โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื้อ-รังสิต
 

 

 

 

 

 

 

ความก้าวหน้าของโครงการ

 

 

ความก้าวหน้าโครงการเดือนกันยายน 2561

 

สัญญาที่ 1

งานก่อสร้างที่ดำเนินการในช่วงเดือนกันยายน 2561 ได้แก่

 

 • ดำเนินงานในส่วนที่เป็นรายการงานเปลี่ยนแปลง (Variation Order) ได้แก่  งานรื้อถอนโครงสร้างโฮปเวลล์, งานติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้าด้วยระบบต่อลงดิน (earthing and bonding), งานติดตั้งรั้วกั้นพื้นที่โครงการ, งานก่อสร้างย่านจอดรถสินค้าถาวร, งานเปลี่ยนแปลงวัสดุชั้นรองพื้นทาง, งานรื้อถอนรางรถไฟเดิมที่สถานีกลางบางซื่อ, งานรื้อย้ายรางเพื่อนำไปสร้างย่านจอดรถสินค้าชั่วคราวสำหรับตู้สินค้า, งานรื้อถอน ปรับปรุง และสร้างอาคารใหม่ทดแทน บริเวณโรงซ่อมบำรุงรถทางไกล, งานรื้อถอนและรื้อย้ายสายสัญญาณสื่อสาร, งานเปลี่ยนไฟส่องสว่างถนนบริเวณย่านจอดรถ, งานก่อสร้างทางเชื่อมเข้าสู่สถานี MRT จากสถานีกลางบางซื่อ ที่ GL.3-6, งานรื้อย้ายกองวัสดุงานราง, งานก่อสร้างห้องจ่ายกระแสไฟฟ้าและก่อสร้างถังน้ำทิ้งที่สถานีบางซื่อ, งานจัดหารถชานบรรทุกใหญ่สำหรับกรมการขนส่งทหารบก, งานก่อสร้างย่านเก็บวัสดุของการรถไฟฯ ที่ กม.15+914, งานรื้อถอนรื้อย้ายอุปกรณ์งานสื่อสารและสายสัญญาณ (รวมทั้งสายไฟและเสาไฟของ รฟท.), งานติดตั้ง earthing and bonding ฐานรากย่านจอดรถไฟชานเมือง (CT stabling yard) ทั้งที่สถานีและโรงซ่อมต่างๆ ในโครงการ, งานแก้ไขและงานออกแบบรายละเอียดเพิ่มเติมของระบบดับเพลิงอาคาร Passenger Coach Building, งานจัดหาและติดตั้งระบบ signaling สำหรับงานปรับปรุงทางระไฟสายแม่น้ำ, งานติดตั้ง earthing and bonding ทั้งที่สถานีและโรงซ่อมต่างๆ, งานวางรางเพิ่มเติมเพิ่อจัดการจราจรการเดินรถในช่วงปีที่ 3 ของ รฟท., งานก่อสร้างบ่อเกราะที่สถานีกลางบางซื่อ, งานรื้อถอนและส่งมอบรางสะพานสายแม่น้ำ, งานก่อสร้างรางรถไฟสายแม่น้ำแบบถาวร, งานก่อสร้าง TRS ถาวร, งานก่อสร้างโรงซ่อมหัวรถจักรถาวร, งานซ่อมและบำรุงรักษาทางรถไฟที่มีอยู่เดิม, งานรื้อย้ายอุปกรณ์ระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร ที่กีดขวางบริเวณพื้นที่ของ รฟท. กม. 11, งานก่อสร้าง concrete bike ให้ การรถไฟฯ, งานก่อสร้างทางรถไฟสายหลัก (ถาวร), งานเพิ่มงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลสำหรับโรงซ่อมรถรายวัน, โรงซ่อมโครงสร้างพื้นฐาน, โรงซ่อมบำรุงหลัก, โรงซ่อมรถทางไกล, งานติดตั้งสายพ่วงไฟ (extension) ที่โรงซ่อมบำรุงรถรายวัน, งานจัดซื้อ precast slab ขนาด 200 มม. สำหรับสถานีกลางบางซื่อ, งานรื้อย้ายโรงบำบัดน้ำเสียและจุดจอดรถโดยสารที่สถานีกลางบางซื่องาน building service สำหรับโรงล้างรถที่ กม.11, งานรื้อย้ายและปรับปรับทางเดินรถที่ย่านบางซื่อ, งานออกแบบเพิ่มเติมระบบหัวจ่ายน้ำดับเพลิง โรงซ่อมโครงสร้างพื้นฐาน,  งานจัดซื้อ/จัดหา bearing unit ของทางรถไฟ บริเวณทางเข้า-ออกอาคาร, งานแก้ไขและออกแบบเพิ่มเติมระบบสุขาภิบาลของโรงซ่อม Passenger Coach, งานจัดสร้างระบบระบายน้ำสำหรับ UMD หลัก, งานรื้อย้ายและปรับปรุงราง RUB6, งานระบบระบายน้ำท่วมโรงซ่อมบำรุงรถรายวัน, งานเพิ่มเติม-งานสร้างกำแพงกันดินข้างทางน้ำ, งานจัดหาเสาเข็ม B-Pile ขนาด 500 มม. และเสาเข็ม S-Pile ขนาด 400 มม. สำหรับสถานีจตุจักร, งานก่อสร้างอาคารสำนักงานของการรถไฟฯ 3 อาคาร บริเวณย่านจอดรถทางไกล
 • การเตรียมการดำเนินงานในพื้นที่ด้านทิศเหนือ/ใต้ของสถานีกลางบางซื่อ (โซน 1) สำหรับงานถมชั้นทางก่อนติดตั้งรางที่รื้อย้ายมาใหม่ (โซน 3), สำหรับงานถนนทางเข้า (โซน 5 และ 8), สำหรับงานถนนเลียบทางรถไฟ (โซน 4A, 4B และ 5)
 • งานดินขุดและทำทางระบายน้ำ งานจัดหาวัสดุถมชั้นดินและงานทดสอบ ก่อนติดตั้งรางที่รื้อย้ายมาใหม่บริเวณโซน 3
 • งาน earthworks ได้แก่ งานปรับพื้นที่และกำจัดสิ่งขีดขวาง งานขุดเพื่อทำทางลอดบริเวณถนนเลียบทางรถไฟ (ด้านทิศตะวันตกของ P693-P718)
 • งานขุดและก่อสร้างชานชาลาชั่วคราว ที่ Gridline 4-5A-H
 • งานถมคันทางถนนทางเข้า (ส่วนที่ 2– ด้านทิศใต้ของโซน 2, 3, 5, 7, 8) งานถมคันทางถนนที่ใช้ขนส่งภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (พื้นที่ส่วนที่ 1 ของโซน 6 และพื้นที่ส่วนที่ 1/ส่วนที่ 2 ของโซน 7) และงานถมคันทางถนนเลียบทางรถไฟ (พื้นที่โซน 4A)
 • งานดินถมกลับและถมคันทาง, งานชั้นรองพื้นทาง, งานทรายบดอัด สำหรับก่อสร้างทางลอดบริเวณถนนเลียบทางรถไฟ (ด้านทิศตะวันตกของ P693-P718)
 • งานผิวทางราดยาง Asphalt concrete pavement, งานรอยต่อเพื่อรองรับการขยายตัว (expansion joint), งาน barrier, งานระบบระบายน้ำ สำหรับพื้นที่สถานีกลาง
 • งานทางเท้าสำหรับทางเดินลาดเอียงบริเวณสถานีกลาง
 • งานระบบระบายน้ำสำหรับถนนทางเข้า (โซน 2, โซน 5, บริเวณรางระบายน้ำรูปตัวยูบริเวณโซน 7, BS.1) และสำหรับถนนเลียบทางรถไฟ (โซน 4A, โซน 4B, โซน 5)
 • งานวางเครื่องกั้นเพื่อความปลอดภัยและทำทางระบายน้ำ บริเวณพื้นที่ส่วนที่ 2 ด้านทิศเหนือของทางรถไฟ ที่ Sta. 9+000 ถึง 9+400 และบริเวณพื้นที่ด้านนอก ด้านทิศตะวันตกของทางรถไฟ ที่ Sta. 10+650 ถึง 12+202
 • งานบริหารจัดการด้านการจราจรระหว่างการรื้อย้ายทางรถไฟบริเวณพื้นที่ (ส่วนที่ 3 ด้านทิศเหนือของโซน 5), งานจัดการจราจรระหว่างก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟ (โซน 5 และโซน 8) รวมถึงระหว่างการก่อสร้างถนนทางเข้า (บริเวณโซน 5) และระหว่างงานก่อสร้างถนนที่ใช้ขนส่งภายในพื้นที่โครงการ (บริเวณโซน 5 และ 6)
 • งานกำหนดจุดสำรวจโรงซ่อมบำรุงหลัก ย่านจอดรถแห่งใหม่ (บริเวณโรงซ่อมบำรุงรถชานเมือง)
 • งานชั้นรองพื้นทางเพื่อติดตั้งรางที่รื้อย้ายมาใหม่ (บริเวณพื้นที่ส่วนที่ 3 ด้านทิศเหนือของโซน 5), งานรองพื้นทางสำหรับถนนทางเข้า (พื้นที่ส่วนที่ 7), รองพื้นสำหรับย่านจอดรถไฟชานเมืองและรถไฟทางไกล, งานรองพื้นสำหรับทางลำเลียงวัสดุ (พื้นที่ส่วนที่ 1 ของโซน 6 และส่วนที่1/ส่วนที่ 2 ของโซน 7) และงานรองพื้นสำหรับถนนเลียบทางรถไฟ (โซน 4A, โซน 4B, โซน 5 และโซน 8)
