCC panel และ panel board อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, อาคารที่ทำการพนักงานรถไฟและพนักงานทำความสะอาด
 • งานติดตั้งคอยล์เย็น (chilled water fan coil unit) และ Air Handling Unit (AHU) ที่อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน
 • งานติดตั้งพัดลมและ Blower พร้อมแผงควบคุมของระบบ MVAC อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, อาคารอุปกรณ์สื่อสาร, อาคารที่ทำการพนักงานรถไฟและพนักงานทำความสะอาด
 • งานติดตั้ง air purifier ของระบบ MVAC อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน
 • งานติตดั้งท่อตะแกรงระบายน้ำ รวมทั้งวางระบบระบายน้ำทั้งระดับพื้นและหลังคา ที่อาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, อาคารสำหรับพนักงานเดินรถและพนักงานทำความสะอาด, อาคารซ่อมบำรุงรถธรรมดา/รถจักรดีเซล, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน
 • งานติดตั้งระบบท่อสุขาภิบาล ที่อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, ที่ศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารที่ทำการพนักงานรถไฟและพนักงานทำความสะอาด
 • งานติดตั้งวาล์วและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ของระบบสุขาภิบาล อาคารซ่อมบำรุงรถธรรมดา/รถจักรดีเซล, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, โรงเกลาล้อรถ, อาคารที่ทำการพนักงานรถไฟและพนักงานทำความสะอาด
 • งานติดตั้งปั๊มน้ำแบบจุ่ม/แช่ (submersible pump) ที่อาคารซ่อมบำรุงรถธรรมดา/รถจักรดีเซล
 • งานติดตั้งปั๊มน้ำเพิ่มแรงดัน (booster pump) ที่อาคารซ่อมบำรุงรถธรรมดา/รถจักรดีเซล
 • งานวางท่อระบบป้องกันไฟไหม้ ที่อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, และที่อาคารซ่อมบำรุงรถธรรมดา/รถจักรดีเซล LD1
 • งานติดตั้งระบบวาล์วและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ของระบบป้องกันอัคคีภัย อาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน
 • งานติดตั้งตู้อุปกรณ์ดับเพลิงและหัวรับน้ำดับเพลิง ที่อาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน
 • งานติดตั้งระบบสารสะอาดดับเพลิง ที่อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, อาคารอุปกรณ์สื่อสาร
 • งานติดตั้งถังดับเพลิง ที่อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, โรงเกลาล้อรถ, อาคารอุปกรณ์สื่อสาร, อาคารที่ทำการพนักงานรถไฟและพนักงานทำความสะอาด
 • งานติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียและถังดักจับไขมัน ที่อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน,อาคารซ่อมบำรุงรถธรรมดา/รถจักรดีเซล LD1, และอาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารที่ทำการพนักงานรถไฟและพนักงานทำความสะอาด
     ความก้าวหน้าของงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม เท่ากับ 74.92% จากแผนงานที่วางไว้ 76.12% ล่าช้ากว่าแผนงาน 1.20%
 

 

รายละเอียดของงานที่ได้ดำเนินการดังแสดงไว้ต่อไปนี้

 

