โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื้อ-รังสิต
 

 

 

 

 

 

 

ความก้าวหน้าของโครงการ

 

 

เดือนสิงหาคม 2557

 

สัญญาที่ 1

งานก่อสร้างที่ดำเนินการส่วนใหญ่ ได้แก่

 
 • งานปรับพื้นที่ รื้อถอนกำจัดสิ่งกีดขวาง และจัดเตรียมงานสำหรับก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อ (โซน 1โซน 3 โซน4A โซน4B รวมถึงพื้นที่จตุจักรโซน 5 พื้นที่ในส่วนของสถานีกลางบางซื่อ โซน 1 และ 2 และพื้นที่ส่วนที่เป็นถนนและทางข้ามบริเวณสถานีกลางงานรื้อย้ายอาคารสิ่งปลูกที่กีดขวางสร้างบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุงรถชานเมืองและอาคารซ่อมบำรุงรถทางไกล)
 • ดำเนินงานที่เป็นรายการงานเปลี่ยนแปลง (variation order)อันประกอบด้วย งานก่อสร้างย่านจอดรถสินค้าถาวร งานรื้อถอนรางรถไฟเดิมที่สถานีกลางบางซื่องานรื้อย้ายรางเพื่อนำไปสร้างย่านจอดรถสินค้าชั่วคราว งานรื้อถอนและรื้อย้ายสายสัญญาณสื่อสาร งานก่อสร้างทางเชื่อมเข้าสู่สถานี MRT จากสถานีกลางบางซื่องานติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้าด้วยระบบต่อลงดิน (earthing and bonding)สำหรับงานฐานราก
 • งานเตรียมงานก่อนก่อสร้างบริเวณพื้นที่ด้านทิศเหนือของสถานีกลาง (Z1 ทิศเหนือ – ช่วง 8 + 127 ถึง 9 +510) บริเวณด้านทิศใต้ของสถานีกลาง (Z1 ทิศใต้ – ช่วง 7 + 251 ถึง 7 + 499)และเตรียมงานชั้นรองพื้นสำหรับรางที่รื้อย้ายมาใหม่ (โซน 3 ย่านจอดรถบางซื่อแห่งใหม่ ถึงช่วง 7 + 150 ถึง 9 +075 และบริเวณโซน 8)
 • งานขุดและทำทางระบายน้ำ งานจัดหาวัสดุถมชั้นดินและทำการทดสอบก่อนติดตั้งรางที่รื้อย้ายมาใหม่บริเวณ โซน 3 ของย่านจอดรถบางซื่อแห่งใหม่ ช่วง 7+150 ถึง 9+075  และบริเวณโซน 8 (ทางทิศเหนือและทิศใต้) พื้นที่อาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน (LD.Z6)
 • งานขุดและปรับปรุงดินเพื่อก่อสร้างโครงสร้างชั้นใต้ดินของอาคารสถานีกลาง (12-20/H-F &6-20/E)
 • งานดินถมกลับและวางแผ่นคอนกรีตสำหรับโครงสร้างชั้นใต้ดิน (ชั้น 1) ที่ gridline 6-13,15/A - D; 6, 10/H-E
 • งานเสาเข็มรองรับโครงสร้างชั้นใต้ดินของสถานีกลาง (gridline11, 3-5, 18-20 A-D; 6-18E; 18H-F; 1-5H-E) บริเวณทางเข้าอาคารสถานี (gridline 6-12) บริเวณรับ-ส่งผู้โดยสารที่สถานีกลาง (gridline 12-19 ด้านตะวันออก/ตก) ถนนทางข้ามบริเวณสถานีกลาง อาคารซ่อมบำรุงรถชานเมือง (โรงซ่อมระบบพื้นฐานและย่านจอดรถไฟแห่งใหม่)และอาคารซ่อมบำรุงรถทางไกล (อาคารผู้โดยสาร/โรงซ่อมหัวรถจักรดีเซล และอาคารซ่อมบำรุงรายวัน)รวมถึงส่วนที่ 3 (ส่วนกลาง) ของสะพานรถไฟโซน 4A