 • งานรองพื้นถนนทางเข้า (โซน 2, 5 และ 7), สำหรับถนนที่ใช้ในโครงการ (พื้นที่ส่วนที่ 1 กับ 2 ของโซน 6, พื้นที่ส่วนที่ 1/ส่วนที่ 2 ของโซน 7, และโซน 5) และสำหรับถนนเลียบทางรถไฟ (โซน 4A,โซน 5)
 • งานผูกเหล็กชั้นผิวทางถนนเลียบทางรถไฟ (โซน 4A, โซน 5), ถนนทางเข้า (โซน 2,โซน 5, โซน 7) และถนนที่ใช้ในโครงการ (พื้นที่ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ของโซน 6, พื้นที่ส่วนที่ 1, ส่วนที่ 2 ของโซน 7, และ โซน 5)
 • งานโครงสร้างอาคาร, งานสถาปัตย์และปรับปรุงภูมิทัศน์, งานวางท่อสาย (duct trench) สำหรับอาคารอุปกรณ์ทำความเย็น (chiller building)
 • งานเสาเข็มรองรับโครงสร้างชั้นใต้ดินของสถานีกลาง (พื้นที่ด้านทิศใต้ของโซน 1), งานวางเสาเข็มอาคารซ่อมบำรุงรถชานเมือง (อาคารโรงซ่อมหลัก โรงซ่อมระบบพื้นฐาน), งานเสาเข็มด้านทิศตะวันตกของสะพานรถไฟบริเวณโซน 5, งานเสาเข็มสำหรับทางลอด underpass บริเวณถนนเลียบทางรถไฟ (ด้านตะวันตกของ P693-P718)
 • งานครอบหัวเสาเข็มเพื่อก่อสร้างโถงทางเข้า (gridline 6-12) อาคารสถานีกลาง, งานครอบหัวเสาเข็มเพื่อก่อสร้างย่านจอดรถไฟแห่งใหม่, งานครอบหัวเสาเข็มเพื่อก่อสร้างอาคารควบคุมการเดินรถและอาคารสำหรับพนักงานทำความสะอาด, gridline 4H-E ที่อาคารสถานีกลาง, งานครอบหัวเสาเข็มเพื่อก่อสร้างจุดรับ-ส่ง ด้านอาคารฝั่งตะวันตก (Gridline 5-8), งานครอบหัวเสาเข็มโรงล้างล้อรถ
 • งานฐานรากรองรับโครงสร้างยกระดับ (พื้นที่ส่วนที่ 2/ส่วนที่ 3 (center side)
 • งานวางแผ่นพื้น slab ชั้นใต้ดิน (ชั้น 1) ของอาคารสถานีกลาง (glindline 9-20H-E; 17-20 A-D)
 • งานพื้นทางเดินลาดเอียง ที่สถานีกลางบางซื่อ (sta. 7+499 ถึง 8+096)
 • งานแผ่นพื้นส่วนรับน้ำหนัก (พื้นที่ส่วนที่ 2 ด้านทิศเหนือข้างจุดเชื่อมต่อราง ที่ Sta. 9+000 ถึง 9+400 และพื้นที่ด้านนอกฝั่งตะวันตกของจุดเชื่อมต่อราง ที่ Sta. 10+650 ถึง 12+202)
 • งานวางแผ่นพื้นเรียบ (slab) ระดับดิน อาคารสถานีกลาง (gridline 9-19)
 • งานติดตั้งคานรับน้ำรูปตัว ‘I’ ที่ระดับ concourse และระดับชานชาลา (สถานีจตุจักร) ที่สถานีจตุจักร- P.754
 • งานเลื่อนคานรับน้ำหนัก I-girder เข้าสู่ตำแหน่งสุดท้าย (สถานีจตุจักร-Ch. 10+185 ถึง 10+420
 • งานวาง bridge slab สำหรับโถงทางเข้าสถานี (gridline 6-12, ชั้น 2,  3, และชั้นลอย)
 • งานพื้นโรงซ่อมบำรุงรถทางไกล บริเวณโซน 6, โรงกักเก็บขยะ, อาคารอุปกรณ์ระบบสื่อสารฯ
 • งานหล่อแผ่นพื้น slab บน I-girder/planks ที่อาคารสถานีกลาง
 • งานวางแผ่นพื้นเรียบ (PC plank และ slab) สำหรับบริเวณจุดรับ-ส่ง ด้านทิศตะวันออก (gridline 12-18 E Concourse)
 • งานวางแผ่นพื้น slab สำหรับโรงเก็บวัสดุอันตราย
 • งานวางแผ่นพื้น slab (พร้อมทั้งรื้อถอนงานต่างๆ ที่ติดตั้งไว้ชั่วคราว ออก) สำหรับโถงทางเดินเข้าสถานี
 • งานทางเดินพื้นลาดเอียง (1, 7-10) บริเวณอาคารสถานีกลาง
 • งานก่อสร้างคานเหล็ก, งานเชื่อมรอยต่อ corbel ด้วยวัสดุเหลว, งานแผ่นพื้นเรียบ, งานแผงกันตก (parapet) และงานร่องเดินสายไฟ (พื้นที่ 3.2 ระดับ 2: Gridline A-H/ 14-15; Gridline A-H/ 16-17; Gridline A-H/ 17-18; Gridline A-H/ 18-19; Gridline A-H/ 19-20; พื้นที่ 3.1 ระดับ 2: Gridline A-H/ 5-4; Gridline A-H/ 2-1; พื้นที่ 3.2 ระดับ 3: Gridline A-H/6-7, A-H 13-14, A-H 14-15, A-H/ 18-19, A-H/ 19-20; พื้นที่ 3.1 ระดับ 3: Gridline A-H/ 6-5; Gridline A-H/ 5-4; Gridline A-H/ 4-3; Gridline A-H/ 2-1)
 • งานติดตั้งคาน B1 สำหรับจุดพักขยะ
 • งานวางกำแพงไดอะแฟรม (diaphragm perimeter wall) สำหรับพื้นฐาน
 • งานสร้างร่องวางผนังและคานคอดิน สำหรับอาคารซ่อมบำรุงรถทางไกล โซน 6
 • งานโครงสร้างด้านทิศตะวันออกของกำแพงกันดิน (gridline O) เพื่อสร้างโถงทางเข้าสถานี
 • งานกำแพงกันดิน (gridline 9/G-D, 18/G-C บริเวณสถานีกลาง; และที่ gridline 18b/A-H)
 • งานเก็บความเรียบร้อยกำแพงกันดิน หลังจากทางลาด 1, 2, 3, 4 (บริเวณ สถานีกลาง)
 • งานติดตั้งบันไดขึ้น-ลง ตรงชานชลา, งานติดตั้งเหล็ก H-Beam และตัวค้ำยัน, งานติดตั้ง platform H-Beam สำหรับโรงจอดรถชานเมือง
 • งานวางเสาตอม่อและ crosshead ที่อาคารสถานีกลาง (gridline 3-4)
 • งานติดตั้งชิ้นส่วนคานคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปกล่อง (box girder) และชิ้นส่วนคานคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป I-Girder สำหรับโครงสร้างชานชาลาสถานี (gridline C-D-E/ 6-14, Gridline G-F-E/6-14)
 • งานติดตั้งคานตัวหลักและโครงสร้างเสาค้ำเหล็กที่เป็นตัวเสริม EH (gridline 6-12)
 • งานคานรับน้ำหนักอื่นๆ บริเวณสถานีจตุจักร- Ch. 10+185 to 10+420
 • งานติดตั้งคานรับน้ำหนักรูปตัว ‘I’ (I-girder) โดยใช้เครน และจัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในพื้นที่จัดเก็บชั่วคราว บริเวณสถานีจตุจักร Ch. 10+185 to 10+420
 • งานโครงสร้างเสาคอนกรีตหล่อในที่ (gridline 9-18) สำหรับพื้นและส่วนใต้ดินอาคารสถานีกลางบางซื่อ
 • งานโครงสร้างเสาและหัวเสา (บริเวณพื้นที่ส่วนที่ 2 ของโซน 4B)
 • งานเสาโครงสร้างทางรถไฟยกระดับ บริเวณทิศเหนือของสถานีกลาง, พื้นที่ส่วนที่ 1 ของโซน 4B, P.700 B, C; P.671 D; งานเสาจุดรับ-ส่งด้านอาคารฝั่งตะวันตก (gridline 5-8), งานเสาที่ gridline 8, 10/ J-K-L-M-N บริเวณโถงทางเข้าอาคารสถานี
 • งานโครงสร้างเสา, หลังคา, ปล่องบันได สำหรับจุดรับ-ส่งผู้โดยสาร ด้านทิศตะวันออก (gridline 12-18 E)
 • งานติดตั้งหลังคาแบบโปร่งแสง ที่อาคารสถานีกลาง (พื้นที่ 3.2 ระดับ 3: Gridline A-H/ 8-9, Gridline A-H/ 9-10, Gridline A-H/ 10-11, Gridline A-H/ 11-12, Gridline A-H/ 12-13, Gridline A-H/ 13-14, Gridline A-H/ 14-15, Gridline A-H/ 15-16, Gridline A-H/ 16-17, Gridline A-H/ 17-18, Gridline A-H/ 18-19; Gridline A-H/ 8-7, Gridline A-H/ 7-6)
