โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื้อ-รังสิต
 

 

 

 

 

 

 

ความก้าวหน้าของโครงการ

 

 

ความก้าวหน้าโครงการเดือนกันยายน 2559

 

สัญญาที่ 1

งานก่อสร้างที่ดำเนินการในช่วงเดือนกันยายน 2559 ได้แก่

 

 • งานปรับพื้นที่ งานรื้อถอนกำจัดสิ่งกีดขวาง และการจัดเตรียมเพื่อดำเนินงานก่อสร้างที่สถานีกลางบางซื่อ (โซน 1, 2, 4 และ 5)
 • การเปลี่ยนแปลงแบบโครงสร้างหลักของทางรถไฟยกระดับ (โซน 1 โซน 4B และโซน 5)
 • ดำเนินงานในส่วนที่เป็นรายการงานเปลี่ยนแปลง (Variation Order)ประกอบด้วยงานก่อสร้างย่านจอดรถสินค้าถาวร, งานรื้อถอนรางรถไฟเดิมที่สถานีกลางบางซื่อ, งานรื้อย้ายรางเพื่อนำไปสร้างย่านจอดรถสินค้าชั่วคราว, งานรื้อถอน ปรับปรุง และสร้างอาคารใหม่ทดแทน บริเวณโรงซ่อมบำรุงรถทางไกล, งานรื้อถอนและรื้อย้ายสายสัญญาณสื่อสาร,งานเปลี่ยนไฟส่องสว่างถนนบริเวณย่านจอดรถ, งานก่อสร้างทางเชื่อมเข้าสู่สถานี MRT จากสถานีกลางบางซื่อ, งานเปลี่ยนแปลงห้องจ่ายกระแสไฟฟ้าของสถานีบางซื่อ, งานติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้าด้วยระบบต่อลงดิน (earthing and bonding) สำหรับงานฐานราก, งานก่อสร้างถังน้ำทิ้งที่สถานีบางซื่อ, งานเปลี่ยนไฟส่องสว่างถนน BS7, งานรื้อถอนรื้อย้ายอุปกรณ์ด้านการจราจรที่เป็นทรัพย์สินของ กทม. บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารสายเหนือบริเวณถนนเทอดดำริ,งานสร้างห้องควบคุมไฟฟ้าและถังกักเก็บน้ำที่โรงซ่อมบำรุงรถทางไกล, งานปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างอาคารซ่อมบำรุงรถรายวันเหนืออุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT
 • การเตรียมการดำเนินงานในพื้นที่ด้านทิศเหนือ/ใต้ของสถานีกลางบางซื่อ (โซน 1) สำหรับงานถมชั้นทางก่อนติดตั้งรางที่รื้อย้ายมาใหม่ (โซน 3 และโซน 5) งานถนนทางเข้า (บริเวณโซน 2 โซน 3  โซน 5 โซน 7 และโซน 8)งานถนนเลียบทางรถไฟ(โซน 4A โซน 4B และโซน 5) และงานถนนลำเลียงวัสดุ (โซน 6 และโซน 7)
 • งานดินขุดและทำทางระบายน้ำ งานจัดหาวัสดุถมชั้นดินและงานทดสอบ ก่อนติดตั้งรางที่รื้อย้ายมาใหม่บริเวณโซน 3 งานดินขุดบริเวณอาคารผู้โดยสาร/โรงซ่อมบำรุงหัวรถจักรดีเซล (LD 1)
 • งานดินขุดบริเวณพื้นอาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน
 • งานขุดและปรับปรุงดิน และงานก่อสร้างชานชาลาชั่วคราวสำหรับโครงสร้างชั้นใต้ดินของอาคารสถานีกลาง (1-5A-H)
 • งานดินถมกลับสำหรับโครงสร้างชั้นใต้ดิน (1-4, 6-20H-E; 1-5, 17-20A-D) สำหรับอาคารสถานีกลาง, งานดินถมกลับและอัดแน่นพื้นอาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน
 • งานถมคันทางถนนทางเข้า (ส่วนที่ 2 – ด้านทิศใต้ของโซน 2 โซน 5 โซน 7 และโซน 8) งานถมคันทางถนนที่ใช้ขนส่งภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (พื้นที่ส่วนที่ 1 ของโซน 6 และพื้นที่ส่วนที่ 1/ส่วนที่ 2 ของโซน 7)และงานถมคันทางถนนเลียบทางรถไฟ (พื้นที่โซน 4A); งานถมคันทางและชั้นรองพื้น (Type III) – พื้นที่ส่วนที่ 2 ด้านทิศเหนือข้างจุดเชื่อมต่อราง ที่ CH. 9+000 to 9+400 และพื้นที่ด้านนอกฝั่งตะวันตกของจุดเชื่อมต่อราง ที่ CH. 10+650 to 12+202
 • งานระบบระบายน้ำสำหรับถนนทางเข้า (โซน 2 โซน 5 บริเวณรางระบายน้ำรูปตัวยูโซน 7 รวมถึงพื้นที่โซน 8) และสำหรับถนนเลียบทางรถไฟ (โซน 4A)
 • งานวางเครื่องกั้นคอนกรีตและทำทางระบายน้ำ บริเวณพื้นที่ส่วนที่ 2 ด้านทิศเหนือของทางรถไฟ ที่ Sta. 9+000 ถึง 9+400 และบริเวณพื้นที่ด้านนอก ด้านทิศตะวันตกของทางรถไฟ ที่ Sta. 10+650 ถึง 12+202
 • งานบริหารจัดการด้านการจราจรระหว่างการรื้อย้ายทางรถไฟบริเวณพื้นที่ (ส่วนที่ 3 ด้านทิศเหนือของโซน 5) จัดการจราจรระหว่างก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟ (โซน 4A 4B และโซน 5) รวมถึงระหว่างการก่อสร้างถนนทางเข้า (บริเวณโซน 2, 3, 5 และ 7)และถนนที่ใช้ขนส่งภายในพื้นที่โครงการ (บริเวณโซน 5, 6 และ 7)
 • งานกำหนดจุดสำรวจถนนทางข้ามบริเวณสถานีกลางบางซื่อ โรงซ่อมบำรุงหลัก ย่านจอดรถแห่งใหม่ (บริเวณโรงซ่อมบำรุงรถทางไกล)
 • งานรองพื้นทางเพื่อติดตั้งรางที่รื้อย้ายมาใหม่ (บริเวณส่วนที่ 1 และ 2 ของโซน 4A) งานรองพื้นทางสำหรับถนนทางเข้า (พื้นที่ส่วนที่ 2 ด้านใต้ของโซน 2 และ 7) รองพื้นสำหรับย่านจอดรถไฟชานเมืองและรถไฟทางไกลรวมถึงงานรองพื้นสำหรับทางลำเลียงวัสดุ (พื้นที่ส่วนที่ 1 ของโซน 6 และส่วนที่1/ส่วนที่ 2 ของโซน 7) และงานรองพื้นสำหรับถนนเลียบทางรถไฟ (โซน 4A, โซน 4B และโซน 8)
 • งานรองพื้นถนนทางเข้า (โซน 2 และโซน 7), ถนนที่ใช้ในโครงการ (พื้นที่ส่วนที่ 1 กับ 2 ของโซน 6 และพื้นที่ส่วนที่ 1/ส่วนที่ 2 ของโซน 7) และถนนเลียบทางรถไฟ (โซน 4A)
