โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื้อ-รังสิต
 

 

 

 

 

 

 

ความก้าวหน้าของโครงการ

 

 

เดือนพฤศจิกายน 2556

 

สัญญาที่ 1

งานก่อสร้างที่ได้ดำเนินการส่วนใหญ่ ได้แก่ งานปรับพื้นที่โซน 1 และโซน 3-5 บริเวณสถานีกลางบางซื่อ งานขุดดินเพื่อก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของอาคารสถานี งานทำเสาเข็มเจาะเพื่อรองรับฐานรากของอาคารสถานี งานทำเสาเข็มเจาะที่อาคารซ่อมบำรุงรถทางไกล งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางบริเวณย่านจอดรถและงานรื้อถอนรางรถไฟเดิมที่สถานีกลางบางซื่อ งานรื้อถอนโครงสร้าง Hopewell (บริเวณโซน 4 ส่วนที่ 1 ด้านทิศตะวันตก และโซน 5 ด้านทิศเหนือ) งานบริหารจัดการด้านจราจรเพื่อรองรับงานรื้อย้ายรางรถไฟ (บริเวณโซน 3) งานถนนทางเข้า (บริเวณโซน 3 ของสถานีกลางบางซื่อ) และงานถนนเลียบทางรถไฟ (บริเวณโซน 4A โซน 4B และโซน 5) นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจำนวนเล็กน้อย โดยรายการงานที่ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้

 

ข้อ กิจกรรม สถานะ
1 งานสำรวจและวางหมุดควบคุม แล้วเสร็จ
2 งานปรับพื้นที่ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3 งานจัดหาและเคลื่อนย้าย (สำนักงานภาคสนามยานพาหนะและอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆ) แล้วเสร็จ
4 งานขุดดินเพื่อก่อสร้างชั้นใต้ดินของสถานีหลัก อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5 งานรื้อถอนโครงสร้างเสา Hopewell ทั้งหมด 144 ต้น (Type 1A Case 1 = 25 ต้น / Type 2B Case 1 = 2 ต้น/ Type 3A Case 1 = 45 ต้น/ Type 3B Case 1 = 10 ต้น/ Type 4 Case 1 = 2 ต้น / Type 12 Case 2 = 18 ต้น/ Type 13 Case 2 = 16 ต้น/ Type 14 Case 3 = 23 ต้น / Type 15 Case 3 = 3 ต้น) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6 งานทดสอบเสาเข็มนำร่อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1500 มม. จำนวน 3 ต้น (ถนนเทอดดำริ ลานจอดรถของ MRTA และถนนเลียบทางรถไฟใกล้วัดเสมียนนารี) แล้วเสร็จ
7 งานทดสอบเสาเข็มนำร่อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1200 มม. ในพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างของสถานีหลัก แล้วเสร็จ
8 งานทดสอบเสาเข็มนำร่องขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มม. ในพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างของ LD Depots อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
9 งานทดสอบเสาเข็มเดิมโครงสร้าง Hopewell ในพื้นที่บริเวณถนนเลียบทางรถไฟใกล้วัดเสมียนนารี แล้วเสร็จ
10 งานตรวจสอบ Batching Plant อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
11 งานตรวจสอบ Concrete Mixed Design อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
12 งานตรวจสอบ Aggregate source อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
13 งานตรวจสอบ Bored pile plant อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
14 งานรื้อถอนอาคาร อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
15 การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค อาทิเช่น เสาไฟฟ้า เสาโทรเลข ฯลฯ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
16 งานรื้อย้ายผิวคอนกรีต อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
17 งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1500 มม. ในพื้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ จำนวน 571 ต้น  อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
18 งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มม. ในพื้นที่บริเวณอาคาร LD Passenger Coach จำนวน 66 ต้น  อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
19 งานรื้อย้ายรางเดิมบริเวณสถานีกลางบางซื่อ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
20 งานเสาเข็มตอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 0.18 x 0.18 ม. ในพื้นที่บริเวณอาคาร Train Stabling จำนวน 154 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
21 งานติดตั้งท่อระบายน้ำบริเวณถนน BS7 อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 