 • งานสถาปัตย์บริเวณโถงทางเข้าอาคารสถานี
 • งานแก้ไขงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล, งานวางท่อสายไฟ, งาน cable tray & wireway, งาน piping & ductwork (ที่ระดับ 2: Gridline A-H/ 6-7, Gridline A-H/ 7-8, Gridline A-H/ 8-9, Gridline A-H/ 9-10; Gridline A-H/ 10-11; Gridline A-H/ 11-12; Gridline A-H/ 12-13; ที่ระดับ 3: Gridline A-H/ 8-9, Gridline A-H/ 9-10; Gridline A-H/10-11; ที่ระดับ 1: Gridline A-H/ 6-7, Gridline A-H/ 7-8, Gridline A-H/ 8-9, Gridline A-H/ 9-10; Gridline A-H/ 10-11; Gridline A-H/ 11-12; Gridline A-H/ 12-13; Gridline A-H/ 13-14; Gridline A-H/ 14-15; Gridline A-H/ 15-16; Gridline A-H/ 16-17; อาคารใต้ดิน ชั้นที่ 1: Gridline A-H/ 9-10, Gridline A-H/ 10-11, Gridline A-H/ 11-12, Gridline A-H/ 12-13, Gridline A-H/ 13-14, Gridline A-H/ 14-15, Gridline A-H/ 15-16, Gridline A-H/ 16-17, Gridline A-H/ 17-18, Gridline A-H/ 18-19, และบริเวณทางเข้าที่เชื่อมต่อกับ รฟม.)
 • งานสถาปัตย์ชั้นใต้ดิน (Gridline A-H/ 10-11, Gridline A-H/ 12-13, Gridline A-H/ 13-14, Gridline A-H/ 15-16, Gridline A-H/ 17-18)
 • งานสถาปัตย์ ได้แก่ กำแพงอิฐบล็อก, ฝ้าเพดาน, ประตู หน้าต่าง, ระบบสุขาภิบาล (ที่ระดับ 1: Gridline A-H/ 6-7; Gridline A-H/ 7-8; Gridline A-H/ 8-9; Gridline A-H/ 9-10, Gridline A-H/ 10-11, Gridline A-H/ 11-12, Gridline A-H/ 12-13, Gridline A-H/ 13-14, Gridline A-H/ 14-15, Gridline A-H/15-16, Gridline A-H/16-17, Gridline A-H/17-18: ที่ระดับ 2: Gridline A-H/ 6-7; Gridline A-H/ 7-8; Gridline A-H/ 8-9; Gridline A-H/ 9-10, Gridline A-H/ 10-11; Gridline A-H/ 11-12; Gridline A-H/ 12-13; Gridline A-H/ 13-14; Gridline A-H/ 14-15; Gridline A-H/ 15-16; Gridline A-H/ 16-17; Gridline A-H/ 17-18: ที่ระดับ 3: Gridline A-H/ 10-11, Gridline A-H/ 12-13, Gridline A-H/ 15-16, Gridline A-H/ 16-17)
 • งานสถาปัตย์ ได้แก่ งานพื้นแกรนิต, งานวางตับลูกกรง, ราวบันได, บันได (ที่ระดับ 2: Gridline A-H/ 6-7; ที่ระดับ 1: Gridline A-H/ 8-9, Gridline A-H/ 9-10, Gridline A-H/ 10-11, Gridline A-H/ 11-12, Gridline A-H/ 12-13)
 • งานสถาปัตย์ ได้แก่ งานผนัง, งาน aluminium cladding, งานเคลือบผิวภายใน, และงานเก็บความเรียบร้อยต่าง (ที่ระดับ 2: Gridline A-H/ 6-7; Gridline A-H/ 7-8; Gridline A-H/ 8-9; Gridline A-H/ 9-10, Gridline A-H/ 10-11; ที่ระดับ 1: Gridline A-H/ 6-7; Gridline A-H/ 7-8; Gridline A-H/ 8-9; Gridline A-H/ 9-10, Gridline A-H/ 10-11; Gridline A-H/ 11-12, Gridline A-H/ 12-13; Gridline A-H/ 15-16, Gridline A-H/ 16-17)
 • งานแก้ไขงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล, ลิฟท์และบันไดเลื่อน, ระบบแสงสว่าง, สวิตช์และบอร์ด, ระบบควบคุม, ปั๊ม เป็นต้น (พื้นที่ใต้ดิน ชั้น 2: Gridline A-H/ 9-10; Gridline A-H/ 10-11; Gridline A-H/ 11-12; Gridline A-H/12-13; Gridline A-H/ 13-14; Gridline A-H/ 14-15; Gridline A-H/ 15-16; Gridline A-H/ 16-17; Gridline A-H/ 17-18; Gridline A-H/ 18-17; ทางเข้า MRTA; ที่ระดับ 2 ชั้น 2: Gridline A-H/ 6-7; Gridline A-H/ 7-8; Gridline A-H/ 8-9; Gridline A-H/ 9-10, Gridline A-H/ 10-11, Gridline A-H/ 11-12 ที่ระดับ 1 ชั้น 2: Gridline A-H/ 6-7; Gridline A-H/ 7-8; Gridline A-H/ 8-9, Gridline A-H/ 9-10; Gridline A-H/ 10-11; Gridline A-H/ 11-12; Gridline A-H/12-13; Gridline A-H/ 13-14; Gridline A-H/ 14-15; Gridline A-H/ 15-16; Gridline A-H/ 16-17); รวมถึงงานทดสอบระบบ
 • งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล/งานสถาปัตย์ สำหรับห้อง plant room และถังกักเก็บน้ำ (water tank) ของอาคารสถานีกลางบางซื่อ
 • งานติดตั้งเพดานแขวนเพื่อเป็น slabs บน I-Girder (สถานีกลางบางซื่อ)
 • งานติดตั้ง corbel ม่านบังแสง (สำหรับ horizontal siding truss) ที่ Gridline H, Gridline A
 • งานติดตั้งม่านบังแสงและ horizontal siding truss (บนเสาโครงสร้าง) ที่สถานีกลางบางซื่อ Gridline A, Gridline H
 • งานติดตั้งกรอบม่านบังแสง ที่ Gridline A, Gridline H
 • งานเพิ่มเติม งานติดตั้งอุปกรณ์ยึดเสาม่านบังแสง ที่ Gridline A, Gridline H
 • งาน framing & glazing ส่วนต่อโครงสร้างหลังคา ที่ Gridline 3-19 และ Gridline 2-3
 • งานติดตั้งชิ้นส่วนสะพานรถไฟ (สถานีจตุจักร- P.754, สถานีบางซื่อ: P.755 – 801,  P713AB3/P713-717AB2; P.710 D ถึง P712D; P.696 BC1; P.682 D, P.677 C, P.677 DE1&2,P.677 EF1,P.677 G1&2,P.677 H; P.670 CD1&2; P.673 DE1 ถึง 3  L3, P674 DE1&2 L3, P675 DE1 & 2, P675 DE1 ถึง 3 L3, P676 DE1&2, P678 H1; P.674 DE1 & 2, P.674 DE3 L3; P.713 ถึง 4 CD2, P.714AB2- P.717AB2, P.672 DE2 L3)
 • งานสร้าง viaduct และ I-Girder ที่ level 2-3, บริเวณพื้นที่ No.3.1 Gridline A-B-C-D-E-F- G-H / 1-2-3
 • งานติดตั้ง Viaduct, I-Girder และ U-Girder Box2000 ที่พื้นที่ 3.1 (Gridline A-B-C-D-E-F-G-H / 4-5 Erection: level 1-2-3)
 • งานติดตั้งแผ่นกันตก (Parapet), ช่องเดินสายไฟ (cable trough), ระบบระบายน้ำบนโครงสร้างยกระดับ (deck drainage) บริเวณ P.601-634, P.635-650, P.754, P.755- 801, P.661-733
 • งานติดตั้งวัสดุกั้นและช่องเดินสายไฟ (สถานีจตุจักร- Ch. 10+185 ถึง 10+420)
 • งานติดตั้งแผ่นพื้นหล่อสำเร็จ (precast planks concourse) และ platform levels สถานีจตุจักร ที่ Ch.10+185 ถึง 10+420
 • งานวางแผ่นพื้นสำเร็จที่ระดับ concourse (สถานีจตุจักร ที่ Ch.10+185 ถึง 10+420)