ข้อ กิจกรรม สถานะ
1 งานทางวิ่งรถไฟยกระดับและเสมอระดับ
  งานติดตั้งคานรองรับทางวิ่งรถไฟยกระดับ ดำเนินการแล้วเสร็จ
จำนวน 2,724 ชิ้น จากทั้งหมด 2,749 ชิ้น
อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างรถไฟทางวิ่งยกระดับ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 613 Span จากทั้งหมด 932 Span อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวาง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค อาทิเช่น เสาไฟฟ้า เสาโทรเลข ฯลฯ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2 งานสถานี
  งานเทคอนกรีตฐานราก F1A ในพื้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 710 ฐาน จากทั้งหมด 753 ฐาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างรถไฟสถานีกลางบางซื่อ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 282 Span จากทั้งหมด 305 Span อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานพื้นและผนังคอนกรีตสำหรับชั้นใต้ดิน บริเวณสถานีกลางบางซื่อ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานพื้นคอนกรีตสำหรับชั้นจำหน่ายตั๋วและชั้นชานชลา บริเวณสถานีกลางบางซื่อ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งโครงหลังคา บริเวณสถานีกลางบางซื่อ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานก่อผนังอิฐมวลเบาชั้นจำหน่ายตั๋ว บริเวณสถานีกลางบางซื่อ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3 งานศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟทางไกล
  งานเก็บความเรียบร้อยภายในอาคาร (Daily Maintainance) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานพื้นคอนกรีตภายในบริเวณโรงซ่อมรถผู้โดยสาร อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเก็บความเรียบร้อยภายในอาคาร (Passenger Coach) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4 งานศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าชานเมือง
  งานเก็บความเรียบร้อยภายในอาคาร (Main Workshop) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเก็บความเรียบร้อยภายในอาคาร (Infrastructure Workshop) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้ง Plateform ชานชาลา ในพื้นที่บริเวณย่านจอดรถ (Train Stabling) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5 งานถนนเลียบทางรถไฟและงานถนนทางข้าม
  งานดินถมสำหรับงานถนนเลียบทางรถไฟ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งรางระบายน้ำ (U-Dicth) ภายในโครงการ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 

 

ตารางแสดงความก้าวหน้าประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ของสัญญาที่ 1


สัญญา 1 : งานก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อและอาคารซ่อมบำรุง
รายการงานที่ดำเนินการ ราคาค่างานตามสัญญา (บาท) ความก้าวหน้าของงาน (%)
25 กรกฎาคม 2561
สถานะ
แผนงาน
แผนงาน ปฏิบัติจริง
1 รายการทั่วไป 266,482,434 98.34% 97.89% -0.45%
2 งานทางรถไฟ 12,127,119,738 89.02% 98.24% 9.22%
3 งานสถานี 16,823,702,974 66.99% 55.99% -11.00%
4 ศูนย์ซ่อมบำรุงรถทางไกลและรถชานเมือง 1,604,023,818 100.00% 100.00% -
5 ถนนเลียบทางรถไฟและถนนทางข้าม 2,393,497,138 64.34% 49.53% -14.81%
6 เงินสำรองเฉพาะรายการเปลี่ยนแปลง 672,130,000 49.00% 18.59% -30.41%
7 ตารางดำเนินงานช่วงกลางวัน 17,823,300 30.43% 0.00% -30.43%
รวม 33,904,779,402 76.12% 74.92% -1.20%

 

 

 

ตารางแสดงความก้าวหน้าประจำเดือนกรกฎาคม 2561 สัญญาที่ 1


 

สัญญาที่ 2

งานก่อสร้างที่ดำเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม 2561 ได้แก่