สัญญาที่ 2

งานก่อสร้างส่วนใหญ่ที่ดำเนินงาน ได้แก่ งานปรับพื้นที่สำหรับก่อสร้างถนนทางข้ามที่ กม.24+910 งานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคของการประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง และองค์การโทรศัพท์ งานติดตั้งเสาเข็มเจาะสำหรับก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ (ช่วง 044-086, 101-130, 237-266) งานตอกเสาเข็มฐานรากช่วง 111 ถึง 131 สำหรับสร้างทางรถไฟยกระดับ งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอุปสรรคกีดขวางบริเวณ D1 (1) to D9 (1) งานเข็มเจาะหล่อสำเร็จเพื่อสร้างจุดเชื่อมต่อทางรถไฟที่ กม.25+232.5 ถึง กม.29+145 ก่อนถึงสถานีหลักหกและสะพานข้ามแยกที่ กม. 24+910 งานรื้อย้ายท่อส่งน้ำมันและรื้อถอนอาคารสถานีเดิมที่สถานีบางเขนและสถานีหลักสี่นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกเล็กน้อย โดยรายการงานที่ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้


ข้อ กิจกรรม สถานะ
1 งานสำรวจและวางหมุดควบคุม แล้วเสร็จ
2 งานปรับพื้นที่ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3 งานจัดหาและเคลื่อนย้าย (สำนักงานภาคสนาม ยานพาหนะ อุปกรณ์จำเป็นอื่นๆ) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4 งานรื้อถอนโครงสร้างเสา Hopewell ทั้งหมด 398 ต้น (Type 1 Case 1 = 1ต้น/ Type 1A Case 1 = 28 ต้น/ Type 2A Case 1 = 3 ต้น/ Type 2B Case 1 = 1 ต้น/ Type 3A Case 1 = 83 ต้น/ Type 4 Case 1 = 18 ต้น/ Type 6 Case 1 = 1 ต้น/ Type 5A Case 2 = 3 ต้น/ Type 5B Case 2 = 1 ต้น/ Type 7 Case 2 = 7 ต้น/ Type 8 Case  2 = 70  ต้น/ Type 9 Case 2 = 5ต้น/ Type 10 Case 2 = 6 ต้น/  Type 11 Case 2 = 84  ต้น/Type 14A Case 3 = 15ต้น/ Type 16 Case 2 = 42 ต้น/ Type 16A Case 2 = 18 ต้น/ Type 16B Case 2 = 9 ต้น Type 19 Case 2 = 3 ต้น) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5
  • งานทดสอบเสาเข็มนำร่องขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1500 มม.ในพื้นที่ 4 แห่ง ได้แก่ (1) พื้นที่หลักสี่ ที่ กม.17+500 (2) บริเวณใกล้สำนักงานเขตดอนเมือง ที่ กม.20+600 (3) ใกล้บริเวณทางเข้าหมู่บ้านแกรนด์แคแนล ที่ กม.24+600 และ (4) บริเวณใกล้สถานีรถไฟรังสิต ที่ กม.29+800
  • งานทดสอบเสาเข็มนำร่องขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1200 มม.ที่บริเวณใกล้ทางเข้าหมู่บ้านแกรนด์แคแนล ที่ กม.24+600
แล้วเสร็จ
6 งานทดสอบเสาเข็มเดิมโครงสร้าง Hopewell ในพื้นที่บริเวณถนนเลียบทางรถไฟใกล้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ แล้วเสร็จ
7 งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1500 มม. จำนวน 286 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
8 งานฐานรากโครงสร้างทางรถไฟยกระดับ จำนวน 8ฐาน (P115, P120, P116, P123, P125, P056, P059, P060 อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
9 งานเสาโครงสร้างทางรถไฟยกระดับ จำนวน 7 ต้น (P115L/R,  P116L/R, P120L, P56L/R  
10 งานตรวจสอบ Batching plant อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
11 งานตรวจสอบ Concrete Mixed Design อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
12 งานตรวจสอบ Aggregate source อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
13 งานตรวจสอบ Asphalt plant อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
14 งานตรวจสอบ Bored pile plant อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
15 งานรื้อย้ายอาคารสถานีเดิม บริเวณสถานีบางเขน , สถานีหลักสี่ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
16 งานเสาเข็มตอก ขนาด 0.35 x 0.35 ม. จำนวน 955 ต้น กม.24+830 ถึง กม.25+152 อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
17 งานเสาเข็มตอกสำหรับงานรถไฟเสมอระดับ ขนาด 0.22x 0.22 ม. จำนวน 1,622 ต้น กม.25+210 ถึง กม.25+711 อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
18 งานถมดินสำหรับงานรถไฟเสมอระดับ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
19 งานรื้อย้ายรางเดิมบริเวณสถานีรังสิต อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
20 งานถมดินสำหรับงานถนนเลียบทางรถไฟ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
21 งานเข็มตอกขนาด 0.22 x 0.22 ม. และ 0.26 x 0.26 ม. จำนวน 248 ต้น สำหรับงานถนนทางข้าม กม.25+201 ถึง กม.25+253 อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
22 งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทางวิ่งเสมอระดับ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 
 
โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื้อ-รังสิต