 • งานคานไขว้ (crossbeam) ที่ P.708 A-C L2,L3
 • งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กหลังคาเหนือบันไดทางขึ้นลง ที่สถานีจตุจักร
 • งานติดตั้ง transition structures
 • งานก่อสร้างส่วนโครงสร้าง bearing units
 • งาน Band beam ที่ gridline 9-18 สำหรับพื้นและชั้นใต้ดินอาคารสถานีกลางบางซื่อ, สำหรับจุดรับส่งบริเวณอาคารด้านตะวันตก (gridline 5-8)
 • งานคานคอนกรีตเสริมแรง, งานแผ่นพื้น bearing slab, งานคาน girder ของโครงสร้างทางลอด บริเวณถนนเลียบทางรถไฟ (ด้านทิศตะวันตกของ P693 – P718)
 • งานคอนกรีตอัดแรงแบบ pre-tension และงาน topping รวมถึงงานเก็บความเรียบร้อย สำหรับจุดรับส่งบริเวณอาคารด้านตะวันตก (gridline 5-8)
 • งานกำแพงกันดิน (รวมงานดินถมกลับ) ที่ gridline 18b/A-H
 • งานติดตั้ง band beam และเสาโครงสร้าง ที่ gridline H-I/6-12
 • งานแผ่นพื้นสำเร็จ PC plank (รวมส่วน topping) ที่ gridline 9-18 สำหรับพื้นและชั้นใต้ดินอาคารสถานีกลางบางซื่อ
 • งานรอยต่อคอนกรีต (expansion joint) ที่ gridline 11-12, 15-16 สำหรับพื้นและชั้นใต้ดินอาคารสถานีกลางบางซื่อ
 • งานโครงสร้าง concourse และงานวางแผ่นพื้น slab สำหรับพื้นและชั้นใต้ดินอาคารสถานีกลางบางซื่อ
 • งานเสาโครงสร้าง ที่ gridline 8, 10/J-K-L-M-N สำหรับโถงทางเข้าอาคารสถานี
 • งานทดลองติดตั้ง truss โครงสร้างโถงทางเข้าสถานี
 • งานติดตั้ง truss ที่ gridline 6-12/I, J, K, L, M ที่โถงทางเข้าสถานี
 • งานติดตั้งโครงสร้างหลังคาและคาน cantilever เหนือ truss ตัวหลัก ที่โถงทางเข้าสถานี
 • งานสร้าง pre-tensioned planks & hollow core หล่อสำเร็จ สำหรับอาคารสถานีกลาง
 • งานติดตั้งระบบฉนวนกันร้อนสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงหลักและศูนย์ซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน
 • งานติดตั้ง canopy สำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก
 • งาน cladding, งานติดตั้งระบบฉนวนกันร้อน, งานระบบแสงสว่าง, งานระบบดับเพลิง, งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล สำหรับจุดรับ-ส่ง ด้านทิศตะวันออก (gridline 12-18 E)
 • งานโครงสร้างหลังคาเชื่อมต่อกับโครงสร้างหลัก เพื่อเป็นจุดรับ-ส่ง (drop-off area) ด้านตะวันออก (gridline 12-19)
 • งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, โรงซ่อมรถทั่วไปและรถดีเซล, อาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน, โรงเกลาล้อรถ, โรงเก็บวัสดุอันตราย, อาคารอุปกรณ์สื่อสาร, อาคารที่ทำการพนักงานรถไฟและพนักงานทำความสะอาด รวมถึงป้อมยามรักษาความปลอดภัย
 • งานติดตั้งประตูและหน้าต่าง สำหรับโรงซ่อมรถทั่วไปและรถดีเซล รวมถึงอาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน
 • งานก่อสร้างบาทวิถีและปรับภูมิทัศน์ บริเวณอาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, โรงซ่อมรถทั่วไป/รถดีเซล, อาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน, โรงซ่อมบำรุงหลัก, โรงเกลาล้อรถ
 • งานติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นและงานเก็บความเรียบร้อย อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน โรงซ่อมรถทั่วไป/รถดีเซล อาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน รวมถึงศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก
 • งานสถาปัตย์ อาคารสถานีบางซื่อ (เก็บความเรียบร้อยงานพื้นแกรนิต, ลูกกรง, ราวบันได, บันได บริเวณ Gridline A-H/6- 7 ที่ระดับ 2; เก็บความเรียบร้อยงานผาผนัง, แผ่นแคล้ดดิ้ง, งานเคลือบผนังด้านใน และงานเก็บความเรียบร้อยอื่นๆ ที่บริเวณ Gridline A-H/6-7 ระดับ 2)
 • งานสถาปัตย์อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน,  ศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารซ่อมบำรุงรถทางไกล LD1, อาคารซ่อมบำรุงรถทางไกล LD2, อาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน
 • งานวางท่อเดินสายไฟที่อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, โรงเก็บวัสดุอันตราย, อาคารที่ทำการพนักงานรถไฟและพนักงานทำความสะอาด
 • งานวางรางเดินสายไฟและอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, และอาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน
 • งานเดินสายไฟฟ้าแรงต่ำ สำหรับอาคารซ่อมบำรุงรถธรรมดา/รถจักรดีเซล LD1, อาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน, อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, โรงเก็บวัสดุอันตราย, อาคารที่ทำการพนักงานรถไฟและพนักงานทำความสะอาด
 • งานติดตั้งระบบสายล่อฟ้า ที่อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, อาคารซ่อมบำรุงรถธรรมดา/รถจักรดีเซล LD1, อาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน, อาคารอุปกรณ์สื่อสาร ขนาด 19.3 ม. x 9.65 ม.
 • งานวางระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง สำหรับอาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, โรงเกลาล้อรถ
 • งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างที่อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, อาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน, โรงเกลาล้อ, โรงเก็บวัสดุอันตราย, อาคารที่ทำการพนักงานรถไฟและพนักงานทำความสะอาด
 • งานติดตั้งตู้ MD, DB และอุปกรณ์ป้องกันเหตุฉุกเฉิน (emergency) สำหรับอาคารซ่อมบำรุงรถธรรมดา/รถจักรดีเซล, อาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน, อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, โรงเกลาล้อรถ, อาคารอุปกรณ์สื่อสาร, อาคารที่ทำการพนักงานรถไฟและพนักงานทำความสะอาด