 • งานโครงสร้างคานชั้นใต้ดินของอาคารสถานีกลาง (gridline 9-18A-D/H-E)
 • งานครอบหัวเสาเข็มเพื่อก่อสร้างโครงสร้างชั้นใต้ดินของอาคารสถานีกลาง (gridline 6-17A-D; 6, 9-18H-E) เพื่อสร้างถนนทางข้ามบริเวณสถานีกลางย่านจอดรถไฟแห่งใหม่และโรงซ่อมระบบพื้นฐานที่บริเวณอาคารซ่อมบำรุงรถชานเมืองรวมถึงอาคารซ่อมบำรุงรถรายวันสำหรับขบวนรถทางไกล
 • งานรื้อถอนโครงสร้างโฮปเวลล์จำนวน 5 เสาและสะพานคอนกรีต 1 แห่ง โซน 4A พื้นที่ส่วนที่ 2 (โซน 4B) และงานรื้อถอนเสาโครงสร้างโฮปเวลล์ ช่วง 10+650 ถึง 12+202 บริเวณพื้นที่โซน 5 งานรื้อถอนรากเสาเข็มของเสาโฮปเวลล์ บริเวณพื้นที่ส่วนที่ 3 ด้านทิศเหนือของโซน 5
 • งานถมคันทางถนนทางเข้า (ส่วนที่ 2 – ด้านทิศใต้ของโซน 2 5 และ 7) งานถมคันทางถนนที่ใช้ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (พื้นที่ส่วนที่ 1 ของโซน 6 และพื้นที่ส่วนที่ 1 ของโซน 7)และถนนเลียบทางรถไฟ (พื้นที่ส่วนที่ 2 ด้านทิศตะวันตกของโซน 4A)
 • งานระบบระบายน้ำสำหรับถนนทางเข้า (โซน 5 และ 7) งานระบบระบายน้ำสำหรับถนนเลียบทางรถไฟ (พื้นที่ส่วนที่ 2 ด้านทิศตะวันตกของโซน 4A)รวมถึงอุปกรณ์ระบายน้ำชั่วคราวสำหรับสถานีกลาง
 • งานเตรียมการ/บริหารจัดการด้านการจราจรระหว่างการรื้อย้ายทางรถไฟบริเวณพื้นที่ส่วนที่ 1 และ 2 ของโซน 4Aรวมถึงส่วนที่ 3 ด้านทิศเหนือของโซน 5 งานเตรียมการ/บริหารจัดการด้านการจราจรสำหรับถนนเลียบทางรถไฟ (โซน 2 พื้นที่ส่วนที่ 2 ด้านทิศตะวันตกของโซน 4A 4B และโซน 5) รวมถึงสำหรับถนนทางเข้า (บริเวณโซน 2, 3, 5 และ 7)และสำหรับถนนที่ใช้ขนส่งภายในพื้นที่โครงการ (บริเวณโซน 6 และ 7)
 • งานติดตั้งจุดสำรวจสำหรับก่อสร้างถนนทางข้ามบริเวณสถานีกลาง โรงซ่อมหลัก โรงซ่อมระบบพื้นฐานและย่านจอดรถแห่งใหม่ (ที่อาคารซ่อมบำรุงรถชานเมือง)
 • งานถมชั้นดินถนนทางเข้าบริเวณพื้นที่ส่วนที่ 2 (ด้านทิศใต้ของโซน 2 และ 7) และย่านจอดรถแห่งใหม่ (บริเวณอาคารซ่อมบำรุงรถชานเมืองและอาคารซ่อมบำรุงรถทางไกล) และงานถมชั้นดินถนนที่ใช้ขนส่งภายในพื้นที่โครงการบริเวณส่วนที่ 1 ของพื้นที่โซน 6
 • งานรองพื้นถนนทางเข้าบริเวณโซน 7
 • งานวางท่อน้ำมัน FPT