 
 • งานทดสอบและงาน commissioning ระบบ MES (งานทดสอบระบบไฟฟ้า ที่สถานีวัดเสมียนนารี บางเขน ทุ่งสองห้อง หลักสี่ การเคหะฯ ดอนเมือง; งานทดสอบลิฟท์ บันไดเลื่อน และทางเลื่อน ที่สถานีวัดเสมียนนารี บางเขน ทุ่งสองห้อง หลักสี่ การเคหะฯ ดอนเมือง)
 • งานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคที่กีดขวางของการประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง สายส่งสัญญาณต่างๆ ของ บ.ทีโอที
 • งานถนนเลียบทางรถไฟ (จากสถานีการเคหะฯ ถึงสถานีดอนเมือง ที่ กม. 19+500 ถึง 21+252, จากสถานีดอนเมืองถึงหลักหก ที่ กม.21+525 ถึง 27+477
 • งานติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร
 • งานกำแพงกันดิน ที่ กม.29+145 ถึง 31+485
 • งานบันได คอนกรีตหล่อในที่, งาน abutment, งาน bearing unit,  และงานโครงสร้าง girder diaphragm ที่จำเป็น สำหรับสถานีการเคหะฯ สถานีวัดเสมียนนารี สถานีหลักสี่ สถานีดอนเมือง
 • งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กบันได สถานีบางเขน สถานีทุ่งสองห้อง สถานีการเคหะฯ สถานีวัดเสมียนนารี สถานีหลักสี่ สถานีรังสิต และสถานีดอนเมือง
 • งานวางระบบสายไฟฟ้าต่อลงดิน ที่สถานีดอนเมือง
 • งานวางระบบท่อสายไฟต่างๆ ที่สถานีดอนเมือง
 • งานเดินสายไฟของระบบไฟฟ้า ที่สถานีดอนเมือง
 • งานติดตั้งอุปกรณ์ให้แสงสว่าง (ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง) ที่สถานีดอนเมือง
 • งานติดตั้งอุปกรณ์ให้แสงสว่าง สำหรับระบบแสงในงานสถาปัตย์ ที่สถานีดอนเมือง
 • งานวางท่อระบายน้ำฝน (ที่สถานีวัดเสมียนนารี สถานีบางเขน สถานีทุ่งสองห้อง สถานีหลักสี่ สถานีการเคหะฯ) และงานติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับท่อระบายน้ำฝน (ที่สถานีวัดเสมียนนารี สถานีบางเขน สถานีทุ่งสองห้อง สถานีหลักสี่ สถานีการเคหะฯ)
 • ชุดอุปกรณ์โรงบำบัดน้ำเสีย พร้อมตัวควบคุมระบบน้ำประปา (สถานีดอนเมือง และสถานีหลักหก)
 • งานสถาปัตย์บันไดทางขึ้น-ลง สำหรับอาคารสถานีวัดเสมียนนารี สถานีบางเขน สถานีทุ่งสองห้อง สถานีหลักสี่ สถานีดอนเมือง สถานีการเคหะ
 • งานติดตั้งบันไดเลื่อน ที่สถานีวัดเสมียนนารี สถานีบางเขน สถานีการเคหะฯ สถานีทุ่งสองห้อง สถานีหลักสี่ สถานีดอนเมือง
 • งานติดตั้งลิฟท์ ที่สถานีวัดเสมียนนารี สถานีบางเขน สถานีการเคหะฯ สถานีทุ่งสองห้อง สถานีหลักสี่ สถานีดอนเมือง
     ความก้าวหน้าของงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็น 99.44% จากแผนงานที่กำหนดไว้ 100.00% การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน 0.56%
 

รายการงานที่ดำเนินการดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ กิจกรรม สถานะ
1 งานทางวิ่งรถไฟยกระดับและเสมอระดับ
  งานติดตั้งรั้วกั้นแนวขอบเขตโครงการฯ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2 งานสถานี
  งานเก็บความเรียบร้อยภายในสถานีวัดเสมียนนารี อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานทางเดิมเชื่อมเข้าสถานีวัดเสมียนนารี อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเก็บความเรียบร้อยภายในสถานีบางเขน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานทางเดิมเชื่อมเข้าสถานีบางเขน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเก็บความเรียบร้อยภายในสถานีทุ่งสองห้อง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานทางเดิมเชื่อมเข้าสถานีทุ่งสองห้อง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเก็บความเรียบร้อยภายในสถานีหลักสี่ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานทางเดิมเชื่อมเข้าสถานีหลักสี่ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเก็บความเรียบร้อยภายในสถานีการเคหะฯ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานทางเดิมเชื่อมเข้าสถานีการเคหะฯ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานทางเดินบาทวิถีและภูมิทัศน์ บริเวณสถานีดอนเมือง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกลภายในสถานีดอนเมือง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานทางเดิมเชื่อมเข้าสถานีดอนเมือง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเก็บความเรียบร้อยภายในสถานีหลักหก อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเก็บความเรียบร้อยภายในสถานีรังสิต อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3 งานถนนเลียบทางรถไฟและงานถนนทางข้าม
  งานดินถมกลับถนนเลียบทางรถไฟ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานระบบระบายน้ำงานถนนเลียบทางรถไฟ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 