 • งานผูกเหล็กชั้นผิวทางถนนเลียบทางรถไฟ (โซน 4A), ถนนทางเข้า (โซน 5 และ 7)และถนนที่ใช้ในโครงการ (พื้นที่ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ของโซน 6)
 • งานเสาเข็มรองรับโครงสร้างชั้นใต้ดินของสถานีกลาง (gridline 4A-D; 18H-F; 2, 4-5H-E; พื้นที่ด้านทิศใต้ของโซน 1) บริเวณทางเข้าอาคารสถานี (gridline 6-12) บริเวณรับ-ส่งผู้โดยสารที่สถานีกลาง (gridline 12-19 ด้านตะวันออก/ตก) งานวางเสาเข็มอาคารซ่อมบำรุงรถชานเมือง (อาคารโรงซ่อมหลัก โรงซ่อมระบบพื้นฐาน และย่านจอดรถไฟแห่งใหม่)และงานวางเสาเข็มอาคารซ่อมบำรุงรถทางไกล (อาคารผู้โดยสาร/โรงซ่อมหัวรถจักรดีเซล และอาคารซ่อมบำรุงรายวัน)งานเสาเข็มด้านทิศตะวันตกของสะพานรถไฟบริเวณโซน 4B งานเสาเข็มด้านทิศตะวันตกของสะพานรถไฟบริเวณโซน 5
 • งานครอบหัวเสาเข็มเพื่อก่อสร้างโครงสร้างชั้นใต้ดินอาคารสถานีกลาง (gridline 3A-D; 3-5 H-E), จุดจอดรถรับ-ส่ง (gridline 12-19 ด้านตะวันออก/ตะวันตก) รวมถึงทางเข้าสู่อาคารสถานีกลาง (gridline 6-12), งานครอบหัวเสาเข็มเพื่อก่อสร้างทางข้ามที่สถานีกลาง ย่านจอดรถไฟแห่งใหม่, โรงซ่อมบำรุงรถ และโรงซ่อมระบบพื้นฐานที่บริเวณอาคารซ่อมบำรุงรถชานเมือง, งานครอบหัวเสาเข็มเพื่อก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุงรถรายวันสำหรับขบวนรถทางไกล,งานครอบหัวเสาเข็มเพื่อก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร/โรงซ่อมหัวรถจักรดีเซล
 • งานฐานรากรองรับโครงสร้างยกระดับ (พื้นที่ส่วนที่ 2/ส่วนที่ 3 ด้านกลาง; พื้นที่ส่วนที่ 1/ส่วนที่ 2 ด้านตะวันตกของโซน 4B; งานฐานรากอาคารโรงซ่อมบำรุงรถทางไกล (โรงซ่อมบำรุงรถรายวัน); และงานฐานรากอาคารผู้โดยสาร/โรงซ่อมหัวรถจักรดีเซล)
 • งานพื้นชั้นใต้ดิน (ชั้น 1) ของอาคารสถานีกลาง (glindline 9-20H-E; 17-20 A-D) และงานโครงสร้างชั้นใต้ดินของจุดจอดรถรับ-ส่ง (gridline 12-19ด้านตะวันออก)
 • งานแผ่นพื้นส่วนรับน้ำหนัก (พื้นที่ส่วนที่ 2 ด้านทิศเหนือข้างจุดเชื่อมต่อราง ที่ CH. 9+000 ถึง 9+400 และพื้นที่ด้านนอกฝั่งตะวันตกของจุดเชื่อมต่อราง ที่ CH. 10+650 ถึง 12+202)
 • งานติดตั้งคานคอดินสำหรับโครงสร้างอาคารผู้โดยสาร/โรงซ่อมรถทางไกล (LD)
 • งานพื้นระดับดินอาคารสถานีกลางและงานโครงสร้างชั้นใต้ดินของจุดจอดรถรับ-ส่ง (gridline 12-19 ด้านตะวันตก/ออก)
 • งานก่อสร้างคาน (GB1-GB6) และงานพื้น (200-350 มม.) ที่ระดับ 0 สำหรับโครงสร้างโรงซ่อมบำรุงหลัก
 • งานสร้างเสาค้ำ งานตอม่อ งานโครงสร้างรับน้ำหนัก โครงสร้างตัวสะพาน ส่วนคอสะพาน และส่วนกำแพงกันตก สำหรับถนนทางข้าม บริเวณสถานีกลาง
 • งานคานคอดิน (อาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน)
 • งานพื้นโรงซ่อมบำรุงรถทางไกล บริเวณโซน 6
 • งานวางแผ่นพื้น (150 มม.) ที่ระดับ 5.5 สำหรับโครงสร้างโรงซ่อมบำรุงหลัก
 • งานก่อสร้างทางลาดเอียง บริเวณสถานีกลาง
 • งานวางกำแพงไดอะแฟรม (diaphragm perimeter wall) ชั้นใต้ดิน
 • งานสร้างร่องวางผนังและคานคอดิน สำหรับอาคารซ่อมบำรุงรถทางไกล โซน 6
 • งานติดตั้งบันไดขึ้น-ลง บริเวณชานชลา งานติดตั้งและยึดเหล็กรูปพรรณ รูปตัว ‘H’ งานติดตั้งคานรูปตัว ‘H’ สำหรับชานชลาโรงจอดรถชานเมือง
 • งานเสาโครงสร้างชั้นใต้ดินและโครงสร้างค้ำยันชั่วคราวของหลังคาชั้นใต้ดินและทางลาด (gridline 20H-E) ในพื้นที่สถานีกลาง
 • งานวางเสาตอม่อและคานคอดินที่อาคารสถานีกลาง (gridline 3-5, 19-20)
 • งานสร้างคานไขว้คอนกรีตหล่อสำเร็จชั้นใต้ดินของอาคารสถานีกลาง (gridline 9-20)
 • งานสร้างคานไขว้คอนกรีตหล่อสำเร็จทั้งด้านบน/ล่าง สำหรับชั้นใต้ดินของอาคารสถานีกลาง (gridline 1-5, 7-20)
 • งานติดตั้งชิ้นส่วนคานคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปกล่อง (box girder) ที่ gridline A-B-C/6-20, gridline H-G/5-20และชิ้นส่วนคานคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปตัว ‘I’ สำหรับโครงสร้างชานชาลาสถานี
 • งานโครงสร้างเสาและหัวเสา (บริเวณพื้นที่ส่วนที่ 2 ของโซน 4B)
 • งานเสาโครงสร้างทางรถไฟยกระดับ (บริเวณทิศเหนือ/ใต้ของสถานีกลาง, พื้นที่ส่วนที่ 3กลางโซน 4A, พื้นที่ส่วนที่ 1 ของโซน 4B, พื้นที่ด้านนอกของโครงสร้างยกระดับ โซน 5)
 • งานติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีตหล่อสำเร็จ (พื้นที่ด้านทิศใต้ของอาคารสถานีกลาง โซน 1,พื้นที่ส่วนที่ 1 ด้านตะวันตกของโซน 4A, พื้นที่ส่วนที่ 2 ด้านตะวันตก-กลาง ของโซน 4A, และพื้นที่ส่วนที่ 3 ด้านตะวันตกของโซน 4A)
 • งานติดตั้งแผ่นกันตก (Parapet), ช่องเดินสายไฟ (cable trough), ระบบระบายน้ำบนโครงสร้างยกระดับ (deck drainage) บริเวณพื้นที่โซน 4A
 • งานติดตั้งคานคอดินที่ระดับ 5.5สำหรับอาคารโรงซ่อมบำรุงหลัก