                     
ความก้าวหน้าของงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จเท่ากับ 11.84% จากแผนงานที่วางไว้ 24.08% ล่าช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ 12.24% รายละเอียดของงานที่ได้ดำเนินการดังแสดงไว้ต่อไปนี้

 

รายละเอียดของงานที่ได้ดำเนินการดังแสดงไว้ต่อไปนี้

ข้อ กิจกรรม สถานะ
1 งานทางวิ่งรถไฟยกระดับและเสมอระดับ
  งานทดสอบเสาเข็มนำร่อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1,500 มม. จำนวน3 ต้น (ถนนเทอดดำริลานจอดรถของ MRTA และถนนเลียบทางรถไฟใกล้วัดเสมียนนารี) แล้วเสร็จ
  งานทดสอบเสาเข็มนำร่อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,200 มม. ในพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างของสถานีกลางบางซื่อ แล้วเสร็จ
  งานทดสอบเสาเข็มนำร่อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง800 มม. ในพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างของถนนทางข้าม แล้วเสร็จ
  งานทดสอบเสาเข็มเดิมโครงสร้างโฮปเวลล์ในพื้นที่บริเวณถนนเลียบทางรถไฟใกล้วัดเสมียนนารี แล้วเสร็จ
  งานรื้อถอนโครงสร้างโฮปเวลล์ ดำเนินแล้วเสร็จ 236 ต้น จากทั้งหมด 239 ต้น(Type 1A Case 1=64ต้น / Type 2A, 2B Case 1=11ต้น / Type 3A, 3B Case 1=60ต้น / Type 4 Case 1=5 ต้น / Type 12 Case 2=29ต้น / Type 13 Case 2=32 ต้น / Type 14 Case 3=32ต้น / Type 15 Case 3=3ต้น) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะ โครงสร้างทางรถไฟยกระดับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1200 มม. ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน29 ต้นจากทั้งหมด80 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะ โครงสร้างทางรถไฟยกระดับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1500 มม. ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน164 ต้นจากทั้งหมด 818 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานรื้อถอนอาคาร อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค อาทิเช่น เสาไฟฟ้า เสาโทรเลข ฯลฯ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานรื้อย้ายผิวคอนกรีต อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2 งานสถานี
  งานขุดดินเพื่อก่อสร้างชั้นใต้ดินของสถานีกลางบางซื่อ ดำเนินงานแล้วเสร็จ 248,989 ลบ.ม. จากทั้งหมด 293,314 ลบ.ม. อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 800 มม.ในพื้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 450 ต้น  จากทั้งหมด 623 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,000 มม.ในพื้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน  466 ต้น  จากทั้งหมด 632 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,200มม.ในพื้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน  23 ต้น  จากทั้งหมด 231 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,500มม.ในพื้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1,689 ต้น จากทั้งหมด 1,706 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2,000มม.ในพื้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 91 ต้น จากทั้งหมด123 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเทคอนกรีตฐานราก ในพื้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 98 ฐาน  จากทั้งหมด 160 ฐาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานรื้อย้ายรางเดิมบริเวณสถานีกลางบางซื่อ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานวางท่อน้ำมัน FPT อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3 งานศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟทางไกล
  งานเสาเข็มตอกขนาด0.40 x 0.40 ม. ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1,058 ต้น จากทั้งหมด 1,426 ต้น งานเสาเข็มเจาะขนาด 0.50 ม. ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน234 ต้น จากทั้งหมด 234 ต้น ในพื้นที่บริเวณอาคาร Daily Maintenance อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานฐานราก ในพื้นที่บริเวณอาคาร Daily Maintenance ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน179 ฐาน จากทั้งหมด709 ฐาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาในพื้นที่บริเวณอาคาร Daily Maintenance ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 112ต้น จากทั้งหมด 4,991ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มตอกขนาด0.40 x 0.40 ม. บริเวณอาคารPassenger Coach ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 436 ต้น จากทั้งหมด 1,596 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4 งานศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าชานเมือง
  งานเสาเข็มตอกขนาด 0.40 x 0.40 ม. ในพื้นที่บริเวณอาคาร Main Workshop  ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 461 ต้น จากทั้งหมด 1,559 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มตอกขนาด0.40 x 0.40 ม. ในพื้นที่บริเวณอาคาร Infrastructure Workshop  ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน582 ต้น แล้วเสร็จ
  งานฐานราก ในพื้นที่บริเวณอาคาร Infrastructure ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 169 ฐาน จากทั้งหมด 244 ฐาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสา ในพื้นที่บริเวณอาคาร Infrastructure ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 54ต้น จากทั้งหมด 244ต้น  
  งานเสาเข็มตอกขนาด 0.18 x 0.18 ม. ในพื้นที่บริเวณอาคาร Train Stabling ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1,482 ต้น จากทั้งหมด 2,384 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานฐานราก ในพื้นที่บริเวณอาคาร Train Stabling ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน741 ฐาน จากทั้งหมด 1,168 ฐาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาในพื้นที่บริเวณอาคาร Train Stabling ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1,204ต้น จากทั้งหมด 2,384ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5 งานถนนเลียบทางรถไฟและงานถนนทางข้าม
  งานดินถมสำหรับงานถนนเลียบทางรถไฟ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเข็มตอก ขนาด 0.22x 0.22 ม. ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 432 ต้น จากทั้งหมด 816 ต้นสำหรับงานถนนทางข้าม อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเข็มตอก ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 162 ต้น จากทั้งหมด306 ต้นสำหรับงานถนนทางข้าม อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะ ขนาด 0.80 ม. ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 166 ต้น จากจำนวนทั้งหมด 282 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานฐานราก สำหรับงานถนนทางข้ามดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 13 ฐาน จากทั้งหมด 33 ฐาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาสำหรับงานถนนทางข้ามดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน8ต้น จากทั้งหมด 33ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6 งานอื่นๆ
  งานตรวจสอบ Batching Plant อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานตรวจสอบ Concrete Mixed Design อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานตรวจสอบ Aggregate source อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานตรวจสอบ Bored pile plant อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานสำรวจและวางหมุดควบคุม แล้วเสร็จ
  งานปรับพื้นที่ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 