 • งานติดตั้ง load center และ safety switch สำหรับอาคารซ่อมบำรุงรถธรรมดา/รถจักรดีเซลอาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน, อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, โรงเกลาล้อรถ, อาคารอุปกรณ์สื่อสาร, อาคารที่ทำการพนักงานรถไฟและพนักงานทำความสะอาด
 • งานระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง สำหรับอาคารซ่อมบำรุงรถธรรมดา/รถจักรดีเซล, อาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน, อาคารอุปกรณ์สื่อสาร, อาคารที่ทำการพนักงานรถไฟและพนักงานทำความสะอาด
 • งานระบบเตือนภัยไฟไหม้สำหรับอาคารซ่อมบำรุงรถธรรมดา/รถจักรดีเซล, อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, โรงเกลาล้อรถ, โรงเก็บวัสดุอันตราย, อาคารอุปกรณ์สื่อสาร, อาคารที่ทำการพนักงานรถไฟและพนักงานทำความสะอาด
 • งานติดตั้งสวิทช์และปลั๊ก สำหรับอาคารซ่อมบำรุงรถธรรมดา/รถจักรดีเซล, อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, โรงเกลาล้อรถ, โรงเก็บวัสดุอันตรายอาคารอุปกรณ์สื่อสาร, อาคารที่ทำการพนักงานรถไฟและพนักงานทำความสะอาด
 • งานติดตั้งระบบกำแพงกันไฟ (fire barrier system) สำหรับอาคารซ่อมบำรุงรถธรรมดา/รถจักรดีเซล, อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, โรงเกลาล้อรถ, โรงเก็บวัสดุอันตราย, อาคารอุปกรณ์สื่อสาร, อาคารที่ทำการพนักงานรถไฟและพนักงานทำความสะอาด
 • งานวางท่อระบบ MVAC สำหรับอาคารซ่อมบำรุงรถธรรมดา/รถจักรดีเซล, อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารอุปกรณ์สื่อสาร
 • งานติดตั้งวาล์วและอุปกรณ์ประกอบที่จำเป็นของระบบ MVAC สำหรับอาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน
 • งานหุ้มฉนวนท่อระบบ MVAC ที่อาคารซ่อมบำรุงรถธรรมดา/รถจักรดีเซล, อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, อาคารอุปกรณ์สื่อสาร
 • งานวางท่อลมสำหรับระบบ MVAC ที่อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารอุปกรณ์สื่อสาร
 • งานพัดลมระบายอากาศและ Blower ที่อาคารซ่อมบำรุงรถธรรมดา/รถจักรดีเซล
 • งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแยกความเย็น (split type) ที่อาคารซ่อมบำรุงรถธรรมดา/รถจักรดีเซล, อาคารอุปกรณ์สื่อสาร
 • งานฉนวนหุ้มท่อลม ที่อาคารซ่อมบำรุงรถธรรมดา/รถจักรดีเซล, อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารอุปกรณ์สื่อสาร, อาคารที่ทำการพนักงานรถไฟและพนักงานทำความสะอาด
 • งานติดตั้งชุดทำความเย็น (packaged water cooled chiller) สำหรับระบบ MVAC อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก
 • งานติดตั้ง cooling tower สำหรับระบบ MVAC อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก
 • งานติดตั้งปั๊มน้ำ (water pump) สำหรับระบบ MVAC อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก
 • งานติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติสำหรับระบบ MVAC อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน
 • งานติดตั้ง AMCC panel และ panel board อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, อาคารที่ทำการพนักงานรถไฟและพนักงานทำความสะอาด
 • งานติดตั้งคอยล์เย็น (chilled water fan coil unit) และ Air Handling Unit (AHU) ที่อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน
 • งานติดตั้งพัดลมและ Blower พร้อมแผงควบคุมของระบบ MVAC อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, อาคารอุปกรณ์สื่อสาร, อาคารที่ทำการพนักงานรถไฟและพนักงานทำความสะอาด
 • งานติดตั้ง air purifier ของระบบ MVAC อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน
 • งานติตดั้งท่อตะแกรงระบายน้ำ รวมทั้งวางระบบระบายน้ำทั้งระดับพื้นและหลังคา ที่อาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, อาคารสำหรับพนักงานเดินรถและพนักงานทำความสะอาด, อาคารซ่อมบำรุงรถธรรมดา/รถจักรดีเซล, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน
 • งานติดตั้งระบบท่อสุขาภิบาล ที่อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, ที่ศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารที่ทำการพนักงานรถไฟและพนักงานทำความสะอาด
 • งานติดตั้งวาล์วและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ของระบบสุขาภิบาล อาคารซ่อมบำรุงรถธรรมดา/รถจักรดีเซล, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, โรงเกลาล้อรถ, อาคารที่ทำการพนักงานรถไฟและพนักงานทำความสะอาด
 • งานติดตั้งปั๊มน้ำแบบจุ่ม/แช่ (submersible pump) ที่อาคารซ่อมบำรุงรถธรรมดา/รถจักรดีเซล
 • งานติดตั้งปั๊มน้ำเพิ่มแรงดัน (booster pump) ที่อาคารซ่อมบำรุงรถธรรมดา/รถจักรดีเซล
 • งานวางท่อระบบป้องกันไฟไหม้ ที่อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, และที่อาคารซ่อมบำรุงรถธรรมดา/รถจักรดีเซล LD1
 • งานติดตั้งระบบวาล์วและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ของระบบป้องกันอัคคีภัย อาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน
 • งานติดตั้งตู้อุปกรณ์ดับเพลิงและหัวรับน้ำดับเพลิง ที่อาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน, อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน
 • งานติดตั้งระบบสารสะอาดดับเพลิง ที่อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, อาคารอุปกรณ์สื่อสาร
 • งานติดตั้งถังดับเพลิง ที่อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน, โรงเกลาล้อรถ, อาคารอุปกรณ์สื่อสาร, อาคารที่ทำการพนักงานรถไฟและพนักงานทำความสะอาด
 • งานติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียและถังดักจับไขมัน ที่อาคารซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน,อาคารซ่อมบำรุงรถธรรมดา/รถจักรดีเซล LD1, และอาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก, อาคารที่ทำการพนักงานรถไฟและพนักงานทำความสะอาด