 • งานคานไขว้คอนกรีต (บริเวณทิศเหนือ/ใต้ของสถานีกลาง, พื้นที่ส่วนที่ 2 ด้านตะวันตก-กลาง/ตะวันออกของโซน 4A, พื้นที่ส่วนที่ 2 ของโซน 4B, พื้นที่ส่วนที่ 3 ของโซน 4A)
 • งานติดตั้งเสาโครงสร้างระดับคานคอดิน (C1 และ C2) รวมถึงงานติดตั้งกำแพง (W1) ต่อจากระดับคานคอดินรวมทั้งติดตั้งคานพื้น ส่วนพื้น โครงสร้างเหล็กในส่วนหลังคา (WF 300 x 300 x 10 x 15) โครงสร้างเสา C1 ถึงระดับกรอบหลังคา, งานเสา C3, งานติดตั้งผนังและโครงสร้างคานหลังคาของอาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน
 • งานติดตั้งโครงสร้างเสาถึงระดับหลังคา, งานติดตั้งโครงสร้างเสาเหล็กบนเสาคอนกรีต ที่อาคารผู้โดยสาร/อาคารซ่อมบำรุงรถทางไกล LD1
 • งานติดตั้งโครงสร้างกรอบหลังคา, งานติดตั้ง purlins, girts และ cladding ที่อาคารผู้โดยสาร/อาคารซ่อมบำรุงรถทางไกล LD1
 • งานติดตั้ง purlins, girts และ cladding สำหรับอาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน, ศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก และศูนย์ซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน
 • งานสถาปัตย์สำหรับอาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, ศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารซ่อมบำรุงรถทางไกล 1 และอาคารผู้โดยสาร/อาคารซ่อมบำรุงรถทางไกล LD2
 • งานติดตั้งระบบฉนวนกันร้อนสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงหลักและศูนย์ซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน
 • งานติดตั้ง canopy สำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก
 • งานสร้างบ่อวัสดุ (machine pits) ขนาดกว้าง 4.5 เมตร ลึก 4.75 เมตร (cast on spun piles) สำหรับโรงซ่อมบำรุงหลัก
 • งานติดตั้งระบบท่อสุขาภิบาลที่อาคารสถานีกลาง, ที่อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, ที่อาคารซ่อมบำรุงรถทางไกล 1 และที่ศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก
 • งานวางท่อเดินสายไฟที่อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลักและอาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน
 • งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล สำหรับอาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก
 • งานวางระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง สำหรับอาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก
 • งานวางระบบเตือนภัยไฟไหม้ สำหรับอาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก
 • งานวางท่อ MVAC ระบบปรับอากาศ (AC) สำหรับอาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก
 • งานติดตั้งระบบสายล่อฟ้าที่อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานและอาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน
 • งานวางท่อร้อยสายสำหรับระบบ MVAC ที่อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน
 • งานติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียและถังดักจับไขมันที่อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานและที่อาคารผู้โดยสาร/อาคารซ่อมบำรุงรถทางไกล LD1
 • งานวางท่อระบบป้องกันไฟไหม้ ที่อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, อาคารซ่อมบำรุงหลัก และอาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน
 • งานประกอบชิ้นส่วน (Precast Segment) คอนกรีตหล่อสำเร็จ (ด้านทิศเหนือ/ใต้ของอาคารสถานีกลางโซน 1; พื้นที่ส่วนที่ 1 ด้านทิศตะวันออก/ตก ของโซน 4A; พื้นที่ส่วนที่ 2 ด้านตะวันตก/ส่วนกลางของโซน 4A; พื้นที่ส่วนที่ 2 ด้านทิศตะวันออกของโซน 4A; พื้นที่ส่วนที่ 3 ด้านทิศตะวันตก ของโซน 4A; พื้นที่ส่วนที่ 1 ด้านตะวันออกของโซน 4B; พื้นที่ส่วนที่ 2 ของโซน 4B, บริเวณอาคารสถานีกลาง), งานเสาคอนกรีตหล่อสำเร็จ (ด้านทิศเหนือ/ใต้ของอาคารสถานีกลางโซน 1; พื้นที่ส่วนที่ 1 ด้านทิศตะวันออกของอาคารสถานีกลาง; พื้นที่ส่วนที่ 2 ด้านตะวันออกของโซน 4A; พื้นที่ส่วนที่ 3 กลางโซน 4A; พื้นที่ส่วนที่ 1/ส่วนที่ 2 ของโซน 4B; พื้นที่ด้านนอกของโซน 5), งานคานไขว้คอนกรีตหล่อสำเร็จ (พื้นที่ส่วนที่ 2 ด้านตะวันออกของโซน 4A; ส่วนที่ 2 ด้านตะวันตก-กลางของโซน 4A; พื้นที่อาคารสถานีกลาง; ส่วนที่ 2 ด้านตะวันออกของโซน 4B; พื้นที่ด้านนอกของโซน 5), รวมถึงงานคานคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปตัว “I” งาน pre-tensioned planksและ hollow coreสำหรับโครงสร้างอาคารสถานีกลาง
     ความก้าวหน้าของงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จเท่ากับ 50.49% จากแผนงานที่วางไว้ 88.75% ล่าช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ 38.26%
 