 

ตารางแสดงความก้าวหน้าประจำเดือนสิงหาคม 2557 ของสัญญาที่ 1

สัญญา 1 : งานก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อและอาคารซ่อมบำรุง
รายการงานที่ดำเนินการ ราคาค่างานตามสัญญา (บาท) ความก้าวหน้าของงาน (%)
25 สิงหาคม 2557
สถานะ
แผนงาน ปฏิบัติจริง
1 รายการทั่วไป 266,482,434 37.92% 50.80% 12.88%
2 งานทางรถไฟ 11,422,571,521 16.23% 5.73% -10.50%
3 งานสถานี 14,247,067,853 21.58% 16.47% -5.11%
4 ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟทางไกลและรถไฟฟ้าชานเมือง 1,604,023,818 58.52% 6.43% -52.09%
5 ถนนเลียบทางรถไฟและถนนทางข้าม 1,410,141,074 64.53% 10.08% -54.45%
6 เงินสำรองเฉพาะรายการเปลี่ยนแปลง 672,130,000 38.63% 19.25% -19.38%
7 ตารางดำเนินงานช่วงกลางวัน 17,823,300 0.00% 0.00% 0.00%
รวม 29,640,240,000 24.08% 11.84% -12.24%

 

 

ตารางสรุปแผนงานและผลงานความก้าวหน้าของการก่อสร้าง
สัญญาที่ 1 ประจำเดือนสิงหาคม 2557

 