 

ตารางแสดงความก้าวหน้าประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ของสัญญาที่ 2

สัญญา 2 : งานก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงบางซื่อ – รังสิต
รายการงานที่ดำเนินการ ราคาค่างานตามสัญญา (บาท) ความก้าวหน้าของงาน (%)
25 กรกฎาคม 2561
สถานะ
แผนงาน ปฏิบัติจริง
1 รายการทั่วไป 272,629,119 100.00% 100.00% 0.00%
2 งานทางรถไฟ 12,431,497,987 100.00% 99.99% -0.01%
3 งานสถานี 9,957,755,499 100.00% 98.74% -1.26%
4 ถนนเลียบทางรถไฟและถนนทางข้าม 1,263,337,028 100.00% 99.37% -0.63%
5 เงินสำรองเฉพาะรายการเปลี่ยนแปลง - - - -
รวม 23,925,219,633 100.00% 99.44% -0.56%

 

 

ตารางแสดงความก้าวหน้าประจำเดือนกรกฎาคม 2561 สัญญาที่ 2


 

สัญญาที่ 3

งานก่อสร้างที่ดำเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม 2561 ได้แก่

 

      ความก้าวหน้าของงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็น 32.42% จากแผนงานที่กำหนดไว้ 57.29% (Early plan) และ 50.71% (Late plan) การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงาน 24.87% (Early plan) และล่าช้ากว่าแผนงาน 18.29% (Late plan) ตามลำดับ

 

 

