โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื้อ-รังสิต
 

 

 

 

 

 

  ความก้าวหน้าของโครงการ
 

 

เดือนตุลาคม 2556

 

สัญญาที่ 1

งานก่อสร้างที่ได้ดำเนินการส่วนใหญ่ ได้แก่ งานปรับพื้นที่โซน 1 และโซน 3-5 บริเวณสถานีกลางบางซื่อ งานขุดดินเพื่อก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของอาคารสถานี งานติดตั้งเสาเข็มเจาะเพื่อก่อสร้างฐานรากของอาคารสถานี งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางบริเวณย่านจอดรถและรางรถไฟที่สถานี การบริหารจัดการด้านจราจรสำหรับงานรื้อย้ายรางบริเวณพื้นที่โซน 3 งานถนนทางเข้าบริเวณโซน 3 และงานถนนเลียบทางรถไฟบริเวณโซน 5 อีกทั้งยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกเล็กน้อย โดยรายการงานที่ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ กิจกรรม สถานะ
1 งานสำรวจและวางหมุดควบคุม แล้วเสร็จ
2 งานปรับพื้นที่ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3 งานเตรียมการ (Mobilization Work) (สำนักงานภาคสนามยานพาหนะอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆ) แล้วเสร็จ
4 งานขุดดินเพื่อก่อสร้างชั้นใต้ดินของสถานีหลัก อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5 งานรื้อถอนโครงสร้างเสา Hopewell ทั้งหมด 113 ต้น (Type 1A Case 1=14ต้น/Type 2B Case 1=1 ต้น/ Type 3A Case 1=45ต้น/ Type 3B Case 1=10 ต้น/Type 4 Case 1 =2 ต้น / Type 12 Case 2=18ต้น/ Type 13 Case 2 =16ต้น/ Type 14 Case 3 =5 ต้น / Type 15 Case 3 =2 ต้น) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6 งานทดสอบเสาเข็ม Pilot ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1500 มม. จำนวน 3 ต้น (ถนนเทอดดำหริลานจอดรถของ MRTA และถนนเลียบทางรถไฟใกล้วัดเสมียนนารี) แล้วเสร็จ
7 งานทดสอบเสาเข็ม Pilot ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1200 มม. ในพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างของสถานีหลัก แล้วเสร็จ
8 งานทดสอบเสาเข็ม Pilot ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มม. ในพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างของ LD Depots อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
9 งานทดสอบเสาเข็มเดิมโครงสร้าง Hopewell ในพื้นที่บริเวณถนนเลียบทางรถไฟใกล้วัดเสมียนนารี แล้วเสร็จ
10 งานตรวจสอบ Batching Plant อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
11 งานตรวจสอบ Concrete Mixed Design อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
12 งานตรวจสอบ Aggregate source อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
13 งานตรวจสอบ Bored pile plant อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
14 งานรื้อถอนอาคาร อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
15 การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค อาทิเช่น เสาไฟฟ้า เสาโทรเลข ฯลฯ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
16 งานรื้อย้ายผิวคอนกรีต อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
17 งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1500 มม. ในพื้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อจำนวน 410 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
18 งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มม. ในพื้นที่บริเวณอาคาร LD Passenger Coach จำนวน 44 ต้น  อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
19 งานรื้อย้ายรางเดิมบริเวณสถานีกลางบางซื่อ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 

สัญญาที่ 2

งานก่อสร้างส่วนใหญ่ที่ดำเนินงาน ได้แก่ งานปรับพื้นที่ งานเตรียมการ (สำนักงานภาคสนามยานพาหนะอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆ) งานทดสอบเสาเข็มงานติดตั้งเสาเข็มเจาะและงานฐานรากโครงสร้างทางรถไฟยกระดับ งานเสาเข็มตอกของงานทางรถไฟเสมอระดับงานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างอีกทั้งยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกเล็กน้อย โดยรายการงานที่ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้


ข้อ กิจกรรม สถานะ
1 งานสำรวจและวางหมุดควบคุม แล้วเสร็จ
2 งานปรับพื้นที่ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3 งานเตรียมการ (Mobilization Work) (สำนักงานภาคสนามยานพาหนะอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆ) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4 งานรื้อถอนโครงสร้างเสา Hopewell ทั้งหมด 377 ต้น (Type 1 Case 1 = 1ต้น/ Type 1A Case 1 = 28ต้น/ Type 2A Case 1 = 3ต้น/ Type 2B Case 1 = 1ต้น/ Type 3A Case 1 = 83 ต้น/ Type 4 Case 1 = 18 ต้น/ Type 6 Case 1 = 1 ต้น/ Type 5A Case 2 = 3 ต้น/ Type 5B Case 2 = 1 ต้น/ Type 7 Case 2 = 7ต้น/ Type 8 Case 2 = 70  ต้น/ Type 9 Case 2 = 1  ต้น/ Type 10 Case 2 = 4  ต้น/  Type 11 Case 2 = 84ต้น/  Type 16 Case 2 = 42 ต้น/Type 16A Case 2 = 18 ต้น/ Type 16B Case 2 = 9 ต้น Type 19 Case 2 = 3 ต้น) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5
  • งานทดสอบเสาเข็มนำร่องขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1500 มม. ในพื้นที่ 4 แห่ง ได้แก่ (1) พื้นที่หลักสี่ ที่ กม.17+500 (2) บริเวณใกล้สำนักงานเขตดอนเมือง ที่ กม.20+600 (3) ใกล้บริเวณทางเข้าหมู่บ้านแกรนด์แคแนล ที่ กม.24+600 และ (4) บริเวณใกล้สถานีรถไฟรังสิต ที่ กม.29+800
  • งานทดสอบเสาเข็มนำร่องขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1200 มม.     ที่บริเวณใกล้ทางเข้าหมู่บ้านแกรนด์แคแนล ที่ กม.24+600
แล้วเสร็จ
6 งานทดสอบเสาเข็มเดิมโครงสร้าง Hopewell ในพื้นที่บริเวณถนนเลียบทางรถไฟใกล้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ แล้วเสร็จ
7 งานติดตั้งเสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1500 มม. จำนวน 182 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
8 งานฐานรากโครงสร้างทางรถไฟยกระดับ จำนวน 5 ฐาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
9 งานตรวจสอบ Batching plant อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
10 งานตรวจสอบ Concrete Mixed Design อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
11 งานตรวจสอบ Aggregate source อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
12 งานตรวจสอบ Asphalt plant อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
13 งานตรวจสอบ Bored pile plant อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
14 งานรื้อย้ายอาคารสถานีเดิม บริเวณสถานีบางเขน, สถานีหลักสี่ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
15 งานเสาเข็มตอก ขนาด 0.35 x 0.35 ม. จำนวน 704 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
16 งานเสาเข็มตอกสำหรับงานทางวิ่งเสมอระดับ ขนาด 0.22 x 0.22 ม. จำนวน 259 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
17 งานถมดินสำหรับงานทางวิ่งเสมอระดับ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
18 งานรื้อย้ายรางเดิมบริเวณสถานีรังสิต อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
19 งานถมดินสำหรับงานถนนเลียบทางรถไฟ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 
 
โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื้อ-รังสิต