สัญญาที่ 2

งานก่อสร้างที่ดำเนินการส่วนใหญ่ ได้แก่

 
 • งานบำรุงรักษาและบริหารจัดการด้านจราจรสำหรับทางเบี่ยงชั่วคราว (บริเวณตอม่อ หมายเลข 317-371)และสำหรับทางเข้าชั่วคราว (ที่ กม. 30+000 ถึง 32+350)งานตรวจวัดและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงงานด้านประชาสัมพันธ์
 • งานปรับพื้นที่บริเวณสถานีหลักหก และสถานีรังสิต
 • งานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคที่กีดขวางของการประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง ระบบไฟฟ้าส่องสว่างบนท้องถนน และสายส่งสัญญาณขององค์การโทรศัพท์
 • งานติดตั้งเสาเข็มเจาะสำหรับรองรับโครงสร้างทางรถไฟยกระดับ (ช่วงตอม่อหมายเลข10 - 30, 166 - 211,  297 – 328R, 377 - 430, 470 - 446, 503 - 489)งานฐานรากสำหรับโครงสร้างทางรถไฟยกระดับ บริเวณตอม่อหมายเลข 166 - 199, 229 – 235L, 236 - 265, 275 – 279, 280 – 296งานติดตั้งเสาโครงสร้างทางรถไฟยกระดับ (เสาล่างหมายเลข 054 - 078, 104 – 110L, 166 - 199, 237- 266, 280 - 296) และคานคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ (cast-in-situ) (คานล่างหมายเลข 054 - 078, 104 - 110, 111 - 131, 237 – 266, 280 - 296)
 • งานติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างทางรถไฟยกระดับ (ช่วงตอม่อหมายเลข 165 – 099)
 • งานดินได้แก่ งานดินถมเพื่อสร้างทางรถไฟเสมอระดับบริเวณก่อนถึงสถานีรังสิต รวมถึงงานบดอัดทรายรองพื้นบริเวณก่อนถึงสถานีหลักหก ช่วง กม. 25+232.5 ถึง กม. 29+145
 • งานเสาเข็มตอกคอนกรีตอัดแรงหล่อ (เพื่อสร้างจุดเชื่อมต่อทางรถไฟก่อนถึงสถานีหลักหก ช่วง กม. 25+232.5 ถึง กม. 29+145)
 • งานคอนกรีตหยาบบริเวณจุดเชื่อมต่อทางรถไฟก่อนถึงสถานีหลักหก
 • งานวางแผ่นพื้นรับน้ำหนักบริเวณจุดเชี่อมต่อทางรถไฟก่อนถึงสถานีหลักหก
 •  งานวางกำแพงกันดินบริเวณจุดเชี่อมต่อทางรถไฟก่อนถึงสถานีหลักหก
 • งานเสาเข็มเจาะที่สถานีวัดเสมียนนารี BP1(2) สถานีการเคหะฯ BP7(2) สถานีหลักสี่ (BP6(1) สถานีหลักหก BP6(3) สถานีรังสิต BP1(3) และ BP2(3)
 • งานเสาเข็มเจาะชนิดเหลี่ยม (Barrette pile) ที่สถานีดอนเมือง –R/BP4(2)และ L/BP4(3)
 • งานโครงสร้างฐานรากบริเวณวัดเสมียนนารี (R) สถานีหลักสี่ (R) สถานีทุ่งสองห้อง (R/L) สถานีการเคหะฯ (R) และสถานีรังสิต (R/L)
 • งานขุดและถมกลับ โดยใช้ระบบป้องกันการพังทลายของดินด้วยเสาเข็มพืดเหล็ก งานบดอัดทรายรองพื้น (บริเวณวัดเสมียนนารี สถานีทุ่งสองห้อง สถานีหลักสี่ สถานีการเคหะฯ สถานีรังสิต และสะพานทางข้ามที่ กม.24+910)
 • งานติดตั้งเสาโครงสร้างระดับล่างสำหรับสถานีทุ่งสองห้อง (R) และสถานีการเคหะฯ
 • งานติดตั้งเสาโครงสร้างสำหรับสะพานทางข้ามที่ กม.24+910
 • งานคอนกรีตหล่อในที่เพื่อสร้างคานรับน้ำหนักสะพานทางข้ามที่ กม.24+910
 • งานคอนกรีตหล่อในที่เพื่อบันไดทางขึ้น-ลง เครื่องค้ำ/รับน้ำหนัก และโครงสร้างอื่นๆ สำหรับถนนทางข้ามที่ กม. 24+910
 • งานรื้อถอนอาคารสถานีเดิม และก่อสร้างอาคารสำนักงานชั่วคราวพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับสถานีดอนเมือง
 • งานรื้อย้ายระบบ SIG & COM ที่สถานีดอนเมือง และสถานีรังสิต

                     
ความก้าวหน้าของงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็น 18.65% จากแผนงานที่กำหนดไว้ 59.05%การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน 40.40% รายการงานที่ดำเนินการดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

 