รายการงานที่ดำเนินการดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ กิจกรรม สถานะ
ก. 3A บางซื่อ – รังสิต และ 3B บางซื่อ – ตลิ่งชัน
1 ทั่วไป  
1.1 งานบริหารจัดการ  
1.1.1 แผนการจัดการ  
  เตรียมการและจัดส่งแผนบริหารจัดการ  อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  รายละเอียดผู้แทนบริษัท อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  การจัดส่งแผนการจราจร อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.1.2 สิ่งอำนวยความสะดวกและการควบคุมชั่วคราว  
  ข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดการระบบสาธรณูปโภคที่กีดขวางงานก่อสร้าง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดการหน่วยงานสาธรณูปโภค อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ข้อเสนอเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.1.3 แผนการจัดการจราจร  
  ข้อเสนอการจัดการจราจรชั่วคราวและการควบคุมบนถนนสาธารณะ แล้วเสร็จ
  การออกแบบการคืนสิทธิ์สำหรับถนนและทางเท้า แล้วเสร็จ
1.1.4 ระบบสาธรณูปโภค  
  การจัดแนวระบบสาธรูปโภคและแผนงาน จัดเตรียมและจัดส่ง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  การจัดทำข้อเสนอรายละเอียกการแก้ไขและจัดแนวระบบสาธรูปโภค จัดเตรียมและจัดส่ง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2 งานวิศวกรรม
2.1 งานทางรถไฟ  
  เตรียมและจัดส่งแบบก่อสร้างสำหรับงานศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟทางไกล อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  เตรียมและจัดส่งแบบก่อสร้างสำหรับงานทางเชื่อมศูนย์ซ่อมบำรุง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดทำรายละเอียดงานออกแบบ จัดเตรียมและจัดส่ง แล้วเสร็จ
  จัดทำรายละเอียดงานออกแบบ ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดทำรายละเอียดงานออกแบบแนวรางสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟทางไกล ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดทำรายละเอียดงานออกแบบแนวรางทางเชื่อมศูนย์ซ่อมบำรุง  อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ
  จัดทำขั้นตอนการทดสอบที่โรงงาน จัดเตรียมและจัดส่ง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ขั้นตอนการทดสอบงานสนาม จัดเตรียมและจัดส่ง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.2 งานระบบไฟฟ้า
2.2.1 งานออกแบบระบบการจ่ายไฟฟ้า OCS  
  จัดทำแบบรายละเอียด Sectioning Diagram/Feeding Diagram อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดทำรายละเอียดงานออกแบบ ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดทำขั้นตอนการทดสอบที่โรงงาน จัดเตรียมและจัดส่ง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ขั้นตอนการทดสอบงานสนาม จัดเตรียมและจัดส่ง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.2.2 งานออกแบบระบบไฟฟ้ากำลัง PDS  
  จัดเตรียมข้อมูล ออกแบบเบื้องต้น ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ  อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดทำรายละเอียดงานออกแบบ ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดทำขั้นตอนการทดสอบที่โรงงาน จัดเตรียมและจัดส่ง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ขั้นตอนการทดสอบงานสนาม จัดเตรียมและจัดส่ง แล้วเสร็จ
2.3 งานระบบอาณัติสัญญาณ และควบคุมรถไฟ
2.3.1 ทั่วไป  
  จัดทำแบบรายละเอียดขั้นต้นสำหรับ Scheme Plan อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.3.2 All Signalling (ETCS)  
  จัดทำแบบรายละเอียดขั้นต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดทำแบบรายละเอียดขั้นสุดท้าย อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  อนุมัติเอกสารแบบรายละเอียดขั้นต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  อนุมัติเอกสารแบบรายละเอียดขั้นสุดท้าย อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.4 ระบบการสื่อสาร
2.4.1 งานออกแบบระบบ Data Transmission System (DTS)  
  จัดทำรายละเอียดงานออกแบบ ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ  อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.4.2 งานออกแบบระบบสื่อสาร Radio System  
  จัดทำรายละเอียดงานออกแบบ ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ แล้วเสร็จ
2.4.3 งานออกแบบระบบ CCTV System  
  จัดทำรายละเอียดงานออกแบบ ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ  อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.4.4 งานออกแบบระบบ Passenger Information Display System (PIDS)   
  จัดทำรายละเอียดงานออกแบบ ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.4.5 งานออกแบบระบบ Public Address System (PA)  
  จัดทำรายละเอียดงานออกแบบ ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.4.5 งานออกแบบระบบ Station Management System (SMS)  
  จัดทำรายละเอียดงานออกแบบ ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.4.6 งานออกแบบระบบ Train-Bome Communication System (TCS)  