     ความก้าวหน้าของงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนกันยายน เท่ากับ 77.37% จากแผนงานที่วางไว้ 80.19% ล่าช้ากว่าแผนงาน 2.82%

 

 

รายละเอียดของงานที่ได้ดำเนินการดังแสดงไว้ต่อไปนี้

 

ข้อ กิจกรรม สถานะ
1 งานทางวิ่งรถไฟยกระดับและเสมอระดับ
  งานติดตั้งคานรองรับทางวิ่งรถไฟยกระดับ ดำเนินการแล้วเสร็จ
จำนวน 2,732 ชิ้น จากทั้งหมด 2,753 ชิ้น
อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างรถไฟทางวิ่งยกระดับ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 712 Span จากทั้งหมด 932 Span อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวาง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค อาทิเช่น เสาไฟฟ้า เสาโทรเลข ฯลฯ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2 งานสถานี
  งานเทคอนกรีตฐานราก F1A ในพื้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 712 ฐาน จากทั้งหมด 753 ฐาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างรถไฟสถานีกลางบางซื่อ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 297 Span จากทั้งหมด 303 Span อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานพื้นและผนังคอนกรีตสำหรับชั้นใต้ดิน บริเวณสถานีกลางบางซื่อ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานพื้นคอนกรีตสำหรับชั้นจำหน่ายตั๋วและชั้นชานชลา บริเวณสถานีกลางบางซื่อ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งโครงหลังคา บริเวณสถานีกลางบางซื่อ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานก่อผนังอิฐมวลเบาชั้นจำหน่ายตั๋ว บริเวณสถานีกลางบางซื่อ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3 งานศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟทางไกล
  งานเก็บความเรียบร้อยภายในอาคาร (Daily Maintainance) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานพื้นคอนกรีตภายในบริเวณโรงซ่อมรถผู้โดยสาร อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเก็บความเรียบร้อยภายในอาคาร (Passenger Coach) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4 งานศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าชานเมือง
  งานเก็บความเรียบร้อยภายในอาคาร (Main Workshop) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเก็บความเรียบร้อยภายในอาคาร (Infrastructure Workshop) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้ง Plateform ชานชาลา ในพื้นที่บริเวณย่านจอดรถ (Train Stabling) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5 งานถนนเลียบทางรถไฟและงานถนนทางข้าม
  งานดินถมสำหรับงานถนนเลียบทางรถไฟ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งรางระบายน้ำ (U-Dicth) ภายในโครงการ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 

 

ตารางแสดงความก้าวหน้าประจำเดือนกันยายน 2561 ของสัญญาที่ 1 ตามแผนงานใหม่


สัญญา 1 : งานก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อและอาคารซ่อมบำรุง
รายการงานที่ดำเนินการ ราคาค่างานตามสัญญา (บาท) ความก้าวหน้าของงาน (%)
25 กันยายน 2561
สถานะ
แผนงาน
แผนงาน ปฏิบัติจริง
1 รายการทั่วไป 266,482,434 98.55% 97.89% -0.66%
2 งานทางรถไฟ 12,127,119,738 90.70% 100.00% 9.30%
3 งานสถานี 16,823,702,974 72.32% 58.57% -13.75%
4 ศูนย์ซ่อมบำรุงรถทางไกลและรถชานเมือง 1,604,023,818 100.00% 100.00% 0.00%
5 ถนนเลียบทางรถไฟและถนนทางข้าม 2,393,497,138 74.17% 52.12% -22.05%
6 เงินสำรองเฉพาะรายการเปลี่ยนแปลง 672,130,000 55.38% 18.59% -36.79%
7 ตารางดำเนินงานช่วงกลางวัน 17,823,300 39.13% 0.00% -39.13%
รวม 33,904,779,402 80.19% 77.37% -2.82%

 

 

 

ตารางสรุปแผนงานและผลงานความก้าวหน้าของการก่อสร้าง 

ประจำเดือนกันยายน 2561 ของสัญญาที่ 1


 

สัญญาที่ 2

งานก่อสร้างที่ดำเนินการในช่วงเดือนกันยายน 2561 ได้แก่

 
 • งานทดสอบและงาน commissioning ระบบ MES (งานทดสอบระบบไฟฟ้า ที่สถานีวัดเสมียนนารี บางเขน ทุ่งสองห้อง หลักสี่ การเคหะฯ ดอนเมือง; งานทดสอบลิฟท์ บันไดเลื่อน และทางเลื่อน ที่สถานีวัดเสมียนนารี บางเขน ทุ่งสองห้อง หลักสี่ การเคหะฯ ดอนเมือง)
 • งานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคที่กีดขวางของการประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง สายส่งสัญญาณต่างๆ ของ บ.ทีโอที
 • งานถนนเลียบทางรถไฟ (จากสถานีการเคหะฯ ถึงสถานีดอนเมือง ที่ กม. 19+500 ถึง 21+252, จากสถานีดอนเมืองถึงหลักหก ที่ กม.21+525 ถึง 27+477
 • งานติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร
 • งานกำแพงกันดิน ที่ กม.29+145 ถึง 31+485
 • งานบันได คอนกรีตหล่อในที่, งาน abutment, งาน bearing unit,  และงานโครงสร้าง girder diaphragm ที่จำเป็น สำหรับสถานีการเคหะฯ สถานีวัดเสมียนนารี สถานีหลักสี่ สถานีดอนเมือง
 • งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กบันได สถานีบางเขน สถานีทุ่งสองห้อง สถานีการเคหะฯ สถานีวัดเสมียนนารี สถานีหลักสี่ สถานีรังสิต และสถานีดอนเมือง
 • งานวางระบบสายไฟฟ้าต่อลงดิน ที่สถานีดอนเมือง
 • งานวางระบบท่อสายไฟต่างๆ ที่สถานีดอนเมือง
 • งานเดินสายไฟของระบบไฟฟ้า ที่สถานีดอนเมือง
 • งานติดตั้งอุปกรณ์ให้แสงสว่าง (ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง) ที่สถานีดอนเมือง
 • งานติดตั้งอุปกรณ์ให้แสงสว่าง สำหรับระบบแสงในงานสถาปัตย์ ที่สถานีดอนเมือง
 • งานวางท่อระบายน้ำฝน (ที่สถานีวัดเสมียนนารี สถานีบางเขน สถานีทุ่งสองห้อง สถานีหลักสี่ สถานีการเคหะฯ) และงานติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับท่อระบายน้ำฝน (ที่สถานีวัดเสมียนนารี สถานีบางเขน สถานีทุ่งสองห้อง สถานีหลักสี่ สถานีการเคหะฯ)
 • ชุดอุปกรณ์โรงบำบัดน้ำเสีย พร้อมตัวควบคุมระบบน้ำประปา (สถานีดอนเมือง และสถานีหลักหก)
 • งานสถาปัตย์บันไดทางขึ้น-ลง สำหรับอาคารสถานีวัดเสมียนนารี สถานีบางเขน สถานีทุ่งสองห้อง สถานีหลักสี่ สถานีดอนเมือง สถานีการเคหะ
 • งานติดตั้งบันไดเลื่อน ที่สถานีวัดเสมียนนารี สถานีบางเขน สถานีการเคหะฯ สถานีทุ่งสองห้อง สถานีหลักสี่ สถานีดอนเมือง
 • งานติดตั้งลิฟท์ ที่สถานีวัดเสมียนนารี สถานีบางเขน สถานีการเคหะฯ สถานีทุ่งสองห้อง สถานีหลักสี่ สถานีดอนเมือง
 • งานติดตั้งทางเลื่อนที่สถานีดอนเมือง
     ความก้าวหน้าของงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็น 99.46% จากแผนงานที่กำหนดไว้ 100.00% การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน 0.54%
 

รายการงานที่ดำเนินการดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ กิจกรรม สถานะ
1 งานทางวิ่งรถไฟยกระดับและเสมอระดับ
  งานติดตั้งรั้วกั้นแนวขอบเขตโครงการฯ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2 งานสถานี
  งานเก็บความเรียบร้อยภายในสถานีวัดเสมียนนารี อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานทางเดิมเชื่อมเข้าสถานีวัดเสมียนนารี อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเก็บความเรียบร้อยภายในสถานีบางเขน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานทางเดิมเชื่อมเข้าสถานีบางเขน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเก็บความเรียบร้อยภายในสถานีทุ่งสองห้อง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานทางเดิมเชื่อมเข้าสถานีทุ่งสองห้อง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเก็บความเรียบร้อยภายในสถานีหลักสี่ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานทางเดิมเชื่อมเข้าสถานีหลักสี่ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเก็บความเรียบร้อยภายในสถานีการเคหะฯ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานทางเดิมเชื่อมเข้าสถานีการเคหะฯ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานทางเดินบาทวิถีและภูมิทัศน์ บริเวณสถานีดอนเมือง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกลภายในสถานีดอนเมือง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานทางเดิมเชื่อมเข้าสถานีดอนเมือง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเก็บความเรียบร้อยภายในสถานีหลักหก อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเก็บความเรียบร้อยภายในสถานีรังสิต อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3 งานถนนเลียบทางรถไฟและงานถนนทางข้าม
  งานดินถมกลับถนนเลียบทางรถไฟ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานระบบระบายน้ำงานถนนเลียบทางรถไฟ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 