 

รายละเอียดของงานที่ได้ดำเนินการดังแสดงไว้ต่อไปนี้

 

ข้อ กิจกรรม สถานะ
1 งานทางวิ่งรถไฟยกระดับและเสมอระดับ
  งานเทคอนกรีตฐานรากโครงสร้างทางรถไฟยกระดับ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 698 ฐาน  จากทั้งหมด 698 ฐาน แล้วเสร็จ
  งานติดตั้งเสารองรับทางวิ่งรถไฟยกระดับ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งคานรองรับทางวิ่งรถไฟยกระดับ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างรถไฟทางวิ่งยกระดับ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวาง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค เช่น เสาไฟฟ้า เสาโทรเลข ฯลฯ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2 งานสถานี
  งานขุดดินเพื่อก่อสร้างชั้นใต้ดินของสถานีกลางบางซื่อ ดำเนินงานแล้วเสร็จ 254,496 ลบ.ม. จากทั้งหมด 293,314 ลบ.ม. อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 800 มม.ในพื้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 607 ต้น  จากทั้งหมด 623 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,000 มม.ในพื้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน  1,109 ต้น จากทั้งหมด 1,232 ต้น (รวมงานเสาเข็มสำหรับทางขึ้น) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,200 มม.ในพื้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน  256 ต้น  จากทั้งหมด 257 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2,000 มม.ในพื้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 122 ต้น จากทั้งหมด 123 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเทคอนกรีตฐานรากในพื้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 152 ฐาน จากทั้งหมด 160 ฐาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเทคอนกรีตฐานราก F1A ในพื้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 619 ฐาน จากทั้งหมด 632 ฐาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งเสาและคาน ในพื้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างรถไฟสถานีกลางบางซื่อ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานพื้นและผนังคอนกรีตสำหรับชั้นใต้ดิน บริเวณสถานีกลางบางซื่อ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งเสา ในพื้นที่บริเวณสถานีจตุจักร อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3 งานศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟทางไกล
  งานก่อและงานฉาบผนังภายในอาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งโครงเหล็กทางเดิน ภายในอาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มตอกขนาด 0.40 x 0.40 ม. บริเวณอาคารผู้โดยสาร (Passenger Coach) ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1,547 ต้น จากทั้งหมด 1,596 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งเหล็กเสาและโครงหลังคาในพื้นที่บริเวณอาคารผู้โดยสาร อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานพื้นคอนกรีตภายในบริเวณอาคารผู้โดยสาร อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานก่อและงานฉาบผนังภายในอาคารผู้โดยสาร อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4 งานศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าชานเมือง
  งานเสาในพื้นที่บริเวณโรงซ่อมบำรุงหลัก (Main Workshop) ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 266 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งคานและงานพื้นคอนกรีตในพื้นที่บริเวณโรงซ่อมบำรุงหลัก อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งเหล็กเสาในพื้นที่บริเวณโรงซ่อมบำรุงหลัก (Main Workshop) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งท่อระบายภายในอาคาร (Infrastructure Workshop) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานพื้นสำเร็จและงานก่อผนังภายในอาคาร (Infrastructure Workshop) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มตอกขนาด 0.18 x 0.18 ม. ในพื้นที่บริเวณย่านจอดรถ (Train Stabling) ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1,796 ต้น จากทั้งหมด 2,384 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานฐานรากในพื้นที่บริเวณย่านจอดรถ (Train Stabling) ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 741 ฐาน จากทั้งหมด 1,168 ฐาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาในพื้นที่บริเวณย่านจอดรถ(Train Stabling) ดำเนินการแล้วเสร็จ
จำนวน 1,234 ต้น จากทั้งหมด 2,384 ต้น
อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้ง Plateform ชานชาลา ในพื้นที่บริเวณย่านจอดรถ (Train Stabling) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5 งานถนนเลียบทางรถไฟและงานถนนทางข้าม
  งานดินถมสำหรับงานถนนเลียบทางรถไฟ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งรางระบายน้ำ (U-Dicth) ภายในโครงการ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 

 

ตารางแสดงความก้าวหน้า

ประจำเดือนกันยายน 2559 ของสัญญาที่ 1


สัญญา 1 : งานก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อและอาคารซ่อมบำรุง
รายการงานที่ดำเนินการ ราคาค่างานตามสัญญา (บาท) ความก้าวหน้าของงาน (%)
25 กันยายน 2559
สถานะ
แผนงาน
แผนงาน ปฏิบัติจริง
1 รายการทั่วไป 266,482,434 90.76% 91.03% 0.26%
2 งานทางรถไฟ 11,422,571,521 91.91% 58.86% -33.05%
3 งานสถานี 14,247,067,853 83.30% 39.94% -43.35%
4 ศูนย์ซ่อมบำรุงรถทางไกลและรถชานเมือง 1,604,023,818 100.00% 91.24% -8.76%
5 ถนนเลียบทางรถไฟและถนนทางข้าม 1,410,141,074 99.88% 47.28% -52.60%
6 เงินสำรองเฉพาะรายการเปลี่ยนแปลง 672,130,000 100.00% 26.69% -73.31%
7 ตารางดำเนินงานช่วงกลางวัน 17,823,300 80.77% 0.00% -80.77%
รวม 29,640,240,000 88.75% 50.49% -38.26%

 

 

ตารางสรุปแผนงานและผลงานความก้าวหน้าของการก่อสร้าง 

ประจำเดือนกันยายน 2559 ของสัญญาที่ 1


 