  จัดทำรายละเอียดงานออกแบบ ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.4.7 งานออกแบบระบบโทรศัพท์  
  จัดทำรายละเอียดงานออกแบบ ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ แล้วเสร็จ
2.5 งานออกแบบระบบ Automatic Fare Collection System (AFC)
  จัดทำรายละเอียดงานออกแบบ ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดทำขั้นตอนการทดสอบที่โรงงาน จัดเตรียมและจัดส่ง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ขั้นตอนการทดสอบงานสนาม จัดเตรียมและจัดส่ง แล้วเสร็จ
2.6 เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ สำหรับศูนย์ซ่อมบำรุง
2.6.1 งานออกแบบอุปกรณ์และเครื่องจักรสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุง  LD  
  จัดทำรายละเอียดงานออกแบบ จัดเตรียมและจัดส่ง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดเตรียมแผนรายละเอียดการตรวจสอบโรงงาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.6.2 งานออกแบบอุปกรณ์และเครื่องจักรสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุง  CT  
  จัดเตรียมข้อมูล ออกแบบเบื้องต้น ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ  แล้วเสร็จ
  จัดทำรายละเอียดงานออกแบบ ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดทำขั้นตอนการทดสอบที่โรงงาน ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.7 งานระบบอื่นๆ
2.7.1 งานออกแบบระบบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (CASS)  
  จัดทำรายละเอียดงานออกแบบ ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.7.2 งานออกแบบระบบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (OA&IT)  
  จัดทำรายละเอียดงานออกแบบ ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดเตรียมแผนรายละเอียดการตรวจสอบโรงงาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.8 งานออกแบบตัวรถไฟฟ้า
  จัดเตรียมข้อมูล ออกแบบเบื้องต้น ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ  อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดทำรายละเอียดงานออกแบบ จัดเตรียม อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดทำรายละเอียดงานออกแบบ ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดเตรียมแผนรายละเอียดการตรวจสอบโรงงาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.9 งานวางแผนงาน และออกแบบ งานก่อสร้าง
  จัดทำรายละเอียดงานออกแบบเบื้องต้นสถานีไฟฟ้าย่อย ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ แล้วเสร็จ
3 งานจัดซื้อจัดจ้าง และจัดหาตัวแทนโรงงานผลิต
3.1 งานรางรถไฟ 
  ตรวจสอบโรงงานและทดสอบงานราง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ดำเนินการขนส่งสำหรับราง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ สำหรับ วัสดุอุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์จับยึดราง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ดำเนินการขนส่งสำหรับอุปกรณ์จับยึดราง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ตรวจสอบโรงงานและทดสอบสำหรับหินบาลาสท์ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ดำเนินการขนส่งสำหรับหินบาลาสท์ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ สำหรับวัสดุอุปกรณ์ ประแจ,  อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รางรอยต่อสำหรับการเผื่อขยาย, รางประสาน
  ดำเนินการขนส่งสำหรับวัสดุอุปกรณ์ ประแจ, รางรอยต่อสำหรับการเผื่อขยาย, รางประสาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ตรวจสอบโรงงานและทดสอบสำหรับแผ่นวัสดุยึดเหนี่ยวราง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ดำเนินการขนส่งสำหรับแผ่นวัสดุยึดเหนี่ยวราง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดเตรียมข้อมูล ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ ต่อรองราคา ทำสัญญา  อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ สำหรับหมอนคอนกรีตรางที่ไม่ใช้หินบาลาสท์ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ดำเนินการขนส่งสำหรับหมอนคอนกรีตรางที่ไม่ใช้หินบาลาสท์ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ สำหรับหมอนคอนกรีตรางที่ใช้หินบาลาสท์ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ดำเนินการขนส่งสำหรับหมอนคอนกรีตรางที่ใช้หินบาลาสท์ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.2 งานระบบไฟฟ้า 
3.2.1 ระบบสายส่งไฟฟ้าเหนือราง  
  ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ สำหรับงานเสาระบบจ่ายไฟแบบ OCS , ตัวรองรับ, คาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ดำเนินการขนส่งสำหรับงานเสาระบบจ่ายไฟแบบ OCS, ตัวรองรับ, คาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ สำหรับงานสายสัญญาณ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ สำหรับงานอื่นๆ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ สำหรับงานระบบจ่ายไฟแบบ OCS อื่นๆ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.2.2 งาน Power Supply and Distribution System (PDS)   