 

ตารางแสดงความก้าวหน้าประจำเดือนกันยายน 2561 ของสัญญาที่ 2

สัญญา 2 : งานก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงบางซื่อ – รังสิต
รายการงานที่ดำเนินการ ราคาค่างานตามสัญญา (บาท) ความก้าวหน้าของงาน (%)
25 กันยายน 2561
สถานะ
แผนงาน ปฏิบัติจริง
1 รายการทั่วไป 272,629,119 100.00% 100.00% 0.00%
2 งานทางรถไฟ 12,431,497,987 100.00% 99.99% -0.01%
3 งานสถานี 9,957,755,499 100.00% 98.81% -1.19%
4 ถนนเลียบทางรถไฟและถนนทางข้าม 1,263,337,028 100.00% 99.37% -0.63%
5 เงินสำรองเฉพาะรายการเปลี่ยนแปลง - - - -
รวม 23,925,219,633 100.00% 99.46% -0.54%

 

 

ตารางสรุปแผนงานและผลงานความก้าวหน้าของการก่อสร้าง 

ประจำเดือนกันยายน 2561 ของสัญญาที่ 2


 

สัญญาที่ 3

งานก่อสร้างที่ดำเนินการในช่วงเดือนกันยายน 2561 ได้แก่

 

งานก่อสร้างที่ผู้รับจ้างสัญญาที่ 3 (3A) ดำเนินการในช่วงระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2561 ได้แก่

(1)   งานบริหารจัดการ

 • เตรียมการและจัดส่งข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดการระบบสาธารณูปโภคที่กีดขวางงานก่อสร้าง, การจัดการหน่วยงานสาธารณูปโภค และการจัดการด้านระบบความปลอดภัย
 • เตรียมการและจัดส่งการจัดแนวระบบสาธารณูปโภคและแผนงาน รวมถึงการจัดทำข้อเสนอรายละเอียดการแก้ไขและจัดแนวระบบสาธารณูปโภค

 

(2)   งานวิศวกรรม

 • งานทางรถไฟ
  • Construction Drawings สำหรับงานศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟทางไกลและงานทางเชื่อมศูนย์ซ่อมบำรุง
  • Final Track Alignment Detail Design สำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟทางไกล และทางเชื่อมศูนย์ซ่อมบำรุง ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ
  • Final Detail Design ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ
  • จัดเตรียมแผนรายละเอียดการตรวจสอบโรงงาน
  • เตรียมการและจัดส่งขั้นตอนการทดสอบงานสนาม
 • งานระบบไฟฟ้า
  • งานออกแบบระบบการจ่ายไฟฟ้า OCS : จัดทำแบบรายละเอียด Sectioning Diagram/Feeding Diagram, จัดเตรียมและจัดส่งงานติดตั้งและการเดินสายไฟบริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟชานเมืองและรางเชื่อมต่อ ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ, จัดทำรายละเอียดงานออกแบบ ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ, เตรียมและจัดส่งขั้นตอนการทดสอบงานสนาม
  • งานออกแบบระบบไฟฟ้ากำลัง (PDS) : จัดเตรียมข้อมูลออกแบบเบื้องต้น ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ, จัดทำรายละเอียดงานออกแบบ ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ, จัดเตรียมแผนรายละเอียดการตรวจสอบโรงงาน, เตรียมและจัดส่งขั้นตอนการทดสอบงานสนาม
 • งานระบบอาณัติสัญญาณและควบคุมรถไฟ (Train Control and Signnalling System)
  • Preliminary Drawing for Signalling Scheme Plan ดำเนินการสรุปและนำส่ง เพื่ออนุมัติ
  • จัดทำแบบรายละเอียดขั้นสุดท้าย, อนุมัติเอกสารแบบรายละเอียดขั้นต้นและอนุมัติเอกสารแบบรายละเอียดขั้นสุดท้ายของาน All Signalling (ETCS)
 • งานระบบการสื่อสาร
  • จัดทำรายละเอียดงานออกแบบ ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ สำหรับงานออกแบบ PIDS, PA, SMS, TCS
  • เตรียมและจัดส่งขั้นตอนการทดสอบงานสนามสำหรับงานออกแบบ DTS, Radio System, MC, CCTV, PIDS, PA, MS, TCS, Telephone System
 • งานออกแบบระบบ Automatic Fare Collection System (AFC)
  • จัดทำรายละเอียดงานออกแบบ ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ, จัดเตรียมแผนรายละเอียดการตรวจสอบโรงงาน, เตรียมและจัดส่งขั้นตอนการทดสอบงานสนาม        
 • เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ สำหรับศูนย์ซ่อมบำรุง
  • จัดทำรายละเอียดงานออกแบบ จัดเตรียมและจัดส่ง สำหรับงานออกแบบอุปกรณ์และเครื่องจักรสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟทางไกล
  • จัดทำรายละเอียดงานออกแบบ ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ : สำหรับงานออกแบบอุปกรณ์และเครื่องจักรสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟทางไกลและรถไฟชานเมือง
  • จัดเตรียมแผนรายละเอียดการตรวจสอบโรงงาน สำหรับงานออกแบบอุปกรณ์และเครื่องจักรสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุง  LD และ CT
 • งานระบบอื่นๆ
  • จัดทำรายละเอียดงานออกแบบ ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติสำหรับงานออกแบบระบบ CASS และ OA&IT
  • จัดเตรียมแผนรายละเอียดการตรวจสอบโรงงานสำหรับงานระบบ OA&IT       
 • งานออกแบบตัวรถไฟฟ้า
  • จัดเตรียมข้อมูลออกแบบเบื้องต้น ฉบับแก้ไขและจัดส่งเพื่ออนุมัติ
  • จัดเตรียม ตรวจสอบ Final Design ฉบับแก้ไขเพื่ออนุมัติ
  • จัดเตรียมแผนรายละเอียดการตรวจสอบโรงงาน

 