สัญญาที่ 2

งานก่อสร้างที่ดำเนินการในช่วงเดือนกันยายน 2559 ได้แก่

 
 • งานตรวจวัดและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงงานด้านประชาสัมพันธ์การจัดหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์จราจรต่างๆ
 • งานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคที่กีดขวางของการประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง สายส่งสัญญาณต่างๆ ของ บ.ทีโอที
 • งานติดตั้งโครงสร้างทางรถไฟยกระดับ ซึ่งได้แก่ งานติดตั้งเสาโครงสร้างทางรถไฟยกระดับ (ช่วง P.343-P.370); งานติดตั้งคานไขว้ระดับบน (ช่วง P.357-P.370), งาน deck furniture (บริเวณ T1 ช่วง P.278-P.300, บริเวณ T1/MT+LT ช่วง P.301-P.309, บริเวณT1/RT ช่วง P.301-P.322, บริเวณT2 ช่วง P.142-P.218/S, บริเวณT2/LKS, บริเวณT2 ช่วง P.228/S-P.258A, บริเวณ T4/BKH, บริเวณ T4 ช่วง P.30-P.10, บริเวณ T6/RSI ช่วง P.471-P.489)
 • งานสะพานรถไฟ ได้แก่ งานติดตั้งโครงสร้างคานสะพานอัดแรงรูปกล่อง (viaduct box grider) บริเวณ (T1/MT ช่วง P.309-P.321, T1/RT ช่วง P.301-P.322, T2 ช่วง P.228/S-P. 258A, T3/DMU ช่วง P.330S-P.344, T4/DMU ช่วง P.328-P. 345,  T5ช่วง P.489-P. 495, T6 ช่วง P.489-P. 525)
 • งานดินได้แก่ งานชั้นรองพื้นทาง บริเวณจุดเชื่อมต่อราง ช่วงเลยสถานีรังสิต (sta. 31+485 ถึง 32+350) และงานบดอัดทรายรองพื้น (รางเสมอระดับก่อนถึงสถานีรังสิต)
 • งานถนนเลียบทางรถไฟ (จากจุดเริ่มต้นโครงการถึงสถานีวัดเสมียนนารีที่ กม. 12+205 ถึง 12+340, จากสถานีวัดเสมียนนารีถึงสถานีบางเขน ที่ กม. 12+340 ถึง 13+281, จากสถานีบางเขนถึงสถานีทุ่งสองห้อง ที่ กม. 13+281 ถึง 14+750, จากสถานีทุ่งสองห้องถึงสถานีหลักสี่ ที่ กม.14+750 ถึง 17+943, จากสถานีหลักสี่ถึงสถานีการเคหะฯ ที่ กม. 17+943 ถึง 19+500, จากสถานีการเคหะฯ ถึงสถานีดอนเมือง ที่ กม.19+500 ถึง 21+525, จากสถานีดอนเมืองถึงสถานีหลักหก ที่ กม. 21+525 ถึง 27+477, จากสถานีหลักหกถึงสถานีรังสิต ที่ กม.27+477 ถึง 30+374)
 • งานระบบระบายน้ำ (จากจุดเริ่มต้นโครงการถึงสถานีวัดเสมียนนารีที่ กม. 12+205 ถึง 12+340, จากสถานีวัดเสมียนนารีถึงสถานีบางเขน ที่ กม. 12+340 ถึง 13+281, จากสถานีบางเขนถึงสถานีทุ่งสองห้อง ที่ กม. 13+281 ถึง 14+750, จากสถานีทุ่งสองห้องถึงสถานีหลักสี่ ที่ กม.14+750 ถึง 17+943, จากสถานีหลักสี่ถึงสถานีการเคหะฯ ที่ กม. 17+943 ถึง 19+500, จากสถานีการเคหะฯ ถึงสถานีดอนเมือง ที่ กม.19+500 ถึง 21+525, จากสถานีดอนเมืองถึงสถานีหลักหก ที่ กม. 21+525 ถึง 27+477, จากสถานีหลักหกถึงสถานีรังสิต ที่ กม.27+477 ถึง 30+374)
 • งานกำแพงกันดิน ที่ กม.25+232.500 ถึง 29+145, กม.29+145 ถึง 31+485 และที่ กม.31+485 ถึง 32+350
 • งานติดตั้ง deck furniture (ที่ กม.25+232.500 ถึง 29+145, กม.31+485 ถึง 32+350 และที่จุดเชื่อมต่อราง ช่วงเลยสถานีรังสิต)
 • งานติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปตัว ‘I’ ที่สถานีดอนเมือง
 • งานติดตั้งคานคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ ที่สถานีทุ่งสองห้อง สถานีหลักหก และสถานีรังสิต
 • งาน deck คอนกรีตหล่อในที่ งานแผ่นเชื่อมต่อ งานแผ่นเชื่อมรอยต่อที่มีการเคลื่อนไหวและงาน girder diaphragm สำหรับสถานีดอนเมือง สถานีหลักหก และสถานีรังสิต
 • งานติดตั้งบันไดคอนกรีตหล่อในที่ เครื่องค้ำยัน ส่วนรับน้ำหนัก และโครงสร้างที่จำเป็นอื่นๆ ที่สถานีการเคหะฯสถานีวัดเสมียนนารี สถานีหลักสี่และสถานีรังสิต
 • งานติดตั้งถังกักเก็บน้ำที่สถานีหลักหก และสถานีรังสิต
 • งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กหลังคา สถานีหลักหก สถานีรังสิตและสถานีดอนเมือง
 • งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กบันได ที่สถานีบางเขน สถานีทุ่งสองห้อง สถานีการเคหะฯ สถานีวัดเสมียนนารี สถานีหลักสี่ สถานีหลักหกสถานีรังสิตและสถานีดอนเมือง
 • งานติดตั้งระบบป้องกันไฟไหม้สำหรับสถานีหลักหก สถานีรังสิตและสถานีดอนเมือง
 • งานติดตั้งข้อต่อ (joint), ส่วนรับน้ำหนัก (bearings) และอุปกรณ์ที่จำเป็นอื่นๆ ที่สถานีดอนเมือง
 • งานจัดซื้อ/จัดหาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า (สวิตช์เกียร์แรงดันไฟฟ้าต่ำ บัสเวย์) อุปกรณ์ระบบเครื่องกล (เครื่องสูบน้ำประปา เครื่องสูบน้ำดับไฟอุปกรณ์ดับเพลิง) อุปกรณ์งานด้านสถาปัตย์ (งานหลังคา ลิฟท์ บันได ทางเลื่อน)
 • งานระบบสายล่อฟ้า ที่สถานีบางเขน สถานีทุ่งสองห้อง สถานีหลักสี่ สถานีการเคหะฯและสถานีวัดเสมียนนารี
 • งานวางระบบสายไฟฟ้าต่อลงดินที่สถานีวัดเสมียนนารี สถานีบางเขน สถานีทุ่งสองห้อง สถานีการเคหะฯสถานีหลักสี่ สถานีหลักหก และสถานีรังสิต
 • งานวางท่อสายระบบระบายอากาศ และระบบปรับอากาศ ที่สถานีบางเขนสถานีทุ่งสองห้อง และสถานีการเคหะฯ
 • งานวางท่อสายไฟต่างๆ ที่สถานีวัดเสมียนนารี สถานีทุ่งสองห้องสถานีการเคหะฯ สถานีบางเขนและสถานีหลักสี่
 • งานทำท่อสายไฟและเดินสายระบบไฟฟ้าที่สถานีทุ่งสองห้อง
 • งานวางระบบท่อน้ำประปา ที่สถานีวัดเสมียนนารี สถานีทุ่งสองห้องสถานีบางเขน สถานีการเคหะฯและสถานีหลักสี่
 • งานติดตั้งวาล์วและอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับระบบน้ำประปาที่สถานีวัดเสมียนนารี สถานีการเคหะฯ และสถานีหลักสี่
 • งานกำจัดขยะ/สิ่งปฏิกูล และทำทางระบายน้ำ สำหรับระบบน้ำประปา สถานีบางเขน สถานีวัดเสมียนนารี สถานีทุ่งสองห้องสถานีการเคหะฯและสถานีหลักสี่
 • งานวางท่อระบายน้ำฝนและติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการระบายน้ำ บริเวณสถานีบางเขน และสถานีทุ่งสองห้อง
 • งานติดตั้งสายระบบน้ำป้องกันไฟไหม้ ที่สถานีทุ่งสองห้องสถานีการเคหะฯ และสถานีวัดเสมียนนารี
 • งานติดตั้งวาล์วและอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับระบบน้ำป้องกันไฟไหม้ ที่สถานีการเคหะฯและสถานีวัดเสมียนนารี
 • งานติดตั้งชุดดักจับไขมัน (GT 30L UNDER SINK) สำหรับระบบน้ำทิ้ง สถานีวัดเสมียนนารี
 • งานติดตั้งสารสะอาดดับเพลิงสำหรับระบบป้องกันไฟไหม้ อาคารสถานีทุ่งสองห้อง
 • งานติดตั้ง ESPS สำหรับระบบป้องกันไฟไหม้ อาคารสถานีบางเขน สถานีทุ่งสองห้องและสถานีการเคหะฯ
 • ขั้นตอนเก็บความเรียบร้อยงานพื้น สถานีวัดเสมียนนารี สถานีทุ่งสองห้องสถานีบางเขนและสถานีการเคหะฯ
 • ขั้นตอนเก็บความเรียบร้อยงานฝาผนัง สถานีวัดเสมียนนารี สถานีทุ่งสองห้อง สถานีบางเขนสถานีหลักสี่ สถานีการเคหะฯสถานีหลักหก และสถานีรังสิต
 • งานฝ้าเพดาน สถานีวัดเสมียนนารี สถานีบางเขน สถานีทุ่งสองห้อง สถานีการเคหะฯ และสถานีหลักสี่
 • งานหลังคา สถานีวัดเสมียนนารี สถานีบางเขน สถานีการเคหะฯ สถานีหลักสี่ และสถานีหลักหก
 • งานสถาปัตย์บันไดทางขึ้น-ลง ที่สถานีบางเขน สถานีทุ่งสองห้อง สถานีหลักสี่ สถานีการเคหะฯ สถานีดอนเมือง สถานีหลักหก และสถานีรังสิต
 • งานติดตั้งบันไดเลื่อนและลิฟท์ ที่สถานีวัดเสมียนนารี สถานีบางเขน สถานีการเคหะฯ สถานีทุ่งสองห้องสถานีหลักสี่ และสถานีหลักหก
     ความก้าวหน้าของงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็น 74.17% จากแผนงานที่กำหนดไว้ 77.22% การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน 3.05%
 