  115 KV GISS ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  115/25 Traction Transformer ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  115/24 KV Power Transformer ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  25 KV GIS ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  24 KV Switchgear ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  25 KV Auto Transformer ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  25 KV AT Switching Station ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้งขนาด 24/0.4 KV ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  400V Emergency Diesel Generator ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  Power Cable ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.2.3 ระบบควบคุมและเก็บรวบรวมข้อมูล   
  ตรวจสอบโรงงานและทดสอบสำหรับอุปกรณ์ระบบควบคุมและเก็บรวบรวมข้อมูล  อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ สำหรับอุปกรณ์ระบบควบคุมและเก็บรวบรวมข้อมูล  อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.3 ระบบควบคุมรถและระบบอาณัติสัญญาณ  
 3.3.1  อุปกรณ์รายทาง  
  งานจัดซื้อจัดจ้าง และทดสอบโรงงานของอุปกรณ์ Swich Machine  อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.4 ระบบการสื่อสาร
3.4.1 ระบบส่งข้อมูล Data Transmission System (DTS)  
  ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ ระบบสื่อสารข้อมูล อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.4.2 ระบบวิทยุ Radio System  
  ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ ระบบวิทยุ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.4.3 ระบบนาฬิกาหลัก Master Clock System (MC)  
  ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ ระบบสัญญาณนาฬิกาหลัก อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.4.4 ระบบ CCTV System  
  ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ ระบบกล้องวงจรปิด อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.4.5 ระบบ Passenger Information Display System (PIDS)   
  ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ ระบบแสดงข้อมูลของขบวนรถ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.4.6 ระบบ Public Address System (PA)  
  ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ ระบบเสียงประกาศ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.4.7 ระบบ Station Management System (SMS)  
  ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ ระบบควบคุมอุปกรณ์ภายในสถานี อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.4.8 ระบบ Train-Bome Communication System (TCS)  
  ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ ระบบสื่อสารสำหรับขบวนรถไฟ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.4.9 งานออกแบบระบบโทรศัพท์  
  ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ ระบบโทรศัพท์ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.5 ระบบ Automatic Fare Collection System (AFC)
  จัดเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.6 เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ สำหรับศูนย์ซ่อมบำรุง
3.6.1 งานอุปกรณ์และเครื่องจักรศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟทางไกล  
  จัดเตรียมข้อมูล ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ ต่อรองราคา ทำสัญญา อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.6.2 งานอุปกรณ์และเครื่องจักรศูนย์ซ่อมบำรุงระไฟชานเมือง  
  จัดเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.7 ระบบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (CASS and QA&TI)
  จัดเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.8 ขบวนรถไฟ
3.8.1 วัสดุและอุปกรณ์  
  ออกคำสั่งซื้อ สำหรับตัวรถไฟ แล้วเสร็จ
  ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ สำหรับตัวรถไฟ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ออกคำสั่งซื้อ สำหรับตัวรถไฟ แล้วเสร็จ
  ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ สำหรับระบบปรับอากาศ  (HVAC) แล้วเสร็จ
  จัดเตรียมข้อมูล ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ ต่อรองราคา ทำสัญญาสำหรับขบวนรถ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดเตรียมมาตรฐานงานก่อสร้างสำหรับ Coupler and Drive แล้วเสร็จ
  จัดหาตัวแทนจำหน่าย ต่อรองราคา ทำสัญญาสำหรับ Coupler and Drive อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดหาตัวแทนจำหน่าย ต่อรองราคา ทำสัญญาสำหรับประตูผู้โดยสาร อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดเตรียมมาตรฐานงานก่อสร้างสำหรับ สำหรับประตูผู้โดยสาร อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดเตรียมข้อมูล ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ ต่อรองราคา สำหรับประตูผู้โดยสาร อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ออกคำสั่งซื้อ สำหรับ Traction Transformer แล้วเสร็จ
  ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ สำหรับ Traction Transformer  อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ออกคำสั่งซื้อ สำหรับ Traction Converter แล้วเสร็จ
  ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ สำหรับ Traction Converter อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ออกคำสั่งซื้อ สำหรับ Traction Motor แล้วเสร็จ
  ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ สำหรับ Traction Motor อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดเตรียมมาตรฐานงานก่อสร้างสำหรับ Pantograph อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดหาตัวแทนจำหน่าย ต่อรองราคา ทำสัญญาสำหรับ Pantograph อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ออกคำสั่งซื้อ APS Output Transformer Box แล้วเสร็จ
  ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ สำหรับ APS Output Transformer Box อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดเตรียมมาตรฐานงานก่อสร้างสำหรับแบตเตอรี่ แล้วเสร็จ
  จัดหาตัวแทนจำหน่าย ต่อรองราคา ทำสัญญาสำหรับแบตเตอรี่ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ออกคำสั่งซื้อ สำหรับ TIMS แล้วเสร็จ
  ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ สำหรับ TIMS อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดเตรียมข้อมูล ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ ต่อรองราคา  อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ทำสัญญา สำหรับระบบหยุดรถและระบบจ่ายอากาศ
3.9 เครื่องจักรเครื่องมือสำหรับงานก่อสร้าง
  ดำเนินการขนส่งเครื่องมือเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง แล้วเสร็จ
  ดำเนินการขนส่งอุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้าง ไปยังพื้นที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ
4 งานก่อสร้าง, งานติดตั้ง
4.1 สายเหนือ (บางซื่อ-รังสิต)
4.1.1 N2 (12+201 – 24+826)  
  งานทั่วไป-ทางวิ่งหลักสายเหนือ   
  N2-A (12+201–18+000) : เตรียมงานและเตรียมอุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้าง  (12+201–18+000) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานทางรถไฟ  
  N2-A (24+826 – 29+230) : การเชื่อมรางแบบ Flash Batt (12+201–18+000 (24+826)) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.1.2 N3 (24+826-32+500)  
  งานทางรถไฟ  
  N3-A (24+826 – 29+230) : การเชื่อมรางแบบ Flash Batt (24+826 – 29+230 (32+500)) แล้วเสร็จ
  N3-A (24+826 – 29+230) : จัดส่งรางที่เชื่อมแล้วเสร็จและหมอนคอนกรีต เพื่อไปติดตั้งที่ตำแหน่ง CT 24+826–29+230, LD 24+826–29+350 อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  N3-A (24+826 – 29+230) : ลงหินบาลาสท์ชั้นแรกที่ตำแหน่ง CT 24+826–29+230, LD 24+826–29+350 อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  N3-A (24+826 – 29+230) : ทำการติดตั้งรางและหมอนคอนกรีต (CT 24+826–29+230, LD 24+826–29+350)  อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ระบบการจ่ายไฟแบบ OCS  
  N3-A (24+826 – 29+230) : ติดตั้งเสา OCS และอุปกรณ์ (24+826 – 29+230) แล้วเสร็จ
  งานทางรถไฟ  
  N3-B (29+230 – 32+500) : จัดส่งรางที่เชื่อมแล้วเสร็จและหมอนคอนกรีต เพื่อไปติดตั้งที่ตำแหน่ง CT 31+700 – 32+350 อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  N3-B (29+230 – 32+500) :  การเชื่อมรางแบบ Flash Batt (29+350 – 32+350) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  N3-B (29+230 – 32+500) : จัดส่งรางที่เชื่อมแล้วเสร็จและหมอนคอนกรีต เพื่อไปติดตั้งที่ตำแหน่ง  LD 29+350 – 32+350 อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.1.3 สายเหนือ-โรงจ่ายกระแสไฟฟ้าย่อย  
  โรงจ่ายกระแสไฟฟ้าย่อย  
  การก่อสร้างอาคาร : งานก่อสร้างฐานรากบริเวณโรงจ่ายกระแสไฟฟ้าย่อย แล้วเสร็จ
  การก่อสร้างอาคาร : งานก่อสร้างโครงสร้างบริเวณโรงจ่ายกระแสไฟฟ้าย่อย อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  การก่อสร้างอาคาร : งานติดตั้งอุปกรณ์งานระบบและงานตกแต่ง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.2 สายตะวันตก (บางซื่อ-ตลิ่งชัน)
4.2.1 W1 (9+004 – 17+979)  
  งานทั่วไป-ทางวิ่งหลักสายตะวันตก  
  W1-B (13+500 – 17+979) : ติดตั้งเสา OOS กับฐานราก (15+300 – 17+979) แล้วเสร็จ
  W1-B (13+500 – 17+979) : ติดตั้งเสา OOS กับฐานราก (13+500 – 17+979) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.2.2 W1 (9+004 – 17+979)  
  งานทั่วไป-ทางวิ่งหลักสายตะวันตก  
  W2-A (17+979 – 22+085) : ติดตั้งเสา OOS กับฐานราก (17+979 – 22+085) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน


ตารางแสดงความก้าวหน้าประจำเดือนกรกฎาคม 2561 สัญญาที่ 3


 
 
โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื้อ-รังสิต