(3)   งานจัดซื้อจัดหาวัสดุจากโรงงานผลิต

 • งานรางรถไฟ
  • ตรวจสอบโรงงานและทดสอบสำหรับงานราง, อุปกรณ์ยึดจับราง, หินบาลาสท์, วัสดุอุปกรณ์ ประแจ, รางรอยต่อสำหรับการเผื่อขยาย, รางประสาน, แผ่นวัสดุยึดเหนี่ยวราง, แป้นประทะ, สัญลักษณ์และป้าย, ทางข้ามรถไฟ,หมอนคอนกรีตรางที่ไม่ใช้หินบาลาสท์, หมอนคอนกรีตรางที่ใช้หินบาลาสท์
  • ดำเนินการขนส่งสำหรับงานราง, อุปกรณ์ยึดจับราง, หินบาลาสท์, วัสดุอุปกรณ์ ประแจ, รางรอยต่อสำหรับการเผื่อขยาย, รางประสาน, แผ่นวัสดุยึดเหนี่ยวราง, แป้นประทะ, สัญลักษณ์และป้าย, ทางข้ามรถไฟ, หมอนคอนกรีตรางที่ไม่ใช้หินบาลาสท์, หมอนคอนกรีตรางที่ใช้หินบาลาสท์
  • จัดเตรียมข้อมูลตรวจสอบโรงงานและทดสอบ เพื่อต่อรองราคา
 • งานระบบไฟฟ้า
  • ตรวจสอบโรงงานและทดสอบสำหรับเสา OCS, ตัวรองรับ, คาน, สายสัญญาณ, สายสัญญาณอื่นๆ, ระบบจ่ายไฟแบบ OCS อื่นๆ, 115/25 Traction Transformer, 115/24 KV Power Transformer, 25 KV GIS, 24 KV Switchgear, 25 KV AT Switching Station, หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้งขนาด 24/0.4 KV, 400V Emergency Diesel Generator, Power Cable, อุปกรณ์ระบบควบคุมและเก็บรวบรวมข้อมูล, สายสัญญาณระบบควบคุมและเก็บรวบรวมข้อมูล
  • ดำเนินการขนส่งสำหรับเสา OCS, ตัวรองรับ, คาน
 • ระบบควบคุมรถและระบบอาณัติสัญญาณ
  • งานจัดซื้อจัดจ้าง และทดสอบโรงงานของอุปกรณ์ Switch Machine และ ETCS On-Board System
 • ระบบการสื่อสาร
  • ตรวจสอบโรงงานและทดสอบสำหรับ DTS, ระบบวิทยุ, MC, CCTV, PIDS, PA, SMS, TCS, ระบบโทรศัพท์
 • ระบบ Automatic Fare Collection System (AFC)
  • จัดเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบโรงงานและทดสอบ
 • เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ สำหรับศูนย์ซ่อมบำรุง
  • จัดเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจสอบโรงงานและทดสอบ สำหรับงานอุปกรณ์และเครื่องจักรศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟทางไกลและรถไฟชานเมือง
 • ระบบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (CASS and QA&TI)
  • เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจสอบโรงงานและทดสอบ
 • ขบวนรถไฟ
  • จัดเตรียมข้อมูล การตรวจสอบโรงงานและทดสอบ ต่อรองราคา ทำสัญญาสำหรับขบวนรถ, ประตูผู้โดยสาร, Pantograph, แบตเตอรี่, ระบบหยุดรถและระบบจ่ายอากาศ

 

(4)   การดำเนินงานก่อสร้างและติดตั้ง

 • งานทางรถไฟ
  • เตรียมงานและเตรียมอุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้าง  (KM.12+201–18+000)
  • การเชื่อมรางแบบ Flash Batt (KM.12+201–18+000 (KM.24+826))
  • จัดส่งรางที่เชื่อมแล้วเสร็จและหมอนคอนกรีต เพื่อไปติดตั้งที่ตำแหน่ง KM.12+201-24+826, CT KM.24+826-29+230, LD KM.24+826-29+350, CT (29+230-31+700), CT KM.31+700-32+350, LD  KM.29+350 -32+350
  • ลงหินบาลาสท์ชั้นแรกที่ตำแหน่ง CT KM.24+826-29+230, LD KM.24+826-29+350, CT KM.29+350-32+350, LD KM.29+350-32+350
  • ทำการติดตั้งรางและหมอนคอนกรีต KM.12+201-18+000, CT KM.24+826-29+230, LD KM.24+826-29+350, CT KM.12+201-18+000 and CT (29+350-32+350), LD (29+350-32+350)
  • ติดตั้งรางและหมอนคอนกรีต ที่ตำแหน่ง KM.12+201-18+000, CT KM.24+826-29+230, LD KM.24+826-29+350, CT KM.12+201-18+000 and CT KM.29+350-32+350, LD KM.29+350-32+350
  • ติดตั้งเหล็กและไม้แบบ ที่ตำแหน่ง CT KM.12+201-18+000
  • วางหมอนคอนกรีตที่ตำแหน่ง CT KM.12+201-18+000
 • โรงจ่ายกระแสไฟฟ้าย่อย
  • งานก่อสร้างโครงสร้าง
  • งานติดตั้งอุปกรณ์งานระบบและงานตกแต่ง
  • ติดตั้งโครงสร้างภายนอกอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก
  • ติดตั้งเสา OCS และ Drop Arms and Cantilevers
     ความก้าวหน้าของงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็น 36.28% จากแผนงานที่กำหนดไว้ 61.55% (Early plan) และ 55.24% (Late plan) การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงาน 25.27% (Early plan) และล่าช้ากว่าแผนงาน 18.96% (Late plan)
 

 

รายการงานที่ดำเนินการดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ กิจกรรม สถานะ
1. งานบริหารจัดการ  
1.1 แผนการจัดการ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.2 สิ่งอำนวยความสะดวกและการควบคุมชั่วคราว อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.3 ระบบสาธารณูปโภค อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. งานวิศวกรรม  
2.1 งานทางรถไฟ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.2 งานระบบไฟฟ้า  
2.2.1 งานออกแบบระบบการจ่ายไฟฟ้า OCS อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.2.2 งานออกแบบระบบไฟฟ้ากำลัง (PDS) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.3 งานระบบอาณัติสัญญาณ และควบคุมรถไฟ  
2.3.1 All Signalling (ETCS) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.4 ระบบการสื่อสาร  
2.4.1 งานออกแบบระบบ Data Transmission System (DTS) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.4.2 งานออกแบบระบบสื่อสาร Radio System อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.4.3 ระบบนาฬิกาหลัก Master Clock System (MC) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.4.4 งานออกแบบระบบ CCTV System อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.4.5 งานออกแบบระบบ Passenger Information Display System (PIDS) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.4.6 งานออกแบบระบบ Public Address System (PA) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.4.7 งานออกแบบระบบ Station Management System (SMS) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.4.8 งานออกแบบระบบ Train-Borne Communication System (TCS) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.4.9 งานออกแบบระบบโทรศัพท์ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.5 งานออกแบบระบบ Automatic Fare Collection System (AFC) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.6 เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ สำหรับศูนย์ซ่อมบำรุง  
2.6.1 งานออกแบบอุปกรณ์และเครื่องจักรสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุง  LD อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.6.2 งานออกแบบอุปกรณ์และเครื่องจักรสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุง  CT อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.7 งานระบบอื่นๆ  
2.7.1 งานออกแบบระบบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (CASS) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.7.2 งานออกแบบระบบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (OA&IT) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.8 งานออกแบบตัวรถไฟฟ้า อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.9 งานวางแผนงาน และออกแบบ งานก่อสร้าง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3. งานจัดซื้อจัดจ้าง และจัดหาตัวแทนโรงงานผลิต  
3.1 งานรางรถไฟ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.2 งานระบบไฟฟ้า  
3.2.1 ระบบสายส่งไฟฟ้าเหนือราง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.2.2 งาน Power Supply and Distribution System (PDS) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.2.3 ระบบควบคุมและเก็บรวบรวมข้อมูล อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.3 ระบบควบคุมรถและระบบอาณัติสัญญาณ  
3.3.1  อุปกรณ์รายทาง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.4 ระบบการสื่อสาร  
3.4.1 ระบบส่งข้อมูล Data Transmission System (DTS) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.4.2 ระบบวิทยุ Radio System อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.4.3 ระบบนาฬิกาหลัก Master Clock System (MC) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.4.4 ระบบ CCTV System อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.4.5 ระบบ Passenger Information Display System (PIDS) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.4.6 ระบบ Public Address System (PA) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.4.7 ระบบ Station Management System (SMS) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.4.8 ระบบ Train-Borne Communication System (TCS) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.4.9 งานออกแบบระบบโทรศัพท์ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.5 ระบบ Automatic Fare Collection System (AFC) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.6 เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ สำหรับศูนย์ซ่อมบำรุง  
3.6.1 งานอุปกรณ์และเครื่องจักรศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟทางไกล อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.6.2 งานอุปกรณ์และเครื่องจักรศูนย์ซ่อมบำรุงระไฟชานเมือง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.7 ระบบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (CASS and QA&TI) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.8 ขบวนรถไฟ  
3.8.1 วัสดุและอุปกรณ์ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4. งานก่อสร้าง, งานติดตั้ง  
4.1 งานทางรถไฟ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.2 โรงจ่ายกระแสไฟฟ้าย่อย อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน


ตารางสรุปแผนงานและผลงานความก้าวหน้าของการก่อสร้าง

ประจำเดือนกันยายน 2561 ของสัญญาที่ 3


 
 
โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื้อ-รังสิต