รายการงานที่ดำเนินการดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ กิจกรรม สถานะ
1 งานทางวิ่งรถไฟยกระดับและเสมอระดับ  
  งานรื้อถอนโครงสร้างโฮปเวลล์ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด 553 ต้น (Type 1 Case 1 = 1 ต้น, Type 1A Case 1 = 31 ต้น, Type 2A Case 1 = 5 ต้น, Type 2B  Case 1 = 1ต้น, Type 3A Case 1 = 83 ต้น, Type 4 Case 1 = 18 ต้น, Type 6 Case 1 = 1 ต้น, Type 5A Case 2 = 3 ต้น, Type 5B Case 2 = 1 ต้น, Type 7 Case 2 = 7 ต้น, Type 8 Case 2 = 75 ต้น, Type 9 Case 2 = 10 ต้น, Type 10 Case 2 = 6 ต้น, Type 11 Case 2 = 84 ต้น, Type 14 Case 3 = 138 ต้น, Type 15 = 6 ต้น, Type 16 Case 2 = 42 ต้น, Type 16A Case 2 = 18 ต้น, Type 16B Case 2 = 9 ต้น, Type 18 Case 2 = 11 ต้น, Type 19 Case 2 = 3 ต้น) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานทดสอบเสาเข็มนำร่องขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1500มม.ในพื้นที่
4 แห่ง ได้แก่ (1) พื้นที่หลักสี่ ที่ กม. 17+500 (2)บริเวณใกล้กับสำนักงานเขตดอนเมือง ที่ กม.20+600 (3) บริเวณทางเข้าหมู่บ้านแกรนด์แคแนล
ที่ กม.24+600 และ (4) บริเวณใกล้กับสถานีรถไฟรังสิต ที่ กม.29+800
แล้วเสร็จ
  งานทดสอบเสาเข็มนำร่องขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1200 มม.บริเวณทางเข้าหมู่บ้านแกรนด์แคแนล ที่ กม.24+600 แล้วเสร็จ
  งานทดสอบเสาเข็มเดิมโครงสร้างโฮปเวลล์ในพื้นที่บริเวณถนนเลียบทางรถไฟใกล้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ แล้วเสร็จ
  งานเสาเข็มเจาะ โครงสร้างทางรถไฟยกระดับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  1,200 มม. ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 120 ต้นจากทั้งหมด 204ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะ โครงสร้างทางรถไฟยกระดับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  1,500 มม. ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 697 ต้นจากทั้งหมด 1,656ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะ โครงสร้างทางรถไฟยกระดับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,800 มม. ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 565 ต้น จากทั้งหมด 666 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานฐานรากโครงสร้างทางรถไฟยกระดับ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน185 ฐาน จากทั้งหมด 428 ฐาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาโครงสร้างทางรถไฟยกระดับ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 233 ต้น จากทั้งหมด  856 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้ง Cross Beam สำหรับโครงสร้างรถไฟทางวิ่งยกระดับ จำนวน 92 ชิ้น จากทั้งหมด 428 ชิ้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างรถไฟทางวิ่งยกระดับ จำนวน 76 ชิ้น จากทั้งหมด 14,303 ชิ้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มตอก ขนาด 0.35x 0.35 ม. จำนวน  1,462 ต้น จากทั้งหมด 1,604ต้น กม.24+830 ถึง กม.25+152 อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มตอกสำหรับงานรถไฟเสมอระดับ ขนาด 0.22x 0.22 ม. จำนวน 10,546 ต้น จากทั้งหมด 28,571 กม.25+210 ถึง กม.28+900 อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานถมดิน งานถมทราย งานวัสดุชั้นรองพื้นทาง สำหรับงานรถไฟเสมอระดับ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทางวิ่งเสมอระดับ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2 งานสถานี
  งานรื้อย้ายอาคารสถานีเดิมบริเวณสถานีบางเขน และสถานีหลักสี่ แล้วเสร็จ
  งานเสาเข็มเจาะขนาด  1,500 มม. จำนวน 66 ต้น และงานเสาเข็มเจาะแบบเหลี่ยม (Barrette pile) จำนวน 44ต้นบริเวณสถานีวัดเสมียนนารี แล้วเสร็จ
  งานฐานรากโครงสร้างทางรถไฟยกระดับบริเวณสถานีวัดเสมียนนารีดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน7 ฐาน จากทั้งหมด 22 ฐาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาโครงสร้างทางรถไฟยกระดับบริเวณสถานีวัดเสมียนนารีดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน7ต้นจากทั้งหมด 22 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะขนาด 1,500มม. จำนวน 66 ต้นและงานเสาเข็มเจาะแบบเหลี่ยม (Barrette pile ) จำนวน 44 ต้นบริเวณสถานีบางเขน แล้วเสร็จ
  งานเสาเข็มเจาะขนาด 1,500มม. จำนวน 66 ต้นและงานเสาเข็มเจาะแบบเหลี่ยม (Barrette pile ) จำนวน 44 ต้นบริเวณสถานีทุ่งสองห้อง แล้วเสร็จ