รายการงานที่ดำเนินการดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ กิจกรรม สถานะ
1 งานทางวิ่งรถไฟยกระดับและเสมอระดับ
  งานติดตั้ง Cross Beam สำหรับโครงสร้างรถไฟทางวิ่งยกระดับดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 474 ชิ้น จากทั้งหมด 474 ชิ้น แล้วเสร็จ
  งานติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างรถไฟทางวิ่งยกระดับ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 8,100 ชิ้น จากทั้งหมด 14,303 ชิ้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานถมดิน งานถมทราย งานวัสดุชั้นรองพื้นทาง สำหรับงานรถไฟเสมอระดับ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งรั้วกั้นแนวขอบเขตโครงการฯ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2 งานสถานี
  งานรื้อย้าย Hopewell จำนวน 3 ต้น สำหรับงานทางเดินข้ามสถานี (Type 3 จำนวน 2 ต้น, Type 14B จำนวน 1 ต้น ) บริเวณสถานีวัดเสมียนนารี อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานก่อผนังอิฐมวลเบาชั้นจำหน่ายตั๋ว บริเวณสถานีวัดเสมียนนารี อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานปูกระเบื้องพื้น บริเวณสถานีวัดเสมียนนารี อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งโครงเหล็กบันไดทางขึ้น บริเวณสถานีวัดเสมียนนารี อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งลิฟท์และบันไดเลื่อน บริเวณสถานีวัดเสมียนนารี อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกลภายในสถานีวัดเสมียนนารี อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานรื้อย้าย Hopewell จำนวน 5 ต้น สำหรับงานทางเดินข้ามสถานี (Type 1A จำนวน 1 ต้น, Type 5A จำนวน 1 ต้น, Type 14A จำนวน 1 ต้น, Type 14B จำนวน 1 ต้น, Type 15B จำนวน 1 ต้น) บริเวณสถานีบางเขน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานก่อผนังอิฐมวลเบาชั้นจำหน่ายตั๋ว บริเวณสถานีบางเขน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานปูกระเบื้องพื้น บริเวณสถานีบางเขน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้ง ลิฟท์และบันไดเลื่อน บริเวณสถานีบางเขน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกลภายในสถานีบางเขน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานรื้อย้าย Hopewell จำนวน 4 ต้น สำหรับงานทางเดินข้ามสถานี (Type 3 จำนวน 2 ต้น, Type 16A จำนวน 2 ต้น) บริเวณสถานีทุ่งสองห้อง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานก่อผนังอิฐมวลเบาชั้นจำหน่ายตั๋ว บริเวณสถานีทุ่งสองห้อง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานปูกระเบื้องพื้น บริเวณสถานีทุ่งสองห้อง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกลภายในสถานีทุ่งสองห้อง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานก่อผนังอิฐมวลเบาชั้นจำหน่ายตั๋ว บริเวณสถานีหลักสี่ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งโครงเหล็กบันไดทางขึ้น บริเวณสถานีหลักสี่ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกลภายในสถานีหลักสี่ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานก่อผนังอิฐมวลเบาชั้นจำหน่ายตั๋ว บริเวณสถานีการเคหะฯ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งโครงเหล็กบันไดทางขึ้น บริเวณสถานีการเคหะฯ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งลิฟท์และบันไดเลื่อน บริเวณสถานีการเคหะฯ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้ง I-Girder สำหรับโครงสร้างรถไฟทางวิ่งยกระดับสถานีดอนเมือง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานพื้นคอนกรีตชั้นจำหน่วยตั๋ว บริเวณสถานีดอนเมือง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งโครงหลังคาสถานีดอนเมือง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งโครงเหล็กบันไดทางขึ้น บริเวณสถานีดอนเมือง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานพื้นคอนกรีตชั้นจำหน่วยตั๋ว บริเวณสถานีหลักหก แล้วเสร็จ
  งานติดตั้งโครงหลังคาสถานีหลักหก อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานก่อผนังอิฐมวลเบาชั้นจำหน่ายตั๋ว บริเวณสถานีหลักหก อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งลิฟท์และบันไดเลื่อน บริเวณสถานีหลักหก อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานพื้นคอนกรีตชั้นจำหน่วยตั๋ว บริเวณสถานีรังสิต อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งโครงหลังคาสถานีรังสิต อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานก่อผนังอิฐมวลเบาชั้นจำหน่ายตั๋ว บริเวณสถานีรังสิต อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3 งานถนนเลียบทางรถไฟและงานถนนทางข้าม
  งานถมดินสำหรับงานถนนเลียบทางรถไฟ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานระบบระบายน้ำงานถนนเลียบทางรถไฟ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 

 

ตารางแสดงความก้าวหน้า

ประจำเดือนกันยายน 2559 ของสัญญาที่ 2

สัญญา 2 : งานก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงบางซื่อ-รังสิต
รายการงานที่ดำเนินการ ราคาค่างานตามสัญญา (บาท) ความก้าวหน้าของงาน (%)
25 กันยายน 2559
สถานะ
แผนงาน ปฏิบัติจริง
1 รายการทั่วไป 272,629,119 89.58% 91.44% 1.86%
2 งานทางรถไฟ 12,431,497,987 84.26% 81.53% -2.73%
3 งานสถานี 9,957,755,499 67.15% 63.74% -3.41%
4 ถนนเลียบทางรถไฟและถนนทางข้าม 1,263,337,028 84.66% 80.26% -4.40%
5 เงินสำรองเฉพาะรายการเปลี่ยนแปลง - - - -
รวม 23,925,219,633 77.22% 74.17% -3.05%

 

 

ตารางสรุปแผนงานและผลงานความก้าวหน้าของการก่อสร้าง

ประจำเดือนกันยายน 2559 ของสัญญาที่ 2


 

สัญญาที่ 3

ผู้รับจ้างสัญญาที่ 3 ได้รับคำสั่งให้เริ่มดำเนินงานก่อสร้างเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559
และได้เข้าดำเนินงานในโครงการฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 25 สิงหาคม 2559 ได้แก่

 
 • งานสำรวจพื้นที่ที่มีการก่อสร้าง เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการออกแบบงานระบบไฟฟ้าสำหรับขบวนรถ โดยทำการสำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ของการรถไฟฯ ที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PMC) ที่ปรึกษาควบคุมงาน(CSC) และผู้รับจ้างสัญญาที่ 1 บริเวณสถานีกลางบางซื่อ บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟทางไกล บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟชานเมือง บริเวณจุดเริ่มโครงการฯ (ถนนเทอดดำริ) สถานีรถไฟบางซ่อน และสถานีรถไฟตลิ่งชัน
 • ประชุมร่วมร่วมกับเจ้าหน้าที่ของการรถไฟฯ ที่ปรึกษาบริหารโครงการ(PMC)  ที่ปรึกษาควบคุมงาน (CSC) เพื่อพิจารณาโครงสร้างของโครงการบางซื่อ-ตลิ่งชัน ที่ได้ก่อสร้างงานโยธาไปแล้ว เพื่อไปสำรวจความเสียหายและหาแนวทางแก้ไข
 • งานสำรวจพื้นที่ที่มีการก่อสร้าง บริเวณสถานีตลิ่งชันเพื่อดูจุดเริ่มต้นโครงการฯ ตำแหน่งของฐานเสา OCS สำรวจห้องที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ บริเวณใต้สะพานถนนราชพฤกษ์ เพื่อตรวจสอบระยะความสูง บริเวณสถานีบางบำหรุเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเดินรถ ตรวจสอบและสำรวจห้องที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ และบริเวณสถานีบางซ่อน เพื่อตรวจสอบรางรถไฟ และชานชาลา สำรวจห้องที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ และขนาดของฐาน OCS
 • สำรวจสถานีบางซ่อน สถานีบางบำหรุ และสถานีตลิ่งชัน ในส่วนขององค์อาคาร เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในงานออกแบบระบบความปลอดภัย ในการติดตั้งประตูอัตโนมัติตามห้องสำคัญต่างๆ และจัดระบบควบคุมภายในสถานี
 • สำรวจสถานีทุ่งสองห้อง ในส่วนขององค์อาคาร เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในงานออกแบบระบบความปลอดภัย ในการติดตั้งประตูอัตโนมัติตามห้องสำคัญต่างๆ และจัดระบบควบคุมภายในสถานี
 • สำรวจสถานีบางซ่อน สถานีบางบำหรุ และสถานีตลิ่งชัน เพื่อวางระบบ Power Supply

ความก้าวหน้าของงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็น 2.06% จากแผนงานที่กำหนดไว้ 2.61% การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงาน 0.55%

 