  งานฐานรากโครงสร้างทางรถไฟยกระดับบริเวณสถานีทุ่งสองห้อง ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน13 ฐาน จากทั้งหมด 22 ฐาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาโครงสร้างทางรถไฟยกระดับบริเวณสถานีทุ่งสองห้อง ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน11ต้นจากทั้งหมด 22 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะขนาด 1,500 มม. จำนวน 132 ต้น บริเวณสถานีหลักสี่ แล้วเสร็จ
  งานฐานรากโครงสร้างทางรถไฟยกระดับบริเวณสถานีหลักสี่ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน7 ฐาน จากทั้งหมด 22 ฐาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาโครงสร้างทางรถไฟยกระดับบริเวณสถานีหลักสี่ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน3ต้นจากทั้งหมด 22 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะขนาด 1,500 มม. จำนวน 128 ต้น จากทั้งหมด 132 ต้น บริเวณสถานีการเคหะ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานฐานรากโครงสร้างทางรถไฟยกระดับบริเวณสถานีการเคหะดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน7 ฐาน จากทั้งหมด 22 ฐาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาโครงสร้างทางรถไฟยกระดับบริเวณสถานีการเคหะดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน3ต้นจากทั้งหมด 22 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะแบบเหลี่ยม (Barrette pile )จำนวน 83ต้น จากทั้งหมด 150 ต้น บริเวณสถานีดอนเมือง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะขนาด 1,000มม. จำนวน 108บริเวณสถานีหลักหก แล้วเสร็จ
  งานเสาเข็มเจาะขนาด 1,500มม. จำนวน 470 ต้น บริเวณสถานีรังสิต แล้วเสร็จ
  งานฐานรากโครงสร้างทางรถไฟยกระดับบริเวณสถานีรังสิตดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน26 ฐาน จากทั้งหมด 56 ฐาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาโครงสร้างทางรถไฟยกระดับบริเวณสถานีรังสิตดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน6 ต้นจากทั้งหมด 72 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานรื้อย้ายรางรถไฟเดิมบริเวณสถานีรังสิตและสถานีดอนเมือง แล้วเสร็จ
3 งานถนนเลียบทางรถไฟและงานถนนทางข้าม
  งานเข็มตอก ขนาด 0.22x 0.22 ม.และ 0.26 x 0.26 ม. จำนวน 528 ต้น สำหรับงานถนนทางข้าม กม.25+201 ถึง กม.25+253 แล้วเสร็จ
  งานเข็มเจาะ ขนาด 800มม. ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 122 ต้น สำหรับงานถนนทางข้าม แล้วเสร็จ
  งานฐานรากสำหรับโครงสร้างสะพานข้ามรถยนต์ จำนวน 14ฐาน กม.24+910 แล้วเสร็จ
  งานติดตั้งเสาสำหรับโครงสร้างสะพานข้ามรถยนต์ จำนวน 14ต้น กม.24+910 แล้วเสร็จ
  งานเข็มตอก ขนาด 0.22x 0.22 ม.และ 0.26 x 0.26 ม. จำนวน 53 ต้น จากทั้งหมด 664 ต้น สำหรับงานถนนทางข้าม กม.27+650 อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานถมดินสำหรับงานถนนเลียบทางรถไฟ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4 งานอื่นๆ
  งานตรวจสอบ Batching Plant อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานตรวจสอบ Concrete Mixed Design อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานตรวจสอบ Aggregate source อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานสำรวจและวางหมุดควบคุม แล้วเสร็จ
  งานปรับพื้นที่ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานจัดหาและเคลื่อนย้าย (สำนักงานภาคสนาม ยานพาหนะ และอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆ) แล้วเสร็จ

 

 

ตารางแสดงความก้าวหน้าประจำเดือนสิงหาคม 2557 ของสัญญาที่ 2

สัญญา 2 : งานก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงบางซื่อ – รังสิต
รายการงานที่ดำเนินการ ราคาค่างานตามสัญญา (บาท) ความก้าวหน้าของงาน (%)
25สิงหาคม 2557
สถานะ
แผนงาน ปฏิบัติจริง
1 รายการทั่วไป 272,629,120 58.14% 50.33% -7.81%
2 งานทางรถไฟ 10,514,931,561 62.39% 21.09% -41.30%
3 งานสถานี 8,558,445,112 58.62% 16.98% -41.64%
4 ถนนเลียบทางรถไฟและถนนทางข้าม 1,264,542,043 34.33% 2.88% -31.45%
5 เงินสำรองเฉพาะรายการเปลี่ยนแปลง - 0.00% 0.00% 0.00%
รวม 20,610,547,836 59.05% 18.65% -40.40%

 

 

ตารางสรุปแผนงานและผลงานความก้าวหน้าของการก่อสร้าง
สัญญาที่ 2 ประจำเดือนสิงหาคม 2557 
 
โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื้อ-รังสิต