รายละเอียดของงานที่ได้ดำเนินการมีดังต่อไปนี้

ข้อ กิจกรรม สถานะ
ก. 3A บางซื่อ – รังสิต
1 การบริหารจัดการโครงการ
  แผนการบริหารจัดการโครงการ - จัดทำและส่งมอบ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  แผนงานโครงการของผู้รับเหมา - จัดทำและส่งมอบ
  แผนงานระบบประกันคุณภาพ - จัดทำและส่งมอบ
  แผนงานระบบความปลอดภัย – จัดทำและส่งมอบ
  แผนการจัดการ EMC - จัดทำและส่งมอบ
  ซอฟต์แวร์ประกันคุณภาพ - จัดทำและส่งมอบ
  แผนการจัดซื้อและการผลิต - จัดทำและส่งมอบ
  แผนงานวิศวกรรม - จัดทำและส่งมอบ
  แผนการตรวจสอบก่อนทำงาน ขณะทำงานและหลังการทำงาน - จัดทำและส่งมอบ
  แผนการจัดซื้อ การผลิตและการจัดส่ง - จัดทำและส่งมอบ
  รายละเอียดตัวแทน  - จัดทำและส่งมอบ
  แผนงานสุขภาพและความปลอดภัยของผู้รับจ้าง – จัดทำและส่งมอบ
  แผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อม – จัดทำและส่งมอบ
  ตารางดำเนินการบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อม – จัดทำและส่งมอบ
  การจัดการจราจร – จัดทำและส่งมอบ
2 การควบคุมสิ่งอำนวยความสะดวกชั่วคราว  
  ข้อเสนอสำหรับเรื่องที่ควรระวัง ป้องกันและหลีกเลี่ยง – จัดทำและส่งมอบ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3 โครงการและการรายงาน  
  รายละเอียดงานของโครงการ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานของโครงการฉบับสมบูรณ์
  แผนการจัดซื้อและการผลิต
4 แบบมาตราฐาน และขั้นตอนการดำเนินการ  
  จัดทำและส่งมอบ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5 งานวิศวกรรม  
5.1 งานทางรถไฟ  
  งานสำรวจและยืนยันความต้องการด้านงานรางรถไฟ
เพื่อให้สอดคล้องกับงานก่อสร้างในส่วนสัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 2
อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดเตรียมข้อมูล และออกแบบเบื้องต้น
5.2 งานออกแบบระบบการจ่ายไฟฟ้า OCS
  งานสำรวจและยืนยันความต้องการด้านระบบการจ่ายไฟฟ้า OCS
เพื่อให้สอดคล้องกับงานก่อสร้างในส่วนสัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 2
อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดเตรียมข้อมูลและออกแบบเบื้องต้น
5.3 งานออกแบบระบบไฟฟ้ากำลัง
  งานสำรวจและยืนยันความต้องการด้านระบบไฟฟ้ากำลัง
เพื่อให้สอดคล้องกับงานก่อสร้างในส่วนสัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 2
อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดเตรียมข้อมูล และออกแบบเบื้องต้น
5.4 งานออกแบบระบบ OCC CTC
  งานสำรวจและยืนยันความต้องการเพื่อให้สอดคล้องกับงานก่อสร้างในส่วนสัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 2 อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดเตรียมข้อมูล และออกแบบเบื้องต้น
5.5 งานออกแบบระบบ Computer Based Interlocking (CBI)  
  งานสำรวจและยืนยันความต้องการเพื่อให้สอดคล้องกับงานก่อสร้างในส่วนสัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 2 อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดเตรียมข้อมูลและออกแบบเบื้องต้น
5.6 งานออกแบบระบบ ATP/ATO  
  งานสำรวจและยืนยันความต้องการเพื่อให้สอดคล้องกับงานก่อสร้างในส่วนสัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 2 อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดเตรียมข้อมูลและออกแบบเบื้องต้น
5.7 งานออกแบบระบบ Wayside Equipment (Signal)  
  งานสำรวจและยืนยันความต้องการเพื่อให้สอดคล้องกับงานก่อสร้างในส่วนสัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 2 อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดเตรียมข้อมูลและออกแบบเบื้องต้น
5.8 งานออกแบบระบบ Data Transmission System (DTS)  
  งานสำรวจและยืนยันความต้องการเพื่อให้สอดคล้องกับงานก่อสร้างในส่วนสัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 2 อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดเตรียมข้อมูลและออกแบบเบื้องต้น
5.9 งานออกแบบระบบสื่อสาร Radio System  
  งานสำรวจและยืนยันความต้องการเพื่อให้สอดคล้องกับงานก่อสร้างในส่วนสัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 2 อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดเตรียมข้อมูล และออกแบบเบื้องต้น
5.10 งานออกแบบระบบ Master Clock System  (MC)  
  งานสำรวจและยืนยันความต้องการเพื่อให้สอดคล้องกับงานก่อสร้างในส่วนสัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 2 อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดเตรียมข้อมูลและออกแบบเบื้องต้น
5.11 งานออกแบบระบบ CCTV System  
  งานสำรวจและยืนยันความต้องการเพื่อให้สอดคล้องกับงานก่อสร้างในส่วนสัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 2 อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดเตรียมข้อมูลและออกแบบเบื้องต้น
5.12 งานออกแบบระบบ Passenger Information Display System (PIDS)  
  งานสำรวจและยืนยันความต้องการเพื่อให้สอดคล้องกับงานก่อสร้างในส่วนสัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 2 อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดเตรียมข้อมูลและออกแบบเบื้องต้น
5.13 งานออกแบบระบบ Public Address System (PA)  
  งานสำรวจและยืนยันความต้องการเพื่อให้สอดคล้องกับงานก่อสร้างในส่วนสัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 2 อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดเตรียมข้อมูลและออกแบบเบื้องต้น
5.14 งานออกแบบระบบStation Management System (SMS)  
  งานสำรวจและยืนยันความต้องการเพื่อให้สอดคล้องกับงานก่อสร้างในส่วนสัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 2 อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดเตรียมข้อมูลและออกแบบเบื้องต้น
5.15 งานออกแบบระบบ Train-Bome Communication System (TCS)  
  งานสำรวจและยืนยันความต้องการเพื่อให้สอดคล้องกับงานก่อสร้างในส่วนสัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 2 อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดเตรียมข้อมูลและออกแบบเบื้องต้น
5.16 งานออกแบบระบบโทรศัพท์  
  งานสำรวจและยืนยันความต้องการเพื่อให้สอดคล้องกับงานก่อสร้างในส่วนสัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 2 อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดเตรียมข้อมูลและออกแบบเบื้องต้น
5.17 งานออกแบบระบบ Automatic Fare Collection System (AFC)
  งานสำรวจและยืนยันความต้องการด้านระบบ Autometic Fare Collection System (AFC) เพื่อให้สอดคล้องกับงานก่อสร้างในส่วนสัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 2 อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดเตรียมข้อมูลและออกแบบเบื้องต้น
5.18 งานออกแบบอุปกรณ์และเครื่องจักรสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุง
  งานสำรวจและยืนยันความต้องการด้านอุปกรณ์และเครื่องจักร
สำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงเพื่อให้สอดคล้องกับงานก่อสร้างในส่วนสัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 2
อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดเตรียมข้อมูลและออกแบบเบื้องต้น
5.19 งานออกแบบระบบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (CASS and QA&TI)
  งานสำรวจและยืนยันความต้องการด้านระบบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (CASS and QA&TI) เพื่อให้สอดคล้องกับงานก่อสร้างในส่วนสัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 2 อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดเตรียมข้อมูล และออกแบบเบื้องต้น
5.20 งานออกแบบตัวรถไฟฟ้า
  งานสำรวจและยืนยันความต้องการตัวรถไฟฟ้าเพื่อให้สอดคล้องกับงานก่อสร้างในส่วนสัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 2 อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  จัดเตรียมข้อมูลและออกแบบเบื้องต้น
5.21 งานออกแบบสำหรับการรื้อย้ายรางรถไฟเดิมเพื่อก่อสร้างรางรถไฟและระบบใหม่
  สำรวจ จัดเตรียมข้อมูล และออกแบบเบื้องต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.22 จัดส่งรายละเอียดอุปกรณ์เครื่องจักรเครื่องมือ พร้อมรายละเอียดตามมาตรฐานงานก่อสร้างสัญญา อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ข. 3B บางซื่อ – ตลิ่งชัน  
1 ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างทางรถไฟของบางซื่อ-ตลิ่งชัน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 

แผนภูมิแสดงความก้าวหน้าทั้งหมดของโครงการ
ประจำเดือนกันยายน 2559 
 
โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื้อ-รังสิต